Rehydron optim - suukaudse lahuse pulber - Pakendi infoleht

ATC Kood: A07CA80
Toimeaine: naatriumkloriid +kaaliumkloriid +naatriumtsitraat +glükoos
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rehydron Optim, suukaudse lahuse pulber

Veevaba glükoos, naatriumkloriid, naatriumtsitraat ja kaaliumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rehydron Optim ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rehydron Optim´i kasutamist
 3. Kuidas Rehydron Optim´i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Rehydron Optim´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rehydron Optim ja milleks seda kasutatakse

See preparaat on näidustatud:

 • ägeda kõhulahtisusega kaasneva kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse raviks (et asendada organismi vee ja soolade kaotust)
 • vedelikukaotuse ennetamiseks.

Ägeda kõhulahtisuse korral esineb vedelikukaotuse risk (soolade ja vee kadu). Rehydron Optim´i lahus asendab vee ja soolade kadu tavalise kõhulahtisuse korral. Preparaadis sisalduv suhkur soodustab vee ja naatriumi imendumist sooltes ning tsitraat korrigeerib happe-aluse tasakaalu häireid organismis.

Mida on vaja teada enne Rehydron Optim’i kasutamist

Ärge kasutage Rehydron Optim´i:

 • kui teie või teie laps olete glükoosi, naatriumkloriidi, naatriumtsitraadi, kaaliumkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui teil või teie lapsel on raske vedelikukaotus
 • kui haige on teadvuseta (lämbumise risk)
 • kui te olete või teie laps on šokis (lämbumise risk)
 • kui teil või teie lapsel on soolesulgus
 • kui teie või teie laps oksendate rohkelt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rehydron Optim’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil või teie lapsel on neeruhäire, mis põhjustab vähenenud uriini eritust või uriini moodustumine on täielikult piiratud,
 • kui teil või teie lapsel on maosooletrakti ahenemine
 • kui teil või teie lapsel on diabeet
 • kui teil või teie lapsel on maksa või neeruhaigus
 • kui teil või teie lapsel on naatriumi või kaaliumi piiranguga dieet
 • kui teil või teie lapsel on mõni krooniline haigus
 • kui teil või teie lapsel on veri väljaheites
 • kui teil või teie lapsel on kõhulahtisus, mis kestab rohkem kui 2 päeva, isegi kui see on kerge
 • kui teil või teie lapsel on tugev kõhuvalu
 • kui teil või teie lapsel on muutused vaimses seisundis (nt ärrituvus, apaatia või letargia)
 • kui teil või teie lapsel on palavik üle 39ºC.

Suukaudne rehüdratatsioonravi ei ole tõhus raske vedelikukaotuse puhul ja vajalik võib olla intravenoosne rehüdratatsioonravi. Võtke ühendust arstiga, kui teil või teie lapsel on kõhulahtisus või oksendamine, mille tulemusel tekkis raske vedelikukaotus. Raske vedelikukaotuse sümptomid on kiire pulss, hingamisraskused, palavik, tugev väsimus, lihaskrambid, peavalu, iiveldus, jäsemete surisemine, oksendamine, segasus, krambid ja teadvuse kaotus.

Äge kõhulahtisus võib imikutel põhjustada vedelikukaotuse, mille tulemusel seisund halveneb kiiresti. Kõigi kõhulahtisuse ja vedelikukaotuse juhtumite puhul imikutel tuleb ühendust võtta arstiga nii ruttu kui võimalik.

Muud ravimid ja Rehydron Optim

Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie või teie laps võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Informatsioon võimalike koostoimete kohta Rehydron Optim´i ja teiste ravimite vahel puudub. Kõhulahtisus kui selline võib mõjutada paljude ravimite imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rehydron Optim´i võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal soovitatud annustes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rehydron Optim ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Rehydron Optim sisaldab kaaliumit ja glükoosi

See ravim sisaldab kaaliumit. Sellega tuleb arvestada neerukahjustusega patsientide või kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

See ravim sisaldab glükoosi. Kui arst on öelnud, et teie või teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Rehydron Optim’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas valmistada lahust

Segage üks kotike Rehydron Optim´i pulbrit 0,5 liitri leige veega. Pärast segamist on lahus kasutamiseks valmis. Valmislahus on läbipaistmatu ja värvusetu ja sellel on sidruni lõhn.

Olge kindel, et te segate Rehydron Optim´i pulbri õige koguse veega (0,5 liitrit), et tagada preparaadi optimaalne tõhusus vedeliku tasakaalutuse ravis. Segades pulbri ebapiisava koguse veega võib tulemuseks olla ülemäärane soola sissevõtmine.

Ärge segage Rehydron Optim´i pulbrit teiste vedelikega kui vesi.

Kuidas preparaati võtta

Rehydron Optim´i lahust manustatakse suukaudselt. Kui vajalik, võib lahust manustada ka meditsiinilise järelvalve all läbi nasogastraalsondi.

Lahuse kiire manustamine on ohutu, kuid võib esile kutsuda oksendamise. Kui teil või teie lapsel iiveldab või te oksendate, jahutage lahus ja manustage seda väikeste, korduvate annustena nt teelusika, süstla või doseerimislusikaga. Peale seda võite te järk-järgult suurendada annust, vastavalt teie või teie lapse taluvusele.

Ravimi võtmine koos toidu ja joogiga

 • Ravi ajal võib anda ka teisi vedelikke (nt lahjendatud mahl). Kuid suure suhkrusisaldusega vedelikke peaks vältima, kuna nad võivad kõhulahtisust halvendada.
 • Rehydron Optim´i lahus ei ole mõeldud janu kustutamiseks ja soovitatavaid annuseid ei tohiks ületada ilma arsti nõuandeta.
 • Kerge kõhulahtisuse korral võite teie või teie laps juua teisi vedelikke ja jätkata normaalset, eale vastavat toitumist.
 • Asendusteraapia ajal (esimese 4 tunni jooksul), ei tohi toitu anda. Kuid rinnaga toitmist võib jätkata normaalselt.

Annustamine

Kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse ravi, st vedeliku asendusravi vedelikukaotuse korral (kaasneb ägeda kõhulahtisusega)

Asendusravi tuleb manustada, kui teil või teie lapsel esinevad kerged või mõõdukad vedelikukaotuse sümptomid, nagu vähenenud uriini eritus, limaskestade kuivus, külmad käed ja jalad, väsimus, üldine nõrkus, lihaskrambid ja/või kehakaalu kaotus.

Kui teie või teie laps olete juba kaotanud kehakaalus ja/või teil on meditsiinilisel uuringul põhinev kerge või mõõdukas vedelikukaotus, siis on nõutav Rehydron Optim´i lahuse annus tavaliselt 0,5...1 dl kehakaalu kilogrammi kohta. Rehydron Optim´i lahuse annus vedeliku asendusteraapias põhineb kehakaalul:

Kehakaal (ja vanus)

Lahuse kogus

Alla 5 kg (alla 4 kuu)

2…4 dl

5…7,9 kg (4…11 kuud)

4…6 dl

8…10,9 kg (12…23 kuud)

6…8 dl

11…15,9 kg (2…4 aastat)

8…12 dl

16…29,9 kg (5…14 aastat)

12…22 dl

Üle 30 kg (üle 15 aasta)

22…40 dl

Vedeliku asendusravis tuleb lahust manustada nelja tunni jooksul, et korrigeerida vedeliku defitsiiti. Kui kõhulahtisus püsib pärast vedeliku asendusteraapia manustamist, tuleb jätkata Rehydron Optim´i manustamist säilitusravina, vt allpool lõik „Vedelikukaotuse ennetamine (seotud kerge kõhulahtisusega)“.

Vedelikukaotuse ennetamine (seotud kerge kõhulahtisusega)

Ravi Rehydron Optim´i lahusega tuleb alustada otsekohe pärast kõhulahtisuse algust. Ravi pikemalt kui 3...4 päeva ei ole tavaliselt vajalik ja ravi tuleb katkestada kohe, kui kõhulahtisus on lõppenud. Rehydron Optim´i lahust tuleb manustada järgnevalt:

Kehakaal

Lahuse kogus

Alla 10 kg

0,5…1 dl pärast iga väljaheidet

Üle 10 kg

1…2 dl pärast iga väljaheidet

 

 

Võtke ühendust arstiga

Ravi ajal jälgige kehakaalu ja üldist seisundit ning võtke ühendust arstiga, kui teil või teie lapsel:

 • esinevad muutused vaimses seisundis, nt ärrituvus, apaatia või unisus
 • on palavik üle 39°C
 • on väljaheites veri
 • esineb püsiv oksendamine
 • on kõhulahtisus, mis kestab kauem kui 2 päeva
 • on tugev kõhuvalu.

Mõningatel juhtudel ei ole Rehydron Optim´i ravi piisav kõhulahtisuse poolt põhjustatud vedelikukaotuse korrigeerimisel või ennetamisel.

Kui te kasutate Rehydron Optim´i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

Üleannustamise sümptomid võivad olla janu, suukuivus, neelamisraskus, vedelikukaotus, madal vererõhk, meeltesegadus, unisus, kaela kangus, teadvusetus, krambid ja lihaste nõrkus. See võib juhtuda rohkem tõenäoliselt vähenenud neerufunktsiooniga patsientide puhul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rehydron Optim ei peaks soovitatud annuste kasutamisel põhjustama mingeid kõrvaltoimeid. Liiga kiire lahuse manustamine võib esile kutsuda oksendamise (vt lõik 3 „Kuidas Rehydron Optim´i kasutada“).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Rehydron Optim’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kotike: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Valmislahus: Hoida külmkapis (2°C...8°C). Valmislahus tuleb kasutada 24 tunni jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rehydron Optim sisaldab

 • Toimeained on ühes kotikeses: 6,75 g veevaba glükoosi, 1,30 g naatriumkloriidi, 1,45 g naatriumtsitraati ja 0,75 g kaaliumkloriidi.
 • Teised koostisosad on: atsesulfaam kaalium (E950), sidruni aroom (maltodekstriin, akaatsia [E414], dlimoneen [dekstro], tsitraal, sidruniõli, laimiõli, vanilliin).

Kuidas Rehydron Optim välja näeb ja pakendi sisu

Sidruni lõhnaga valge kristalne suukaudse lahuse pulber, mis on pakendatud kotikestesse. Üks kotike sisaldab 10,7 g suukaudse lahuse pulbrit.

Pakendi suurused: 2, 4, 6, 10 ja 20 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootjad

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Recipharm Parets S.L.U.

C/ Ramón y Cajal 2

Parets del Vallès

ES-08150 Barcelona

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Orion Pharma Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Tel: + 372 66 44 550

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.