Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Sifrol

ATC Kood: N04BC05
Toimeaine: pramipexole dihydrochloride monohydrate
Tootja: Boehringer Ingelheim International GmbH

Artikli sisukord

 

 

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

{OLEMUS/TÜÜP}

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

SIFROL 0,18 mg tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 0,25 mg pramipeksooldivesinikkloriidi monohüdraati, mis vastab 0,18 mg

pramipeksoolile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/97/050/003 [30 tabletti]

EU/1/97/050/004 [100 tabletti]

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

SIFROL 0,18 mg