Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Twinrix Adult - Twinrix Adult toote info LISA I

ATC Kood: J07BC20
Toimeaine: hepatitisA virus (inactivated) / hepatitis B surface antigen
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Artikli sisukord

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Twinrix Adult, süstesuspensioon

Hepatiit A (inaktiveeritud) ja hepatiit B (rDNA) vaktsiin (HAB), (adsorbeeritud)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 annus (1 ml) sisaldab:

Hepatiit A viirus (inaktiveeritud) 1,2 720 ELISA ühikut

Hepatiit B viiruse pinnaantigeen 3,4 20 mikrogrammi

1Produtseeritud inimese diploidsetel rakkudel (MRC-5)

2Adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud 0,05 milligrammi Al3+

3Produtseeritud rekombinantse DNA tehnoloogia abil pärmirakkude kultuuril (Saccharomyces cerevisiae)

4Adsorbeeritud alumiiniumfosfaadile 0,4 milligrammi Al3+

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Hägune valge suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Hepatiit A ja hepatiit B vastane aktiivne immuniseerimine täiskasvanutel ja noorukitel alates 16. eluaastast, kellel on nii hepatiit A kui hepatiit B nakatumise oht ja kes ei ole immuunsed.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

- Annus

1 ml annus on ettenähtud täiskasvanutele ning noortele alates 16. eluaastast.

- Esmane vaktsineerimine

Standardne esmane vaktsinatsioon vaktsiiniga Twinrix Adult koosneb kolmest annusest. Esimene määratakse valitud ajal, teine annus kuu aega hiljem ja kolmas annus 6 kuud pärast esimest annust.

Erandjuhtudel, kui reis toimub ühe kuu jooksul pärast vaktsineerimise alustamist või hiljem, kuid ei ole piisavalt aega standardseks 0., 1. ja 6. kuu vaktsinatsiooniks, võib täiskasvanutele manustada kolm lihasesisest süsti päevadel 0, 7 ja 21. Selle plaani kasutamisel soovitatakse neljas annus manustada 12 kuud pärast esimest annust.

Ettenähtud plaani tuleb järgida. Alustatud esmane vaktsinatsioon tuleb lõpule viia sama vaktsiiniga.3

- Korduv annus

Pikaajalised andmed antikehade persisteerimise kohta pärast vaktsineerimist Twinrix Adult vaktsiiniga on olemas kuni 15 aasta kohta. Pärast esmast vaktsineerimist kombineeritud vaktsiiniga määratud anti-HBs ja anti-HAV antikehade tiitrid on samades piirides kui pärast monovalentsete vaktsiinidega vaktsineerimist. Antikehade tiitri langus on samuti sarnane. Seetõttu võivad üldised juhised korduvaks vaktsineerimiseks tugineda kogemusele monovalentsete vaktsiinidega.

Hepatiit B

Ei ole kindlaks tehtud vajadust hepatiit B vastase korduva vaktsineerimise järele tervetel isikutel, kes on saanud täieliku esmase vaktsinatsioonikuuri; ent mõned ametlikud vaktsinatsiooniprogrammid soovitavad hepatiit B vaktsiini korduva annuse manustamist ja seda tuleb respekteerida.

Antikehade tiitrid riskigrupi isikutel (nt hemodialüüsi saavad või immuunpuudulikkusega patsiendid) peavad olema tavalistes vahemikes (kaitsev tiiter ≥10 RÜ/l).

Hepatiit A

Siiani ei ole täielikult selge, kas hepatiit A vaktsineerimisele reageerinud immuunkompetentsed isikud, kellel puuduvad määratavad antikehad, kuid kes võivad olla kindlustatud immunoloogilise mäluga, vajavad kaitseks toetavaid annuseid. Korduva vaktsineerimise juhised põhinevad eeldusel, et kaitseks on vajalik minimaalne antikehade tase organismis; anti-HAV antikehad püsivad eeldatavalt vähemalt 10 aastat.

Situatsioonides, kus on soovitav nii hepatiit A kui hepatiit B vastane korduv vaktsineerimine, võib manustada vaktsiini Twinrix Adult. Teise võimalusena võib isikutel, kes on esmase vaktsinatsiooni saanud vaktsiiniga Twinrix Adult, korduvaks vaktsineerimiseks kasutada monovalentseid vaktsiine.

Manustamisviis

Twinrix Adult on intramuskulaarseks süstimiseks, soovitavalt deltalihase piirkonda.

Eriolukorras võib trombotsütopeeniaga või hüübimishäiretega patsientidele manustada vaktsiini ka subkutaanselt. Siiski võib sellise manustamisviisi korral immuunvastus jääda optimaalsest väiksemaks (vt lõik 4.4).

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus vaktsiini toimeaine, ükskõik millise abiaine või neomütsiini suhtes.

Ülitundlikkusreaktsioon pärast varasemat hepatiit A ja/või hepatiit B vaktsiini manustamist.

Twinrix Adult vaktsiini manustamise peab edasi lükkama ägeda kõrge palavikuga kulgeva haiguse korral.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

On võimalik, et isikud on vaktsineerimise ajal juba hepatiit A või hepatiit B inkubatsiooniperioodis. Ei ole teada, kas neil juhtudel hoiab Twinrix Adult ära haigestumise.

Vaktsiin ei hoia ära nakatumist teistesse maksainfektsioonidesse nagu hepatiit C ja hepatiit E ning teiste patogeenide poolt põhjustatud infektsioonidesse.

Twinrix Adult ei ole näidustatud nakatumisvõimaluse järgseks profülaktikaks (nt pärast süstlanõela torget).

Vaktsiini ei ole testitud alanenud immuunsusega patsientidel. Hemodialüüsi patsientidel ning alanenud immuunsusega isikutel ei pruugi pärast esmast immunisatsiooni tekkida adekvaatsed anti-HAV ja anti-HBs antikehade tiitrid ning neil patsientidel võib osutuda vajalikuks vaktsiini täiendavate annuste manustamine.

On leitud, et rasvumine (defineeritud kui KMI ≥ 30 kg/m2) vähendab immuunvastust A-hepatiidi vastastele vaktsiinidele. On täheldatud, et mitmed tegurid vähendavad immuunvastust hepatiit B vaktsiinidele. Nendeks teguriteks on kõrgem eluiga, meessugu, ülekaal, suitsetamine, manustamistee ja mõned kroonilised haigused. Nendel patsientidel, kellel ei pruugi tekkida seroprotektsiooni pärast täielikku vaktsinatsioonikuuri Twinrix Adult vaktsiiniga, tuleb kaaluda seroloogiliste testide tegemist. Isikutele, kellel ei teki immuunvastust või kellel see on optimaalsest väiksem, tuleb kaaluda lisaannuste manustamist.

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinide puhul, peab vastav meditsiiniline ravi ja järelevalve olema alati kergesti kättesaadav harvadeks anafülaktilise reaktsiooni juhtudeks, mis võivad järgneda vaktsiini manustamisele.

Kuna nahasisesel süstimisel või intramuskulaarsel süstimisel tuharalihasesse võib vastus vaktsiinile jääda optimaalsest väiksemaks, peaks neid manustamise viise vältima. Siiski võib Twinrix Adult vaktsiini manustada subkutaanselt trombotsütopeeniaga või hüübimishäiretega patsientidele, kellel võib lihasesisese süste tagajärjel tekkida veritsus (vt lõik 4.2).

TWINRIX ADULT VAKTSIINI EI TOHI MINGIL JUHUL MANUSTADA VEENI.

Nagu iga vaktsiini puhul, ei pruugi kõigil vaktsineeritutel kujuneda kaitsvat immuunvastust.

Nagu iga süstimise järgselt, võib harvadel juhtudel pärast Twinrix Adult`i manustamist täiskasvanutele ja noorukitele tekkida vasovagaalne sünkoop.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad andmed Twinrix Adult vaktsiini samaaegse kasutamise kohta spetsiifiliste hepatiit A või hepatiit B immuunglobuliinidega. Monovalentse hepatiit A ja hepatiit B vaktsiini samaaegsel manustamisel spetsiifiliste immuunglobuliinidega ei leitud toimet serokonversioonile, kuigi võivad tekkida madalamad antikehade tiitrid.

Twinrix Adult vaktsiini ning teiste vaktsiinide samaaegset manustamist ei ole spetsiaalselt uuritud, kuid on leitud, et koostoimeid ei teki, kui sellisel juhul kasutatakse erinevaid süstlaid ning süstekohti.

Immuunsupressiivset ravi saavatel või immuunpuudulikkusega patsientidel ei pruugi kujuneda piisavat immuunvastust.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Twinrix Adult toimet embrüonaalsele/lootelisele, perinataalsele ja postnataalsele elulemusele ning arengule on hinnatud rottide uuringus. Nimetatud uuringus ei täheldatud otseseid ega kaudseid kahjulikke toimeid viljakusele, tiinusele, embrüonaalsele/lootelisele arengule, poegimisele ega postnataalsele arengule.

Twinrix Adult toimet embrüonaalsele/lootelisele, perinataalsele ja postnataalsele elulemusele ning arengule ei ole kliinilistes uuringutes prospektiivselt hinnatud.

Vähese arvu vaktsineeritud naiste raseduse kulgemise ja tulemuste andmed ei näita, et Twinrix Adult'il võiks olla kahjulik toime rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Ehkki ei ole alust arvata, et rekombinantsel B-hepatiidi viiruse pinnaantigeenil võiks olla kahjulik toime rasedusele või lootele, on siiski soovitatav vaktsineerimine kuni sünnituseni edasi lükata, välja arvatud juhul, kui naist on kiiresti vaja B-hepatiidi viiruse põhjustatud nakkuse eest kaitsta.

Imetamine

Ei ole teada, kas Twinrix Adult eritub rinnapiima. Twinrix Adult vaktsiini eritumist rinnapiima ei ole loomkatsetes uuritud. Enne otsustamist, kas jätkata Twinrix Adult vaktsiini manustamise ajal imetamist või rinnaga toitmine selleks ajaks katkestada, peab kaaluma imetamisest tulenevat kasu lapsele ja Twinrix Adult vaktsiini oodatavat kasu emale.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Twinrix Adult ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

• Kliinilised uuringud

Järgnevalt toodud ohutusprofiil põhineb rohkem kui 6000 isiku, kellele manustati vaktsiini vastavalt standardsele 0, 1, 6 kuu skeemile (n=5683) või kiirendatud 0, 7, 21 päeva skeemile (n=320), andmete kogutud analüüsil. Kahes kliinilises uuringus, kus Twinrix Adult´i manustati vastavalt 0, 7, 21 päeva skeemile, teatati üldistest ja lokaalsetest kõrvalnähtudest sarnaselt toodud esinemissagedustele.

Pärast neljanda annuse manustamist 12. kuul oli süsteemsete ja lokaalsete kõrvaltoimete esinemissagedus võrreldav kõrvaltoimetega, mida täheldati pärast vaktsiini manustamist päevadel 0, 7, 21.

Võrdlevates uuringutes leiti, et nimetatud kaebused ei esine Twinrix Adult vaktsiiniga vaktsineerimisel sagedamini kui vaktsineerimisel monovalentsete vaktsiinidega.

Esinemissagedused on toodud järgmiselt:

Väga sage: ≥ 1/10

Sage: ≥ 1/100 kuni< 1/10

Aeg-ajalt: ≥ 1/1000 kuni < 1/100

Harv: ≥ 1/10 000 kuni < 1/1000

Väga harv: < 1/10 000

* viitab laste vaktsiiniga teostatud kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimetele.

Vere ja lümfisüsteemi häired:

harv: lümfadenopaatia.

Närvisüsteemi häired:

väga sage: peavalu;

aeg-ajalt: pearinglus;

harv: tundlikkuse langus, paresteesia.

Seedetrakti häired:

sage: seedetrakti häired, kõhulahtisus, iiveldus;

aeg-ajalt: oksendamine, kõhuvalu*.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

harv: lööve, sügelus;

väga harv: urtikaaria.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

aeg-ajalt: lihasevalu;

harv: liigesevalu.

Ainevahetus- ja toitumishäired:

harv: söögiisu langus.

Infektsioonid ja infestatsioonid:

aeg-ajalt: ülemiste hingamisteede infektsioon.

Vaskulaarsed häired:

harv: hüpotensioon.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

väga sage: süstekoha valu ja punetus, väsimus;

sage: süstekoha turse, süstekoha reaktsioonid (hematoom, sügelus ja väikeste nahasiseste verevalanduste teke), halb enesetunne;

aeg-ajalt: palavik (≥ 37,5°C);

harv: gripitaoline haigestumine, külmavärinad.

• Turustamisjärgsed andmed

GlaxoSmithKline´i hepatiit A ja/või hepatiit B monovalentsete vaktsiinide või Twinrix´i kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Trombotsütopeenia, trombotsütopeeniline purpur.

Närvisüsteemi häired

Entsefaliit, entsefalopaatia, neuriit, neuropaatia, paralüüs, krambid.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Angioneurootiline turse, lame lihhen, multiformne erüteem.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Artriit, lihasnõrkus.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Meningiit.

Vaskulaarsed häired

Vaskuliit.

Immuunsüsteemi häired

Anafülaksia, allergilised reaktsioonid, kaasa arvatud anafülaktoidsed reaktsioonid ja seerumtõve sarnased reaktsioonid.

Hepatiit A ja/või hepatiit B monovalentsete vaktsiinide laialdasel kasutamisel on ajalises seoses vaktsineerimisega lisaks eelnevale esinenud veel järgmisi kõrvaltoimeid.

Uuringud:

maksaensüümide aktiivsuse muutus.

Närvisüsteemi häired:

Polüskleroos, müeliit, näonärvi halvatus, polüneuriit, näiteks Guillain-Barre sündroom (astsendeeruva paralüüsiga), nägemisnärvi neuriit.

4.9 Üleannustamine

Turustamisjärgsel vaatlusel on teatatud üleannustamise juhtudest. Üleannustamisel täheldatud kõrvaltoimed on sarnased kõrvaltoimetega, mis võivad tekkida vaktsiini tavaannuse manustamisel.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: hepatiidi vaktsiinid, ATC kood: J07BC20.

Twinrix Adult on kombineeritud vaktsiin, mis sisaldab puhastatud inaktiveeritud hepatiit A (HA) viirust ja puhastatud hepatiit B pinnaantigeeni (HBsAg) eraldi adsorbeerituna alumiiniumhüdroksiidile ning alumiiniumfosfaadile. HA-viirus on paljundatud inimese MRC5 diploidrakkudel. HBsAg on toodetud valitud keskkonnas insenergeneetilisel meetodil pärmirakkude kultuurist.

Twinrix Adult vaktsiin annab immuunsuse HAV- ja HBV-infektsiooni vastu, indutseerides spetsiifiliste anti-HAV ja anti-HBs antikehade teket.

Kaitse hepatiit A ja hepatiit B vastu tekib 2…4 nädala pärast. Kliinilistes uuringutes on leitud spetsiifilised humoraalsed antikehad hepatiit A vastu ligikaudu 94% täiskasvanutest üks kuu pärast esimest annust ning 100% juhtudest üks kuu pärast kolmanda annuse manustamist (st 7 kuu möödudes esmasest annusest). Hepatiit B vastaste spetsiifiliste humoraalsete antikehade esinemist on kirjeldatud 70% täiskasvanutest pärast esimest annust ning umbes 99% juhtudest pärast kolmandat annust.

Esmane vaktsineerimine päevadel 0, 7 ja 21 pluss neljas annus 12. kuul on kasutamiseks erandjuhtudel täiskasvanutel. Kliinilises uuringus, kus Twinrix Adult vaktsiini manustati vastavalt sellele plaanile, olid 82% ja 85% vaktsineeritutest anti-HBV antikehade kaitsvad tiitrid saavutatud vastavalt 1 ja 5 nädalat pärast kolmandat annust (st 1 ja 2 kuud pärast esmast annust). Hepatiit B vastase seroprotektsiooni tase suurenes 95,1%-ni pärast 3 kuu möödumist esimese annuse manustamisest.

Anti-HAV antikehade seropositiivsuse tase oli 100%, 99,5% ja 100% 1, 2 ja 3 kuud pärast esmast annust. Üks kuu pärast neljanda annuse manustamist täheldati kõigil vaktsineeritutel anti-HBs antikehade kaitsvaid tiitreid ja neil olid olemas anti-HAV antikehad.

Üle 40-aastastel isikutel läbiviidud kliinilises uuringus võrreldi Twinrix Adult 0, 1, 6. kuu vaktsineerimisskeemi järgselt tekkivat anti-HAV antikehade seropositiivsuse määra ja hepatiit B seroprotektsiooni määra vastas õlga manustatud monovalentsete A- ja B-hepatiidi vaktsiinide seropositiivsuse ja seroprotektsiooni määraga.

Hepatiit B seroprotektsiooni määr pärast Twinrix Adult manustamist oli 7. ja 48. kuul vastavalt 92% ja 56%, GlaxoSmithKline Biologicals monovalentse 20μg B-hepatiidi vaktsiini manustamise järgselt 80% ja 43% ning litsentseeritud monovalentse 10 μg B-hepatiidi vaktsiini manustamise järgselt 71% ja 31%. Anti HBs antikehade kontsentratsioon langes vanuse ja kehamassi indeksi suurenemisel ning oli meesisikutel madalam kui naissoost isikutel.

Nii 7. kuul kui 48 kuul pärast Twinrix Adult vakstiini manustamist oli anti-HAV antikehade seropositiivsuse määr 97% võrreldes 99% ja 93%-ga GlaxoSmithKline Biologicals hepatiit A

monovalentse vaktsiini manustamise järgselt ja 99% ning 97%-ga peale teiste litsentseeritud hepatiit A monovalentsete vaktsiinide manustamise järgselt.

Isikud said 48 kuud pärast esmase vaktsineerimiskuuri esimest annust sama(de) vaktsiini(de) lisaannuse. Üks kuu pärast seda annust saavutati 95%-l isikutel, keda vaktsineeriti Twinrix Adult vaktsiiniga, anti-HBV antikehade seroprotektiivne tase (≥ 10 mIU/ml) ja geomeetriline keskmine kontsentratsioon (GMC) suurenes 179-kordselt (GMC - 7234 mIU/ml), mis viitas immuunmälu vastusele.

Kahes 17…43-aastastel täiskasvanutel läbi viidud pikaajalises kliinilises uuringus oli 56 uuritaval hinnatavad analüüsid 15 aastat pärast esmakordset vaktsineerimist Twinrix Adult vaktsiiniga, kusjuures anti-HAV seropositiivsuse määrad olid mõlemas uuringus 100% ja anti-HBs seroprotektsiooni määrad olid vastavalt 89,3% ja 92,9%. Anti-HAV ja anti-HBs antikehade tiitri langus on sarnane monovalentsete vaktsiinide puhul täheldatuga.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Vaktsiinide puhul ei ole farmakokineetiliste omaduste hindamine vajalik.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Üldise ohutuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele (vt lõik 4.6).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Süstevesi

Adjuvandid vt lõik 2

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult originaalpakendis.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml suspensiooni viaalis (I tüüpi klaas), mis on varustatud butüülkummist kolviga

1, 10 ja 25 viaali pakendis.9

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Säilitamise ajal võib täheldada peent valget sadet koos läbipaistva värvitu hõljumiga.

Enne vaktsiini kasutamist tuleb seda hästi loksutada, et saada kergelt läbipaistmatu valge suspensioon, samuti tuleb seda visuaalselt kontrollida võõrosiste olemasolu ja/või ebanormaalse füüsikalise välimuse suhtes. Nimetatud juhtudel tuleb vaktsiin ära visata.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

 

EU/1/96/020/001

EU/1/96/020/002

EU/1/96/020/003

EU/1/96/020/007

EU/1/96/020/008

EU/1/96/020/009

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa väljastamise kuupäev: 20 september1996

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Viimane müügiloa uuendamise kuupäev: 20 september 2006