Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Okacin - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Okacin, 0,3% silmatilgad, lahus
Lomefloksatsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Okacin ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Okacin"i kasutamist
3.
Kuidas Okacin"i kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Okacin`i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON OKACIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Okacin on antibiootikumi sisaldavad silmatilgad, mis toimib enamusele bakteriaalset infektsiooni
tekitavatele mikroobidele.

Seda ravimit kirjutab välja ainult arst, et ravida silmapõletikku. Okacin"is sisalduv antibiootikum ei
toimi kõigile silmapõletikku tekitavatele mikroorganismidele. Seetõttu kasutatakse Okacin"i ainult
lomefloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud konjunktiviidi raviks. Mittesobiva
antibiootikumiga ja valede annustega ravimisel võib olla negatiivseid tagajärgi. Sellepärast ei tohi seda
ravimit kasutada teiste haiguste puhul või anda teistele inimestele. Kui silmapõletik kordub, ei tohi
Okacin"i ilma arsti nõusolekuta kasutada.

Kontaktläätsede kandjad
Silmapõletike puhul ei tohi kontaktläätsi kanda.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE OKACIN"i KASUTAMIST

Ärge kasutage Okacn"i
- kui te olete ülitundlik (allergiline) lomefloksatsiini või Okacin"i mõne koostisosa suhtes.
- Okacin"i ei tohi kasutada alla 1-aastastel lastel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Okacin
- Okacin"i tohib vähese kogemuse tõttu manustada üle 1-aastastele lastele ainult arstliku järelvalve all.
- Silmahaiguste ägenemisel või kui Okacin"i kasutamisel tekib 2...3 päeva pärast uus sümptom,
pöörduge kohe arsti või apteekri poole.
- Vahetult enne ja pärast Okacin"i manustamist vältige intensiivset päikesekiirgust (võib tekkida
nahapunetus, sest nahk võib muutuda päikesekiirgusele tundlikumaks).

Kasutamine koos teiste ravimitega
Kui kasutate samaaegselt teisi silmaravimeid, siis pidage nõu oma arstiga. Koosmanustamise korral
tuleb kahe ravimi kasutamise vahele jätta vähemalt 5 minutit.
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Okacin"i silmatilku võib kasutada raseduse ajal ainult arsti nõusolekul.
Okacin"i silmatilku võib kasutada imetamise ajal ainult arsti nõusolekul.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Okacin`i koostisainete suhtes
Ravim sisaldab säilitusainet bensalkooniumkloriidi. Seetõttu ei tohi Okacin`i manustada
kontaktläätsede kandmise ajal. Kontaktläätsed tuleb enne ravimi manustamist eemaldada ja tagasi
panna mitte ennem, kui silmatilkade manustamisest on möödas 15 minutit.


3.
KUIDAS OKACIN"i KASUTADA

Kasutage Okacin `i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on:
Täiskasvanud ja üle 1-aastased lapsed: Tilgutage 1 tilk konjunktivaalkotti 2...3 korda ööpäevas,
ravikuuri kestus on 7...9 päeva. Ravi alguses on soovitatav silmatilku sagedamini manustada.
Manustamise sageduse ja ravikuuri kestuse määrab arst.

Kallutage pea tahapoole, hoidke ühe käega pudelit tagurpidi silma kohal, teise käega tõmmake alumist
laugu õrnalt allapoole. Vajutage õrnalt pudelile ja tilgutage 1 tilk silma ja alumise lau vahele tekkinud
"taskusse" ehk konjunktivaalkotti.
Et hoida lahust steriilsena, ärga puudutage kätega tilguti otsa ja vältige kontakti silmaga.
Sulgege pudel kohe pärast kasutamist.

Ärge ise annust muutke. Kui teil on tunne, et Okacin"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige
sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Okacin"i rohkem kui ette nähtud:
Lahuse allaneelamise puhul pöörduge kohe arsti poole.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Okacin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kohe pärast silma tilgutamist võib tekkida kerge kipitustunne, mis on mööduv. Lomefloksatsiini
tablettide kasutamisel on esinenud naha valgustundlikkuse tõusu. Kuna silmatilkades sisalduv
toimeaine võib imenduda süsteemsesse vereringesse, võivad tekkida ka tablettidele sarnased
kõrvalnähud. Paiksel manustamisel võivad harva tekkida sarnased kõrvaltoimed nagu tekivad
süsteemsel manustamisel: need on ülitundlikkusreaktsioonid nagu astma, nõgestõbi, naha paistetus või
punetus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS OKACIN`i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Sulgege hoolikalt pudel ja pange tagasi välispakendisse.
Silmatilkade lahus on kasutuskõlblik 1 kuu jooksul pärast pudeli esmakordset avamist.
Ärge kasutage Okacin`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil.


6. LISAINFO

Mida Okacin sisaldab:

-
Toimeaine on lomefloksatsiin. 1 ml silmatilkade lahust sisaldab 3 mg toimeainet
lomefloksatsiini (vesinikkloriidina).
-
Abiained on bensalkooniumkloriid, glütserool, dinaatriumedetaat, naatriumhüdroksiid,
süstevesi.

Kuidas Okacin välja näeb ja pakendi sisu
Valge polüetüleenist tilgutuspudel sisaldab 5 ml silmatilkade lahust.

Müügiloa hoidja

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FIN-02130 Espoo
Soome

Tootja
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Eesti
Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn
Telefon: 663 0810

Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2009.