Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cystadane

Artikli sisukord

Cystadane

Cystadane on suukaudne pulber, mille toimeaine on veevaba betaiin.

Cystadane

 


 

CYSTADANE

Mis on Cystadane?

Cystadane on suukaudne pulber, mille toimeaine on veevaba betaiin.

Milleks Cystadanet kasutatakse?

Cystadanet kasutatakse homotsüstinuuria ravimiseks. Cystadanet kasutatakse koos muu raviga, nt B6- vitamiini (püridoksiin), B12-vitamiini (kobalamiin), folaadi ja eridieediga. Homotsüstinuuria on pärilik (geneetiline) haigus, kus organism ei suuda aminohapet metioniini täielikult lagundada. Metioniini saadakse looduslikest toiduvalkudest ning see laguneb tavaliselt homotsüsteiiniks ja seejärel tsüsteiiniks. Homotsüstinuuriaga patsientidel ei muundu homotsüsteiin tsüsteiiniks, mille tulemusena homotsüsteiini tase veres ja uriinis tõuseb. Homotsüstinuuria sümptomiteks on tromboos (verehüüvete moodustumine veresoontes), luude nõrkus ja häired ning silmaläätse ektoopia (häire, kus silmalääts on vales kohas) ja vaimne alaareng. See on raske ja suure suremusega haigus. Cystadanet kasutatakse kõiki kolme teadaolevat liiki homotsüstinuuriaga patsientidel, kus haigus on põhjustatud metioniini lagundamiseks vajalike ainete vaegusest (tsüstationiini beetasüntaasi (CBS) või 5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi (MTHFR) vaegus või kobalamiini kofaktori metabolismi (cbl) puudulikkus).

Kuidas Cystadanet kasutatakse?

Ravi Cystadanega peab toimuma homotsüstinuuriaga patsientide ravi kogemusi omava arsti järelevalve all. Üle 10 aasta vanuste patsientide puhul on Cystadane tavaline annus 6 g päevas, jagatuna kaheks võrdseks osaks. Alla 10 aasta vanused lapsed peavad võtma päevas 100 mg kehamassi kg kohta, jagatuna kaheks võrdseks osaks. Laste annust võib kohandada ravivastuse järgi (mille jälgimiseks mõõdetakse homotsüsteiini taset veres), kuid Cystadane võtmine rohkem kui kaks korda päevas või
annuses, mis ületab 150 mg kehamassi kg kohta ravimi kasulikkust ei suurenda. Ravi eesmärk on hoida homotsüsteiini tase vereplasmas alla 15 mikromooli või võimalikult madal. See saavutatakse tavaliselt kuu aja jooksul. Cystadane pakend sisaldab 3 mõõtelusikat 100 mg, 150 mg ja 1 g pulbri mõõtmiseks. Ravim tuleb
vahetult enne võtmist täielikult lahustada vees, mahlas, piimas, toitesegus või toidus.
 

Kuidas Cystadane toimib?

Betaiin on looduslik aine, mida eraldatakse suhkrupeedist. Homotsüstinuuria korral vähendab betaiin vere homotsüsteiinitaset, soodustades organismi metülatsioonireaktsiooni, mille tulemusena homotsüsteiin muundub tagasi metioniiniks. See aitab haigussümptomeid leevendada.

Kuidas Cystadanet uuriti?

Ettevõte esitas Cystadane kohta teaduslikus kirjanduses leiduvaid andmeid, sealhulgas 202 teadet, milles kirjeldati mitmesugustes annustes manustatud Cystadane toimet homotsüsteiinitasemele eri vanuses homotsüstinuuriapatsientidel. Esitati ka teavet 140 patsiendi sümptomite, annuse ja ravi kestuse ning teiste kasutatavate ravimite kohta. Enamik patsientidest kasutas ka B6- või B12-vitamiini või folaati. Neist uuringutest saadud teavet võrreldi avaldatud kirjeldustega selle haigusega, kuid ravimata patsientide seisundi kohta.

Milles seisneb uuringute põhjal Cystadane kasulikkus?

Cystadanet kasutanud patsientidel vähenes homotsüsteiinitase rohkem kui ravimata patsientidel. Seda seostati südame ja veresoonkonna sümptomite paranemisega ja närvisüsteemi arenguga ligikaudu kolmveerandil Cystadanet kasutanud patsientidel. Ravim oli efektiivne kõiki kolme liiki homotsüstinuuriaga patsientidel.

Millised on Cystadanega kaasnevad riskid?

Kõige sagedam kõrvaltoime Cystadane kasutamisel (mida on esinenud rohkem kui 1 patsiendil 10-st) on metioniinitaseme tõus veres. Cystadanet kasutavatel patsientidel tuleb jälgida metioniinitaset, sest see võib olla seotud ajutursega. Ajuturse sümptomitega, näiteks koos oksendamisega esinevate
hommikuste peavaludega või nägemishäiretega patsiendid peavad pöörduma arsti poole, sest võib osutuda vajalikuks nende ravi Cystadanega katkestada. Cystadane kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt. Cystadanet ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla ülitundlikud (allergilised) betaiini suhtes.

Miks Cystadane heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis otsusele, et kuigi Cystadane kohta on läbi viidud vähe süstemaatilisi uuringuid, on seda ravimit kasulik lisada homotsüstinuuria olemasolevale ravile, näiteks vitamiinilisandile ja eridieedi kasutamisele. Komitee märkis, et Cystadane ei asenda muud ravi.
Komitee leidis, et Cystadane kasulikkus kasutamisel vastavalt selle näidustusele homotsüstinuuria täiendava ravina on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Cystadanele müügiloa.

Milliseid meetmeid võetakse, et tagada Cystadane kasutamise ohutus?

Cystadane tootja koostab ravimi ohutuse jälgimiseks seda ravimit kasutavate patsientide registri. Ettevõte jälgib eelkõige ajuturse juhtumeid, mida esines vähestel patsientidel ravimi uuringute etapil.

Muu teave Cystadane kohta

Euroopa Komisjon väljastas Cystadane müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Orphan Europe SARL 15. veebruaril 2007. Märge Cystadane nimetamise kohta harva kasutatavaks ravimiks on esitatud siin.
Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Cystadane kohta leiate siit.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2007.

 


 

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cystadane 1 g suukaudne pulber

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g pulbrit sisaldab 1 g veevaba betaiini.

Kolme mõõtelusikaga võib mõõta 1 g, 150 mg ja 100 mg veevaba betaiini.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Suukaudne pulber

Valge vabalt voolav pulber.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Homotsüstinuuria lisaravi:

• tsüstationiini beetasüntaasi,

• 5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi,

• kobalamiini kofaktori metabolismi

puudulikkuse korral.

Cystadane't kasutatakse lisaks muule ravile, nt B6-vitamiin (püridoksiin), B12-vitamiin (kobalamiin),

folaat ja eridieet.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravi Cystadane'ga peaks toimuma homotsüstinuuriaga patsientide ravis kogemusi omava arsti

järelevalve all.

Täiskasvanute ja üle 10 aasta vanuste pediaatriliste patsientide soovituslik koguannus on 6 g päevas,

mis manustatakse jagatud annustena suukaudselt 3 g kaks korda päevas. Pediaatrilistel patsientidel on

siiski soovitatav annust titreerida.

Alla 10 aasta vanuste pediaatriliste patsientide tavaline efektiivne raviskeem on 100 mg kehamassi kg

kohta päevas, mis manustatakse 2 annusena päevas; sageduse suurendamine rohkem kui kahele

korrale päevas ja/või annuse suurendamine üle 150 mg kehamassi kg kohta päevas homotsüsteiini

vähendavat toimet ei paranda.

Kasutamine maksa- või neerukahjustuse korral

Kogemused betaiini kasutamisega neerupuudulikkusega või alkoholist mittepõhjustatud

maksasteatoosiga patsientidel on näidanud, et Cystadane annustamisskeemi kohandamine ei ole

vajalik.

Pudelit tuleb enne avamist veidi loksutada. Lisatud on kolm mõõtelusikat, millega võib mõõta 1 g,

150 mg või 100 mg veevaba betaiini. Soovitatav on võtta nõust kuhjaga mõõtelusikatäis ja tõmmata

tasase pinnaga, näiteks noaseljaga, üle mõõtelusika pealispinna. Selliselt saate järgmised annused:

väike mõõt 100 mg, keskmine mõõt 150 mg ja suur mõõt 1 g veevaba betaiini.

Pulber tuleb segada vee, mahla, piima, toitesegu või toiduga, kuni see on täielikult lahustunud, ja võtta

sisse kohe pärast segamist.

Ravi jälgimine:

Ravi eesmärk on hoida üldhomotsüsteiini tase vereplasmas alla 15 μM või võimalikult madal.

Stabiilne ravivastus tekib tavaliselt ühe kuu jooksul.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus betaiini suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

2 nädala kuni 6 kuu jooksul alates ravi alustamisest betaiiniga esines aeg-ajalt rasket ajuturset ja

hüpermetionineemiat (vt lõik 4.8). Pärast ravi katkestamist need seisundid täielikult taandusid:

- plasma metioniinitaset tuleb jälgida ravi algul ja perioodiliselt pärast seda. Plasma

metioniinikontsentratsioon tuleb hoida allpool 1000 μM.

- kui tekivad ajuturse sümptomid, näiteks hommikused peavalud koos oksendamisega ja/või

nägemishäired, tuleb kontrollida plasma metioniinitaset ja dieedi järgimist ning katkestada ravi

Cystadane'ga.

- kui pärast ravi taasalustamist tekib uuesti ajuturse, tuleb ravi betaiiniga määramatuks ajaks

lõpetada.

Võimalike koostoimete ohu minimeerimiseks on soovitatav jätta betaiini ja aminohappesegude ja/või

vigabatriini ja GABA analooge sisaldavate ravimite võtmise vahele 30 minutit (vt lõik 4.5).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

In vitro andmete põhjal võib betaiinil tekkida koostoimeid aminohappesegudega ja vigabatriini ja

GABA analooge sisaldavate ravimitega.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus

Piiratud arvu (7) rasedate kohta saadud andmed ei näita betaiini kahjulikku toimet rasedusele ja

loote/vastsündinu tervisele. Praeguseks puuduvad teised asjakohased epidemioloogilised andmed.

Loomadega ei ole reproduktiivuuringuid läbi viidud. Betaiini manustamine raseduse ajal lisaks

püridoksiinile, folaadile, antikoagulandile ja dieedile vereplasma homotsüsteiinitaseme hoolika

jälgimisega on ema ja loote tervisele kasulik. Kuid Cystadane't ei tohi kasutada raseduse ajal, kui see

ei ole hädavajalik.

Imetamine

Ei ole teada, kas betaiin imendub inimese rinnapiima (kuigi selle metaboolse eelkäija koliini tase

inimese rinnapiimas on kõrge). Andmete puudumisel peab olema Cystadane määramisel imetavatele

naistele olema ettevaatlik.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8 Kõrvaltoimed

Kogemusi ravist betaiiniga on omandatud ligikaudu 1000 patsiendiga.

Allpool on loetletud esinenud kõrvaltoimed organsüsteemide ja sageduse järgi.

Sagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100, < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000,

< 1/100), harv (≥ 1/10 000, < 1/1000), väga harv (< 1/10 000). Igas esinemissageduse grupis on

kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Ainevahetus- ja toitumishäired Aeg-ajalt: anoreksia

Psühhiaatrilised häired Aeg-ajalt: rahutus, depressioon, ärrituvus, isiksusehäire,

unehäired

Närvisüsteemi häired Aeg-ajalt: ajuturse*

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: hammaste häired, kõhulahtisus, keelepõletik,

iiveldus, ebamugavustunne kõhus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused Aeg-ajalt: juuste väljalangemine, lööve, naha

ebanormaalne lõhn

Neerude ja kuseteede häired Aeg-ajalt: kusepidamatus

Uuringud Väga sage: vere metioniinisisalduse suurenemine*

*2 nädala kuni 6 kuu jooksul alates ravi alustamisest betaiiniga esines aeg-ajalt rasket ajuturset ja

hüpermetionineemiat, mis pärast ravi katkestamist täielikult taandusid. Neil patsientidel olid

metioniinitasemed vereplasmas kõrged, 1000 kuni 3000 μM. Kuna ka hüpermetionineemiaga

patsientidel on kirjeldatud ajuturset; siis betaiiniraviga seoses tekkivat sekundaarset

hüpermetionineemiat on peetud võimalikuks toimemehhanismiks.

Konkreetseid soovitusi vt lõik 4.4.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: seedekulgla ja ainevahetuse ravim, ATC-kood: A16A A06.

Betaiin on alandanud uuringutes homotsüsteiini taset vereplasmas kolme liiki homotsüstinuuria korral,

s.t tsüstationiini beetasüntaasi puudulikkuse, 5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi puudulikkuse

ja kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral. Ravimi mõju ulatus sõltus

hüperhomotsüsteineemia absoluutsest astmest, olles raske hüperhomotsüsteineemia puhul suurem.

Betaiin toimib homotsüstinuuriaga patsientidel homotsüsteiini remetüleerimisel metioniiniks

metüülrühma loovutajana. Selle tulemusena peaks neil patsientidel homotsüsteiini tase vereplasmas

vähenema 20-30%-ni ravieelsest tasemest.

Homotsüsteiini kõrget taset vereplasmas seostatakse selliste südame ja veresoonkonna nähtudega nagu

tromboos, osteoporoos, skeleti häired ja silmaläätse nihked. Vaatlusuuringutes täheldas raviarst

(südame ja veresoonkonna seisundi ja neuroloogilise arengu) kliinilist paranemist ligikaudu 75%-l

patsientidest, kes kasutasid betaiini. Enamik neist patsientidest kasutas lisaks muid ravimeid, nt B6-

vitamiini (püridoksiin), B12-vitamiini (kobalamiin) ja folaati, ning neil oli erinevaid biokeemilisi

ravivastuseid. Enamikul juhtudel vähenes betaiini lisamisel homotsüsteiini tase vereplasmas veelgi.

Tõenäoliselt võidi nende patsientide mitmekülgse ravi tõttu (dieet, farmatseutiline, toetav ravi)

betaiiniravi kliinilist toimet teataval määral üle hinnata. Haiguse püsimist põhjustab ka

homotsüstinuuria hiline avastamine seisundis, kus on tekkinud sümptomid, sest sel juhul on tekkinud

(oftalmoloogilised, skeleti) sidekoe pöördumatud kahjustused, mida ei saa edasise raviga korrigeerida.

Kättesaadavad kliinilised andmed ei võimalda ka annustamist kliinilise efektiivsusega seostada.

Taluvuse väljakujunemise kohta tõendid puuduvad.

Betaiin on uuringutes 5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi puudulikkuse ja kobalamiini

kofaktori metabolismi puudulikkusega patsientidel tõstnud ka metioniini ja S-adenosüülmetioniini

taset vereplasmas. Tsüstationiini beetasüntaasi puudulikkusega patsientidel, kelle dieedi

metioniinisisaldust ei ole piiratud, on täheldatud metioniini ülemäärast akumuleerumist. Mõnedel

juhtudel seostati plasma metioniinitaseme tõusu ajutursega (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Homotsüsteiini plasmatasemete jälgimine on näidanud, et betaiini toime algas mitme päeva jooksul

ning et stabiilne ravivastus saavutati ühe kuu jooksul.

Alla 10 aasta vanuste pediaatriliste patsientide tavaline efektiivne raviskeem on 100 mg kehamassi kg

kohta päevas, mis manustatakse 2 annusena päevas; sageduse suurendamine rohkem kui kahele

korrale päevas ja/või annuse suurendamine üle 150 mg kehamassi kg kohta päevas homotsüsteiini

vähendavat toimet ei paranda.

Betaiini lisamine parandas homotsüstinuuriaga patsientidel seljaajuvedeliku metaboolseid häireid.

Betaiini vereplasma kontsentratsioonide jälgimine ei aita määrata ravi efektiivsust, sest need

kontsentratsioonid ei vasta otseselt voolule betaiini homotsüsteiini metüültransferaasi tsütosoolse tee

kaudu.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Betaiini absoluutset biosaadavust ei ole kindlaks määratud. Tervetel täiskasvanud vabatahtlikel

(vanuses 21 kuni 49 aastat) imendus betaiini ühekordne suukaudne annus (50 mg/kg) kiiresti

(tmax = 0,9 ± 0,3 tundi ja Cmax = 0,9 ± 0,2 mM). Betaiin jagunes kiiresti suhteliselt suurele mahule (V/F

= 1,3 l/kg), selle eliminatsiooni määr oli aeglane (keskmine poolväärtusaeg = 14 tundi, keskmine

kogukliirens kehas CL/F = 84 ml kehamassi kg kohta tunnis), neerukliirens oli vähene (5%

kogukliirensist kehas), eeldades 100%-list biosaadavust. Pärast korduvat annust 100 mg kehamassi kg

kohta päevas 5 päeva jooksul imendumise kineetika ei muutunud, kuid jaotumise poolväärtusaeg

oluliselt pikenes (kuni 36 tundi), mis näitas transpordi- ja ümberjaotumisprotsesside

küllastumisvõimet.

Farmakokineetilised andmed pikaajalist lisaravi betaiiniga saanud homotsüstinuuriaga patsientide

kohta on väga sarnased tervete vabatahtlike kohta saadud andmetega. See näitab, et erinevused betaiini

kineetikas tulenevad väga tõenäoliselt betaiini ammendumisest ravimata homotsüstinuuria korral ja

omavad tähendust vaid ravi algul.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel ilmnes suurte annuste korral depressiivne toime kesknärvisüsteemile ja seedetrakti ärritav

toime. Pikaajalisi kartsinogeensuse ja paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse uuringuid ei ole

betaiiniga läbi viidud. Standardsed genotoksilisuse uuringud ei ole näidanud spetsiifilist ohtu

inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Puuduvad.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

Avamata pudel: 3 aastat.

Pärast esmakordset avamist: 3 kuud.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna. Hoida niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Lastekindla sulguriga kõrgtihedast polüetüleenist pudelid.

Üks pakend sisaldab üht pudelit, milles on 180 g pulbrit.

Igas pakendis on kolm mõõtelusikat.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du General de Gaulle

F-92 800 Puteaux

Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/379/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

15/02/2007

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

 


 

 

LISA II

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle

F - 92800 Puteaux

France

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

• MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA - PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2).

• TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

• MUUD TINGIMUSED

Müügiloa hoidja tagab ravimiohutuse järelevalve süsteemi olemasolu ja toimimise enne ravimi

müügilelaskmist ja kuni müüdud ravimi kasutusaja lõpuni.

Müügiloa hoidja kohustub läbi viima ravimiohutuse järelevalve kavas ette nähtud uuringud.

 

 


 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cystadane 1 g suukaudne pulber

Veevaba betaiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g pulbrit sisaldab 1 g veevaba betaiini.

Kolme mõõtelusikaga võib mõõta 1 g, 150 mg ja 100 mg veevaba betaiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

180 g suukaudset pulbrit ja kolm mõõtelusikat.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne avamist pudelit veidi loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast esmakordset avamist: 3 kuud.

Avatud:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna. Hoida niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du General de Gaulle

F-92 800 Puteaux

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/379/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Cystadane 1 g suukaudne pulber

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cystadane 1 g suukaudne pulber

Veevaba betaiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g pulbrit sisaldab 1 g veevaba betaiini.

Kolme mõõtelusikaga võib mõõta 1 g, 150 mg ja 100 mg veevaba betaiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

180 g suukaudset pulbrit.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne avamist pudelit veidi loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast esmakordset avamist: 3 kuud.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna. Hoida niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du General de Gaulle

F-92 800 Puteaux

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/379/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Cystadane 1 g suukaudne pulber

 

 


 

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Cystadane 1 g suukaudne pulber

Veevaba betaiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Cystadane ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Cystadane võtmist

3. Kuidas Cystadane't võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Cystadane't säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON CYSTADANE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Cystadane sisaldab veevaba betaiini, mis on mõeldud kaasasündinud ainevahetushäire

homotsüstinuuria lisaraviks.

Metioniin on aminohape, mida sisaldub tavalises toiduvalgus (nt lihas, kalas, piimas, juustus, munas).

See muundub homotsüsteiiniks, mis seejärel tavaliselt muundub seedimise käigus tsüsteiiniks.

Homotsüstinuuria on haigus, mida põhjustab homotsüsteiini akumuleerumine, kuna see ei muundu

tsüsteiiniks ja moodustab veenides vereklompe, luude nõrkust ning luude ja silmaläätse häireid.

Cystadane't kasutatakse koos muude ravimitega, näiteks B6-vitamiini, B12-vitamiini, folaadi ja

eridieediga keha kõrgenenud homotsüsteiinitasemete alandamiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE CYSTADANE VÕTMIST

Ärge võtke Cystadane't

kui teie olete või teie laps on allergiline (ülitundlik) betaiini suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cystadane

Kui märkate selliseid kõrvaltoimeid nagu peavalu, oksendamine või nägemishäired, pöörduge kohe

arsti poole, sest need võivad olla ajuturse nähud. Sellisel juhul jälgib arst metioniini taset teie kehas ja

võib kontrollida teie dieeti. Arst võib katkestada teie ravi betaiiniga.

Kuid teid ravitakse Cystadane ja aminohapete seguga ja peate samal ajal võtma ka teisi ravimeid, jätke

nende võtmise vahele 30 minutit (vt “Võtmine koos teiste ravimitega”).

Võtmine koos teiste ravimitega

Kui võtate mõnda aminohapete segu või sellised ravimeid nagu vigabatriin või GABA analoogid,

rääkige sellest arstile, sest neil võib olla betaniiniraviga koostoimeid.

Palun informeerige oma arsti, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mingeid muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Palun teatage arstile, kui olete rase või imetate last. Arst otsustab, kas seda ravimit võib raseduse ja

imetamise ajal kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

3. KUIDAS CYSTADANE'T VÕTTA

Võtke Cystadane't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanute ja üle 10 aasta vanuste laste koguannus on 6 g päevas, mis on jagatud kaheks annuseks

3 g kaks korda päevas.

Alla 10 aasta vanuste laste päevaannuse arvutab arst lapse kehamassi järgi.

Seepärast tuleb teil või teie lapsel teha õige päevaannuse määramiseks regulaarselt vereanalüüse.

Ravi selle ravimiga peaks toimuma homotsüstinuuriaga patsientide ravis kogemusi omava arsti

järelevalve all.

Cystadane't võetakse suukaudselt.

Annuse mõõtmiseks:

• enne avamist loksutage veidi pudelit

• võtke õige mõõtelusikas:

• väikese lusikaga võib mõõta 100 mg veevaba betaiini pulbrit;

• keskmise lusikaga võib mõõta 150 mg veevaba betaiini pulbrit;

• suure lusikaga võib mõõta 1 g veevaba betaiini pulbrit.

• võtke pudelist kuhjaga lusikatäis pulbrit

• tõmmake lameda noaseljaga üle lusika pealispinna

• lusikale jääb lusikatäis pulbrit

• võtke pudelist õige arv pulbri lusikatäisi

Mõõdetud pulbriannus tuleb segada vee, mahla, piima, toitesegu või toiduga, kuni see on täielikult

lahustunud, ja võtta sisse kohe pärast segamist.

Kui te unustate Cystadane't võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cystadane põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool märgitud kõrvaltoimed on määratletud järgmiselt: väga sage (rohkem kui ühel 10 isikust), sage

(rohkem kui ühel 100 isikust ja vähem kui ühel 10 isikust), aeg-ajalt (rohkem kui ühel 1000 isikust ja

vähem kui ühel 100 isikust), harv (rohkem kui ühel 10 000 isikust ja vähem kui ühel 1000 isikust),

väga harv (vähem kui ühel 10 000 isikust).

Väga sage: vere metioniinisisalduse suurenemine.

Aeg-ajalt: söögiisu halvenemine, rahutus, depressioon, ärrituvus, isiksusehäire, unehäire, ajuturse (vt

lõigus 2 pealkirja “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cystadane”), hammaste häired, kõhulahtisus,

keelepõletik, iiveldus, ebamugavustunne kõhus, oksendamine, juuste väljalangemine, lööve, naha

ebatavaline lõhn ja kusepidamatus.

Kuna mõned neist kõrvaltoimetest on tõsised, küsige arstilt selgitusi nende hoiatavate nähtude kohta.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS CYSTADANE'T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Cystadane't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli etiketil ja karbil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida pudel tihedalt suletuna. Hoida niiskuse eest kaitstult.

Pärast pudeli esmakordset avamist tuleb ravim 3 kuud jooksul ära kasutada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Cystadane sisaldab

- Toimeaine on veevaba betaiin. 1 g suukaudset pulbrit sisaldab 1 g veevaba betaiini. Kolme

mõõtelusikaga võib mõõta 1 g, 150 mg ja 100 mg veevaba betaiini.

- Muid koostisaineid ei ole.

Kuidas Cystadane välja näeb ja pakendi sisu

Cystadane on valge kristalne suukaudne pulber. See on saadaval lastekindla korgiga pudelites. Üks

pudel sisaldab 180 g veevaba betaiini pulbrit. Karbis on kolm mõõtelusikat, mis aitavad teil mõõta

arsti määratud annust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du General de Gaulle

F-92 800 Puteaux

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

 

 


 

Müügiloa nr Euroopa Liidus Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamistee Pakendi iseloomustus Pakendi sisu Pakendi suurus

EU/1/06/379/001 Cystadane 1 g Peroraalne pulber Peroraalne pudel (HDPE) 180 g 1 pudel+3 measuring spoons (1g,150mg, 100mg)