Prefemin - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G02CX03
Toimeaine: mungapipravili
Tootja: UAB Sirowa Vilnius

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prefemin, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Hariliku mungapipra viljade kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast ühe kuu möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Prefemin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Prefemin-i kasutamist
 3. Kuidas Prefemin-i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Prefemin-i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Prefemin ja milleks seda kasutatakse

Prefemin-i kasutatakse premenstruaalse sündroomi vaevuste raviks, mis algavad kuni kaks nädalat enne menstruatsiooni ja kaovad menstruatsiooni alates.

Premenstruaalne sündroom võib hõlmata erinevaid füüsilisi ja psüühhilisi vaevusi ja sümptome nagu näiteks peavalu, nahaprobleemid, rindade hellus, ebamugavustunne kõhus, meeleolu muutlikkus, kergesti ärrituvus, närvilisus, depressiivsus, väsimus ja unetus.

Mida on vaja teada enne Prefemin-i kasutamist

Ärge kasutage Prefemin-i:

 • kui olete mungapipra viljade või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga
 • kui olete alla 18aastane tüdruk või nooruk

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Prefemin-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Patsientidel, kellel esineb või on esinenud östrogeensõltuv kasvaja, peaksid konsulteerima oma arstiga enne Prefemin’i kasutamist.

Patsiendid, kes kasutavad dopamiini agoniste, dopamiini antagoniste, östrogeene ja antiöstrogeene peaksid konsulteerima oma arstiga enne Prefemin’i kasutamist (vt lõiku „Muud ravimid ja Prefemin“).

Alla 18-aastastel tüdrukutel ja noorukitel kasutamise kohta puuduvad piisavad adekvaatsed andmed.

Kui haigussümptomid süvenevad Prefemin kasutamisel ajal, konsulteerida arsti või apteekriga.

Ajuripatsi häirega patsiendid peavad enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Prolaktiini eritavate hüpofüüsi kasvajate korral võib mungapipra viljade ekstrakti kasutamine varjata kasvaja sümptomeid.

Muud ravimid ja Prefemin

Ei saa välistada vastastikusttoime vähenemist kui tablette kasutada samaaegselt dopamiini agonistide, dopamiini antagonistide, östrogeenide ja antiöstrogeenidega.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Raseduse ajal ei ole vaja Prefemin-i kasutada.

Rinnaga toitmise ajal ärge Prefemin-i kasutage kuna see võib vähendada rinnapiima kogust.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võime kohta ei ole läbi viidud.

Prefemin sisaldab laktoosmonohüdraati

Prefemin sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Prefemin-i kasutada

Täiskasvanud naised

Tavaline annus on üks tablett ööpäevas (kaasa arvatud vaevustevabadel päevadel). Ravikuur peaks vältama vähemalt 3 kuud.

Tablett võetakse soovitatavalt koos vähese hulga veega ja iga päev ühel ja samal kellaajal (näiteks hommikul pärast tõusmist või õhtul enne magamaminekut) söögiaegadest sõltumatult.

Kui te unustate Prefemin-i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised allergilised reaktsioonid näo turse, düspnoe ja neelamisraskustega. Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest, mille esinemissagedus ei ole teada:

(allergilised) nahareaktsioonid (lööve ja urtikaaria), peavalu, pearinglus, seedetrakti häired (nt iiveldus, kõhuvalu), akne, menstruatsioonitsükli häired.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada Ravimiameti kodulehe kaudu: www.ravimiamet.ee. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Prefemin-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni" ja blistril pärast "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Prefemin sisaldab

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

Toimeaine on 20 mg mungapipra viljade kuivekstrakti (Agni casti fructus extractum siccum) (6-12:1), mis vastab 120-240 mg looduslikule mungapipra viljadele (Vitex agnus castus).

Teised abiained: tableti sisu: veevaba kolloidne räni, mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat;

tableti kate: makrogool 400 ja 20000, hüpromelloos, propüleenglükool, titaandioksiid (E171). Ekstrakt: etanool 60% (m/m).

Kuidas Prefemin välja näeb ja pakendi sisu

Valge ümar kaetud tablett.

30 või 90 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

UAB „Sirowa Vilnius“

Eišiškių pl. 8A,

LT – 02184 Vilnius

Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Eesti

Sirowa Tallinn AS Salve 2c,

11612 Tallinn

Tel +372 6 830 700

Tootja

UAB Entafarma Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav.,

Leedu

Telefon: +370 382 33001

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014