Olmesartan medoxomil alembic - õhukese polümeerikattega tablett (40mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA08
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil
Tootja: Alembic Pharmaceuticals Europe Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olmesartan medoxomil Alembic, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olmesartan medoxomil Alembic, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olmesartan medoxomil Alembic, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartaanmedoksomiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Olmesartan medoxomil Alembic ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil Alembic’u võtmist
  3. Kuidas Olmesartan medoxomil Alembic’ut võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Olmesartan medoxomil Alembic’ut säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Olmesartan medoxomil Alembic ja milleks seda kasutatakse

Olmesartan medoxomil Alembic kuuluvad ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiini II retseptori antagonistideks. Need langetavad vererõhku, lõdvestades veresooni.

Olmesartan medoxomil Alembic’u tablette kasutatakse kõrge vererõhu (ehk hüpertensiooni) raviks. Kõrge vererõhk võib kahjustada veresooni elundites nagu süda, neerud, aju ja silmad. Mõnel juhul

võib see viia infarkti, südame- või neerupuudulikkuse, insuldi või pimeduseni. Tavaliselt ei ole kõrgel vererõhul sümptomeid. Kahjustuste vältimiseks on oluline vererõhku kontrollida.

Kõrget vererõhku saab kontrolli all hoida ravimitega nagu Olmesartan medoxomil Alembic’u tabletid. Arst on teil tõenäoliselt soovitanud teha vererõhu alandamise hõlbustamiseks teatud muutusi elustiilis (näiteks kehakaalu langetamine, suitsetamisest loobumine, tarbitava alkoholikoguse vähendamine ja toidus soolasisalduse vähendamine). Arst võib olla ka soovitanud teile regulaarset füüsilist aktiivsust, näiteks kõndimist või ujumist. Arsti nõuannete järgimine on oluline.

Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil Alembic’u võtmist

Ärge võtke Olmesartan medoxomil Alembic’ut

kui olete olmesartaanmedoksomiili või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui olete rase ja rasedus on kestnud üle 3 kuu. (Olmesartan medoxomil Alembic’u tablette soovitatakse vältida ka väiksema raseduse korral – vt lõik „Rasedus”.)

kui teil on naha ja silmavalgete kollasus (ikterus) või probleemid sapi äravooluga sapipõiest (sapiteede sulgus, nt sapikivid).

kui teil on diabeet või langenud neerufunktsioon (neerude talitluse häire) ja kui saate ravi aliskireeni sisaldava vererõhku langetava ravimiga.

Kui miski loetletust käib teie kohta, siis teavitage enne selle ravimi võtmist oma arsti või apteekrit.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on või on kunagi olnud ükski järgmistest seisunditest või haigustest:

probleemid neerudega;

maksahaigus;

südamepuudulikkus või probleemid südameklappide või südamelihasega;

tugev oksendamine, kõhulahtisus, ravi veetablettide (diureetikumide) suurte annustega või madala soolasisaldusega dieedi järgimine;

suurenenud kaaliumi tase veres;

probleemid neerupealistega;

kui te võtate ühte järgmistest kõrge vererõhu vastastest ravimitest:

AKE-inhibiitor (nt enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on diabeediga seotud neeruprobleemid;

aliskireen.

Arst võib regulaarselt kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust teie veres.

Vt ka teavet lõigust „Ärge võtke Olmesartan medoxomil Alembic’ut”

Võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekib tugev, püsiv või märgatavat kaalulangust põhjustav kõhulahtisus. Arst võib teie sümptomeid hinnata ja otsustada, kuidas peaksite vererõhuravimi võtmist jätkama.

Nagu kõigi vererõhku langetavate ravimite korral, võib vererõhu oluline langus patsientidel, kelle verevool südamesse või ajju on häiritud, viia infarkti või insuldini. Seetõttu kontrollib arst teie vererõhku hoolikalt.

Peate ütlema arstile, kui olete rase või arvate, et võite rasestuda. Olmesartan medoxomil Alembic’u tablette ei soovitata kasutada varase raseduse korral ja kasutamine on keelatud, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna sellises raseduse järgus võib ravim loodet tõsiselt kahjustada (vt lõik „Rasedust”).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Olmesartan medoxomil Alembic’u tabletid ei ole soovitatavad lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.

Eakad

Kui olete üle 65-aastane ja arst otsustab suurendada teie olmesartaanmedoksomiili igapäevast annust 40 mg-ni, siis peate laskma arstil regulaarselt oma vererõhku kontrollida, tagamaks, et see liiga madalaks ei muutuks.

Mustanahalised patsiendid

Nagu kõigi sarnaste ravimite korral, on Olmesartan Alembic’u vererõhku langetav toime mustanahalistel patsientidel mõnevõrra väiksem.

Muud ravimid ja Olmesartan medoxomil Alembic’u tabletid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Arst võib soovida muuta ravimi annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid:

• kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka lõik „Ärge võtke Olmesartan medoxomil Alembic’u tablette” ning „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Eriti oluline on teatada oma arstile või apteekrile järgmistest ravimitest:

kaaliumit sisaldavad preparaadid, kaaliumit sisaldav soolaasendaja, veetabletid (diureetikumid) või hepariin (vere vedeldamiseks). Nende ravimite kasutamine samaaegselt Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettidega võib tõsta kaaliumi taset teie veres;

liitiumi (meeleolumuutuste ja teatud depressiooni tüüpide ravis kasutatav ravim) kasutamine

samaaegselt Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettidega võib tõsta liitiumi toksilisust. Kui peate liitiumit võtma, siis mõõdab arst liitiumi taset teie veres;

mittesteroidsete põletikuvastasete ainete (MSPVA) (ravimid, mida kasutatakse valu, turse ja muude põletiku sümptomite, sealhulgas artriidi leevendamiseks) kasutamine samaaegselt Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettidega võib tõsta neerupuudulikkuse riski ja MSPVA-d võivad vähendada Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide toimet;

muud vererõhku langetavad ravimid, kuna need võivad suurendada Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide toimet;

kolesevelaamhüdrokloriid, mis on vere kolesteroolitaset langetav ravim, kuna see võib vähendada Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide toimet. Arst võib soovitada teil võtta Olmesartan medoxomil Alembic’u tablette vähemalt 4 tundi enne kolesevelaamhüdrokloriidi;

teatud antatsiidid (seedehäirete leevendajad), kuna need võivad Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide toimet veidi vähendada.

Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide võtmine toidu ja joogiga

Olmesartan medoxomil Alembic’u tablette võib võtta nii koos kui ka ilma toiduta.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Peate ütlema arstile, kui olete rase või arvate, et võite rasestuda. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide võtmise enne rasestumist või niipea, kui rasestumisest teada saate ja kasutada Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide asemel muud ravimit. Seda ravimit ei soovitata kasutada varase raseduse korral ja kasutada ei tohi, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna sellises raseduse järgus võib ravim loodet tõsiselt kahjustada.

Imetamine

Öelge oma arstile, kui imetate või soovite alustada rinnaga toitmist. Olmesartan medoxomil Alembic’u kasutamine ei ole imetatavatele emadele soovitatav ja arst võib määrata teile muu ravi, kui soovite imetada, eriti kui laps on vastsündinu või enneaegne.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kõrge vererõhu ravimise ajal võite tunda unisust või pearinglust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui sümptomid kaovad. Küsige nõu oma arstilt.

Olmesartan medoxomil Alembic’u tabletid sisaldavad laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on teie öelnud, et te ei talu teatud suhkruid , peate enne ravimi kasutamist pidama nõu oma arstiga.

Kuidas Olmesartan medoxomil Alembic’ut võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav algannus on üks 10 mg tablett üks kord ööpäevas. Kui aga vererõhk ei alane piisavalt, võib arst otsustada suurendada annust 20 või 40 mg-ni üks kord ööpäevas või määrata

lisaravimeid.

Kerge kuni mõõduka neerufunktsiooni langusega patsientide annus ei tohi olla suurem kui 20 mg üks kord ööpäevas.

Tablette võib võtta koos toiduga kui ka ilma. Neelake tabletid alla koos piisava koguse (nt ühe klaasi) veega. Võimaluse korral võtke igapäevane annus iga päev samal kellaajal, näiteks hommikusöögi ajal.

Kui te võtate Olmesartan medoxomil Alembic’ut rohkem kui ette nähtud

Kui võtate arsti soovitatust rohkem tablette või kui laps kogemata ühe või mitu tabletti alla neelab, siis minge viivitamatult arsti juurde või lähimasse erakorralise meditsiini osakonda ja võtke ravimi pakend endaga kaasa.

Kui te unustate Olmesartan medoxomil Alembic’ut võtta

Kui olete unustanud oma tavalise annuse võtta, võtke annus järgmisel päeval nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Olmesartan medoxomil Alembic’u võtmise

Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettide võtmist on oluline jätkata seni, kuni arst selle lõpetada palub.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui need siiski tekivad, on need tihti kerged ega vaja ravi katkestamist.

Kuigi paljudel neid ei teki, võivad järgmised kaks kõrvaltoimet olla tõsised.

Harvadel juhtudel (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st) on teatatud järgmistest allergilistest reaktsioonidest, mis võivad mõjutada kogu keha:

Näo, suu ja/või kõri turse koos sügeluse ja lööbega võib tekkida Olmesartan medoxomil Alembic’u tablettidega ravi ajal. Selle tekkimisel lõpetage Olmesartan medoxomil Alembic’u võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Harva (eakatel veidi sagedamini) võib Olmesartan medoxomil Alembic põhjustada tundlikel patsientidel või allergilise reaktsiooni tulemusena vererõhu liigset langust. See võib põhjustada pearinglust või minestamist. Selle tekkimisel lõpetage Olmesartan medoxomil Alembic’u võtmine, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga ja heitke pikali.

Selleks, et anda teile aimu kõrvaltoimete tekkimise sagedusest, on need jagatud rühmadesse „sage”, „aeg-ajalt”, „harv” ja „väga harv”.

Järgnevalt on loetletud teised seni teadaolevad Olmesartan medoxomil Alembic’u kõrvaltoimed.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

pearingluss, peavalu, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, kõhuvalu, gastroenteriit, väsimus, kurguvalu, vesine nohu või ninakinnisus, bronhiit, gripilaadsed sümptomid, köha, valu, valu rinnus, seljas, luudes või liigestes, kuseteede infektsioon, pahkluude, jalalabade, jalgade, käelabade või käte turse, veri uriinis.

Täheldatud on ka teatud muutusi vereanalüüside tulemustes, mis hõlmavad järgmisi: suurenenud rasvade tase (hüpertriglütserideemia), suurenenud kusihappe tase (hüperurikeemia), suurenenud uurea tase, suurenenud maksa- ja lihasfunktsiooni analüüside tulemused.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

Kiiret tüüpi allergilised reaktsioonid, mis võivad mõjutada kogu keha ja tekitada hingamishäireid ning ka vererõhu kiiret langust, mis võib viia isegi minestamiseni (anafülaktilised reaktsioonid), vertiigo (peapööritus), oksendamine, nõrkus, halb enesetunne, lihasvalu, nahalööve, allergiline nahalööve, sügelus, eksanteem (nahalööve), kublad, stenokardia (valu või ebamugavustunne rinnus).

Vereanalüüsides on täheldatud teatud tüüpi vererakkude (trombotsüütide) arvu langusest (trombotsütopeeniast).

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

energiapuudus, lihaskrambid, neerufunktsiooni langus (neerude töö häire), neerupuudulikkus.

Täheldatud on ka teatud muutusi vereanalüüside tulemustes. Need on muu hulgas kaaliumitaseme tõus (hüperkaleemia) ja neerufunktsiooniga seotud ainete taseme tõus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Olmesartan medoxomil Alembic’ut säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olmesartan medoxomil Alembic sisaldab

Toimeaine on olmesartaanmedoksomiil.

Olmesartan medoxomil Alembic 10 mg: iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg olmesartaanmedoksomiili.

Olmesartan medoxomil Alembic 20 mg: iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg olmesartaanmedoksomiili.

Olmesartan medoxomil Alembic 40 mg: iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 40 mg olmesartaanmedoksomiili.

• Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, magneesiumstearaat. (Vt lõik 2, „Olmesartan medoxomil Alembic’u tabletid sisaldavad laktoosi”.)

Opadry kollane 03F82788: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), polüetüleenglükool (E1521), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Olmesartan medoxomil Alembic välja näeb ja pakendi sisu

Olmesartan medoxomil Alembic 10 mg on kollased õhukese polümeerikattega ümarad kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud märgistus „392” ja teisele küljele „L”.

Olmesartan medoxomil Alembic 20 mg on kollased õhukese polümeerikattega ümarad kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud märgistus „323” ja teisele küljele „L”.

Olmesartan medoxomil Alembic 40 mg on kollased õhukese polümeerikattega ovaalsed kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud märgistus „L324” ja teine külg on sile.

Olmesartan medoxomil Alembic’u tabletid on saadaval 14, 20, 28, 30, 56, 84, 90, 98 tabletti sisaldavates pakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Alembic Pharmaceuticals Europe Limited Palazzo Pietro Stiges, 103, Strait Street, Valletta VLT 1436, Malta

Tootjad

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A, Corradino Industrial Estate

Paola PLA 3000

Malta

või

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A. C/ Laguna 66-70. Polígono Industrial Urtinsa II 28923 Alcorcón (Madrid)

Hispaania

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2017.