Oxazepam actavis - tablett (10mg)

ATC Kood: N05BA04
Toimeaine: oksasepaam
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

OXAZEPAM ACTAVIS
tablett (10mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Oxazepam Actavis 10 mg, tabletid

Oksasepaam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Oxazepam Actavis ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Oxazepam Actavis’e võtmist

3.Kuidas Oxazepam Actavis’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Oxazepam Actavis’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Oxazepam Actavis ja milleks seda kasutatakse

Oksasepaam kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse bensodiasepiinirühma trankvillisaatoriteks ehk rahustiteks.

Oxazepam Actavis’t kasutatakse järgmiste seisundite ravis:

-Ärevusseisundid.

-Lühiajalist medikamentoosset ravi vajavad unehäired.

-Alkoholi võõrutusnähud.

2. Mida on vaja teada enne Oxazepam Actavis’e võtmist

Ärge võtke Oxazepam Actavis’t

-kui te olete oksasepaami või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on psüühiline haigus, nagu sundmõtted, foobiad (mittemõistuspärased hirmud) või krooniline psühhoos;

-kui te kannatate lihasnõrkuse all (myasthenia gravis);

-kui teil tekib une ajal mõnikord hingamispeetus (uneapnoe sündroom);

-kui teil on äge hingamispuudulikkus;

-kui teil on raske maksahaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oxazepam Actavis’e võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

kui teil esineb mälukaotust (amneesia);

kui teil on lihaskoordinatsioonihäire (ataksia);

kui te kannatate depressiooni või depressiooniga seotud ärevuse all;

kui teil on alkoholi-, ravimi- või narkootikumisõltuvus;

kui oksasepaami kasutatakse lastel;

kui teil on hingamishäired (hingamisdepressioon, -puudulikkus);

kui teil on probleeme maksaga.

Muud ravimid ja Oxazepam Actavis

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teavitage kindlasti oma arsti, kui te kasutate järgmisi ravimeid:

-teised kesknärvisüsteemile toimet avaldavad toimega ravimid (psühhoosiravimid, tugevad valuvaigistid, depressiooniravimid, unerohud, anesteetikumid, sedatiivsed antihistamiinikumid, lofeksidiin ja nabiloon);

-ravimid, mis võivad takistada oksasepaami lammutamist maksas (tsimetidiin, östrogeeni sisaldavad rasestumisvastased vahendid, disulfiraam, erütromütsiin);

-antibiootikumid (isoniasiid ja rifampitsiin);

-epilepsiaravimid (hüdantoiinid, eriti fenütoiin, või barbituraadid);

-vererõhku langetavad ravimid (eriti alfa-blokaatorid või moksonidiin);

-parkinsonismiravimid (levodopa);

-kõrvetiste ja mao ülihappesuse puhul kasutatav ravimid nagu omeprasool ja antatsiidid;

-lihaspingete leevendamisel kasutatav baklofeen;

-podagra ravimiseks kasutatav probenetsiid;

-astma puhul kasutatavavad ravimid nagu kofeiin ja teofülliin;

-alkoholi kasutamine ei ole soovitatav.

Oxazepam Actavis koos toidu, joogi ja alkoholiga

Oksasepaami kasutamise ajal ei tohi alkoholi tarvitada.

Kofeiin võib vähendada oksasepaami rahustavat (sedatiivset) ja ärevust ning hirmu vähendavat (anksiolüütilist) toimet.

Viljakus, rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Ravimit ei tohi kasutada juhul, kui olete rase või planeerite rasedust.

Imetamine

Oksasepaam eritub rinnapiima, mistõttu oksasepaamravi ajal tuleb rinnaga toitmine lõpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oxazepam Actavis’e tabletid võivad muuta teid uniseks või mõjutada teie reaktsioonikiirust. See võib mõjutada teie võimet autot juhtida või seadmeid käsitseda.

Oxazepam Actavis sisaldab laktoosi

Oxazepam Actavis’e tabletid sisaldavad laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Oxazepam Actavis’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatavad annused:

 

Näidustus

Annustamine

Ärevusseisundid:

10…30 mg kolm või neli korda ööpäevas.

Unehäiretega seotud ärevusseisundid: 10…20 mg üks tund enne magamaminekut, teie arst võib annust suurendada kuni maksimaalselt 50 mg-ni.

Eakad ja bensodiasepiinirühma ravimite suhtes tundlikud patsiendid:

10…20 mg kolm või neli korda ööpäevas.

Kasutamine laste ja noorukitel

Oxazepam Actavis’t ei soovitata lastel kasutada.

Neid tablette tuleb manustada vastavalt ettekirjutustele – võtta sisse koos veega. Jätkake ravimi võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Ravi katkestamine ilma arsti soovituseta võib olla ohtlik. Ravi ei tohi üldiselt ületada 2…4 nädalat ning ravim tuleb ära jätta järk-järgult annust vähendades, et ei ilmeks kõrvaltoimed (tagasilöögifenomen, ärajätunähud), nagu ärevus, depressioon, peavalu, unetus, pingeseisund ja higistamine, mida on täheldatud ravi järsu katkestamise korral.

Kui te võtate Oxazepam Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Ärge võtke rohkem tablette, kui arst on teile määranud. Kui peaksite kogemata sisse võtma liiga suure annuse, siis pöörduge viivitamatult lähimasse haiglasse või võtke ühendust oma arstiga. Võtke ülejäänud tabletid ja ravimi pakend endaga haiglasse kaasa.

Kui te unustate Oxazepam Actavis’t võtta

Kui te unustate ravimit võtta, siis tehke seda niipea, kui see teile meenub (või kui te kasutate oksasepaami unehäirete tõttu, siis võtke järgmine annus võimalikult lähedal järgmise annuse tavalisele manustamisajale, et säilitada korrapärane unerütm). Seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Probleemide korral pidage nõu oma arstiga.

Kui te lõpetate Oxazepam Actavis’e võtmise

Oksasepaamravi lõppedes võib esineda ärajätusümptome. Enne ravimi kasutamise lõpetamist pidage nõu oma arstiga ning järgige tema nõuandeid. Kui te ravi liiga järsku lõpetate, võivad teil tekkida sellised sümptomid, nagu depressioon, närvilisus, unetus, ärrituvus, higistamine ja kõhulahtisus. Kui te olete kasutanud ravimit suurtes annustes ja ravi järsult katkestanud, siis võivad teil tekkida segasus, meelepetted, hallutsinatsioonid või krambid. Ravi tuleb lõpetada järk-järgult.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

-uimasus ja segasus, pearinglus, emotsionaalne tuimus, vähenenud tähelepanu, väsimus (eriti oksasepaamravi alguses või suurte annuste kasutamisel).

-teisteks harvaesinevateks kõrvaltoimeteks on allergilised reaktsioonid (nahalööve või sügelus), peavalu, pearinglus, madal vererõhk, mao ärritusnähud, nägemishäired, hirmuunenäod, urineerimisraskus, seksuaalfunktsiooni häired, agressiivsus, ärevus, segasus, depressioon enesetapumõtetega ning koordinatsioonihäired suurte annuste manustamisel.

Kui teil esinevad kõrvaltoimed teid häirivad või püsivad, siis pöörduge oma arsti poole.

Tekkida võivad muutused verepildis ja kui teil esineb sagedamini kurguvalu, infektsioone, verevalumeid või ninaverejooksu, siis informeerige sellest oma arsti, kes võib vajalikuks pidada vereanalüüsi tegemist. Võtke oma arstiga ühendust ka juhul, kui teil tekib ikterus (silmavalgete ja naha kollasus).

Kui oksasepaami kasutatakse soovitatud annuses ärevuse lühiajaliseks raviks, ei ole sõltuvuse teke tõenäoline. Kuid sõltuvuse tekke risk kasvab ravimi suuremate annuste ja pikemaajalise kasutamise korral ning suureneb veelgi, kui olete kannatanud alkoholismi, narkomaania või isiksusehäire all.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Oxazepam Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oxazepam Actavis sisaldab

-Toimeaine on oksasepaam. Üks tablett sisaldab 10 mg oksasepaami.

-Abiained on kolloidne ränidioksiid, laktoos, magneesiumstearaat, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos (E460) ja naatriumlaurüülsulfaat.

Kuidas Oxazepam Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Oxazepam Actavis’e tabletid on valged katmata tabletid, märgisega „C“ ühel küljel ja märgisega „OX“ teisel küljel. Diameetriga 6,5 mm ja paksusega 2,1 mm.

Pakendi suurused: 20, 28 või 50 tabletti.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjördur Island

Tootja

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple,

Devon EX32 8NS, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oxazepam Actavis, 10 mg tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 10 mg oksasepaami. INN. Oxazepamum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3.RAVIMVORM

Tablett.

Valged katmata tabletid, märgisega „C“ ühel küljel ja märgisega „OX“ teisel küljel. Diameetriga 6,5 mm ja paksusega 2,1 mm.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

-Ärevusseisundid.

-Lühiajalist medikamentoosset ravi vajavad unehäired.

-Alkoholi võõrutusnähud.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kõik patsiendid, kes võtavad oksasepaami, peavad olema põhjalikult uuritud ning korduvat ravimi väljakirjutamist tuleks vältida. Patsiendid, kes on bensodiasepiine kasutanud pikka aega, võivad vajada pikendatud võõrutusperioodi. Pikaajaline kasutamine ei ole soovitatav.

Anksiolüütikumina tuleks määrata väikseim toimiv annus, võimalikult lühikeseks ajaks; mitte kasutada üle nelja nädala järjest ja ravi lõpetamisel tuleks annuseid astmeliselt vähendada.

Täiskasvanud:

Ärevusseisundid: 10...30 mg kolm kuni neli korda ööpäevas.

Unehäiretega seotud ärevusseisundid: tavaliselt 10...20 mg üks tund enne magama minekut. Annust võib vajadusel suurendada maksimaalselt kuni 50 mg-ni.

Eakad patsiendid ja patsiendid, kes on tundlikud bensodiasepiinidele: 10...20 mg kolm või neli korda ööpäevas.

Lapsed:

Lastele ei soovitata oksasepaami manustada.

Manustamisviis

Suukaudne.

4.3 Vastunäidustused

- Ülitundlikkus bensodiasepiinide suhtes või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes;

-Foobiate või sundmõtete esinemine;

-Krooniline psühhoos;

-Äge hingamispuudulikkus, myasthenia gravis;

-Uneapnoe sündroom;

-Raske maksapuudulikkus.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tolerantsus

Ravimi mõnenädalasel korduval kasutamisel võib bensodiasepiinide tõhusus teatud määral väheneda.

Sõltuvus

Bensodiasepiinide kasutamine võib viia füüsilise ja psüühilise sõltuvuse tekkeni. Risk sõltuvuse kujunemiseks suureneb annuste tõustes ja ravikestuse pikenedes ning on suurem alkoholi ja narkootikume kuritarvitanud patsientide puhul.

Kui füüsiline sõltuvus on tekkinud, kaasneb ravi järsu ärajätmisega ärajätunähtude teke. Siia alla võivad kuuluda peavalu, lihasevalu, tugev ärevus, pingetunne, rahutus, segasus ja ärrituvus. Rasketel juhtudel võivad tekkida järgmised sümptomid: derealisatsioon, depersonalisatsioon, hüperakuusia, tundetus ja kihelustunne jäsemetes, liigtundlikkus valguse, heli ja puudutuse suhtes, hallutsinatsioonid või krambihood.

Tagasilöögifenomenina tekkinud unetus ja ärevus:

Ravimi ärajätmisel võib ajutiselt tekkida seisund, kus ravimi määramise aluseks olnud sümptomid avalduvad intensiivsemal kujul. Sellega võivad kaasneda ka muud reaktsioonid, nagu näiteks meeleolu muutused, ärevus, unehäired või rahutus. Kuna ärajätunähtude/ tagasilöögifenomeni risk on suurem ravi järsul katkestamisel, soovitatakse ravimit ära jätta annuseid järk-järgult vähendades.

Ravi kestus

Ravi kestus peaks olema võimalikult lühike (vt lõik 4.2 Annustamine ja manustamisviis). Ravi kogukestus sõltub näidustusest ja ei tohiks unehäirete korral olla pikem kui 4 nädalat ning ärevusseisundite korral üle 8...12 nädala, kuhu alla kuulub ka ravimi järk-järguline ärajätmine. Soovitatud ravikestust ei tohi pikendada ilma patsiendi seisundi uue hindamiseta.

Kasu võib olla patsiendi ravieelsest informeerimisest, et ravi kestus saab olema piiratud. Lisaks tuleks patsiendile täpselt selgitada, kuidas ravi lõpetamisel annust järk-järgult vähendatakse. Patsient peaks samuti olema teadlik tagasilöögifenomenist. See vähendab ärevust seoses ärajätunähtudega, mis võivad tekkida pärast ravi lõpetamist.

Osade andmete põhjal võivad lühitoimeliste bensodiasepiinide kasutamisel ilmneda ärajätunähud ravi ajal, eriti kui kasutatakse suuri annuseid.

Pikatoimeliste bensodiasepiinide kasutamiselt lühitoimelistele üleminekul on tähtis patsienti hoiatada, et tekkida võivad ärajätunähud.

Amneesia

Bensodiasepiinid võivad tekitada anterograadset amneesiat. Amneesia tekib kõige sagedamini mõned tunnid pärast ravimi manustamist ja seetõttu peaksid patsiendid riski vähendamiseks pärast ravimi võtmist magama järjest 7…8 tundi (vt lõik 4.8).

Psühhiaatrilised ja “paradoksaalsed” reaktsioonid

Bensodiasepiinide kasutamisel on kirjeldatud rahutust, agitatsiooni, ärrituvust, agressiivsust, luulusid, raevuhooge, hirmuunenägusid, hallutsinatsioone, psühhoosi, kohatut käitumist ja teisi käitumuslikke reaktsioone. Selliste nähtude tekkimisel tuleb ravi lõpetada.

Kirjeldatud reaktsioone tekib suurema tõenäosusega lastel ja eakatel.

Patsientide erigrupid

Bensodiasepiine tohib lastel kasutada ainult ravi vajaduse hoolikal hindamisel. Ravi kestus peab olema minimaalne. Eakate puhul tuleb kasutada väiksemaid annuseid (vt lõik 4.2). Hingamisdepressiooni riski tõttu soovitatakse väiksemaid annuseid kasutada ka kroonilise hingamispuudulikkusega patsientidel. Bensodiasepiinid ei ole näidustatud raske maksapuudulikkusega patsientide raviks, kuna nad võivad põhjustada entsefalopaatiat.

Bensodiasepiinid ei ole näidustatud psühhootiliste haiguste esmaseks raviks.

Bensodiasepiine ei tohi kasutada monoteraapiana depressiooni või depressiooniga kaasneva ärevuse raviks (suitsiidi oht).

Alkoholi-, ravimi- või narkootikumisõltuvusega patsientidele tuleb bensodiasepiine määrata äärmise ettevaatusega.

Tabletid sisaldavad laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, Lapp’i laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi imendumise häiretega patsiendid ei tohiks seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste tsentraalselt toimivate ravimite toime tugevnemine: antipsühhootikumid (neuroleptikumid), narkootilised valuvaigistid (koos kasutamine võib intensiivistada eufooriat, mis võib suurendada psühholoogilist sõltuvust), antidepressandid, uinutid, anesteetikumid, sedatiivsed antihistamiinsed ravimid, lofeksidiin ja nabiloon, rahustid.

Teatud maksaensüüme (eriti CYP450) inhibeerivad ained võivad bensodiasepiinide toimet tugevdada. Vähemal määral kehtib see ka bensodiasepiinide kohta, mis metaboliseeruvad üksnes läbi konjugatsiooni.

Samaaegne östrogeeni sisaldavate kontratseptiivsete ravimite manustamine võib suurendada oksasepaami kontsentratsiooni plasmas.

Rifampitsiin võib kiirendada oksasepaami metabolismi.

Samaaegne manustamine fenütoiiniga võib põhjustada oksasepaami kontsentratsiooni vähenemise plasmas. Samaaegsel manustamisel hüdantoiinide või barbituraatidega võivad kõrvaltoimed potentseeruda.

Samaaegset alkoholi tarvitamist ei soovitata, kuna see võib viia oksasepaami sedatiivse toime tugevnemiseni. See omakorda mõjutab auto juhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Vererõhku alandavate ravimite toime võib tugevneda. Alfablokaatorite või moksonidiini sedatiivne toime võib potentseeruda.

Bensodiasepiinide ja levodopa samaaegsel manustamisel võib levodopa terapeutiline toime väheneda. Baklofeeni sedatiivne toime potentseerub.

Probenetsiidi samaaegsel manustamisel võib selle toime potentseeruda ja võib tekkida tugev sedatsioon.

Kofeiini ja teofülliini samaaegne manustamine võib oksasepaami sedatiivset ja anksiolüütilist toimet vähendada.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kui vältimatutel meditsiinilistel põhjustel manustatakse ravimit raseduse lõppstaadiumis või sünnituse ajal kõrgetes annustes, võivad vastsündinul toimeaine mõjul tekkida kõrvaltoimed, nagu hüpotoonia, hüpotermia ja keskmise raskusastmega hingamisdepressioon.

Lisaks võib raseduse viimases staadiumis bensodiasepiine pikaajaliselt võtnud emade sündinud lastel tekkida oht füüsilise sõltuvuse ja ärajätunähtude tekkeks postnataalses perioodis.

Imetamine

Kuna bensodiasepiine on sedastatud rinnapiimast, ei tohi imetavad emad neid kasutada.

Fertiilsus

Kui ravimit määratakse fertiilses eas naisele, tuleb patsienti teavitada, et raseduse planeerimise korral tuleb ravimi ärajätmiseks pöörduda arsti poole.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Sedatsioon, amneesia ja lihasfunktsiooni nõrgenemine võivad ebasoodsalt mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Kui piisavat und ei teki, võib suureneda tähelepanuvõime alanemise tõenäosus (vt ka lõik 4.5).

4.8 Kõrvaltoimed

Esineda võib uimasusega või ilma uimasuseta pearinglust, emotsionaalset tuimust, vähenenud tähelepanuvõimet, ataksiat, peapööritust, peavalu, väsimust, lihasnõrkust, nägemishäireid, minestust, hüpotensiooni, meeltesegadust ja palavikku. Need toimed võivad esineda eelkõige ravi alguses ning korduvkasutamisel vähenevad või kaovad.

Psühhiaatrilistel patsientide on täheldatud kergeid ärrituse nähte, mis ilmnevad esimestel nädalatel. Lisaks on registreeritud järgnevaid harvaesinevaid kõrvaltoimeid, nagu nahalööbed (morbilliformne, urtikaaria, makropapulaarne), libiido muutused, iiveldus, letargia, tursed, aeglustunud kõne, treemor, verepildi muutused, maksa ensüümide aktiivsuse suurenemine, kollatõbi ja leukopeenia. Käitumuslike kõrvaltoimete alla kuuluvad ka paradoksaalsed agressiivsed reaktsioonid, erutus, hallutsinatsioonid, segasus, enesetapumõtted. Seetõttu tuleb bensodiasepiine erilise ettevaatlikusega kasutada isiksushäiretega patsientidel.

Amneesia

Terapeutilistes annustes võib esineda anterograadset amneesiat, mille risk annuste suurenedes kasvab. Amneesiaga võib kaasneda kohatu käitumine (vt lõik lõik 4.4).

Depressioon

Bensodiasepiinide kasutamise ajal võib avalduda olemasolev depressioon.

Psühhiaatrilised ja „paradoksaalsed“ reaktsioonid

Nagu kõigi bensodiasepiinidega võib võõrutusnähte seostada erinevate füsioloogiliste ja psüühiliste sümptomitega, sealhulgas rahutus, agitatsioon, ärrituvus, agressiivsus, meeltesegasus, raevuhood, hirmuunenäod, hallutsinatsioonid, psühhoos, depressioon, püsiv tinnitus, ebakindlus liigutustes, paresteesia, taju muutused, segasus, krambid, lihaskrambid, kõhukrambid,oksendamine, kohatu käitumine ja teised käitumuslikud reaktsioonid. Selle ravimpreparaadi kasutamisel võivad need nähud olla tõsised. Tõenäolisemalt esinevad need lastel ja eakatel.

Sõltuvus

Kasutamine (isegi terapeutilises annuses) võib tekitada psüühilist sõltuvust. Ravi katkestamine võib viia ärajätu- või tagasilöögi nähtudeni (vt lõik 4.4). Võib esineda psüühilist sõltuvust. Teatatud on bensodiasepiinidide kuritarvitamisest.

Kui kasutada ärevushäirete raviks õigeid oksasepaami annuseid lühikest aega, siis potentsiaalne sõltuvuse tekke risk on väike. Sõltuvuse risk suureneb annuse tõustes ja ravi kestuse pikenedes. Risk on eriti kõrge alkoholi või narkootikume kuritarvitanud patsientide puhul ning märkimisväärsete isiksushäirete korral. Unisus võib esineda ravi esimestel päevadel, kui see jätkub, tuleks annuseid vähendada.

Ravimi järsk ärajätmine pärast oksasepaami igapäevast kasutamist võib põhjustada ärajätunähtusid nagu ärevus, depressioon, peavalu, unetus, pingetunne, higistamine ja samas võib neid olla raske eristada algsetest ärevusseisundi sümptomitest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9 Üleannustamine

Nagu teistegi bensodiasepiinidega, ei ole üleannus reeglina eluohtlik, kui just ei annustata kombinatsioonis teiste KNS depressantidega (sh alkohol).

Iga ravimi üleannustamise puhul tuleb arvestada võimalusega, et patsient võib olla tarbinud mitmeid preparaate.

Sümptomid

Bensodiasepiinide üleannust on võimalik hinnata üldiselt KNS toimetest lähtuvalt (varieeruvad unisusest koomani). Leebematel juhtudel võib esineda unisus, vaimne segasus ja letargia, tõsisematel juhtudel võivad sümptomiteks olla ataksia, hüpotoonia, hüpotensioon, hingamisdepressioon, harva kooma ja väga harva võib üleannustamine lõppeda surmaga.

Ravi

Ravi on sümptomaatiline. Bensodiasepiinide üleannustamise järgselt tuleb esile kutsuda oksendamine (ühe tunni jooksul), kui patsient on teadvusel või maoloputus kaitstud hingamisteedega juhul, kui patsient on teadvuseta. Kui mao tühjendamine ei anna soovitud tulemust, tuleks imendumise vähendamiseks manustada aktiivsütt. Jälgida südameveresoonkonna, hingamis- ja neerufunktsiooni ning elektrolüütide tasakaalu. Abistavate meetodite puudumisel võib mürgistus lõppeda surmaga.

Efektiivseks antidoodiks on flumaseniil.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: 1,4-bensodiasepiinirühma trankvilisaator, ATC-kood: N05BA04.

Oksasepaam on 1,4-bensodiasepiinirühma trankvillisaator, millel on hirmu, ängistust ja ärevust vähendav ning rahustav ja und soodustav toime. Oksasepaami seondumisel bensodiasepiiniretseptoritega tugevneb gammaaminovõihappe pidurdav toime ning suureneb kesknärvisüsteemi pärsitus.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Oksasepaam imendub seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult, seondub suures ulatuses plasmavalkudega (ligikaudu 90%). Poolväärtusaeg on 6...20 tundi. Oksasepaam on viimane farmakoloogiliselt aktiivne diasepaami metaboliit, mis suures osas metaboliseerub inaktiivse glükuroniidina. Maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis saavutatakse 1-5 tunni jooksul. Oksasepaam läbib platsentabarjääri ja eritub rinnapiima; imetataval väikelapsel võivad ilmneda letargia ja kaalukaotus.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kolloidne ränidioksiid

Laktoos

Magneesiumstearaat

Maisitärklis

Mikrokristalne tselluloos (E460)

Naatriumlaurüülsulfaat

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi suurused: 20, 28 või 50 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjördur Island

8. MÜÜGILOA NUMBER

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

30.03.2001/28.03.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2017