Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Pumarix

ATC Kood: J07BB02
Toimeaine: pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)
Tootja: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  

Artikli sisukord

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pumarixi süsteemulsiooni suspensioon ja emulsioon.

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (lõhustatud viirus, inaktiveeritud, adjuvandiga)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Pärast segamist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

inaktiveeritud lõhustatud gripiviirus, mille antigeenisisaldus* on ekvivalentne:

A/Indonesia/05/2005 (H5N1) sarnane tüvi (PR8-IBCDC-RG2) 3,75 mikrogrammi**

* kultiveeritud munavalgul

** hemaglutiniin (HA)

See vaktsiin vastab Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusele ja Euroopa Liidu otsusele pandeemia

kohta.

Adjuvant AS03 sisaldab skvaleeni (10,69 milligrammi), DL-α-tokoferooli (11,86 milligrammi) ja

polüsorbaat 80 (4,86 milligrammi).

Pärast suspensiooni ja emulsiooni segamist on viaalis mitu vaktsiiniannust. Annuste arvu viaalis vt

lõik 6.5.

Teadaolevat toimet omav abiaine: vaktsiin sisaldab 5 mikrogrammi tiomersaali.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süsteemulsiooni suspensioon ja emulsioon.

Suspensioon on läbipaistev kuni valkjas opalestseeruv suspensioon, milles võib olla vähene sade.

Emulsioon on valkjas homogeenne vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Gripiprofülaktika ametlikult väljakuulutatud pandeemia korral (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

Pandeemilise gripi vaktsiini tuleb kasutada vastavalt ametlikele suunistele.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud alates vanusest 18 aastat:

üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Teine 0,5 ml annus tuleb manustada vähemalt 3 nädala pärast.

Isikud, keda on varem vaktsineeritud ühe või kahe annuse AS03-adjuvandiga vaktsiiniga, mis sisaldab

sama alatüübi erinevast klaadist saadud HA-d

Täiskasvanud alates vanusest 18 aastat: üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Lapsed

Olemas on väga piiratud ohutuse ja immunogeensuse andmed teistsuguse protsessi abil valmistatud

3,75 μg A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) tüvest saadud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga vaktsiini ja

sama vaktsiini poole annuse (st 1,875 μg HA ja AS03-adjuvant) manustamise kohta 3…9aastastele

lastele päevadel 0 ja 21. Vt lõigud 4.8 ja 5.1.

Pumarixi ohutus ja efektiivsus alla 3aastastel lastel ja lastel ja noorukitel vanuses 10…17 aastat ei ole

tõestatud. Andmed puuduvad.

Lisainfot vt lõik 5.1.

Soovitatav on, et isikud, kes on saanud esimese annuse Pumarixi, viivad vaktsineerimiskuuri lõpuni

samuti Pumarixiga.

Manustamisviis

Vaktsineerimine tuleb teha intramuskulaarse süstena eelistatavalt deltalihasesse või reie eesmisesse

välimisse külge (sõltuvalt lihasmassist).

Ravimpreparaadi manustamiseelse segamise juhiseid vt lõik 6.6.

4.3 Vastunäidustused

Anamneesis anafülaktiline (st eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik missuguste koostisosade või

jääkkomponentide (muna- ja kanavalk, ovalbumiin, formaldehüüd ja naatriumdeoksükolaat) vastu.

Pandeemia olukorras võib vaktsiini siiski manustada eeldusel, et vajadusel on kohe võimalik kasutada

elustamisvahendeid.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatus on vajalik vaktsiini manustamisel isikutel, kellel on teada ülitundlikkus (muu kui

anafülaktiline reaktsioon) toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te), tiomersaali või

jääkide (muna- ja kanavalk, ovalbumiin, formaldehüüd ja naatriumdeoksükolaat) suhtes.

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinide kasutamisel, peab alati kättesaadav olema sobiv ravi ja jälgimine

vaktsiini manustamise järel harvaesinevate anafülaktiliste reaktsioonide jaoks.

Kui pandeemia olukord võimaldab, tuleb immuniseerimine edasi lükata patsientidel, kellel on

raskekujuline palavikuga kulgev haigus või äge infektsioon.

Mitte mingil juhul ei tohi Pumarixi manustada veresoonde.

Puuduvad andmed Pumarixi kasutamise kohta subkutaanselt. Seega peavad tervishoiutöötajad

kaaluma kasu ja potentsiaalseid riske, mis on seotud vaktsiini manustamisega trombotsütopeenia või

muu veritsushäirega patsientidele, mille korral on intramuskulaarse süste tegemine vastunäidustatud.

Sel juhul võib ravimit manustada siis, kui potentsiaalne kasu ületab veritsusriski.

Puuduvad andmed AS03-adjuvandiga vaktsiinide manustamise kohta enne või pärast

prepandeemilises või pandeemilises situatsioonis kasutamiseks ette nähtud muud tüüpi

gripivaktsiinide manustamist.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientidel võib antikehareaktsioon olla

ebapiisav.

Kõigil vaktsineerituil ei pruugita saavutada kaitsvat immuunvastust (vt lõik 5.1).

Sünkoop (minestamine) võib tekkida pärast või isegi enne ükskõik missugust vaktsineerimist

psühhogeense reaktsioonina nõelatorkele. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised nähud,

näiteks mööduvad nägemishäired, paresteesiad ja toonilis-kloonilised jäsemeliigutused taastumise ajal.

Oluline on rakendada ettevaatusabinõusid minestamisest tingitud vigastuste vältimiseks.

Lapsed

Puuduvad ohutuse ja immunogeensuse andmed Pumarixi kliinilistest uuringutest alla 3aastastel lastel

ja lastel ja noorukitel vanuses 10…17 aastat. 3…9aastaste laste kohta on piiratud andmed uuringust,

milles kasutati H5N1 tüvelt pärit HA-d sisaldavat AS03-adjuvandiga vaktsiini, mis oli valmistatud

teistsuguse protsessi abil.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad andmed Pumarixi koosmanustamise kohta teiste vaktsiinidega. Kui kaalutakse manustamist

koos teise vaktsiiniga, tuleb vaktsiin manustada erinevatele jäsemetele. Tuleb märkida, et

kõrvaltoimed võivad olla intensiivsemad.

Immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel võib immuunvastus olla alanenud.

Pärast gripivaktsiiniga vaktsineerimist võidakse ELISA meetodil saada valepositiivsed seroloogilised

analüüsitulemused inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi (HIV-1), hepatiidi C ja eriti HTLV-1

vastaste antikehade osas. Western bloti meetodiga saadavad analüüsitulemused on sellistel juhtudel

negatiivsed. Need ajutised valepositiivsed analüüsitulemused võivad olla tingitud IgM tüüpi

antikehade tootmisest vastuseks vaktsiinile.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Pumarixi kasutamise kohta rasedatel ei ole praegu andmeid.

AS03-adjuvandiga vaktsiini, mis sisaldab H1N1v tüvelt pärit HA-d, on manustatud rasedatele naistele

raseduse igas trimestris. Info hinnanguliselt ligikaudu 200 000 raseduse ajal vaktsineeritud naisel

saadud tulemuste kohta on praegu piiratud. Puudub tõestus kõrvaltoimete riski suurenemise kohta

enam kui 100 raseduse alusel, mida jälgiti prospektiivses kliinilises uuringus.

Loomkatsed Pumarixiga ei näita toksilisi toimeid reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Andmed erinevate inaktiveeritud adjuvanti mittesisaldavate sesoonsete vaktsiinidega vaktsineeritud

rasedatelt naistelt ei näita väärarendite esinemist ega toksiliste toimete teket lootel või vastsündinul.

Pumarixi kasutamist raseduse ajal võib kaaluda, kui see arvatakse ametlikke soovitusi arvesse võttes

olevat vajalik.

Imetamine

Pumarixi võib kasutada imetavatel emadel.

Fertiilsus

Fertiilsusandmed puuduvad.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 „Kõrvaltoimed“ nimetatud toimed võivad mõjutada autojuhtimise või masinate

kasutamise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes on hinnatud allpool loetletud kõrvaltoimete esinemissagedust ligikaudu 4500

18aastasel ja vanemal uuritaval, kellele manustati Pumarixi vaktsiini või platseeboravimit.

18...64aastastel täiskasvanutel olid pärast vaktsineerimist kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed

süstekoha valu (80,5%), lihasvalud (37,2%), väsimus (25,2%), peavalu (25,1%), liigesvalu (17,7%) ja

külmavärinad (11,1%).

>64aastastel uuritavatel olid vaktsineerimise järel kirjeldatud kõige sagedamad kõrvaltoimed

süstekoha valu (58,0%), lihasevalud (19,7%), väsimus (13,5%), peavalu (12,4%) ja liigesevalu

(10,3%).

Kõrvaltoimete loetelu

Kõrvalnähud on esitatud järgmiste esinemissageduste järgi.

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1 000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Alljärgnevalt on loetletud ka platseebovaktsiiniga tehtud kliinilistes uuringutes saadud kõrvaltoimed

(lisateavet platseebovaktsiinide kohta vt lõik 5.1).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed nimetatud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Aeg-ajalt: lümfadenopaatia

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt: unetus

Psühhiaatrilised häired

Väga sage: peavalu

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: pearinglus, paresteesia

Aeg-ajalt: vertiigo

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: düspnoe

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage: iiveldus, kõhulahtisus

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: kõhuvalu, oksendamine, düspepsia, ebamugavustunne kõhus

Sage: higistamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: kihelus, lööve

Väga sage: liigesevalu, lihasevalu

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt: seljavalu, lihas-skeleti jäikus, kaelavalu, lihasspasmid, valu jäsemetes

Väga sage: valu süstekohas, väsimus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: punetus süstekohas, turse süstekohas, palavik, külmavärinad

Aeg-ajalt: süstekoha reaktsioonid (näiteks nahaalune verevalum, induratsioon, kihelus, kuumatunne),

asteenia, rindkerevalu, halb enesetunne

Pumarixi manustamise kohta puuduvad turustusjärgse järelevalve andmed.

Turustusjärgses perioodis on 3,75 μg A/California/7/2009 (H1N1) tüvest saadud HA-d sisaldavate

AS03-adjvandiga vaktsiinide kasutamisel kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid.

Anafülaksia, allergilised reaktsioonid

Immuunsüsteemi häired

Palavikukrambid

Närvisüsteemi häired

Angioödeem, generaliseerunud nahareaktsioonid, urtikaaria

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Lisaks on pandeemiatevaheliste kolmevalentsete vaktsiinide turustusjärgse järelevalve käigus

kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid.

Neuralgia, mööduv trombotsütopeenia

Harva

Vaskuliit mööduva neeruhaaratusega

Väga harva

Neuroloogilised häired, näiteks entsefalomüeliit, neuriit ja Guillaini-Barré sündroom

Lapsed

Kliinilises uuringus hinnati reaktogeensust 3…5aastastel ja 6…9aastastel lastel, kellele manustati

(21päevase vahega) kas kaks täiskasvanu (s.t 0,5 ml) annust või kaks täiskasvanu poolannust (s.t 0,25

ml) teistsuguse protsessi abil valmistatud 3,75 μg A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) tüvest saadud HA-d

sisaldavat AS03-adjuvandiga vaktsiini.

Kõrvaltoimete esinemissagedus ühe annuse kohta oli sagedam laste neis rühmades, kus manustati kaks

täiskasvanu annust (0,5 ml), kui neis rühmades, kus manustati kaks täiskasvanu poolannust (s.t 0,25

ml), välja arvatud punetus 6...9aastaste vanuserühmas. Allpool nimetatud kõrvaltoimete sagedus ühe

annuse kohta on järgmine.

Kõrvaltoimed 3…5aastased 6…9aastased

pool annust täisannus pool annust täisannus

Induratsioon 9,9% 18,6% 12,0% 12,2%

Valu 48,5% 62,9% 68,0% 73,5%

Punetus 10,9% 19,6% 13,0% 6,1%

Turse 11,9% 24,7% 14,0% 20,4%

Palavik (> 38 °C) 4,0% 11,3% 2,0% 17,3%

Palavik (> 39 ℃)

- esinemissagedus

annuse kohta

- esinemissagedus

isiku kohta

2,0%

3,9%

5,2%

10,2%

0%

0%

7,1%

14,3%

Unisus 7,9% 13,4% PK PK

Ärritatavus 7,9% 18,6% PK PK

Isutus 6,9% 16,5% PK PK

Külmavärinad 1,0% 12,4% 4,0% 14,3%

PK = pole kättesaadav

Kõnealune ravim sisaldab säilitusainena tiomersaali (orgaanilise elavhõbedaühendina) ja seega on

võimalik sensitiseerumisreaktsioonide teke (vt lõik 4.4).

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gripivaktsiinid, ATC-kood J07BB02.

Farmakodünaamilised toimed

Käesolevas lõigus kirjeldatakse kliinilist kogemust mudelvaktsiinidega pärast kahe annuse

manustamist.

Mudelvaktsiinid sisaldavad gripiantigeene, mis erinevad hetkel tsirkuleerivatest gripiviirustest. Neid

antigeene võib pidada uuteks antigeenideks ja nad simuleerivad olukorda, kus vaktsineerimise

sihtpopulatsioon ei ole nende antigeenidega varem kokku puutunud. Mudelvaktsiinidega saadud

andmed toetavad vaktsineerimisstrateegiat, mida tõenäoliselt kasutatakse pandeemia vaktsiini korral.

Mudelvaktsiinidega saadud kliinilise immunogeensuse, ohutuse ja reaktogeensuse andmed on

pandeemia vaktsiinide jaoks asjakohased.

Immuunvastus A/Indonesia/5/2005 (H5N1) tüve vastu

Täiskasvanud

3,75 μg A/Indonesia/5/2005 tüvest saadud HA-d sisaldavat AS03-adjuvandiga vaktsiini on hinnatud

kliinilistes uuringutes uuritavatel alates 18. eluaastast, kasutades vaktsineerimist päeval 0 ja päeval 21.

Järjepidevuse uuringus (Q-Pan-H5N1-002) oli anti-hemaglutiniini (anti-HA) antikehade vastus 21

päeva ja 6 kuud pärast teise annuse manustamist järgmine.

Anti-HA antikeha Immuunvastus A/Indonesia/5/2005 tüve vastu

18…60aastased > 60aastased

42. päev

n=1488

180. päev

n=353

42. päev

n=479

180. päev

n=104

Seroprotektsiooni määr1 91% 62% 76,8% 63,5%

Serokonversiooni määr2 91% 62% 76,4% 62,5%

Serokonversiooni

faktor3

51,4 7,4 17,2 7,8

1 Seroprotektsiooni määr (s.t isikute osakaal, kelle HI tiiter oli ≥ 1:40)

2 Serokonversiooni määr (s.t isikute arv, kes olid enne vaktsineerimist kas seronegatiivsed või kellel on

vaktsineerimisjärgne kaitsev tiiter ≥ 1:40 või kes olid enne vaktsineerimist seropositiivsed ja kellel on

tekkinud tiitri neljakordne tõus)

3 Serokonversiooni faktor (s.t vaktsineerimisjärgse GMT ja vaktsineerimiseelse GMT suhe)

21 päeva pärast teist annust saavutati A/Indonesia/5/2005 tüve vastaste neutraliseerivate antikehade

tiitri neljakordne tõus 94,4% 18...60aastastest uuritavatest ja 80,4% > 60aastastest uuritavatest. 42.

päeval oli tiiter vähemalt 1:80 100% 18...60aastastest uuritavatest ja 96,4% > 60aastastest uuritavatest.

Teises kliinilises uuringus (Q-Pan-H5N1-001) oli anti-hemaglutiniini (anti-HA) antikehade vastus

18…64aastastel uuritavatel järgmine.

Anti-HA antikeha Immuunvastus A/Indonesia/5/2005 tüve vastu

21. päev

n=145

42. päev

n=145

180. päev

n=141

Seroprotektsiooni määr1 42,1% 97,2% 54,6%

Serokonversiooni määr2 42,1% 97,2% 54,6%

Serokonversiooni faktor3 4,5 92,9 5,6

1 Seroprotektsiooni määr (s.t isikute osakaal, kelle hemaglutinatsiooni indeksi (HI) tiiter oli ≥ 1:40)

2 Serokonversiooni määr (s.t isikute arv, kes olid enne vaktsineerimist kas seronegatiivsed või kellel on

vaktsineerimisjärgne kaitsev tiiter ≥ 1:40 või kes olid enne vaktsineerimist seropositiivsed ja kellel on

tekkinud tiitri neljakordne tõus)

3 Serokonversiooni faktor (s.t vaktsineerimisjärgse geomeetrilise keskmise tiiter (GMT, geometric

mean titre) ja vaktsineerimiseelse GMT suhe)

A/Indonesia/5/2005 tüve vastaste neutraliseerivate antikehade tiitri neljakordne tõus saavutati 76,6%

uuritavatel 21. päevaks, 97,9% uuritavatel 42. päevaks ja 91,5% uuritavatel 180. päevaks; tiiter

vähemalt 1:80 oli 42. ja 180. päeval 100% uuritavatest.

Teistsuguse protsessi abil valmistatud 3,75 μg A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) tüvest saadud HA-d

sisaldava AS03-adjuvandiga vaktsiini manustamine

Lapsed

Kliinilises uuringus (D-Pan-H5N1-009, -023) manustati 3…5aastastele ja 6…9aastastele lastele kaks

annust 3,75 μg A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) tüvest saadud HA-d sisaldavat AS03-adjuvandiga

vaktsiini täisannust (0,5 ml) või poolannust (0,25 ml) päevadel 0 ja 21. 42. päeval ja 6 kuud pärast teist

annust oli anti-HA antikeha vastus järgmine.

Anti-HA antikeha Immuunvastus A/Vietnam/1194/2004 tüve vastu

3...5aastased 6...9aastased

42. päev 180. päev 42. päev 180. päev

pool

annust

n=49

täisannus

n=44

pool

annust

n=50

täisannus

n=29

pool

annust

n=43

täisannus

n=43

pool

annust

n=44

täisannus

n=41

Seroprotektsiooni

määr1

95,9% 100% 56,0% 82,8% 100% 100% 63,6% 78%

Serokonversiooni

määr2

95,9% 100% 56,0% 82,8% 100% 100% 61,0% 78%

Serokonversiooni

faktor3

78,5 191,3 5,9 16 108,1 176,7 6,1 12,3

1 Seroprotektsiooni määr: isikute osakaal, kelle HI tiiter oli ≥ 1:40

2 Serokonversiooni määr: isikute arv, kes olid enne vaktsineerimist kas seronegatiivsed või kellel on

vaktsineerimisjärgne kaitsev tiiter ≥ 1:40 või kes olid enne vaktsineerimist seropositiivsed ja kellel on

tekkinud tiitri neljakordne tõus

3 Serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) ja

vaktsineerimiseelse GMT suhe

Hemaglutinatsiooni inhibeerimise (HI) tiitri ≥ 1:40 kliiniline olulisus lastel ei ole teada.

42. päeval oli neutraliseerivate antikehade vastus järgmine.

Seerumi neutraliseeriv

antikeha

Immuunvastus A/Vietnam/1194/2004 tüve vastu

21 päeva pärast teist annust

3...5aastased 6...9aastased

pool annust

n=47

täisannus

n=42

pool annust

n=42

täisannus

n=42

GMT1 1044,4 4578,3 1155,1 3032,5

Serokonversiooni määr2 95,6% 97,4% 100% 100%

≥1:803 100% 100% 100% 100%

1 Geomeetriline keskmine tiiter (geometric mean titre)

2 Seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri neljakordne tõus

3 Uuritavate protsentuaalne osakaal, kellel saavutati seerumi neutraliseerivate antikehade tiiter

vähemalt 1:80.

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Pumarixiga läbi viidud uuringute tulemused laste

ühe või mitme alarühma kohta gripi korral, mille põhjuseks on vaktsiinis sisalduv gripiviiruse tüvi või

mis on seotud vaktsiinis sisalduva tüvega (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

Ristreaktiivsed immuunvastused, mis tekivad 3,75 μg A/Indonesia/5/2005 (H5N1) tüvest saadud HA-d

sisaldavate AS03-adjuvandiga vaktsiinidega

Järjepidevuse uuringus (Q-Pan-H5N1-002) saadi 42. päeval A/Vietnam/1194/2004 tüve vastaste

neutraliseerivate antikehade tiitri neljakordne tõus 65,5% 18...60aastastest uuritavatest ja 24,1% >

60aastastest uuritavatest. Tiiter 1:80 saadi 84,2% uuritavatest vanuses 18…60 aastat ja 02,6%

uuritavatest vanuses > 60 aastat.

Teises kliinilises uuringus (Q-Pan-H5N1-001) oli anti-HA antikehade vastus A/Vietnam/1194/2004

tüve vastu pärast 3,75 μg A/Indonesia/5/2005 tüvelt saadud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga

vaktsiini manustamist järgmine.

Anti-HA antikeha Immuunvastus A/Vietnam/1194/2004 tüve vastu

21. päev

n=145

42. päev

n=145

180. päev

n=141

Seroprotektsiooni määr1 15,2% 64,1% 10,6%

Serokonversiooni määr2 13,1% 62,1% 9,2%

Serokonversiooni

faktor3

1,9 7,6 1,7

1 Seroprotektsiooni määr (s.t isikute osakaal, kelle hemaglutinatsiooni indeksi (HI) tiiter oli ≥ 1:40)

2 Serokonversiooni määr (s.t isikute arv, kes olid enne vaktsineerimist kas seronegatiivsed või kellel on

vaktsineerimisjärgne kaitsev tiiter ≥ 1:40 või kes olid enne vaktsineerimist seropositiivsed ja kellel on

tekkinud tiitri neljakordne tõus)

3 Serokonversiooni faktor (s.t vaktsineerimisjärgse GMT ja vaktsineerimiseelse GMT suhe)

A/Vietnam/1194/2004 tüve vastaste neutraliseerivate antikehade tiitri neljakordne tõus saavutati

44,7% uuritavatel 21. päevaks, 53,2% uuritavatel 42. päevaks ja 38,3% uuritavatel 180. päevaks; tiiter

1:80 oli 21. ja 42. päeval 95,7% ja 180. päeval 85,1% uuritavatest.

Teistsuguse protsessi abil valmistatud 3,75 μg A/Indonesia/05/2005 tüvest valmistatud HA-d sisaldava

AS03-adjuvandiga vaktsiini kahe annuse manustamine pärast teistsuguse protsessi abil valmistatud

3,75 μg A/Vietnam/1194/2004 tüvest saadud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga vaktsiini ühe või kahe

annuse manustamist

Kliinilises uuringus (D-Pan-H5N1-012) manustati 18...60aastastele uuritavatele 3,75 μg

A/Vietnam/1194/2004 või A/Indonesia/5/2005 tüvest saadud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga

vaktsiini annus kuus kuud pärast seda, kui nad olid vastavalt päeval 0 või päevadel 0 ja 21 saanud ühe

või kaks ettevalmistavat annust 3,75 μg A/Vienam/1194/2004 tüvest saadud HA-d sisaldavat AS03-

adjuvandiga vaktsiiniga. Anti-HA vastusreaktsioonid olid järgmised.

Anti-HA antikeha A/Vietnami vastased antikehad 21

päeva pärast A/Vietnami

kordusvaktsiini manustamist

n=46

A/Indonesia vastased antikehad 21

päeva pärast A/Indonesia

kordusvaktsiini manustamist

n=49

pärast ühte

ettevalmistavat

annust

pärast kahte

ettevalmistavat

annust

pärast ühte

ettevalmistavat

annust

pärast kahte

ettevalmistavat

annust

Seroprotektsiooni

määr1

89,6% 91,3% 98,1% 93,9%

Kordusvaktsineerimi

se serokonversiooni

määr2

87,5% 82,6% 98,1% 91,8%

Kordusvaktsineerimi

se faktor3

29,2 11,5 55,3 45,6

1 Seroprotektsiooni määr: isikute osakaal, kelle hemaglutinatiooni inhibitsiooni (HI) tiiter oli ≥ 1:40; 2

kordusvaktsineerimise serokonversiooni määr: isikute arv, kes olid enne kordusvaktsineerimist kas

seronegatiivsed või kellel on vaktsineerimisjärgne kaitsev tiiter ≥ 1:40 või kes olid enne

kordusvaktsineerimist seropositiivsed ja kellel on tekkinud tiitri neljakordne tõus

3 Kordusvaktsineerimise faktor: kordusvaktsineerimisjärgse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) ja

kordusvaktsineerimiseelse GMT suhe

Sõltumata sellest, kas 6 kuud varem oli manustatud üks või kaks ettevalmistava vaktsiini annust, oli

seroprotektsiooni määr A/Indonesia tüve vastu pärast 3,75 μg A/Vietnam/1194/2004 tüvest saadud

HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga vaktsiini manustamist >80% ja seroprotektsiooni määr A/Vietnam

tüve vastu pärast 3,75 μg A/Indonesia/05/2005 tüvest saadud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga

vaktsiini manustamist >90%. Kõikidel uuritavatel saavutati neutraliseerivate antikehade tiiter vähemalt

1:80 mõlema kahe tüve vastu sõltumata vaktsiinis olevast HA tüübist ja varasemate annuste arvust.

Teises kliinilises uuringus manustati 39le 18...60aastasele uuritavale 3,75 μg A/Indonesia/5/2005

tüvest saadud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga vaktsiini annus 14 kuud pärast seda, kui nad olid

päeval 0 ja päeval 21 saanud kaks annust 3,75 μg A/Vienam/1194/2004 tüvest saadud HA-d sisaldavat

AS03-adjuvandiga vaktsiiniga. Serprotektsiooni määr A/Indonesia tüve vastu oli 21 päeva pärast

kordusvaktsineerimist 92% ja 180 päeva pärast kordusvaktsineerimist 69,2%.

3,75 μg A/Turkey/Turkey/1/2005 tüvest valmistatud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga vaktsiini ühe

annuse manustamine pärast 3,75 μg A/Indonesia/5/2004 tüvest saadud HA-d sisaldava AS03-

adjuvandiga vaktsiini kahe annuse manustamist

Kliinilises uuringus (Q-Pan-H5N1-010) manustati 15 kuud pärast esmast vaktsineerimist 3,75 μg

A/Turkey/Turkey/1/2005 tüvelt saadud HA-d sisaldava AS03-adjuvandiga vaktsiini kordusannus. 10

päeva pärast kordusvaktsineerimist oli seroprotektsiooni määr A/Turkey/Turkey/1/2005 ja

A/Indonesia/5/2005 tüvede vastu 99,2%. 42 päeva pärast kordusvaktsineerimist oli mõlema tüve

vastane seroprotektsiooni määr 98,4%.

Teave mittekliinilistest uuringutest

Võimet indutseerida kaitset homoloogsete ja heteroloogsete vaktsiinitüvede vastu hinnati

mittekliiniliselt A/Indonesia/05/05 (H5N1) tüvedega, kasutades valgetuhkrute ekspositsioonimudeleid.

- Ekspositsioon homoloogsele pandeemilisele H5N1 tüvele (A/Indonesia/5/05)

Selles kaitse katses immuniseeriti valgetuhkrud (kuus valgetuhkrut rühmas) intramuskulaarselt

vaktsiini kandidaadiga, mis sisaldas H5N1 antigeeni kolme erinevat annust (7,5, 3,8 ja 1,9 μg HA

antigeeni), mille adjuvandisisaldus oli AS03 standardannus või poolannus. Kontrollgrupp sisaldas

ainult adjuvandiga ning ilma adjuvandita vaktsineeritud (7,5 μg HA-d) valgetuhkruid. Ilma

adjuvandita H5N1 gripiviiruse vaktsiiniga vaktsineeritud valgetuhkrud ei olnud surma eest kaitstud

ning neil esines samasugune viiruskoormus kopsudes ja viiruse eritamine ülemistes hingamisteedes

nagu neil tuhkrutel, keda immuniseeriti ainult adjuvandiga. Samas oli H5N1 antigeeni erinevate

annuste ja AS03-adjuvandi kombinatsiooniga võimalik pärast H5N1 homoloogse metsikut tüüpi

viiruse intratrahheaalset ekspositsiooni kaitsta surmajuhtude eest ja vähendada viiruskoormust

kopsudes ja viiruse eritumist. Seroloogilistes analüüsides esines otsene korrelatsioon vaktsiini poolt

indutseeritud HI ja neutraliseerivate antikehade tiitri vahel kaitstud loomadel võrreldes antigeeni ja

adjuvandi kontrollidega.

- Ekspositsioon heteroloogsele pandeemilisele H5N1 tüvele (A/Hong Kong/156/97)

Selles kaitse katses immuniseeriti valgetuhkrud (kuus valgetuhkrut rühmas) intramuskulaarselt

vaktsiini kandidaadiga, mis sisaldas H5N1 antigeeni erinevaid annuseid (3,75, 1,5, 0,6 ja 0,24 μg HA

antigeeni), mille sisaldas poolt annust AS03 adjuvanti. Lisaks sellele immuniseeriti kuuest

valgetuhkrust koosnev grupp vaktsiini kandidaadiga, mis sisaldas 3,75 μg H5N1 + täisannuse AS0 3, ja

üks kontrollrühm sisaldas valgetuhkruid, keda immuniseeriti ilma adjuvandita vaktsiiniga (3,75 μg

HA). Selle heteroloogse ekspositsiooniuuringu tulemused näitavad 80,7…100% kaitset kõigi

adjuvandiga vaktsiinikandidaatide korral võrreldes 43% kaitsega ilma adjuvandita vaktsiinide

kasutamisel, mis näitab AS03-adjuvandi lisamise kasulikkust.

Ravimpreparaat on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et teaduslikel põhjustel ei ole olnud võimalik saada ravimpreparaadi kohta täielikku

teavet.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi ravimpreparaadi kohta saadud kogu uue teabe ning

vajaduse korral ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Pumarixiga saadud prekliinilised andmed, tuginedes farmakoloogilise ohutuse, ägeda ja kroonilise

toksilisuse, paikse talutavuse, emasloomade fertiilsuse, embrüofetaalse ja postnataalse toksilisuse

(kuni imetamise lõpuni) konventsionaalsetele uuringutele, ei ole näidanud spetsiifilisi ohte inimestele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Suspensiooni viaal

Tiomersaal

Naatriumkloriid (NaCl)

Dinaatriumvesinikfosfaat (Na2HPO4)

Kaaliumdivesinikfosfaat

Kaaliumkloriid (KCl)

Süstevesi

Emulsiooni viaal

Naatriumkloriid (NaCl)

Dinaatriumvesinikfosfaat (Na2HPO4)

Kaaliumdivesinikfosfaat (KH2PO4)

Kaaliumkloriid (KCl)

Süstevesi

Adjuvantide kohta vt lõik 2.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

18 kuud.

Pärast segamist tuleb vaktsiin ära kasutada 24 tunni jooksul. Valmislahuse keemilise ja füüsikalise

stabiilsuse püsimine on tõestatud 24 h jooksul temperatuuril 30 °C.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte külmutada.

Kaitseks valguse eest hoida originaalpakendis.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi segamist vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Üks pakk sisaldab:

- üks pakk, mis sisaldab 50 korgiga (butüülkumm) 2,5 ml suspensiooniviaali (I tüüpi klaas)

- kaks pakki, mis sisaldavad 25 korgiga (butüülkumm) 2,5 ml emulsiooniviaali (I tüüpi klaas)

1 suspensiooniviaali (2,5 ml) segamisel 1 emulsiooniviaali (2,5 ml) sisuga saadav maht vastab 10

annusele vaktsiinile (5 ml).

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Pumarix koosneb kahest komponendist.

Suspensioon: antigeeni sisaldav mitme annuse viaal

Emulsioon: adjuvanti sisaldav mitme annuse viaal

Enne manustamist tuleb kaks komponenti segada.

Vaktsiini segamise ja manustamise juhised

1. Enne kahe komponendi segamist tuleb emulsioonil (adjuvant) ja suspensioonil (antigeen) lasta

soojendada toatemperatuurini (vähemalt 15 minuti jooksul). Suspensiooni viaalis võib

normaalselt esineda sadet. See sade on suspensiooni normaalne füüsikaline ilme. Emulsioon on

valkjas.

2. Iga viaali tuleb loksutada ja kontrollida visuaalselt tahkete võõrosakeste suhtes (muu kui

ülalkirjeldatud valge sade) ja/või ebanormaalse füüsikalise välimuse suhtes. Kui esineb embkumb

ülalnimetatu (sealhulgas korgist pärit kummiosakesed), visake vaktsiin ära.

3. Vaktsiini segamiseks tõmmatakse kogu adjuvanti sisaldava viaali segu 5 ml süstlaga ja lisatakse

see antigeeni sisaldavale viaalile. Soovitatav on kasutada 23 G nõela. Kui see nõelasuurus ei ole

kättesaadav, soovitatakse kasutada 21 G nõela. Adjuvanti sisaldav viaal peab olema kogu sisu

eemaldamise lihtsustamiseks tagurpidi.

4. Pärast adjuvandi lisamist antigeenile tuleb segu hästi loksutada. Segatud vaktsiin on valkjas

emulsioon. Muude kõrvalekallete täheldamisel visake vaktsiin ära.

5. Pumarixi viaali maht pärast segamist on vähemalt 5 ml. Vaktsiin tuleb manustada vastavalt

kohalikele annustamissoovitustele (vt lõik 4.2).

6. Iga viaali tuleb enne iga manustamiskorda loksutada ja kontrollida visuaalselt tahkete

võõrosakeste suhtes ja/või ebanormaalse füüsikalise välimuse suhtes. Kui esineb emb-kumb

ülalnimetatu (sealhulgas korgist pärit kummiosakesed), visake vaktsiin ära.

7. Iga 0,5 ml vaktsiiniannus tõmmatakse süstimiseks 1 ml süstlase ja manustatakse

intramuskulaarselt. Soovitatav on kasutada süstalt, mille nõel ei ole suurem kui 24 G.

8. Pärast segamist kasutage vaktsiin ära 24 tunni jooksul. Segatud vaktsiini võib hoida kas

külmkapis (temperatuuril 2…8 °C) või toatemperatuuril (25 °C...30 °C). Kui segatud vaktsiini

hoitakse külmkapis, tuleb see enne iga annuse võtmist soojendada toatemperatuurini.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/664/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04/03/2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

09/01/2012

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel