Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Sonata - Sonata toote info VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ATC Kood: N05CF03
Toimeaine: zaleplon
Tootja: Meda AB

Artikli sisukord

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

 

TEKST SONATA 10 MG JAOKS – PAKENDI SUURUSED 7, 10 JA 14 KAPSLIT 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Sonata 10 mg kõvakapslid

zaleploon

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga kapsel sisaldab 10 mg zaleplooni.

3. ABIAINED

Abiaine: laktoosmonohüdraat

Lisainfo saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 kõvakapslit

10 kõvakapslit

14 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS- JA TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/99/102/004 7 kapslit

EU/1/99/102/005 10 kapslit

EU/1/99/102/006 14 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Sonata 10 mg