Panadol extra optizorb - õhukese polümeerikattega tablett (65mg +500mg)

ATC Kood: N02BE83
Toimeaine: paratsetamool +kofeiin
Tootja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Artikli sisukord

PANADOL EXTRA OPTIZORB
õhukese polümeerikattega tablett (65mg +500mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Panadol optizorb, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Paratsetamool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Panadol optizorb ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Panadol optizorb-i võtmist

3.Kuidas Panadol optizorb-i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Panadol optizorb-i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Panadol optizorb ja milleks seda kasutatakse

Selle ravimi toimeaine on valuvaigisti paratsetamool, mis langetab palaviku korral ka teie kehatemperatuuri. Tabletid on sellise kujuga, et neid on kerge neelata.

Panadol optizorb-i kasutatakse kerge kuni mõõduka peavalu, (sh migreeni peavalu) migreeni, hambavalu, kurguvalu, liigesvalu, lihasvalu ja menstruatsioonivalu leevendamiseks ning palaviku alandamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Panadol optizorb-i võtmist

Ärge võtke Panadol optizorb-i:

kui te olete paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Liiga suure koguse paratsetamooli võtmine võib põhjustada tõsist maksakahjustust.

Ärge võtke seda ravimit, kui te võtate valu või palaviku, külmetuse või gripi või unehäirete vastu juba mõnda teist retsepti- või retseptivaba ravimit, mis sisaldab paratsetamooli. Järgige alati märgistust etiketil.

Enne Panadol optizorb-i võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on:

maksa- või neeruhaigus;

te olete alakaaluline või alatoitumuses

tarvitate regulaarselt alkoholi

Te peaksite loobuma üldse selle ravimi kasutamisest või võtma paratsetamooli väiksemaid annuseid.

Pidage arstiga enne Panadol optizorb-i võtmist nõu, kui teil on:

astma või te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappele või mittesteroidsetele põletikuvastastele ravimitele, sest seoses paratsetamooli kasutamisega on teatatud bronhospasmi esinemisest.

harva esinev pärilik seisund, mida teatakse kui ensüüm glükoos-6-fosfodehüdrogenaasi puudulikkus ja see võib põhjustada punavereliblede (erütrotsüütide) haigusi;

põete haigust, kus esineb punavereliblede lagunemine (hemolüütiline aneemia);

vedelike kaotus ja olete dehüdreerunud, nt selliste seisundite tõttu nagu oksendamine, kõhulahtisus, liighigistamine jt.,

kui teil on tõsine infektsioon, mis võib suurendada metaboolse atsidoosi riski.

Metaboolse atsidoosi nähud:

sügav, kiire, raskendatud hingamine;

halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine);

söögiisu kadumine.

Nende sümptomite kombinatsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

Püsivate peavalude tekkimisel pidage arstiga nõu. Valuvaigistite pikaajaline suurtes annustes või soovitustele mittevastav kasutamine võib põhjustada peavalu, mida ei tohi selliste ravimite suuremate annustega ravida.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Muud ravimid ja Panadol optizorb

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid;

Pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Panadol optizorb-i võtmist:

kui te võtate metoklopramiidi või domperidooni (iiveldamise või oksendamise vastu)

kui te võtate kolestüramiini (kõrge kolesteroolisisalduse langetamiseks)

kui te võtate verd vedeldavaid ravimeid (verehüübimist takistavad ravimid, nt varfariin), ja te vajate valuvaigisteid igapäevaselt, pidage arstiga enne nõu, sest on oht verejooksude tekkeks. Kuid üksikuid Panadol optizorb-i annuseid võite te siiski võtta samal ajal verd vedeldavate ravimitega.

Padanol optizorb koos toidu ja joogiga

Erinõuded puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Panadol optizorb-i võib raseduse või imetamise ajal võtta kui arst on seda teile lubanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Panadol optizorb sisaldab naatriummetüül-, naatriumetüül- ja naatriumpropüülparahüdroksübensoaati (E219, E215, E217), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi).

3.Kuidas Panadol optizorb-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge ületage soovitatud annust.

Kasutage alati väikseimat annust, mis tagab teie sümptomite leevenemise. Ärge võtke sagedamini kui 4 tunni järel.

Täiskasvanud (sh eakad) ja üle 12-aastased lapsed ning patsiendid kehakaaluga üle 50 kg::

Neelake 1...2 tabletti alla iga 4...6 tunni järel, vajadusel. Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui 8 tabletti.

Täiskasvanud ja noorukid kehakaaluga alla 50 kg:

Neelake 1 tablett alla iga 4…6 tunni järel, vastavalt vajadusele. Ärge võtke rohkem kui 6 tabletti 24 tunni jooksul.

Lapsed 6…11-aastased ja kehakaaluga 43...50 kg:

Anda 0,5…1 tablett sisse 4...6 tunni järel, vajadusel. 24 tunni jooksul ei tohi anda rohkem kui 4 tabletti).

Ilma arsti nõuandeta ärge võtke kauem kui 3 päeva.

Alla 6-aastased lapsed:

Ravim ei sobi alla 6-aastastele lastele.

Patsiendid, kellel on neeru-või maksakahjustus

Kui teil on neeru- või maksakahjustus, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

Kui te võtate Panadol optizorb-i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral tuleb kohe pöörduda arsti poole, isegi siis, kui teil ei esine mingeid sümptomeid, sest on oht pöördumatu raske maksakahjustuse tekkeks. Üleannus võib kahjustada teie maksa.

Kui te unustate Panadol optizorb-i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Panadol optizorb-i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (esineb enam kui 1 patsiendil 10st), sage (esineb 1 kuni 10 patsiendil 100st), aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 patsiendil 1000st), harv (esineb 1 kuni 10 patsiendil 10000st), väga harv (esineb vähem kui 1 patsiendil 10000st), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Väga harv:

vereliistakute (trombotsüütide) arvu vähenemine, vere valgeliblede (neutrofiilide ja leukotsüütide) arvu vähenemine;

ülitundlikkus(allergilised) reaktsioonid, mis võivad olla tõsised; nahalööve, urtikaaria, allergiline turse; väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest; Stevensi-Johnsoni sündroom (tõsine naha ja limaskestade kahjustus koos lööbe, täppide ja villidega); toksiline epidermise nekrolüüs;

bronhospasm – seda esineb suurema tõenäosusega juhul, kui te olete allergiline ka teiste valuvaigistite suhtes, nt aspiriin ja ibuprofeen;

maksafunktsiooni häired.

Lõpetage ravimi võtmine ja rääkige kohe oma arstiga, kui teil esinevad nimetatud rektsioonid

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Panadol optizorb-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega „Kõlblik kuni“, mis on märgitud pudelile, karbile või blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panadol optizorb sisaldab:

-Toimeaine on paratsetamool. Iga tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli.

-Teised abiained on: eelželatiniseeritud tärklis, kaltsiumkarbonaat, algiinhape, krospovidoon, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid ja naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219), naatriumetüülparahüdroksübensoaat (E215) ja naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217).

Tableti kate sisaldab titaandioksiidi (E171), hüpromelloosi, makrogool 400, polüorbaat 80 ja karnaubavaha.

Kuidas Panadol optizorb välja näeb ja pakendi sisu

Valged või hallikad kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud ringiga ümbritsetud märgistus "P" ja teisel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Panadol optizorb-i turustatakse:

Pappkarpi pakendatud läbipaistmatud või läbipaistvad polüvinüülkloriidist PVC/alumiiniumfooliumist blisterpakendid või lastekindlad läbipaistmatud PVC/alumiiniumfooliumist blistrid, mis sisaldavad 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32, 48, 64, 90, 96, 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Papptaskusse pakendatud läbipaistmatud või läbipaistvad polüvinüülkloriidist PVC/alumiiniumfooliumist blisterpakendid või lastekindlad läbipaistmatud PVC/alumiiniumfooliumist blistrid, mis sisaldavad 12, 16 või 32 õhukese polümeerikattega tabletti.

Polüetüleenist kotike 2 tabletiga (karbis on 6 tabletti/3 kotikest).

HDPE-purk, milles on 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootjad

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, County Waterford, Iirimaa

või

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Saksamaa

või

S.C. EUROPHARM S.A., 2 Panselelor St., Brasov, County of Brasov, Code 500419, Rumeenia

või

SmithKline Beecham S.A. Ctra. de Ajalvir, Km. 2,500, Alcalá de Henares, 28806 Madrid, Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Lõõtsa 8a 11415 Tallinn

Telefon: +372 6676900

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Panadol Extra optizorb, 500 mg/65 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks Panadol Extra optizorb tablett sisaldab paratsetamooli 500 mg ja kofeiini 65 mg

INN. PARACETAMOLUM, COFFEINUM.

Teadaolevat toimet omavad abiained: naatriummetüülpropüülparahüdroksübensoaat (E219), naatriumetüülpropüülparahüdroksübensoaati (E215) ja naatriumpropüülparahüdroksübensoaati (E217).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valged või kollakasvalged ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus “xPx” (P asub ringi sees).

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Palaviku alandamine.

Kerge kuni mõõduka valu leevendamine, nt peavalu (sh migreen), kurguvalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, lihasvalu, liigesvalu.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kasutada väikseimat toime saavutamiseks vajaminevat annust.

Täiskasvanud (kaasa arvatud eakad inimesed) ja üle 12-aastased noorukid ning patsiendid kehakaaluga üle 50 kg:

1...2 tabletti sisse võtta iga 4...6 tunni järel vajadusel.

Mitte võtta sagedamini kui 4 tunni järelja mitte rohkem kui 8 tabletti (4000 mg paratsetamooli/520 mg kofeiini) 24 tunni jooksul.

Mitte ületada ettenähtud annust.

12…16-aastased noorukid ning täiskasvanud kehakaaluga alla 50 kg: 1 tablett iga 4…6 tunni järel, vastavalt vajadusele.

Mitte võtta sagedamini kui iga 4 tunni järel ja mitte rohkem kui 6 tabletti (3000 mg paratsetamooli/390 mg kofeiini) 24 tunni jooksul.

Mitte ületada ettenähtud annust.

Alla 12-aastased lapsed

Ei ole soovitatav manustada alla 12-aastastele lastele.

Neeru- või maksakahjustus

Paratsetamooli ja kofeiini sisaldavate ravimi kasutamise piirangud neeru- või maksakahjustusega patsientidel tulenevad peamiselt paratsetamooli sisaldusest tekkivatest tagajärgedest (vt lõik 4.4).

Maksimaalne ööpäevane annus on 3000 mg. Annustamist ei tohi korrata sagedamini kui iga 6 tunni järel. Paratsetamooli sisaldavaid preparaate tuleb kasutada ettevaatusega neerupuudulikkusega patsientidel ning raske neerupuudulikkuse korral on soovitatav annustevahelist intervalli pikendada. Kui kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min, peab minimaalne annuste vaheline intervall olema 8 tundi.Patsiendid, kellel on diagnoositud neeru- või maksakahjustus, peaksid enne selle ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.

Manustamisviis

Suukaudne

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte kasutada koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega. Kasutamisel koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega on üleannustamise oht (vt lõik 4.9).

Üleannustamise oht on suurem alkoholist põhjustatud mittetsirrootilise maksakahjustusega patsientidel. Maksahaigus suurendab paratsetamooliga seotud maksakahjustuse riski. Patsiendid kellel on diagnoositud kerge või mõõdukas maksakahjustus (sh Gilberti sündroom), äge hepatiit või kerge kuni mõõdukas neerukahjustus, peavad enne selle ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.

Soovitatust suuremate annuste kasutamine on seotud maksakahjustuse tekke riskiga. Maksakahjustuse kliinilised nähud ja sümptomid (sh tõsine hepatotsellulaarne nekroos) avalduvad tavaliselt 3 päeva pärast ravi, maksimaalne kahjustus avaldub enamasti 4...6 päeval. Antidooti tuleb hakata manustama niipea kui võimalik (vt lõik 4.9).

Vähenenud glutatiooni tasemega patsientidel (alatoitumus, anoreksia, madal kehamassiindeks või kroonilised alkoholisõltlased, kes tarbivad väga suuri alkoholi koguseid) on teatatud maksafunktsiooni häiretest/maksapuudulikkusest.

Sepsisega kaasneva glutatiooni puudusega patsientidel võib paratsetamooli kasutamine suurendada metaboolse atsidoosi riski.

Astma korral kasutada ettevaatusega patsientidel, kes on allergilised atsetüülsalitsüülhappele või teistele MSPVA-tele, sest ka paratsetamooli kasutamisel on teatatud kergest bronhospasmi esinemisest.

Ettevaatusega tuleb kasutada glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega, alkoholi kuritarvitavatel, hemolüütilise aneemiaga ja dehüdreeritud patsientidel; krooniliste toitumishäiretega patsientidel.

Ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist, sest alkoholi ja paratsetamooli kooskasutamine võib põhjustada maksakahjustust.

Ülemäärast kofeiini (nt kohv, tee ja mõned muud joogid) tarbimist koos Panadol Extra optizorb tablettidega tuleb vältida.

Valuvaigistite pikaajaline suurtes annustes või soovitustele mittevastav kasutamine võib põhjustada peavalu, mida ei tohi selle ravimi suuremate annustega ravida.

Mitte ületada ettenähtud ööpäevast annust.

Patsiendid peavad vältima samaaegselt paratsetamooli sisaldava mitme erineva ravimi kasutamist.

Kui ravi kestab üle 3 päeva ja sümptomid püsivad, peab patsient konsulteerima arstiga.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 0,17 mg naatriumi. Sellega peavad arvestama patsiendid, kes on piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

Ravim sisaldab ka naatriummetüülpropüülparahüdroksübensoaati (E219), naatriumetüülpropüülparahüdroksübensoaati (E215) ja naatriumpropüülparahüdroksübensoaati (E217), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi allergilist reaktsiooni).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Metoklopramiid ja domperidoon võivad paratsetamooli imendumist kiirendada ja kolestüramiin võib seda aeglustada. Paratsetamooli pikaajaline ja regulaarne kasutamine võib võimendada varfariini ja teiste kumariinitüüpi antikoagulantide toimet, suurendades veritsusohtu. Lühiajalisel annustamisel see toime puudub.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

RASEDUS

Paratsetamooli ja kofeiini sisaldavat ravimit ei ole soovitatav raseduse ajal võtta suurenenud abordiohu tõttu, mida seostatakse kofeiini toimega.

IMETAMINE

Kofeiinisisaldus rinnapiimas võib potentsiaalselt avaldada rinnapiima saavatele imikutele stimuleerivat toimet, kuid märkimisväärset toksilist toimet ei ole täheldatud.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Panadol Extra optizorb ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Turuletulekujärgselt ilmnenud kõrvaltoimed ravimi terapeutilistes/soovitatud annustes kasutamisel ning mis on loetud ravimiga seotuks, on loetletud allolevas tabelis organsüsteemi klasside kaupa.

Kõrvaltoimete esinemise klassifitseerimisel on kasutatud järgmist konventsiooni:

Väga sage (≥1/10),

Sage (≥1/100 kuni <1/10),

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100),

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000),

Väga harv (<1/10 000),

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimete esinemissagedust on hinnatud turustamisjärgselt saadud spontaansete teadete kaudu.

PARATSETAMOOL:

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Sagedus

Vere ja lümfisüsteemi häired

Trombotsütopeenia,

Väga harv (<1/10 000)

 

neutropeenia, leukopeenia,

 

 

agranulotsütoos

 

Immuunsüsteemi häired

Anafülaksia, angioödeem

Väga harv (<1/10 000)

Naha ja nahaaluskoe

Naha ülitundlikkusreaktsioonid,

Väga harv (<1/10 000)

kahjustused

sealhulgas nahalööbed

 

 

Väga harva on teatatud tõsistest

 

 

nahareaktsioonidest, sh

 

 

Stevensi-Johnsoni sündroom,

 

 

toksiline epidermaalne

 

 

nekrolüüs

 

Respiratoorsed, rindkere ja

Bronhospasm patsientidel, kes

Väga harv (<1/10 000)

mediastiinumi häired

on tundlikud

 

 

atsetüülsalitsüülhappe ja teiste

 

 

MSPVA-de suhtes

 

Maksa ja sapiteede häired

Maksafunktsiooni häire

Väga harv (<1/10 000)

KOFEIIN:

 

 

 

Organsüsteem

Kõrvaltoime

 

Sagedus

Närvisüsteemi häired

Närvilisus

 

Teadmata

 

Uimasus

 

Teadmata

Kui määratud paratsetamooli ja kofeiini annusele tabletis lisandub ka toiduga/joogiga manustatud kofeiin, võib suurem kofeiiniannus suurendada kofeiiniga seotud kõrvaltoimete esinemise riski, näiteks unetust, rahutust, ärritatust, peavalu, seedetrakti häireid ja südamepekslemist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9 Üleannustamine

PARATSETAMOOL:

Sümptomid

Paratsetamooli üleannustamine võib põhjustada maksapuudulikkust, mis võib viia maksasiirdamise või surmani. Esimese 24 tunni jooksul on paratsetamooli üleannustamise sümptomid kahvatus, iiveldus, oksendaine, isutus ja kõhuvalu. Maksakahjustus ilmneb 12...48 tunni jooksul pärast üleannuse sissevõtmist. Võib tekkida glükoosi ainevahetuse häire ja metaboolne atsidoos. Raske mürgistuse korral võib maksapuudulikkusest tekkida entsefalopaatia, hemorraagia, hüpoglükeemia, ajuturse ja surm. Isegi maksakahjustuse puudumisel võib tekkida äge neerupuudulikkus koos ägeda tubulaarnekroosi, tugeva nimmepiirkonna valu, hematuuria ja proteinuuriaga. Teatatud on südamearütmiatest ja pankreatiidist.

Ravi

Paratsetamooli üleannustamise korral on vajalik kohene meditsiiniline sekkumine. Vaatamata sümptomite puudumisele, tuleb patsiendid kiiresti suunata haiglasse arstliku järelvalve alla. Sümptomid võivad piirduda vaid iivelduse ja oksendamisega ja ei pruugi peegeldada üleannuse tegelikku tõsidust või organkahjustuse riski. Üleannuse ravi peab toimuma vastavalt kehtivatele ravijuhistele.

Ühe tunni jooksul pärast üleannuse sissevõtmist võib kaaluda aktiivsöe manustamist. 4 või enama tunni möödudes üleannuse sissevõtmisest tuleb määrata paratsetamooli plasmakontsentratsioon (varasemad kontsentratsioonid ei ole usaldusväärsed).

Ravi N-atsetüültsüsteiiniga võib kasutada kuni 24 tunni jooksul pärast paratsetamooli üleannuse sissevõtmist. Kuid maksimaalne protektiivne toime saadakse kuni 8 tunni jooksul pärast mürgistust. Pärast seda väheneb antidoodi kaitsetoime järsult.

Vajadusel võib patsiendile intravenoosselt manustada N-atsetüültsüsteiini, vastavalt väljatöötatud annustamise skeemile. Kui patsient ei oksenda, võib alternatiivse meetodina haiglaväliselt manustada suukaudselt metioniini.

Üle 24 tunni kestnud mürgistusega patsientide ravi, kellel esineb tõsiseid maksafunktsiooni häireid, tuleks arutada kohaliku mürgituskeskus või maksahaigustele espetsialiseerunud osakondadega.

KOFEIIN:

Sümptomid

Kofeiini üleannustamine võib põhjustada ülakõhuvalusid, oksendamist, diureesi suurenemist, tahhükardiat või südame arütmiat, KNS-i stimulatsiooni (unetust, rahutust, erutuvust, agitatsiooni, värinaid, treemorit ja tõmblusi).

Tähelepanu peab pöörama asjaolule, et kofeiini üleannustamisest põhjustatud kliiniliselt olulised sümptomid viitavad ka manustatud paratsetamooli kogusest tulenevale tõsisele maksa toksilisele kahjustusele.

Ravi

Patsiendid peavad saama üldist toetavat ravi (nt hüdreeritus ja eluliste näitajate jälgimine). Ühe tunni jooksul pärast üleannuse sissevõtmist võib kaaluda aktiivsöe manustamist kuid seda võib teha ka kuni 4 tunni möödumisel üleanuse võtmisest. Üleannusest tulenevaid kesknärvisüsteemi nähte võib ravida intravenoosselt sedatiivsetet ainete manustamisega.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid ja antipüreetikumid, paratsetamool, kombinatsioonid, ATC-kood: N02BE51

Paratsetamool on valuvaigisti ja palaviku alandaja, toime baseerub prostaglandiinide sünteesi pärssimisel.

Kofeiini käsitletakse kui ravimi analgeetilist efekti tõstvat komponenti tänu tema stimuleerivale toimele kesknärvisüsteemis, mis aitab vähendada valuga seonduvat masendust.

5.2 Farmakokineetilised omadused

IMENDUMINE

Paratsetamool imendub seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult.

Kofeiin imendub kiiresti pärast suukaudset manustamist, maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 1h jooksul ja plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 3,5 tundi.

Kliinilistes uuringutes saadud farmakokineetilised andmed näitavad, et paratsetamooli minimaalse terapeutilise plasmakontsentratsiooni (4 mikrogrammi/ml) saabumise aeg Panadol Extra optizorb-i korral on ligikaudu 50% kiirem kui standardse Panadol extra tablettide korral, mis sisaldvad ja paratsetamooli ja kofeiini kombinatsiooni.

Aeg, mil paratsetamooli ja kofeiini plasmakontsentratsioonid saavutavad maksimumi (Tmax) on 15 minutit kiirem, kui Panadol ekstra tablettide korral.

Samuti on näidatud, et paratsetamooli ekspositsioon esimese 30 minuti vältel pärast manustamist (AUC0–30) on Panadol Extra optizorb-i korral ligikaudu kolm korda kiirem kui standardse paratsetamooli ja kofeiini kombinatsioonravimi puhul, kuigi selle ravimi üldine ekspositsioon ei erine Panadol extra tablettide puhul saavutatavast üldisest ekspositsioonist.

JAOTUMINE

Paratsetamooli seondumine plasmavalkudega on minimaalne terapeutiliste annuste juures. Kofeiin jaotub laialdaselt kogu organismis.

BIOTRANSFORMATSIOON

Paratsetamool metaboliseerub maksas.

Kofeiin metaboliseerub peaaegu täielikult maksas oksüdeerumise ja demetüleerimise erinevateks ksantiiniderivaatideks.

ERITUMINE

Paratsetamooli eritatakse peamiselt neerude kaudu konjugeeritud metaboliitidena. 65-85 % manustatud koffeiinist eritub uriinis 1-metüül kusihappena ja 1- metüülksantiinina.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Tableti sisu

Eelželatiniseeritud tärklis,

Povidoon (K-25),

Kaltsiumkarbonaat,

Krospovidoon,Naatriummetüülpropüülparahüdroksübensoaat (E219),

Naatriumetüülpropüülparahüdroksübensoaat (E215),

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)],

Algiinhape,

Magneesiumstearaat.

Tableti kate

Opadry valge (YS-1-7003): ( titaandioksiid (E171), hüpromelloos,

makrogool 400,

polüsorbaat),

Tableti läige:

Karnaubavaha.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Pappkarpi pakendatud PVC/alumiiniumfooliumist blistrid, mis sisaldavad 8, 12 või 32 õhukese polümeerikattega tabletti.

Papptaskusse pakendatud PVC/alumiiniumfooliumist blistrid, mis sisaldavad 14 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 3.10.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV august 2016