Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Picato

ATC Kood: D06BX02
Toimeaine: ingenol mebutate
Tootja: LEO Pharma A/S

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Picato 150 mikrogrammi/g geel

Ingenoolmebutaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehe sisukord:

1. Mis ravim on Picato ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Picato kasutamist

3. Kuidas Picatot kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Picatot säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Picato ja milleks seda kasutatakse

Picato sisaldab toimeainena ingenoolmebutaati.

Seda ravimit kasutatakse aktiinilise keratoosi ehk päikesekeratoosi paikseks ravimiseks (nahal) täiskasvanutel. Aktiinilised keratoosid on karedad nahapiirkonnad, mida leidub inimestel, kes on elu jooksul kokku puutunud liigse päikesekiirgusega. Picato 150 mikrogrammi/g geeli kasutatakse aktiinilise keratoosi ravimiseks näo- ja peanahal.

2. Mida on vaja teada enne Picato kasutamist

Ärge kasutage Picatot

-Kui olete ingenoolmebutaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-Vältige kokkupuudet silmadega. Juhusliku kokkupuute korral eemaldage geel rohke veega loputamise teel ja pöörduge võimalikult kiiresti meditsiinitöötaja poole.

-Ärge seda ravimit alla neelake. Selle ravimi juhusliku allaneelamise korral jooge rohkesti vett ja pöröduge meditsiinitöötaja poole.

-Enne selle ravimi kasutamist veenduge, et teie nahk on muudest ravikuuridest või operatsioonidest paranenud. Ärge kandke Picatot lahtistele haavadele ega kahjustatud nahale.

-Ärge manustage seda ravimit seespidiselt, silmade ümbrusesse, ninasõõrmetesse, kõrvadesse ega huultele.

-Vältige päikesevalgust nii palju kui võimalik (sh päevituslambid ja solaariumid).

-See ravim on ette nähtud ühe 25 cm2 suuruse nahapiirkonna ravimiseks kolme päeva vältel. Seda nõuet tuleb rangelt järgida.

-Ärge kandke nahale rohkem ravimit, kui arst on soovitanud.

-Pärast selle ravimiga ravimist tekivad tõenäoliselt paiksed nahareaktsioonid, nt punetus ja turse (vt lõik 4). Kui need nahareaktsioonid muutuvad raskekujuliseks, võtke ühendust oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

-Aktiinilist keratoosi lastel ei teki ja seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat.

Muud ravimid ja Picato

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te olete varem kasutanud Picatot või muid sarnaseid ravimeid, teavitage sellest oma arsti enne ravi alustamist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Vältige Picato kasutamist raseduse ajal.

Imetamise ajal vältige 6 tunni jooksul pärast selle ravimi pealekandmist ravitud piirkonna otsest kokkupuutumist imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sellel ravimil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas Picatot kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Aktiinilise keratoosi raviks näo- ja peanahal kasutage üht Picato 150 mikrogrammi/g geeli tuubi (sisaldab 70 mikrogrammi ingenoolmebutaati) üks kord ööpäevas kolmel järjestikusel päeval.

Kasutusjuhend

-Avage uus tuub iga kord, kui te seda ravimit kasutate. Keerake kork tuubilt maha vahetult enne kasutamist.

-Pigistage ühest tuubist geel oma sõrmeotsale.

-Kandke ühe tuubi sisu ühele 25 cm2 (nt 5 cm x 5 cm) suurusele piirkonnale.

-Hõõruge geeli õrnalt ravipiirkonda.

-Laske piirkonnal 15 minutit kuivada. Vältige ravipiirkonna puudutamist 6 tunni jooksul pärast ravimi pealekandmist.

-Peske käsi seebi ja veega kohe pärast geeli pealekandmist.

-Ärge kandke seda ravimit ravipiirkonnale vahetult pärast duši all käimist ega vähem kui 2 tundi enne magama heitmist.

-Ärge peske piirkondi, kuhu kandsite geeli, vähemalt 6 tunni jooksul pärast geeli pealekandmist.

-Ärge puudutage ravipiirkonda ise ega lubage teistel inimestel või lemmikloomadel puudutada ravipiirkonda 6 tunni jooksul pärast geeli nahalekandmist.

-Ärge katke ravipiirkonda pärast ravimi pealekandmist õhu- või veekindla sidemega.

-Picato täielikku toimet saab hinnata ligikaudu 8 nädala möödumisel ravist.

Kui te kasutate Picatot rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Picatot rohkem kui ette nähtud, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Picatot kasutada

Kui te unustate Picatot kasutada, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Pärast selle ravimi kasutamist võib nahk, millele te seda kandsite, muutuda punaseks, kooruvaks ja korbaliseks. Need kõrvaltoimed tekivad kõige sagedamini ühe päeva jooksul pärast selle ravimi pealekandmist. Kõrvaltoimed võivad ägeneda kuni ühe nädala jooksul pärast ravimi kasutamise lõpetamist. Need leevenduvad tavaliselt kahe nädala jooksul ravikuuri algusest.

Ravipiirkonnas võib esineda nahainfektsiooni (on esinenud näo ja peanaha ravis sageda kõrvaltoimena, mida võib esineda kuni 1 inimesel 10st). Kui eeltoodud sümptomid tugevnevad rohkem kui esimese nädala möödumisel selle ravimi kasutamise lõpetamisest või kui eritub mäda, võib olla tekkinud infektsioon ja peate pöörduma arsti või apteekri poole.

Näo ja peanaha ravis kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed:

Väga sagedad kõrvaltoimed ravipiirkonnas, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-osa naha pealmisest kihist võib eralduda (erosioon)

-villid (vesivillid, mädavillid)

-paistetus

-koorumine (eksfoliatsioon)

-korbad

-punetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

-valu

Rindkere ja jäsemete ravis kõige sagedamini esinevad kõrvatoimed:

Väga sagedad kõrvaltoimed ravipiirkonnas, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-osa naha pealmisest kihist võib eralduda (erosioon)

-villid (vesivillid, mädavillid)

-paistetus

-koorumine (eksfoliatsioon)

-korbad

punetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem)

Muud võimalikud kõrvaltoimed näo ja peanaha ravis:

Sagedad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

-sügelus (pruriit)

-ärritus

Muud kõrvaltoimed:

-silmaümbruse turse (periorbitaalne ödeem)

-silmalau turse (ödeem)

-peavalu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

Ravipiirkonnas:

-kihelus või tuimus (paresteesia)

-lahtised haavandid

-vedeliku eritumine (sekretsioon)

Muud kõrvaltoimed:

-silmavalu

Muud võimalikud kõrvaltoimed rindkere ja jäsemete ravis:

Sagedad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

Ravipiirkonnas:

sügelus (pruriit)

ärritus

valu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

Ravipiirkonnas:

kihelus või tuimus (paresteesia)

lahtised haavandid

soojatunne

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas Picatot säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni” ja tuubil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Ärge kasutage ravimit korduvalt pärast tuubi avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Picato sisaldab

Toimeaine on ingenoolmebutaat. Üks gramm geeli sisaldab 150 mikrogrammi ingenoolmebutaati. Üks tuub sisaldab 70 mikrogrammi ingenoolmebutaati 0,47 g geelis.

Teised koostisosad on isopropüülalkohol, hüdroksüetüültselluloos, sidrunhappe monohüdraat, naatriumtsitraat, bensüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas Picato välja näeb ja pakendi sisu

Picato 150 mikrogrammi/g geel on selge ja värvitu ning igas karbis on kolm 0,47 g geeli sisaldavat tuubi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK- 2750 Ballerup

Taani

Tootja

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12

Iirimaa