Panadol - suukaudne suspensioon (120mg 5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE01
Toimeaine: paratsetamool
Tootja: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Panadol, 120mg/5 ml suukaudne suspensioon

Paratsetamool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Panadol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Panadol’i võtmist
 3. Kuidas Panadol’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Panadol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Panadol suspensioon ja milleks seda kasutatakse

Panadol suspensioon sisaldab paratsetamooli, mis on valuvaigisti ja palavikualandaja.

Panadol‘i kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu ja/või palaviku lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks lastel vanuses 1 kuu kuni 12 aastat.

Ravim sobib valu leevendamiseks hammaste lõikumise ajal, hambavalu ja kurguvalu korral ning viirushaigustega seotud palaviku alandamiseks ja pärast vaktsineerimisi.

Mida on vaja teada enne Panadol´i võtmist

Ärge kasutage Panadol suspensiooni:

- kui laps on paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Liiga suure koguse paratsetamooli võtmine võib põhjustada tõsist maksakahjustust.

Ärge andke seda ravimit lapsele, kui ta kasutab valu või palaviku, külmetuse või gripi või unehäirete vastu juba mõnda teist retsepti- või retseptivaba ravimit, mis sisaldab paratsetamooli. Järgige alati märgistust etiketil.

Enne Panadol’i andmist pidage nõu arstiga, kui:

 • teie lapsel on maksa või neeruhaigus;
 • teie laps on alakaaluline või alatoitumuses;
 • te võtate Panadol’i ja tarvitate regulaarselt alkoholi.

Nendel juhtudel peaks üldse loobuma selle ravimi kasutamisest või võtma paratsetamooli väiksemaid annuseid.

Enne Panadol’i lapsele andmist pidage nõu arsti või apteekriga:

 • kui teie lapsel on probleeme maksaga (sh Gilberti sündroom).
 • kui teie lapsel on astma.
 • kui teie laps on ülitundlik atsetüülsalitsüülhappele ja MSPVAtele.
 • kui teie lapsel esineb harv pärilik fruktoositalumatus.
 • kui teie lapsel on glükoos6 fosfaatdehüdrogenaasi (G6PD) puudulikkus.
 • kui teie lapsel on seisund, millega kaasneb punaste vererakkude ebatavaline lagunemine (hemolüütiline aneemia).
 • kui teie lapsel on pikaajalised toitumishäired.
 • kui teie laps on kaotanud vedelikku ja on dehüdreerunud, nt seisundid nagu oksendamine, kõhulahtisus, tugev higistamine jt.
 • kui teie lapsel on tõsine infektsioon, mis võib suurendada metaboolse atsidoosi riski.

Metaboolse atsidoosi nähud:

 • sügav, kiire, raskendatud hingamine;
 • halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine);
 • söögiisu kadumine.

Nende sümptomite kombinatsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

Palun konsulteerige arstiga, kui sümptomid ei leevendu.

Muud ravimid ja Panadol

Rääkige oma arstile või apteekrile, enne Panadol’i kasutamist kui teie laps kasutab/teie kasutate järgmisi ravimeid:

 • varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks.
 • metoklopramiid või domperidoon – iivelduse ja oksendamise raviks.
 • kolestüramiin, mida kasutatakse vere kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks.

Teatage arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Panadol sisaldab asorubiini (E122) ja naatriummetüül-, naatriumetüül- ja naatriumpropüülhüdroksübensoaati (E219, E215, E217). Võivad tekitada allergilisi reaktsioone ka hilistüüpi.

Sisaldab sorbitooli (E420) ja maltitooli (E965). Kui teie arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi andmist oma lapsele konsulteerima arstiga.

5 milliliitris Panadol suukaudses suspensioonis sisaldub 570,5 mg sorbitooli (E 420).

Kuidas Panadol’i võtta

Andke Panadol suspensiooni lapsele alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Kasutage alati väikseimat annust, lühima aja jooksul, mis tagab teie lapsel sümptomite leevenemise. Ärge andke sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Panadol suspensioon on suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist tuleb pudelit hästi loksutada.

Kasutage kaasas olevat mõõtelusikat.

Annustamine lastele:

Vanus

Ühekordne annus - mõõtelusikatäite (5 ml) arv

 

 

1...3 kuud

0,5 mõõtelusikatäit

3 kuud...1 aasta

0,5...1mõõtelusikatäis

...1

6 aastat

...1

2 mõõtelusikatäit

6...

12 aastat

2...

4 mõõtelusikatäit

Vajadusel võib annust korrata iga 4...6 tunni järel, kuid mitte sagedamini kui 4-tunniste vahedega. Mitte anda 24 tunni jooksul rohkem kui 60 mg/kg jagatuna ühekordseteks annusteks 10…15 mg/kg.

1...3-kuused lapsed:

Palaviku alandamine:

Kui palavik püsib kauem kui 24 tundi (4 annust), tuleb arstiga konsulteerida, et välistada tõsise infektsiooni võimalus.

Vaktsineerimisega seotud palaviku alandamine:

Vaktsineerimisega seotud reaktsiooni sümptomite leevendamiseks ühekordse annusena 10…15 mg/kg pärast vaktsineerimist. Kui tekib vajadus manustada teine annus, jätke vähemalt 4-tunine paus kahe annuse vahel. Kui palavik püsib pärast teist annust, tuleb arstiga nõu pidada. Teistel näidustustel kasutada ainult arstliku järelvalve tingimustes.

Kui teie laps on sündinud enneaegsena ja on alla 3 kuu vanune, konsulteerige enne Panadol‘i kasutamist arstiga.

Ärge andke Panadol’i lapsele kauem kui 3 päeva ilma arstiga konsulteerimata.

Ei ole soovitatav alla 1-kuustele lastele.

Kui te annate oma lapsele Panadol’i rohkem kui ette nähtud

Paratsetamooli üleannustamisel pöörduge otsekohe arsti poole, isegi kui lapsel mingeid sümptomeid ei ilmne, kuna esineb oht maksakahjustuse tekkeks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te unustasite Panadol’i anda

Andke annus lapsele just siis, kui see teile meenub.

Ärge andke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Panadol suspensioon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi andmine ja võtke oma arstiga otsekohe ühendust:

 • kui lapsel esineb pärast Panadol suspensiooni võtmist allergiline reaktsioon, mis väljendub nahalööbe või sügelemisena, millega võivad kaasneda hingamisraskused, huulte, keele, kõri või näoturse.
 • kui lapsel esineb pärast Panadol suspensiooni võtmist nahalööve, ketendus või haavandid suus.
 • kui lapsel on varem esinenud aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmisel hingamisraskusi ja sama esineb Panadol suspensiooni võtmisel.
 • kui teie laps haigestub kergesti infektsioonidesse (nt gripp/külmetus), või esineb kõrget palavikku ning suu ja neelu haavandeid (need võivad olla valgete vererakkude, mida nimetatakse neutrofiilideks (neutropeenia) või leukotsüütide (leukopeenia) vähesuse tunnused).
 • kui teie lapsel esineb pärast Panadol suspensiooni võtmist seletamatuid verevalumeid või verejookse (need võivad olla vereliistakute (trombotsütopeenia) vähesuse tunnuseks).
 • kui teie lapsel esineb oksendamist, järsku kehakaalu langust, isutust ja/või silmavalgete ja naha kollasust. Need võivad olla maksahäirete tunnused.

Sellised kõrvaltoimed esinevad harva.

Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Panadol’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Mitte lasta külmuda.

Pärast esmast avamist on ravimi kõlblikkusaeg 1 kuu.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panadol suspensioon sisaldab

 • Toimeaine on paratsetamool. Iga 5 ml annus sisaldab 120 mg paratsetamooli.
 • Abiained on õunhape, maltitooli siirup (E965), naatriumetüülhüdroksübensoaat (E215), naatriumpropüülhüdroksübensoaat (E217), naatriummetüülhüdroksübensoaat (E219), värvaine (asorubiin E122), ksantaankummi, sorbitooli lahus (kristalluv), sorbitool (E420), veevaba sidrunhape, maasika maitseaine L10055 (sisaldab propüleenglükooli (E1520)), puhastatud vesi.

Kuidas Panadol suspensioon välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistmatu, roosa, viskoosne maasikamaitseline suspensioon.

Merevaik-kollases lastekindla turvakorgiga klaaspudelis on 100 ml või 300 ml suukaudset suspensiooni ja 5 ml mõõtelusikas, märgistatud ka 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Knockbrack

Dungarvan

Co Waterford

Iirimaa

Tootja: Farmaclair, 440 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: GlaxoSmithKline Eesti OÜ,

Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn

Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati uuendatudnovembris 2018.