Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Picato

ATC Kood: D06BX02
Toimeaine: ingenol mebutate
Tootja: LEO Pharma A/S

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

150 g/g GEELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Picato 150 mikrogrammi/g geel

Ingenoli mebutas

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks gramm geeli sisaldab 150 mikrogrammi ingenool mebutaati. Iga tuub sisaldab 70 mikrogrammi ingenool mebutaati 0,47 grammis geelis.

3. ABIAINED

isopropüülalkohol

hüdroksüetüültselluloos

sidrunhappe monohüdraat

naatriumtsitraat

bensüülalkohol

puhastatud vesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

geel

3 tuubi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kutaanne

Karbikaane siseküljele tuleb trükkida:

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/0/00/000/000

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Picato 150 mcg/g