Rehydron optim - suukaudse lahuse pulber

ATC Kood: A07CA80
Toimeaine: naatriumkloriid +kaaliumkloriid +naatriumtsitraat +glükoos
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

REHYDRON OPTIM
suukaudse lahuse pulber


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rehydron Optim, suukaudse lahuse pulber

Veevaba glükoos, naatriumkloriid, naatriumtsitraat ja kaaliumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 2 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rehydron Optim ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rehydron Optim´i kasutamist
 3. Kuidas Rehydron Optim´i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Rehydron Optim´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rehydron Optim ja milleks seda kasutatakse

See preparaat on näidustatud:

 • ägeda kõhulahtisusega kaasneva kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse raviks (et asendada organismi vee ja soolade kaotust)
 • vedelikukaotuse ennetamiseks.

Ägeda kõhulahtisuse korral esineb vedelikukaotuse risk (soolade ja vee kadu). Rehydron Optim´i lahus asendab vee ja soolade kadu tavalise kõhulahtisuse korral. Preparaadis sisalduv suhkur soodustab vee ja naatriumi imendumist sooltes ning tsitraat korrigeerib happe-aluse tasakaalu häireid organismis.

Mida on vaja teada enne Rehydron Optim’i kasutamist

Ärge kasutage Rehydron Optim´i:

 • kui teie või teie laps olete glükoosi, naatriumkloriidi, naatriumtsitraadi, kaaliumkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline
 • kui teil või teie lapsel on raske vedelikukaotus
 • kui haige on teadvuseta (lämbumise risk)
 • kui te olete või teie laps on šokis (lämbumise risk)
 • kui teil või teie lapsel on soolesulgus
 • kui teie või teie laps oksendate rohkelt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rehydron Optim’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil või teie lapsel on neeruhäire, mis põhjustab vähenenud uriini eritust või uriini moodustumine on täielikult piiratud,
 • kui teil või teie lapsel on maosooletrakti ahenemine
 • kui teil või teie lapsel on diabeet
 • kui teil või teie lapsel on maksa või neeruhaigus
 • kui teil või teie lapsel on naatriumi või kaaliumi piiranguga dieet
 • kui teil või teie lapsel on mõni krooniline haigus
 • kui teil või teie lapsel on veri väljaheites
 • kui teil või teie lapsel on kõhulahtisus, mis kestab rohkem kui 2 päeva, isegi kui see on kerge
 • kui teil või teie lapsel on tugev kõhuvalu
 • kui teil või teie lapsel on muutused vaimses seisundis (nt ärrituvus, apaatia või letargia)
 • kui teil või teie lapsel on palavik üle 39ºC.

Suukaudne rehüdratatsioonravi ei ole tõhus raske vedelikukaotuse puhul ja vajalik võib olla intravenoosne rehüdratatsioonravi. Võtke ühendust arstiga, kui teil või teie lapsel on kõhulahtisus või oksendamine, mille tulemusel tekkis raske vedelikukaotus. Raske vedelikukaotuse sümptomid on kiire pulss, hingamisraskused, palavik, tugev väsimus, lihaskrambid, peavalu, iiveldus, jäsemete surisemine, oksendamine, segasus, krambid ja teadvuse kaotus.

Äge kõhulahtisus võib imikutel põhjustada vedelikukaotuse, mille tulemusel seisund halveneb kiiresti. Kõigi kõhulahtisuse ja vedelikukaotuse juhtumite puhul imikutel tuleb ühendust võtta arstiga nii ruttu kui võimalik.

Muud ravimid ja Rehydron Optim

Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie või teie laps võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Informatsioon võimalike koostoimete kohta Rehydron Optim´i ja teiste ravimite vahel puudub. Kõhulahtisus kui selline võib mõjutada paljude ravimite imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rehydron Optim´i võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal soovitatud annustes.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rehydron Optim ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Rehydron Optim sisaldab kaaliumit ja glükoosi

See ravim sisaldab kaaliumit. Sellega tuleb arvestada neerukahjustusega patsientide või kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

See ravim sisaldab glükoosi. Kui arst on öelnud, et teie või teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Rehydron Optim’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas valmistada lahust

Segage üks kotike Rehydron Optim´i pulbrit 0,5 liitri leige veega. Pärast segamist on lahus kasutamiseks valmis. Valmislahus on läbipaistmatu ja värvusetu ja sellel on sidruni lõhn.

Olge kindel, et te segate Rehydron Optim´i pulbri õige koguse veega (0,5 liitrit), et tagada preparaadi optimaalne tõhusus vedeliku tasakaalutuse ravis. Segades pulbri ebapiisava koguse veega võib tulemuseks olla ülemäärane soola sissevõtmine.

Ärge segage Rehydron Optim´i pulbrit teiste vedelikega kui vesi.

Kuidas preparaati võtta

Rehydron Optim´i lahust manustatakse suukaudselt. Kui vajalik, võib lahust manustada ka meditsiinilise järelvalve all läbi nasogastraalsondi.

Lahuse kiire manustamine on ohutu, kuid võib esile kutsuda oksendamise. Kui teil või teie lapsel iiveldab või te oksendate, jahutage lahus ja manustage seda väikeste, korduvate annustena nt teelusika, süstla või doseerimislusikaga. Peale seda võite te järk-järgult suurendada annust, vastavalt teie või teie lapse taluvusele.

Ravimi võtmine koos toidu ja joogiga

 • Ravi ajal võib anda ka teisi vedelikke (nt lahjendatud mahl). Kuid suure suhkrusisaldusega vedelikke peaks vältima, kuna nad võivad kõhulahtisust halvendada.
 • Rehydron Optim´i lahus ei ole mõeldud janu kustutamiseks ja soovitatavaid annuseid ei tohiks ületada ilma arsti nõuandeta.
 • Kerge kõhulahtisuse korral võite teie või teie laps juua teisi vedelikke ja jätkata normaalset, eale vastavat toitumist.
 • Asendusteraapia ajal (esimese 4 tunni jooksul), ei tohi toitu anda. Kuid rinnaga toitmist võib jätkata normaalselt.

Annustamine

Kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse ravi, st vedeliku asendusravi vedelikukaotuse korral (kaasneb ägeda kõhulahtisusega)

Asendusravi tuleb manustada, kui teil või teie lapsel esinevad kerged või mõõdukad vedelikukaotuse sümptomid, nagu vähenenud uriini eritus, limaskestade kuivus, külmad käed ja jalad, väsimus, üldine nõrkus, lihaskrambid ja/või kehakaalu kaotus.

Kui teie või teie laps olete juba kaotanud kehakaalus ja/või teil on meditsiinilisel uuringul põhinev kerge või mõõdukas vedelikukaotus, siis on nõutav Rehydron Optim´i lahuse annus tavaliselt 0,5...1 dl kehakaalu kilogrammi kohta. Rehydron Optim´i lahuse annus vedeliku asendusteraapias põhineb kehakaalul:

Kehakaal (ja vanus)

Lahuse kogus

Alla 5 kg (alla 4 kuu)

2…4 dl

5…7,9 kg (4…11 kuud)

4…6 dl

8…10,9 kg (12…23 kuud)

6…8 dl

11…15,9 kg (2…4 aastat)

8…12 dl

16…29,9 kg (5…14 aastat)

12…22 dl

Üle 30 kg (üle 15 aasta)

22…40 dl

Vedeliku asendusravis tuleb lahust manustada nelja tunni jooksul, et korrigeerida vedeliku defitsiiti. Kui kõhulahtisus püsib pärast vedeliku asendusteraapia manustamist, tuleb jätkata Rehydron Optim´i manustamist säilitusravina, vt allpool lõik „Vedelikukaotuse ennetamine (seotud kerge kõhulahtisusega)“.

Vedelikukaotuse ennetamine (seotud kerge kõhulahtisusega)

Ravi Rehydron Optim´i lahusega tuleb alustada otsekohe pärast kõhulahtisuse algust. Ravi pikemalt kui 3...4 päeva ei ole tavaliselt vajalik ja ravi tuleb katkestada kohe, kui kõhulahtisus on lõppenud. Rehydron Optim´i lahust tuleb manustada järgnevalt:

Kehakaal

Lahuse kogus

Alla 10 kg

0,5…1 dl pärast iga väljaheidet

Üle 10 kg

1…2 dl pärast iga väljaheidet

 

 

Võtke ühendust arstiga

Ravi ajal jälgige kehakaalu ja üldist seisundit ning võtke ühendust arstiga, kui teil või teie lapsel:

 • esinevad muutused vaimses seisundis, nt ärrituvus, apaatia või unisus
 • on palavik üle 39°C
 • on väljaheites veri
 • esineb püsiv oksendamine
 • on kõhulahtisus, mis kestab kauem kui 2 päeva
 • on tugev kõhuvalu.

Mõningatel juhtudel ei ole Rehydron Optim´i ravi piisav kõhulahtisuse poolt põhjustatud vedelikukaotuse korrigeerimisel või ennetamisel.

Kui te kasutate Rehydron Optim´i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

Üleannustamise sümptomid võivad olla janu, suukuivus, neelamisraskus, vedelikukaotus, madal vererõhk, meeltesegadus, unisus, kaela kangus, teadvusetus, krambid ja lihaste nõrkus. See võib juhtuda rohkem tõenäoliselt vähenenud neerufunktsiooniga patsientide puhul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rehydron Optim ei peaks soovitatud annuste kasutamisel põhjustama mingeid kõrvaltoimeid. Liiga kiire lahuse manustamine võib esile kutsuda oksendamise (vt lõik 3 „Kuidas Rehydron Optim´i kasutada“).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Rehydron Optim’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kotikesel pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kotike: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Valmislahus: Hoida külmkapis (2°C...8°C). Valmislahus tuleb kasutada 24 tunni jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rehydron Optim sisaldab

 • Toimeained on ühes kotikeses: 6,75 g veevaba glükoosi, 1,30 g naatriumkloriidi, 1,45 g naatriumtsitraati ja 0,75 g kaaliumkloriidi.
 • Teised koostisosad on: atsesulfaam kaalium (E950), sidruni aroom (maltodekstriin, akaatsia [E414], dlimoneen [dekstro], tsitraal, sidruniõli, laimiõli, vanilliin).

Kuidas Rehydron Optim välja näeb ja pakendi sisu

Sidruni lõhnaga valge kristalne suukaudse lahuse pulber, mis on pakendatud kotikestesse. Üks kotike sisaldab 10,7 g suukaudse lahuse pulbrit.

Pakendi suurused: 2, 4, 6, 10 ja 20 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootjad

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Recipharm Parets S.L.U.

C/ Ramón y Cajal 2

Parets del Vallès

ES-08150 Barcelona

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Orion Pharma Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Tel: + 372 66 44 550

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rehydron Optim, suukaudse lahuse pulber

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kotike sisaldab: 6,75 g veevaba glükoosi 1,30 g naatriumkloriidi 1,45 g naatriumtsitraati 0,75 g kaaliumkloriidi

Suukaudne lahus (üks kotike lahustatuna 0,5 liitris vees) sisaldab 75 mmol/l naatriumi, 65 mmol/l kloriidi, 75 mmol/l veevaba glükoosi, 20 mmol/l kaaliumi ja 10 mmol/l tsitraati. Lahuse osmolaarsus on 245 mOsm/l.

Teadaolevat toimet omav abiaine: Üks kotike sisaldab 0,019 g kaaliumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Suukaudse lahuse pulber.

Valge, kristalne, sidrunilõhnaline pulber

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Suukaudne rehüdratatsioon vedeliku ja elektrolüütide kao asendamiseks organismis kerge kuni mõõduka vedelikukaotusega ägeda kõhulahtisuse korral ja vedelikukaotuse ennetamine.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse ravi (asendusteraapia)

Rehydron Optim´i annustatakse vastavalt patsiendi kehakaalule ja vedelikukaotusele. Selleks, et asendada oletatav vedeliku kadu, manustatakse 50...100 ml/kg kehakaalu kohta Rehydron Optim´i lahust nelja tunni jooksul. Järgnevat tabelit võib kasutada,et arvestada Rehydron Optim´i vajalikku mahtu laste ja täiskasvanute kerge kuni mõõduka vedelikukaotuse ravis. Kui kõhulahtisus püsib pärast asendusteraapia manustamist, siis jätkatakse Rehydron Optim´i lahuse manustamist säilitusravina (vt „Vedelikukaotuse ennetamine [säilitusravi]“).

Asendusravina patsiendile manustatav Rehydron Optim´i arvestuslik kogus

Vanus

Alla 4 kuu

4…11

12…23

2…4 aastat

5…14 aastat

Üle 15 aasta

 

 

kuud

kuud

 

 

 

Kehakaal

Alla 5 kg

5…7,9 kg

8…10,9 kg

11…15,9 kg

16…29,9 kg

Üle 30 kg

Milliliitrid

200…400

400…600

600…800

800…1200

1200…2200

2200…4000

Kui patsiendil iiveldab või ta oksendab, võib lahust manustada jahedana ja väikeste korduvate annustena. Vajadusel tuleb esmalt manustada väike kogus lahust (kasutades nt teelusikat, süstalt või tassi), järgnevalt võib annust järk-järgult suurendada, vastavalt taluvusele. Rehydron Optim´i kiire manustamine on ohutu, kuid suurte koguste manustamisel võib tekkida oksendamine. Asendusravi ajal (esimesed neli tundi) ei tohi anda muud toitu, kuid lapse rinnaga toitmist peaks jätkama ka suukaudse asendusravi ajal. Rehydron Optim´iga koos võib anda teisi vedelikke. Kuid vältida tuleb suure suhkrusisaldusega vedelikke, kuna üleliigne suhkrusisaldus halvendab kõhulahtisust.

Vedelikukaotuse ennetamine (säilitusravi)

Vedelikukaotuse ennetamiseks ja rehüdratatsioonile järgnevas säilitusravis kasutatakse Rehydron Optim´i väiksemaid annuseid.

Rehydron Optim´i võtmist peaks alustama kohe kõhulahtisuse alguses vedelikukaotuse ennetamiseks. Rehydron Optim´i kasutamine on tavaliselt vajalik kolm kuni neli päeva ja see tuleb lõpetada kõhulahtisuse lõppemisel.

Rehydron Optim´i annus sõltub kehakaalust:

 • Lapsed (alla 10 kg): 50...100 ml Rehydron Optim´i pärast igat kõhulahtisuse episoodi.
 • Lapsed ja täiskasvanud (üle 10 kg): 100...200 ml Rehydron Optim´i pärast igat kõhulahtisuse episoodi.

Teisi vedelikke või muud normaalset eakohast toitu võib anda koos Rehydron Optim´ga vastavalt lapse või täiskasvanu soovile.

Manustamisviis

Üks kotike lahustatakse pooles liitris vees (vt lõik 6.6) ja lahus manustatakse suukaudselt. Kui vajalik, võib lahust manustada ka arsti järelvalve all läbi nasogastraalsondi.

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes
 • Raske vedelikukaotus
 • Teadvusetus
 • Hemodünaamiline šokk
 • Soolesulgus või iileus
 • Rohke oksendamine

Suukaudne.

Rehydron Optim´i pulber tuleb lahustada joogivees ja mitte teistes vedelikes.

Rehydron Optim´i sisalduse tõttu tuleb olla ettevaatlik diabeediga või maksa- või neeruhaigusega või naatriumi või kaaliumi piiranguga dieedil olevate patsientide ravimisel. Kõhulahtisus võib mõjutada märkimisväärselt vedeliku ja glükoosi tasakaalu patsientidel, kellel on diabeet, neerupuudulikkus või mõni muu krooniline haigus. Sel põhjusel võib olla vajalik nende patsientide hoolikam jälgimine haiglas, mis põhineb laboratoorsel uuringul ja, kõhulahtisuse püsimisel, vedelikukaotuse ravi haiglas.

Rehydron Optim´i tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on mao-sooletrakti striktuur, oliguuria või anuuriline nefropaatia, või kui on näidustatud parenteraalne rehüdratatsioonravi, nagu tõsise vedelikukaotuse või rohke oksendamise korral.

Rehydron Optim´i kasutamisel tuleb ühendust võtta arstiga kui:

 • patsiendil on vaimse seisundi muutus (nt ärrituvus, apaatia või letargia),
 • patsiendil tekib palavik üle 39°C,
 • patsiendil on väljaheites veri,
 • patsiendil on püsiv oksendamine,
 • kõhulahtisus kestab üle 2 päeva,
 • patsiendil on tugev kõhuvalu.

Koolerabakterite ja teatud teiste bakterite poolt põhjustatud kõhulahtisuse ravis võib Rehydron Optim´is sisalduv soolade kogus olla ebapiisav haigusega seotud soolade ülisuure kao asendamiseks.

Lapsed

Imikutel võib äge kõhulahtisus põhjustada vedelikukaotust ja elektrolüütide häireid, mille tulemusel patsiendi seisund halveneb kiiresti. Imikute kõigi kõhulahtisuse ja vedelikukaotuse juhtudel tuleb konsulteerida arstiga niipea kui võimalik.

See ravim sisaldab kaaliumit (koguhulk 0,41 g pooles liitris lahuses) (vt ka lõik 2). Seda tuleb arvesse võtta neerufunktsiooni langusega patsientide puhul või kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

See ravim sisaldab glükoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoime uuringuid ei ole läbi viidud. Kõhulahtisus kui selline, võib mõjutada paljude ravimite imendumist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rehydron Optim´i võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal soovitatud annustes.

Toime reaktsioonikiirusele

Rehydron Optim’il ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

Hüpernatreemia või liigse hüdratsiooni risk on madal, kui Rehydron Optim´i kasutatakse normaalse neerufunktsiooniga patsientidel. Patsient võib oksendada pärast Rehydron Optim´i manustamist. See võib olla tingitud sellest, et lahust on manustatud liiga kiiresti.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Rehydron Optim´i üleannustamine võib viia hüpernatreemiani ja hüperkaleemiani neerufunktsiooni langusega patsientidel.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Suukaudsed rehüdratatsioonisoolad, ATC-kood: A07CA

Rehydron Optim´i lahuse koostis vastab WHO madala osmolaarsuse soovitustele. Rehydron Optim´i lahust kasutatake kõhulahtisuse korral elektrolüütide ja vedelike kadude asendamiseks. Glükoos parandab soolade ja vee imendumist ning tsitraat aitab tasakaalustada metaboolset atsidoosi. Rehydron Optim´i lahuse osmolaarsus on 245 mOsm/l ja selle pH on kergelt aluseline.

Farmakokineetilised omadused

Vee, elektrolüütide ja glükoosi farmakokineetilised omadused Rehydron Optim´i lahuses on sarnased organismis olevate looduslike ainete farmakokineetilistele omadustele.

Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole asjakohane.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Atsesulfaam kaalium (E950) Sidruni aroom:

maltodekstriin akaatsia (E414) d-limoneen (dekstro) tsitraal

sidruniõli

laimiõli vanilliin

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Valmislahuse kõlblikkusaeg on 24 tundi.

Säilitamise eritingimused

Kotike: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Valmislahus: Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Pakendi iseloomustus ja sisu

Pappkarp, mis sisaldab paberist/plastikust/alumiiniumist/plastikkihist kotikesi. Üks kotike sisaldab 10,7 g suukaudse lahuse pulbrit.

Pakendi suurused: 2, 4, 6, 10 ja 20 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Üks kotike lahustatakse pooles liitris vees. Lahus on läbipaistmatu ja värvusetu ning sellel on sidruni lõhn.

MÜÜGILOA HOIDJA

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015