Propess - vaginaalravivahend (10mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G02AD02
Toimeaine: dinoprostoon
Tootja: FERRING GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

PROPESS 10 mg, vaginaalravivahend

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks vaginaalravivahend koosneb bioloogiliselt lagunematust polümeersest ravimit kandvast seadmest, mis sisaldab 10 mg dinoprostooni -prostaglandiin),(E mis on hajutatud seadme maatriksisse.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Vaginaalravivahend.

PROPESS on polüesterkiust koosnev ravimit vabastav süsteem; õhuke, lame, poolläbipaistev, ristkülikukujuline, ümardatud nurkadega polümeerne vaginaalravivahend.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ebaküpse emakakaela ettevalmistamine ajalise raseduse (alates 37. rasedusnädalast) korral.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Üks vaginaalravivahend tuleb asetada sügavale tupevõlvi tagumisse ossa.

Vaginaalravivahend tuleb eemaldada 24 tunni pärast, hoolimata sellest, kas emakakael on avanenud või mitte.

Kui järgnevalt manustatakse oksütotsiini, on soovitatav pärast vaginaalravivahendi eemaldamist oodata vähemalt 30 minutit.

Lapsed

PROPESS’i ohutus ja efektiivsus rasedatel naistel vanuses alla 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Manustamine

PROPESS tuleb eemaldada sügavkülmast vahetult enne manustamist. Enne kasutamist ei ole vaja sulatada.

Fooliumkotikese ühel poolel on „rebimise märk“. Avage pakend rebimise märgi kohast kotikese ülaosas. Ärge kasutage kääre või muid teravaid esemeid, mis võivad ravivahendit vigastada. Vaginaalravivahend tuleb paigaldada sügavale tupevõlvi tagumisse ossa, kasutades paigaldamise abistamiseks vaid väheses koguses vees lahustuvaid libesteid. Peale vaginaalravivahendi paigaldamist võib kääridega lõigata nööri lühemaks, kuid tuleb olla kindel, et tupest jääb välja piisavalt nööri, et ravivahendi saab hiljem eemaldada. Nööri otsa ei tohi lükata tuppe, kuna see võib raskendada selle eemaldamist.

Peale paigaldamist peab patsient jääma 20 kuni 30 minutiks lamavasse asendisse. Kuna dinoprostoon vabaneb järk-järgult 24 tunni jooksul, on oluline regulaarselt jälgida emaka kontraktsioone ja loote seisundit.

Eemaldamine

Vaginaalravivahendi saab eemaldada kiiresti ja lihtsalt tõmmates ravivahendit ettevaatlikult nöörist. Juhul kui emakakaela küpsus on saavutatud või esineb mõni alljärgnev põhjus, tuleb vaginaalravivahend eemaldada ravimi manustamise lõpetamiseks.

 1. Sünnitegevus on alanud. PROPESS’i kasutamisel sünnituse esilekutsumise eesmärgil, võib sünnituse alguseks pidada, kui esinevad regulaarsed valulikud emaka kontraktsioonid iga 3 minuti järel olenemata muutustest emakakaelas. Meeles tuleb pidada 2 olulist punkti:

(i)Kui PROPESS’i kasutamise ajal on tuvastatud regulaarsed, valulikud kontraktsioonid, siis nende sagedus ega intensiivsus ei vähene kuni PROPESS on manustamiskohas, kuna dinoprostooni vabaneb endiselt.

(ii)Patsientidel, eriti mitmikrasedusega patsientidel, võivad tekkida regulaarsed, valulikud kontraktsioonid, ilma et esineksid nähtavad muutused emakakaelas. Emakakaela avanemine ja laienemine ei pruugi toimuda enne, kui emakas on aktiveerunud. Seega, kui PROPESS on manustamiskohas ning tuvastatakse regulaarsed, valulikud emaka kontraktsioonid, tuleb vaginaalravivahend eemaldada hoolimata emakakaela seisundist, et vältida emaka hüperstimulatsiooni.

 1. Membraanide spontaanne rebenemine või amniotoomia.
 2. Viited emaka hüperstimulatsioonist või hüpertoonilistest emaka kontraktsioonidest.
 3. Ohutunnused lootele.
 4. Dinoprostooni süsteemsed kõrvaltoimed emal nagu iiveldus, oksendamine, hüpotensioon või tahhükardia.
 5. Vähemalt 30 minutit enne oksütotsiini intravenoosset infusiooni, kuna esineb oluliselt suurem emaka hüperstimulatsiooni risk, kui dinoprostooni allikas ei ole enne oksütotsiini manustamist eemaldatud.

Eemaldatava seadme ühel küljel olev ava on vaid selleks, et tootja saaks tootmise ajal lisada seadmesse vaginaalravivahendi. Vaginaalravivahendit ei tohi KUNAGI seadmest eemaldada.

Seadme eemaldamisel tupest, on vaginaalravivahend paisunud 2...3 korda võrreldes originaalsuurusega ja on muutunud painduvaks.

Vastunäidustused

PROPESS’i ei tohi kasutada või tuppe jätta:

 1. kui sünnitegevus on alanud.
 2. kui patsiendile antakse oksütotsiini sisaldavaid ravimeid ja/või teisi sünnitegevust indutseerivaid ravimeid.
 3. kui tugevad pikaajalised emaka kontraktsioonid ei ole soovitavad, nt patsientidel:

a.kellele on eelnevalt teostatud mahukas emaka operatsioon, nt keiserlõige, müomektoomia (vt lõigud 4.4 ja 4.8)

b.loote pea ja vaagna ebaproportsionaalsus

c.loote väärseisu korral

d.kahtlustatakse või esinevad ohutunnused ootele

e.kellele on eelnevalt teostatud mahukas operatsioon (nt muu operatsioon kui biopsia ja emakaõõne abrasioon) või esineb emakakaela rebend.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 1. emakakaela põletikuline haigus, välja arvatud juhul, kui eelnevalt on alustatud sobilikku ravi.
 2. kui esineb ülitundlikkus dinoprostooni või lõigus 6.1 loetletud ravimi mis tahes abiaine suhtes.
 3. kui esineb placenta praevia või on esinenud selle raseduse jooksul emaka seletamatu verejooks.

Enne PROPESS’i kasutamist tuleb emakakaela seisundit hoolikalt hinnata. Pärast paigaldamist, tuleb regulaarselt jälgida emaka aktiivsust ja loote seisundit. PROPESS’i tohib kasutada, kui on saadaval loote ja emaka jälgimiseks vajalikud vahendid. Kui esinevad viited emal või lootel tekkida võivatest komplikatsioonidest või tekivad kõrvaltoimed, tuleb vaginaalravivahend tupest eemaldada.

PROPESS’i kasutamise kogemused rebenenud lootekestaga patsientidel on piiratud. Seetõttu tuleb PROPESS’i nendel patsientidel kasutada ettevaatusega. Kuna lootevedeliku esinemine võib mõjutada dinoprostooni vabanemist, tuleb erilist tähelepanu pöörata emaka aktiivsusele ja loote seisundile.

PROPESS’i tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on anamneesis emaka ületoonus, glaukoom või astma.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, sealhulgas atsetüülsalitsüülhappe, kasutamine tuleb enne dinoprostooni manustamist lõpetada.

Kui tekivad pikaajalised ja liigsed emaka kontraktsioonid, võib see tähendada emaka ületoonust või rebendit ning vaginaalravivahend tuleb eemaldada otsekohe.

PROPESS’i kasutamisega seoses on emakarebendi tekkest teatatud peamiselt patsientidel, kellel esinesid vastunäidustatud seisundid (vt lõik 4.3). Seega võttes arvesse võimalikku emaka rebenemise riski ja sellega seotud sünnitusel tekkivad komplikatsioone, ei tohi PROPESS’i kasutada patsientidel, kellele on eelnevalt tehtud keiserlõige või emaka operatsioon.

Mitmikraseduse korral tuleb PROPESS’i kasutada ettevaatusega. Mitmikraseduste korral ei ole uuringuid läbi viidud.

PROPESS’i tuleb ettevaatusega kasutada naistel, kellel on eelnevalt olnud rohkem kui 3 eelnevat ajalist sünnitust. Uuringuid ei ole teostatud naistel, kellel on olnud 3 eelnevat ajalist sünnitust. PROPESS’i teise annuse kasutamine ei ole soovitatav, sest teise annuse toimet ei ole uuritud.

Ravimi kasutamist patsientidel, kellel esinevad muud haigused, mis võivad mõjutada dinoprostooni metabolismi (nt kopsu, -maksa- või neeruhaigus), ei ole uuritud. Ravimi kasutamine sellistel patsientidel ei ole soovitatav.

35-aastastel ja vanematel naistel, naistel, kellel esinevad rasedusaegsed komplikatsioonid nagu rasedusaegne diabeet, arteriaalne hüpertensioon ja hüpotüreoidism ja naistel, kelle raseduse kestus on üle 40 nädala, esineb suurem risk sünnitusjärgse dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni (DIK) tekkeks. Naistel, kellel kutsutakse sünnitus farmakoloogiliselt esile, võivad need faktorid veelgi suurendada dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni riski (vt lõik 4.8). Seega tuleb dinoprostooni ja oksütotsiini nendel naistel kasutada ettevaatusega. Vahetult pärast sünnitust peab arst jälgima dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekke varaseid sümptomeid (nt fibrinolüüs).

Arst peab olema tähelepanelik, et nagu ka teiste sünnitust esilekutsuvate vahendite kasutamisel, võib dinoprostooni kasutamine põhjustada soovimatut platsenta rebenemist ja sellele järgnevat antigeenset kudede embolisatsiooni, mis võib harvadel juhtudel viia anafülaktoidse sündroomi tekkeni (lootevee emboolia).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid PROPESS’iga ei ole eraldi uuritud. Prostaglandiinid tugevdavad oksütotsiinisarnaste ravimite uterotoonilist toimet. Seega ei tohi PROPESS’i samaaegselt kasutada teiste oksütotsiinisarnaste ravimitega.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

PROPESS’i ei tohi kasutada enne 37. rasedusnädalat.

Imetamine

Pärast PROPESS’i kasutamist ei ole ternespiima või rinnapiima erituva dinoprostooni koguseid uuritud.

Dinoprostoon võib erituda ternespiima ja rinnapiima, kuid eeldatavasti on kogused väga väikesed ja püsimise periood väga lühike, mistõttu ei ole takistatud rinnaga toitmine. PROPESS’i kliiniliste uuringute ajal ei ole täheldatud mõju rinnapiima saavatele vastsündinutele.

Fertiilsus

Ei ole asjakohane.

Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed platseebokontrolliga ja võrdlusravimiga efektiivsuse kliinilistes uuringutes (n=1116) olid “loote südame löögisageduse häired” (6,9%), “ebanormaalsed emaka kontraktsioonid” (6,2%) “loodet mõjutavad sünnitegevuse häired” (2,6%).

Allolevas tabelis on loetletud peamised kõrvaltoimed organsüsteemi klasside ja sageduse alusel. Turuletulekujärgsete kogemuste käigus täheldatud kõrvaltoimed on märgitud sagedusega “teadmata”.

Kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimed on loetletud vastavalt nende esinemissagedusele; turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimed on esitatud veerus, mille sagedus on teadmata.

 

Organsüsteemi klass

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata (ei saa hinnata

 

 

(≥ 1/100 kuni < 1/10)

(≥ 1/1000 kuni < 1/100)

olemasolevate andmete

 

 

alusel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vere ja lümfisüsteemi

 

 

Dissemineeritud

 

häired

 

 

intravaskulaarne

 

 

 

 

koagulatsioon

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

Anafülaktiline reaktsioon

 

 

 

 

Ülitundlikkus

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

Peavalu

 

 

 

 

 

 

 

Südame häired

Loote südame

 

 

 

 

löögisageduse häired1*

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Hüpotensioon

 

 

 

 

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja

 

Vastsündinu respiratoorse

 

 

 

depressiooniga seotud

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

seisundid

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

Kõhuvalu, iiveldus,

 

 

 

 

oksendamine, kõhulahtisus

 

 

 

 

 

 

Maksa- ja sapiteede häired

 

Vastsündinu

 

 

 

 

hüperbilirubineemia

 

 

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

Sügelus

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

Sage

 

 

Aeg-ajalt

Teadmata (ei saa hinnata

 

 

(≥ 1/100 kuni < 1/10)

(≥ 1/1000 kuni < 1/100)

olemasolevate andmete

 

 

alusel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasedus, sünnitusjärgsed

Loodet mõjutavad

 

Sünnitusjärgne verejooks,

Raseduse anafülaktoidne

 

 

Enneaegne platsenta

 

ja perinataalsed seisundid

sünnitegevuse häired

2*

sündroom

 

 

 

 

irdumine,

 

 

Ebanormaalsed emaka

Loote distressi sündroom

 

 

Madal Apgari hinne

 

 

kontraktsioonid

4*

 

3*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekoonium

 

 

Sünnitegevuse peatumine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lootevedelikus

 

 

Koorionamnioniit

 

 

 

 

 

 

Emaka atoonia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja

 

 

 

Vaginaalne põletustunne

Genitaalide turse

 

rinnanäärme häired

 

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

 

 

 

Kehatemperatuuri häired

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigastus, mürgistus ja

 

 

 

 

Emakarebend

 

protseduuri tüsistused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1* Kliinilistes uuringutes teatati “loote südame löögisageduse häirestest”kui “häired loote südame löögisageduses”, “loote bradükardia”, “loote tahhükardia”, “tavapärase varieeruvuse seletamatu puudumine”, “loote südame löögisageduse langus”, “ loote südame löögisageduse aeglustumine ”, “varane või hiline aeglustumine”, “muutuv aeglustumine”, “pikenenud aeglustumine”.

2* “Loodet mõjutavatest sünnitegevuse häiretest” kui hüperstimulatsiooni sündroomi avaldumisest teatati kliiniliste uuringute käigus kui „emaka tahhüsüstol“, samuti „hiline aeglustumine“, „loote bradükardia“ või „pikenenud aeglustumine“.

3* “Loote distressi sündroomist” teatati kui “loote atsidoos” , “patoloogiline CTG”, “loote südame löögisageduse häired”, “emakasisene hüpoksia” või “ähvardav asfüksia”. Terminid on mittespetsiifilised, neil puudub prognoosiv väärtus ning seda seostatakse sageli imikuga, kelle seisund sünni ajal on hea.

4* “Ebanormaalsetest emaka kontraktsioonidest” teatati kui “emaka hüperstimulatsioon” ja “emaka hüpertoonus”.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamine või ülitundlikkus võib põhjustada emaka hüperstimulatsiooni koos loote distressiga või ilma. Loote distressi ilmnemisel, tuleb PROPESS otsekohe eemaldada ja tegutseda vastavalt kohalikele ravijuhistele.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: emaka lihastoonust tõstvad ained, ATC-kood: G02AD02

 1. Prostaglandiin E2 (PGE) loomulikult organismis esinev ühend, mis on leitav madalates kontsentratsioonides peaaegu kõikides organismi kudedes. See toimib kui paikne hormoon. Prostaglandin E2-l on oluline roll biokeemilises ja struktuurses kompleksses toimes emakakaela küpsemisele. Emakakaela küpsemise käigus muutub emakakaela jäik struktuur pehmeks ning laieneb, et lasta lootel vajuda sünnikanalisse. See protsess hõlmab ka ensüümj kollagenaas aktiveerumist, mis on vastutav kollageeni uuendamise eest.

Dinoprostooni paikne manustamine emakakaelale põhjustab emakakaela küpsemist ja indutseerib seega edasist sünnitegevust.

Farmakokineetilised omadused

Prekliinilised ohutusandmed

 1. PGE2 metaboliseerub kiiresti peamiselt sünteesikudedes. Osakesed, mis ei läbi metabolismi, erituvad kiiresti vereringest poolväärtusajaga 1…3 minutit.
 2. Korrelatsiooni PGE2 vabanemise ja selle metaboliidi PGEM plasmakontsentratsiooni vahel ei saa tõestada. Endogeenselt ja eksogeenselt vabanenud PGE2 suhtelist panust metaboliit PGEM plasmakontsentratsioonile ei ole võimalik määrata. 10 mg dinoprostooni reservuaar säilitab kontrollitud ja pideva vabanemise. Naistel, kellel on lootekott terve, on vabanemismäär ligikaudu 0,3 mg/tunnis 24 tunni jooksul; naistel, kellel on lootekott enneaegselt rebenenud, on vabanemine suurem ja varieerub. PROPESS vabastab dinoprostooni emakakaela koesse pidevalt sellises koguses, mis võimaldab emakakaela küpsemist ning võimaldab dinoprostooni allika eemaldada kohe, kui on saavutatud emakakaela küpsus või sünnitus on alanud ning dinoprostooni edasine manustamine ei ole vajalik.

Prekliinilised uuringud on näidanud, et dinoprostoon on paikselt toimiv toimeaine, mis inaktiveerub kiiresti ja ei avalda seetõttu olulist süsteemset toksilisust.

Hüdrogeel ja polüester polümeerid on inertsed koostisosad, millel on hea paikne taluvus.

Polümeeride reproduktsioonitoksilisust, genotoksilisust või kartsinogeenseid toimeid ei ole uuritud, kuid süsteemne imendumine on ebaoluline.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Ristseotud polüetüleenglükool (hüdrogeel)

Polüesterkiud

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida sügavkülmas (-10 kuni -25°C). Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Enne kasutamist ei ole vaja sulatada.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Iga vaginaalravivahend on eraldi pakendatud ribapakendisse, milleks on lamineeritud alumiinium/polüetüleenfooliumist suletud kotike, mis on pakendatud pappkarpi.

Mitmikpakend sisaldab 5 (5 ühest pakendit) vaginaalravivahendit.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

PROPESS tuleb võtta sügavkülmast vahetult enne paigaldamist.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.07.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuni 2018