Rosacta - kreem (100mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: T01RS01
Toimeaine: taimsed preparaadid
Tootja: Medis GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rosacta, kreem

Rosmariiniõli

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te tunnete end halvemini või ei tunne end paremini 4 nädala pärast, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rosacta ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rosacta kasutamist
 3. Kuidas Rosacta’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Rosacta’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rosacta ja milleks seda kasutatakse

Rosacta, mis sisaldab rosmariiniõli, on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse täiskasvanutel nõrga lihas- ja liigesvalu ning kergete perifeersete vereringehäirete (sümptomiteks on külmad jalad) leevendamiseks.

See ravim on traditsiooniline taimne ravim, mille näidustused põhinevad pikaajalistel kasutamiskogemustel.

Mida on vaja teada enne Rosacta kasutamist

Ärge kasutage Rosacta’t:

 • kui olete rosmariiniõli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kahjustatud või ärritatud nahale.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rosacta kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui sümptomid halvenevad või püsivad kauem kui 4 nädala jooksul, peate võtma ühendust arstiga.

Katkestage kasutamine, kui ilmneb punetus, ärritus või nahakuivus.

Kui teil tekib liigesevalu, millega kaasneb liigeste turse, punetus või palavik, tuleb pöörduda arsti poole.

Öelge oma arstile, kui teil esineb või teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal mistahes järgmistest sümptomitest:

 • nahapõletik või kõva piirkond naha all;
 • jalgadele tekkiv haavand;
 • järsku tekkiv turse ühes või mõlemas jalas, eriti, kui sellega kaasneb punetus ja kuumatunne või kui teil on probleeme südamevõi neerudega;
 • äkiline terav valu jalas puhkehetkel.

Vältida kontakti silmadega. Kreemi ei tohi manustada limaskestade lähedusse.

Kui kreemi kogemata alla neelatakse, tuleb nõu saamiseks ühendust võtta arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav andmete puudumise tõttu.

Muud ravimid ja Rosacta

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Erinevad ravimid võivad samaaegsel kasutamisel mõjutada üksteise toimet. Sellisest koostoimest Rosacta’ga ei ole teatatud.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Piisavate andmete puudumise tõttu, ei ole kasutamine raseduse ja imetamise ajal soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rosacta ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Rosacta sisaldab tsetostearüülalkoholi

Võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

Kuidas Rosacta’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne kasutamist, keerake kork ära, pöörake tagurpidi ning läbistage tuubi alumiiniumkate.

Kutaanne.

Täiskasvanud ja eakad

Manustage ligikaudu 3…6 g kreemi kahjustatud piirkonnale 2 kuni 3 korda ööpäevas ja masseerige õrnalt naha sisse. Kasutatava kreemi kogus sõltub ravitava piirkonna suurusest.

Peske enne ja pärast kasutamist käed.

Kasutage kreemi nii sageli, kui pakendi infolehes on soovitatud.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav andmete puudumise tõttu.

Kui ravimi kasutamisel sümptomid halvenevad või püsivad kauem kui 4 nädalat, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Rosacta’t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te kogemata manustate liiga palju kreemi, võib selle salvrätikuga ära pühkida.

Kui te unustate Rosacta’t kasutada

Kui te unustate Rosacta’t õigel ajal manustada, manustage see niipea, kui see teile meenub ja edaspidi jätkake tavapäraselt. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ilmneda võib ülitundlikkus (allergilised reaktsioonid) nagu kontaktdermatiit või astma. Sagedus on teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil tekivad kõrvaltoimed, mida selles infolehes ei ole nimetatud, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Rosacta’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pärast avamist kasutada ära 12 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rosacta sisaldab

1 g kreemi sisaldab 100 mg hariliku rosmariini (ROSMARINUS OFFICINALIS L.) õli (ROSMARINI

AETHEROLEUM).

Abiained on keskmise ahelaga triglütseriidid, oktüüldodekanool, etanool (96%), glütserool (85%), tsetostearüülalkohol (tüüp A) emulgaatorina, glütseroolmonostearaat 40–55, trometamol, dimetikoon, karbomeerid, puhastatud vesi.

Kuidas Rosacta välja näeb ja pakendi sisu

Rosacta on valge läikiv kreem, millel on rosmariiniõlile iseloomulik lõhn.

Rosacta on saadaval 50 g ja 90 g alumiiniumtuubis, mis on kaetud seest epoksüfenüülresiiniga ja suletud keeratava HDPE korgiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Medis GmbH,

St. Veiter Straße 34/III,

9020 Klagenfurt am Wörthersee,

Austria

Tootjad Medis, d.o.o.,

Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, Sloveenia

Medis, d.o.o., Brnčičeva ulica 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, Sloveenia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Liidu liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Sloveenia, Ungari: Rosacta Hispaania, Poola, Rootsi, Taani, Slovakkia, Soome, Tšehhi Vabariik, Norra, Ühendkuningriik: Rowiren

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.