Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Refludan - Refludan toote info MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ATC Kood: B01AE02
Toimeaine: lepirudin
Tootja: Celgene Europe Ltd.

Artikli sisukord

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI MÄRGISTUS: 20 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Refludan 20 mg pulber süste- või infusioonilahuse valmistamiseks

Lepirudiin

Intravenoosseks kasutamiseks

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI