Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Orungal

Artikli sisukord

Ravimi Nimetus: Orungal Ravimi Nimetus: Orungal

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Orungal 100 mg kõvakapslid
Itrakonasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim
võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Orungal ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Orungal"i kasutamist
3. Kuidas
Orungal"i
kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Orungal"i säilitada
6. Lisainfo1.
MIS RAVIM ON ORUNGAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Orungal on ravim seenhaiguste vastu.
Orungal"i kasutatakse tupe, naha, suuõõne, silmade, küünte ja siseelundite seenhaiguste
raviks.


2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ORUNGAL"i KASUTAMIST

Ärge kasutage Orungal"i:kui te olete ülitundlik (allergiline) itrakonasooli või
Orungal"i mõne koostisosa suhtes.
kui te olete rase (välja arvatud juhul, kui arst on teie rasedusest teadlik, kuid otsustab
siiski teile Orungal"i määrata). Kui te olete fertiilses eas ja on potentsiaalne võimalus
rasestumiseks, peate te kasutama rasestumisvastaseid vahendeid vältimaks
rasestumist Orungal`i kasutamise ajal. Kuna Orungal püsib teie kehas veel mõnda
aega peale ravimi võtmise lõpetamist, peaksite te jätkama rasestumisvastaste
vahendite kasutamist kuni järgmise menstruatsioonini peale ravimi kasutamise
lõpetamist
kui teil on südamepuudulikkus. Orungal võib sel juhul teie seisundit halvendada. Kui
teie arst otsustab, et vajate Orungal`i südamepuudulikkuse esinemisele vaatamata ,
siis pöörduge koheselt meditsiini asutusse abi saamiseks järgmistel juhtudel:
õhupuudus, ootamatu kaalutõus, jalgade turse, ebatavaline väsimustunne või kui te
hakkate öösiti põhjuseta üles ärkama.

Orungal-ravi ajal ei tohi samaaegselt kasutada järgmisi ravimeid:
- teatud allergiaravimid, nagu terfenadiin, astemisool ja misolastiin
- teatud ravimid, mida kasutatakse stenokardia (e. rinnaangiini, rinnakutagused valud) ja
kõrge vererõhu raviks, nagu bepridiil ja nisoldipiin;
- tsisapriid ­ ravim, mida kasutatakse teatud seedehäirete korral;
- ravimid, mis langetavad kolesterooli taset veres, nt simvastatiin ja lovastatiin;
- uinutid midasolaam ja triasolaam;
- pimosiid ja sertindool ­ ravimid psüühikahäirete vastu;
- levatsetüülmetadool - opioid-sõltuvuse raviks kasutatav ravim;
- tungaltera-alkaloidid, nt migreeni ravis kasutatavad ravimid nagu dihüdroergotamiin ja
ergotamiin
- tungaltera alkaloidid, nt ergometriin (ergonoviin), ja metüülergometriin
(metüülergonoviin), mida kasutatakse veritsuste peatamiseks ja sünnitusjärgses perioodis
emaka kontraktsiooni säilitamiseks;
- teatud ravimeid, mida kasutatakse südame rütmihäirete raviks ­ kinidiini ja dofetiliidi.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Orungal:
· Teavitage alati oma arsti või apteekrit kui tarvitate samaaegselt mõnda teist ravimit, sest
teatud ravimite kooskasutamine võib olla kahjulik.

· Teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb mõni maksahaigus. Orungal"i annus võib
vajada kohandamist.
Katkestage ravimi kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib
Orungal-ravi ajal mõni järgnevatest sümptomitest: isutus, iiveldus, oksendamine,
väsimus, kõhuvalu või uriini värvuse tumenemine.

Kui teil tuleb Orungal"i pidevalt kasutada, võib teie arst vajalikuks pidada regulaarset
verepildi kontrolli. Selle eesmärgiks on õigeaegselt ära hoida maksatalitluse häired, kuna
neid häireid võib ravi käigus üksikjuhtudel esineda.

· Teavitage oma arsti sellest, kui teil on mõni südamehaigus. Kui arst otsustab teile välja
kirjutada Orungal"i, võib ta teid juhendada jälgimaks mõningaid sümptomeid. Pöörduge
viivitamatult arsti poole, kui teil tekib õhupuudus, esineb ootamatu kehakaalu tõus, jalgade
turse, ebaharilik väsimustunne või kui te hakkate öösiti põhjuseta üles ärkama.

· Informeerige oma arsti sellest, kui teil esineb mõni neeruhaigus. Orungal"i annus võib
vajada kohandamist.

· Teavitage oma arsti viivitamatult ka sellest, kui teil tekib Orungal-ravi ajal ebatavaline
tuimus- või nõrkustunne kätes või jalgades.

· Kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon mõne teise seenevastase ravimi suhtes,
siis teavitage ka sellest oma arsti.

· Teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb immuunpuudulikkus, AIDS või on teile
siirdatud organ. Orungal"i annus võib vajada kohendamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravimid, mida ei tohi kunagi koos Orungal"iga manustada, on järgmised:
- teatud allergiaravimid, nagu terfenadiin, astemisool ja misolastiin;
- teatud ravimid, mida kasutatakse stenokardia e. rinnaangiini (rinnakutagused valud) ja
kõrge vererõhu raviks, nagu bepridiil ja nisoldipiin;
- tsisapriid ­ ravim, mida kasutatakse teatud seedehäirete korral;
- ravimid, mis langetavad kolesterooli taset veres, nt simvastatiin ja lovastatiin;
- uinutid midasolaam ja triasolaam;
- pimosiid ja sertindool ­ ravimid psüühikahäirete vastu;
- levatsetüülmetadool, opioid-sõltuvuse raviks kasutatav ravim;
- tungaltera-alkaloidid, nt migreeni ravis kasutatavad ravimid nagu dihüdroergotamiin ja
ergotamiin
- tungaltera alkaloidid, nt ergometriin (ergonoviin), ja metüülergometriin
(metüülergonoviin), mida kasutatakse veritsuste peatamiseks ja sünnitusjärgses perioodis
emaka kontraktsiooni säilitamiseks;
- teatud ravimid, mida kasutatakse südame rütmihäirete raviks, nagu kinidiin ja dofetiliid.

Teatud ravimid võivad oluliselt vähendada Orungal"i toimet. See kehtib eriti ravimite puhul,
mida kasutatakse epilepsia (nt karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal) ja tuberkuloosi (nt
rifampitsiin, rifabutiin ja isoniasiid) raviks. Seetõttu tuleb alati informeerida oma arsti
nimetatud ravimite kasutamisest, et saaks rakendada sobivaid abinõusid.

Teatud ravimite manustamisel koos Orungal"iga võib vajalik olla nende ravimite või
Orungal"i annuse muutmine. Nendeks ravimiteks on:
- antibiootikumid klaritromütsiin, erütromütsiin ja rifabutiin;
- mõned ravimid, mis toimivad südamele ja veresoontele (digoksiin, disopüramiid,
niinimetatud kaltsiumikanalite blokaatorid ja tsilostasool);
- verehüübimist vähendavad ravimid;
- metüülprednisoloon, budesoniid, ja deksametasoon, mida manustatakse põletike, astma ja
allergia korral nii suu kaudu, süstimise teel kui ka inhalatsioonina;
- tsüklosporiin A, takroliimus ja rapamütsiin (tuntud ka kui siroliimus), mida kasutatakse
tavaliselt pärast organi siirdamist;
- teatud HIV proteaasi inhibiitorid;
- teatud ravimid, mida kasutatakse vähktõve raviks;
- teatud ravimid ärevuse ja unetuse vastu (rahustid), nt buspiroon, alprasolaam ja
brotisolaam;
- allergiaravim ebastiin;
- antidepressant reboksetiin;
- atrovastatiin- ravim vere kolesteroolisisalduse langetamiseks;
- eletriptaan- migreeniravim
- fentanüül - tugevatoimeline valuvaigisti
- halofantriin- malaariaravim
- repagliniid- diabeediravim.

Kui te kasutate mõnda nendest ravimitest, siis palun pidage selles osas nõu oma arstiga.
Orungal"i õigeks imendumiseks peab maohapet olema piisavalt. Seetõttu ei tohi maohapet
neutraliseerivaid ravimeid (nn antatsiide) võtta enne 2 tunni möödumist Orungal"i
manustamisest. Samal põhjusel, kui te võtate maohappe produktsiooni pärssivaid ravimeid,
tuleb Orungal"i manustada koos kihiseva karastusjoogiga.

Lapsed
Orungal"i ei tohi lastel kasutada, välja arvatud erandjuhud, mil nii määrab teie arst.

Rasedus
Orungal`i ei tohi raseduse ajal kasutada, kuna see võib tekitada loote väärarengute teket.
Kui te olete fertiilses eas ja on potentsiaalne võimalus rasestumiseks, peate kasutama
rasestumisvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks Orungal`i kasutamise ajal. Kuna Orungal
püsib teie organismis veel mõnda aega pärast ravimi võtmise lõpetamist, peaksite jätkama
rasestumisvastaste vahendite kasutamist kuni järgmise menstruatsioonini pärast ravimi
kasutamise lõpetamist.

Imetamine
Orungal"i kasutamine imetamise ajal ei ole soovitatav. Enne ravimi kasutamist pidage nõu
arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ettevaatlik peab olema juhul, kui teil esineb pearinglus.

Oluline teave mõningate Orungal"i koostisainete suhtes:
Ravim sisaldab abiainena suhkrut. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS ORUNGAL"i KASUTADA

Orungal kapsleid tuleb alati manustada vahetult pärast korralikku einet, sellisel juhul on ravim
organismi poolt väga hästi omastatav. Võtke kapslid sisse koos vedelikuga. Teile vajalik
Orungal"i annus ja ravi kestus sõltuvad haigust põhjustava seene tüübist ja infektsiooni
asukohast. Kasutage Orungal"i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kõige sagedamini kasutatavad annused on järgmised:

INFEKTSIOONI TÜÜP
ANNUS
RAVI KESTUS
* Tupeinfektsioon
2 kapslit kaks korda päevas
1 päev
või

2 kapslit üks kord päevas
3 päeva
* Nahainfektsioon
2 kapslit üks kord päevas
7 päeva
või

1 kapsel üks kord päevas
2 nädalat

Kui peopesadesse või jalataldadele on moodustunud paks
sarvkiht, võib vajalik olla annus 2 kapslit kaks korda päevas 7
päeva vältel või 1 kapsel üks kord päevas 1 kuu vältel.
* Suuõõne infektsioon
1 kapsel üks kord päevas
2 nädalat
* Silmainfektsioon
2 kapslit üks kord päevas
3 nädalat
* Siseelundite infektsioon
1...4 kapslit päevas
pikem ravi kestus
* Küüneinfektsioon: sõltuvalt individuaalsetest vajadustest võib teie arst valida kas
pideva või tsüklilise ravi.
- Pidev küüneravi
2 kapslit üks kord päevas
3 kuud
- Tsükliline küüneravi
2 kapslit kaks korda päevas
1 nädal

Pärast seda katkestada Orungal-ravi 3 nädalaks.
Seejärel tsükkel kordub, üks kord sõrmeküünte ja kaks korda
varbaküünte infektsioonide (koos sõrmeküünte infektsiooniga
või ilma) korral (vt järgnev tabel)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 näd
näd
näd näd
näd
näd
näd
näd
näd
näd
Ainult
2
ravimit ei võeta
2
LÕPETADA RAVI
SÕRME-
kapslit
kapslit
KÜÜNED
2 x
2 x
päevas
päevas
VARBA-
2
ravimit ei võeta
2
ravimit ei võeta
2
LÕPE-
KÜÜNED
kapslit
kapslit
kapslit TADA
koos
2 x
2 x
2 x
RAVI
sõrme-
päevas
päevas
päevas
küüntega
või ilma

Nahainfektsioonide puhul võivad haiguskolded olla täielikult kadunud juba paar nädalat
pärast ravi lõppu. Seenhaigustele on iseloomulik, et ravim hävitab seene, kuid haiguskolle
kaob koos terve naha kasvamisega.

Küünekolded kaovad alles 6...9 kuud pärast ravi lõppu, kuna ravim hävitab ainult seene. Küüs
peab pärast seda välja kasvama, mis võtab aega mitu kuud. Seega ei pea muretsema, kui te ei
märka ravi käigus paranemisilminguid: ravim jääb küünde mitmeks kuuks ning avaldab seal
oma toimet. Seetõttu tuleb ravi lõpetada siis, kui teie arst seda ütleb, isegi kui puuduvad
märgid paranemisest.

Siseelundite infektsioonid: vajalikud võivad olla suuremad annused pikema aja vältel.

Järgige alati arsti ettekirjutusi, arst võib kohandada ravi vastavalt vajadusele.

Kui te kasutate Orungal"i rohkem kui ette nähtud:
Kui te olete sisse võtnud liiga palju ravimit, siis pöörduge viivitamatult arsti poole. Arst
rakendab vajalikke vastuabinõusid.

Informatsioon arstile ravimi üleannustamise korral
Juhusliku üleannustamise korral rakendada toetavat ravi.
Esimese tunni jooksul pärast ravimi sissevõtmist võib teha maoloputust.
Vajadusel manustada aktiivsütt. Itrakonasool ei ole hemodialüüsitav, samuti puudub tal
spetsiifiline antidoot.

Kui te unustate Orungal"i kasutada:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Orungal põhjustada kõrvaltoimeid.
Tekkida võivad järgmised sümptomid: mao ärritusnähud, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu ja
kõhukinnisus, samuti on esinenud peavalu, menstruaaltsükli häireid, erektsioonihäireid,
pearinglust, lihasnõrkust, lihaste ja liigeste valulikkust, ebameeldivat maitset suus või juuste
väljalangemist.
Harva võib tekkida ülitundlikkus Orungal"i suhtes, mille sümptomiteks on nahalööve,
sügelus, õhupuudus või hingamisraskus ja/või näo turse. Võtke koheselt ühendust oma arstiga
vältimatu abi saamiseks tõsise allergilise reaktsiooni ilmnemise puhul. Harvadel juhtudel võib
tekkida ülitundlikkus päikesele,"suremistunne" kätes-jalgades või tõsised nahahäired. Sellisel
juhul tuleb Orungal-ravi lõpetada ja arsti poole pöörduda.

Pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib õhupuudus, ootamatu kehakaalu tõus, jalgade
turse, ebaharilik väsimus või kui te hakkate öösiti põhjuseta üles ärkama.
Väga harva on esinenud maksakahjustust, mille korral võivad tekkida järgmised sümptomid,
nagu isutus, iiveldus, oksendamine, väsimus, kõhuvalu, naha ja limaskestade kollasus, väga
tume uriin ja hele väljaheide. Sellisel juhul tuleb Orungal-ravi lõpetada ja viivitamatult arsti
poole pöörduda.
Kui teie nägemine muutub ähmaseks või hakkate nägema topelt, kui esineb kohin kõrvus, kui
esineb uriinipidamatust või kui urineerimine muutub tavalisest sagedasemaks, võtke ühendust
oma arstiga.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes,
informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


5.
KUIDAS ORUNGAL"i SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 30oC.
Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!


6. LISAINFO

Mida Orungal sisaldab:

Toimeaine on itrakonasool. 1 kõvakapsel sisaldab 100 mg itrakonasooli;
Abiained on suhkruterad, hüpromelloos ja makrogool, kapsel ise koosneb titaandioksiidist,
indigotiinist, erütrosiinist ja zelatiinist.

Kuidas Orungal välja näeb ja pakendi sisu
Orungal on saadaval roosade/siniste kapslitena, mis sisaldavad 100 mg itrakonasooli
pakendatuna blisterpakendisse (15 või 28 tk pakendis).

Müügiloa hoidja:

Johnson & Johnson UAB
Seimyniski g. 1A
LT-09312, Vilnius
Leedu

Tootja:

Janssen-Cilag S.p.A.
Via C. Janssen
Borgo San Michele
IT-04010 Latina
Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal
Lõõtsa 2, Tallinn 11415
Tel: +372 617 7410
E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Pakendi infolehe kaasajastamise aeg: jaanuar 2006.
Infoleht kooskõlastatud: märtsis 2008.


x schenckii,
Fonsecaea spp., Cladosporium spp.
Märkus. Seenevastaste ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke ravijuhiseid.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Orungal"i peab optimaalse imendumise tagamiseks manustama pärast sööki.
Kapslid peab tervelt alla neelama.


Näidustus
Annus
Ravi kestus
Vulvovaginaalne
200 mg 1 kord
3 päeva
kandidoos
ööpäevas

või
1 päev
200 mg 2 korda
ööpäevas (hommikul ja
õhtul)

Pityriasis
200 mg 1 kord
7 päeva
versicolor
ööpäevas
Dermatomükoosid
100 mg 1 kord
Tinea corporis, cruris 15 päeva
ööpäevas
Tinea pedis, manuum 30 päeva


või
1 nädal
200 mg 2 korda
ööpäevas (hommikul ja
õhtul)
Tugeva keratinisatsiooniga piirkondades (plantaarne tinea pedis, palmaarne tinea maanum)
võib olla vajalik kasutada annuseid 200 mg 2 korda päevas 7 päeva jooksul või 100 mg päevas
30 päeva jooksul.
Orofarüngeaalne
100 mg 1 kord
15 päeva
kandidoos*
ööpäevas
* Mõnedel immuunpuudulikkusega patsientidel, nt neutropeenia, AIDS"i või elundite
siirdamise korral, võib itrakonasooli biosaadavus olla vähenenud. Sel juhul tuleb annust
kahekordistada.
Fungaalne keratiit
200 mg 1 kord
21 päeva. Ravi kestus sõltub kliinilisest
ööpäevas
vastusest.

Onühhomükoos

Pulssravi
Üks pulss koosneb 2 kapslist 2 korda ööpäevas ühe nädala jooksul. Kahe
pulsi vahel on kolm ravimivaba nädalat. Sõrmeküünte onühhomükoosi
puhul kasutatakse kahte pulssi ja varbaküünte nakatumisel koos või ilma
sõrmeküünte kahjustuseta kasutatakse kolme pulssi.


Nädal

1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8. 9.
Sõrmeküünte
1.
ei ei
ei

2.
ei ei ei
ei
onühhomükoos
pulss
võeta
võeta
võeta
pulss
võeta võeta võeta
võeta

ravimit
ravimit
ravimit

ravimit ravimit ravimit
ravimit
Varbaküünte
1.
ei ei
ei

2.
ei ei ei
3.
onühhomükoos koos pulss
võeta
võeta
võeta
pulss
võeta
võeta
võeta
pulss
või ilma
ravimit
ravimit
ravimit
ravimit
ravimit
ravimit
sõrmeküünte
nakatumiseta


200 mg 1 kord
3 kuud
Onühhomükoos
ööpäevas
Pidev ravi


Orungal"i eliminatsioon nahast ja küünekoest on aeglasem kui plasmast. Optimaalsed kliinilised
tulemused saadakse 2...4 nädalat pärast nahainfektsioonide ja 6...9 kuud pärast
küüneinfektsioonide ravi lõpetamist

Raviefekt avaldub kliiniliselt küünte kasvades, seega pärast ravimi tarvitamise lõpetamist.

Süsteemsed mükoosid (annustamise soovitused varieeruvad sõltuvalt ravitavast infektsioonist):
Näidustus Annus
Keskmine
ravi
Märkused
kestus1
Aspergilloos
200 mg 1 kord
2...5 kuud
Invasiivse või dissemineerunud

ööpäevas

haiguse korral suurendada annustkuni 200 mg 2 korda ööpäevas

Kandidoos 100...200
mg
1
kord
3 nädalat...7
Invasiivse või dissemineerunud
ööpäevas
kuud
haiguse korral suurendada annust
kuni 200 mg 2 korda ööpäevas
Mitte-
200 mg 1 kord


meningeaalne
ööpäevas
2 kuud kuni 1

krüptokokkoos

aasta


200 mg 2 korda

Säilitusravi : alalõik 4.4
Krüptokokk-
päevas
2 kuud kuni 1
meningiit
aasta


Histoplasmoos
200 mg 1 või 2 korda 8 kuud


ööpäevas


Lümfokutaanne 100 mg 1 kord
3 kuud

või kutaanne
ööpäevas


sporotrihhoosBlastomükoos

6 kuud


100 mg 1 kordööpäevas kuni 200mg 2 korda ööpäevas

Parakokkidioid

6 kuud
Puuduvad andmed Orungal
o-mükoos
100 mg 1 kord

kapslite efektiivsusest soovitatud

ööpäevas

annuses parakokkidioidomükoosiravis AIDSi- haigetel


6 kuud
.
Kromomükoos

100..200 mg 1 kord
päevas
1 Ravi kestust kohaldatakse sõltuvalt ravivastusest.Kasutamine lastel.
Kliiniliste uuringute andmeid Orungal kõvakapslite kasutamisest lastel on vähe. Seetõttu ei
soovitata Orungal kõvakapsleid lastel kasutada, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu ületab
võimaliku ohu (vt. lõik 4.4).

Kasutamine neerupuudulikkusega haigetel
Neerupuudulikkuse korral võib itrakonasooli suukaudsel manustamisel olla biosaadavus väiksem.
Vajadusel kohandada ravimi annust (vt. lõik 4.4).

Kasutamine maksapuudulikkusega haigetel
Itrakonasool metaboliseeritakse peamiselt maksas. Maksatsirroosiga haigetel on itrakonasooli
plasma poolväärtusaeg mõnevõrra pikenenud. Biosaadavus suukaudsel manustamisel on
maksatsirroosi korral mõnevõrra vähenenud. Vajadusel kohandada ravimi annust (vt. lõik 4.4.).

4.3 Vastunäidustused

Orungal on vastunäidustatud ülitundlikkuse korral itrakonasooli või ravimi abiainete suhtes.

Järgmiste ravimite samaaegne manustamine koos Orungal kapslitega on vastunäidustatud: (vt lõik
4.5.).
- - CYP3A4 kaudu metaboliseeritavad ravimid, mis võivad põhjustada QT-
intervalli pikenemist, nagu astemisool, bepridiil, tsisapriid, dofetiliid,
levatsetüülmetadool (levometadüül), misolastiin, pimosiid, kinidiin, sertindool ja
terfenadiin. Orungal kapslitega samaaegsel manustamisel võib nende ravimite
plasmakontsentratsioon suureneda ja see võib põhjustada QT-intervalli
pikenemist ning harvadel juhtudel torsades de pointes-tüüpi ventrikulaarset
arütmiat. CYP3A4 kaudu metabolisreeritavad HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid
simvastatiin ja lovastatiin, suureneb oht rabdomüolüüsi tekkeks.
- Triasolaam või suukaudselt manustatav midasolaam
- Ergotamiini alkaloidid, nagu dihüdroergotamiin, ergometriin (ergonoviin),
ergotamiin ja metüülergometriin (metüülergonoviin).
- Nisoldipiin.

Orungal kõvakapsleid ei tohiks manustada patsientidele, kellel on vasaku vatsakese

düsfunktsiooni tunnused, nagu näiteks südamepuudulikkus, välja arvatud eluohtlike või muude
tõsiste infektsioonide raviks ( Vt lõik 4.4).

Orungal kõvakapslid on vastunäidustatud raseduse ajal (v.a. eluohtlikes olukordades)- vt lõik 4.6.

Orungal-ravi ajal peavad fertiilses eas naised kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid
vahendeid kuni ravikuurile järgneva menstruatsiooni saabumiseni.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kardiaalsed toimed
Tervetel vabatahtlikel teostatud uuringus täheldati itrakonasooli i/v lahuse manustamise järgselt
vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni vähenemist, mis kulges asümptomaatiliselt ja möödus
iseenesest. Selle leiu kliiniline tähendus suukaudsete ravimvormide kasutamisel pole teada.

Itrakonasoolil on leitud negatiivne inotroopne efekt ja Orungal`i kasutamist on seostatud
südamepuudulikkuse juhtudega . Spontaanselt on teatatud südamepuudulikkuse juhtudest
enamasti siis, kui ööpäevane Orungal`i annus oli 400 mg, erinevalt väiksematest ööpäevastest
annustest. Seega südamepuudulikkuse risk suureneb ööpäevase itrakonasooli annuse tõstmisel.

Orungal`i ei soovitata kasutada südamepuudulikkusega haigetel, välja arvatud juhtudel, kui
oodatav kasu ületab võimalikud ohud. Võimaliku riski/kasu suhte hindamisel tuleb arvestada ravi
näidustust, annustamise skeemi (sh. ööpäevast annust) ja konkreetsel haigel esinevaid
südamepuudulikkuse riskifaktoreid. Südamepuudulikkuse tekkest on ohustatud haiged, kel esineb
südame isheemiatõbi, klapirikked, väljendunud kopsuhaigused (krooniline obstruktiivne
kopsuhaigus), raske neerupuudulikkus ja teised tursetega kulgevad seisundid. Neil juhtudel tuleb
haiget informeerida südamepuudulikkuse tunnustest, jälgida ravi käigus haige seisundit ja
südamepuudulikkuse tekkel Orungal-ravi lõpetada.

Kaltsiumikanalite blokaatoritel on negatiivne inotroopne toime, mis võib itrakonasooliga
koosmanustamisel tugevneda. Lisaks võib itrakonasool inhibeerida kaltsiumikanalite blokaatorite
metabolismi. Suurenenud südamepuudulikkuse riski tõttu nõuab nimetatud ravimite
kooskasutamine ettevaatust .

Vähenenud maohappesus
Itrakonasooli imendumine Orungal`i kõvakapslitest on häiritud vähenenud maohappesuse korral.
Haigetel, kes kasutavad samaaegselt ka maohapet neutraliseerivaid preparaate (näit. alumiinium
hüdroksiidi), tuleb neid ravimeid manustada vähemalt 2 tundi pärast Orungal kapslite
sissevõtmist. Haigetel, kel esineb akloorhüdria (näit. teatud AIDSi-haiged) või maosekretsiooni
pärssivate ravimite (H2-blokaatorid, prootonpumba inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel on
soovitav Orungal kapsleid manustada koos coca-cola joogiga.

Kasutamine lastel
Kliiniliste uuringute andmeid Orungal kõvakapslite kasutamisest lastel on vähe. Seetõttu ei
soovitata Orungal kõvakapsleid lastel kasutada, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu ületab
võimaliku ohu.

Maksapuudulikkus
Itrakonasool metaboliseeritakse peamiselt maksas. Maksatsirroosiga haigetel on itrakonasooli
poolväärtusaeg mõnevõrra pikenenud. Biosaadavus suukaudsel manustamisel on maksatsirroosi
korral mõnevõrra vähenenud. Vajadusel kohandada ravimi annust.
Orungal-ravi ajal on soovitatav jälgida maksafunktsiooni näitajaid.Väga harvadel juhtudel on
Orungal`i kasutanud haigetel täheldatud raske maksakahjustuse (s.h. letaalse lõppega
maksapuudulikkuse) teket, enamasti eelneva maksahaiguse, raske üldseisundi või hepatotoksiliste
ravimite samaaegse kasutamise foonil. Haigeid on soovitav informeerida maksafunktsiooni
häirete võimalikest sümptomitest, nagu isutus, iiveldus, oksendamine, väsimus, kõhuvalu või
uriini värvuse tumenemine. Harva on maksafunktsiooni häired tekkinud esimese ravikuu jooksul.
Maksafunktsiooni häirete tekkimisel tuleb Orungal-ravi lõpetada.
Maksaensüümide suurenenud aktiivsusega patsientidel, samuti haigetel, kel teised ravimid on
põhjustanud hepatotoksilisust, ei tohi Orungal`i manustamist alustada, kui loodetud kasu ei ületa
maksakahjustuse ohtu. Kindlasti on neil juhtudel vajalik ravi ajal hinnata maksafunktsiooni
näitajaid.

Neerupuudulikkus
Neerupuudulikkuse korral võib itrakonasooli suukaudsel manustamisel olla biosaadavus väiksem.
Vajadusel kohandada ravimi annust.

Immuunpuudulikkusega haiged
Mõnedel immuunpuudulikkusega haigetel (näit. neutropeenia korral, AIDS-i haigetel või
transplantatsiooni järgselt) võib Orungal kapslite biosaadavus olla vähenenud.

Raskes, eluohtlikus seisundis haiged süsteemsete mükoosidega
Orungal kapslite farmakokineetikast tulenevalt (vt lõik 5.2) ei soovitata neid kasutada ravi
alustamiseks eluohtlikus seisundis süsteemsete mükoosidega haigetel.

AIDS-i haiged
AIDS-i haigetel, kes on saanud ravi süsteemse mükoosi (sporotrihhoos, blastomükoos,
histoplasmoos või meningeaalne või mitte-meningeaalne krüptokokkoos) tõttu ning kel esineb oht
haiguse retsidiveerumiseks, tuleb kaaluda säilitusravi vajadust.

Ristuv ülitundlikkus
Ei ole andmeid ristuva ülitundlikkuse kohta itrakonasooli ja teiste asoolidega. Orungal
kõvakapsleid soovitatakse siiski ettevaatusega kasutada haigetel, kel on esinenud ülitundlikkus
teiste asoolide suhtes.

Neuropaatia
Kui Orungal"i kasutamisel ilmneb neuropaatia, tuleb ravi koheselt lõpetada.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis mõjutavad itrakonasooli imendumist
Maohappesust vähendavad ravimid halvendavad itrakonasooli imendumist Orungal kapslitest (vt
lõik 4.4).

Ravimid, mis mõjutavad itrakonasooli metabolismi
Itrakonasool metaboliseeritakse peamiselt tsütokroom CYP3A4 vahendusel.
Koostoime uuringutes vähendavad tugevad CYP3A4 ekspressiooni indutseerivad ravimid nagu
rifampitsiin, rifabutiin ja fenütoiin oluliselt itrakonasooli ja hüdroksü-itrakonasooli biosaadavust
ja seeläbi ka terapeutilist efektiivsust kliiniliselt olulisel määral, mistõttu pole itrakonasooli
koosmanustamine loetletud tugevate maksaensüüme industeerivate ravimitega soovitatav.
Koostoime uuringuid pole teostatud teiste maksaensüüme indutseerivate ravimitega, nagu
karbamasepiin, fenobarbitaal ja isoniasiid, kuid eeldada võib sarnast itrakonasooli biosaadavuse
vähenemist.

Tugevad CYP3A4 inhibiitorid, nagu ritonaviir, indinaviir, klaritromütsiin ja erütromütsiin võivad
suurendada itrakonasooli biosaadavust.

Itrakonasooli mõju teiste ravimite metabolismile
Itrakonasool võib pärssida nende ravimite metabolismi, mis metaboliseeruvad tsütokroom 3A
tüübi kaudu. See põhjustab nende ravimite toime (ka kõrvaltoimete) tugevnemist ja/või
pikenemist. Ravimite kooskasutamisel tuleb jälgida vastava ravimi omaduste kokkuvõtet
metaboliseerumisradade kohta. Ravi lõpetamisel väheneb itrakonasooli plasmakontsentratsioon
järk-järgult, vastavalt eelnenud ravikuuri kestusele ja kasutatud annustele (vt lõik 5.2.). Seda tuleb
arvestada teiste ravimite annuste kohaldamisel.

Järgmiste ravimite kooskasutamine itrakonasooliga on vastunäidustatud:

-
astemisool, bepridiil, tsisapriid, dofetiliid, levatsetüülmetadool (levometadüül),
misolastiin, pimosiid, kinidiin, sertindool ja terfendaiin, kuna kooskasutamisel võib nimetatud
ravimite plasmakontsentratsioon suureneda, mis võib omakorda põhjustada QT-intervalli
pikenemist ja torsades de pointes tüüpi rütmihäireid.
-
CYP3A4 kaudu metaboliseeritavad HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid, nagu
lovastatiin ja simvastatiin
-
Triasolaam ja suu kaudu manustatuna midasolaam
-
Ergotamiini alkaloidid, nagu dihüdroergotamiin, ergometriin (ergonoviin),
ergotamiin ja metüülergometriin (metüülergonoviin)
-
Nisoldipiin

Suurenenud südamepuudulikkuse riski tõttu peab olema ettevaatlik juhtudel, kui itrakonasooliga
samaaegselt manustatakse kaltsiumikanalite blokaatoreid. Itrakonasool inhibeerib
kaltsiumikanalite blokaatorite metabolismi CYP3A4 kaudu, ning lisaks on nimetatud ravimitel
negatiivne inotroopne toime, mis võib itrakonasooliga koosmanustamisel tugevneda.

Ravimid, mille kooskasutamine itrakonasooliga nõuab ettevaatust, ning mille
plasmakontsentratsiooni, kõrvaltoimeid ja toimeid tuleb jälgida ning vajadusel annust
vähendada, on järgmised:

- suukaudselt manustatavad antikoagulandid;
- HIV proteaasi inhibiitorid, nagu ritonaviir, indinaviir, sakvinaviir;
- kasvajatevastased ravimid, nagu busulfaan, dotsetakseel, trimetreksaat vinblastiin,
vinkristiin
- CYP3A4 kaudu metaboliseeritavad kaltsiumikanalite blokaatorid, nagu
dihüdropüridiinid ja verapamiil
- teatud immuunosupressandid, nagu tsüklosporiin, rapamütsiin (ehk siroliimus),
takroliimus
- teatud CYP3A4 kaudu metaboliseeritavad HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid nagu
atorvastatiin
- teatud glükokortikosterodid, nagu budesoniid, deksametasoon ja metüülprednisoloon
- digoksiin (P-glükoproteiini inhibeerimise tõttu)
- teised ravimid: alfetaniil, alprasolaam, brotisolaam, buspiroon, karbamasepiin,
tsilostasool, disopüramiid, ebastiin, eletriptaan, fentanüül, halofrantiin, IV
midasolaam, reboksetiin, repagliniid, rifabutiin.
-
Itrakonasooli ja sidovudiini (AZT), samuti itrakonasooli ja fluvastatiini vahel ei ole koostoimet.
Itrakonasool ei indutseeri etinüülöstradiooli ja noretisterooni metabolismi.

Mõju plasmavalkudega seondumisele
In vitro katsetes on näidatud, et seondumisel plasmavalkudega ei konkureeri itrakonasool
imipramiini, propranolooli, diasepaami, tsimetidiini, indometatsiini, tolbutamiidi ega
sulfametasiiniga.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus
Orungal on raseduse ajal vastunäidustatud, v.a. eluohtlikel juhtudel, kui võimalik kasu emale
ületab võimaliku kahju lootele (vt lõik 4.3).

Loomkatsetes on ilmnenud itrakonasooli toksiline mõju reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Andmeid itrakonasooli kasutamise kohta rasedatel naistel on vähe. Ravimi turustamisjärgse
kasutamise käigus on esinenud kaasasündinud väärarengute juhtusid. Nende hulgas on kirjeldatud
luustiku, kuse-suguelundite, kardiovaskulaarsüsteemi ja silmade väärarenguid, ning ka
kromosomaalseid ja multiformseid väärarenguid. Samas ei ole kindlaks tehtud põhjuslikku seost
Orungal`i manustamisega.

Epidemioloogilised andmed Orungal`i kasutamisest raseduse esimesel trimestril-enamasti
lühiaegselt vulvovaginaalse kandidoosi raviks- ei näidanud suurenenud väärarengute riski
võrreldes naistega, kes ei kasutanud ravimeid.
Fertiilses eas naised
Fertiilses eas naised peavad Orungal-ravi ajal kasutama rasestumisvastaseid vahendeid.
Efektiivne rasestumisvastane kaitse peab jätkuma kuni ravikuurile järgneva menstruatsiooni
saabumiseni.

Imetamine
Itrakonasool eritub rinnapiima väga vähesel määral. Siiski võib Orungal`i rinnaga toitmise ajal
kasutada vaid juhul, kui loodetav kasu ületab võimaliku ohu imikule. Kahtluse korral on
soovitatav last ravi ajal rinnaga mitte toita.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Toimet reaktsioonikiirusele ei ole täheldatud.

4.8 Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud
Alljärgnevas tabelis on toodud kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud platseebo-kontrollitud
uuringutes dermatomükoosi ja onühhomükoosiga haigetel. Esitatud on kõik kõrvaltoimed, mida
on Orungal`i kõvakapsleid kasutanud haigetel esinenud sagedusega üle 1%. Umbes 28%
itrakonasooliga ravitud haigetest ja ligi 23% platseebogrupi haigetest kirjeldasid vähemalt üht
kõrvaltoimet. Kõrvalotoimed on esitatud sõltumata uurijate hinnangust võimaliku põhjusliku
seose või selle puudumise kohta. Kõige sagedamini esines kliiniliste uuringute andmetel
gastrintestinaalseid kõrvaltoimeid.

Tabel: Kõrvaltoimed, mida kirjeldati Orungal`iga ravitud haigetel-sagedamini kui 1%.

Orungal
PLATSEEBO
N=929
N=661
%
%
Üldised häired
5.8
5.9
Vigastused 2.9
3.0
Närvisüsteemi häired
5.7
6.4
Peavalu 4.0
5.0
Seedetrakti häired
9.0
6.5
Iiveldus 2.4
2.6
Kõhulahtisus 2.3
2.0
Kõhuvalu 1.8
1.4
Düspepsia 1.7
0.9
Kõhupuhitus 1.3
0.5
Maksa ja sapiteede häired
2.2
1.1
Maksafunktsiooni häired
1.0
0.3
Respiratoorsed häired
6.0
5.7
Riniit 2.0
2.1
Ülemiste hingamisteede infektsioonid
1.8
1.1
Sinusiit 1.7
1.2
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
5.1
2.1
Lööve 2.5
0.6

Turustamisjärgne kasutamine
Ülemaailmselt turustamisjärgselt raporteeritud Orungal`i (kõik ravimvormid) kõrvaltoimed on
loetletud tabelis 2. Nimetatud tabelis on kõrvaltoimed esitatud vastavalt esinemissagedusele,
kasutades järgmist jaotust:
Väga sage (>1/10)
Sage (>1/100 , < 1/10)
Aeg-ajalt (>1/1000 , < 1/100)
Harv (>1/10000 , < 1/1000)
Väga harv (< 1/10000), sealhulgas üksikjuhud.

Tabelis esitatud sagedused näitavad raporteeritud spontaanseid kõrvaltoimeid ning ei väljenda
täpsemalt, kas tegu oli kliinilistes või epidemioloogilistes uuringutes täheldatud juhtudega.

Tabel 2. Turustamisjärgsed teated kõrvaltoimetest

Vere-ja lümfisüsteemi häired:
Väga harv: leukopeenia, neutropeenia, trombotsütopeenia

Immuunsüsteemi häired:
Väga harv: seerumtõbi , , angioneurootilised tursed, anafülaktilised, anafülaktoidsed ja
allergilised reaktsioonid.

Ainevahetus ja toitumishäired:
Väga harv: hüpertriglütserideemia, hüpokaleemia

Närvisüsteemi häired:
Väga harv: perifeerne neuropaatia, paresteesiad, hüpoasteesiad, peavalu, pearinglus

Silmakahjustused:
Väga harv: nägemishäired, sealhulgas nägemise hägustumine ja kahelinägemine

Kõrva ja labürindi kahjustused:
Väga harv: tinnitus

Südame häired:
Väga harv: südamepuudulikkus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:
Väga harv: kopsuturse

Seedetrakti häired:
Väga harv: kõhuvalu, oksendamine, düspepsia, iiveldus, kõhulahtisus, kõhukinnisus, düsgeusia

Maksa ja sapiteede häired:
Väga harv: raske hepatotoksilisus (s.h. üksikud letaalse lõppega maksapuudulikkuse juhud),
hepatiit, mööduv maksaensüümide tõus

Naha ja nahaaluskoekahjustused:
Väga harv: toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevens-Johnsoni sündroom, multiformne erüteem,
eksfoliatiivne dermatiit, leukotsütoklastiline vaskuliit, urtikaaria, alopeetsia, fototundlikkus,
lööve, nahasügelus

Lihas-skeleti ja sidekoekahjustused:
Väga harv: müalgia, artralgia

Neerude ja kuseteede häired:
Väga harv: sage urineerimine, uriinipidamatus

Reproduktiivse süsteemi häired:
Väga harv: menstruaaltsükli häired, erektsioonihäired

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid :
Väga harv: tursed

4.9 Üleannustamine.

Üleannustamise kohta andmed puuduvad. Ravi on sümptomaatiline. Ühe tunni jooksul pärast
ravimi suure annuse sissevõtmist on soovitatav teha maoloputus ja vajadusel manustada
aktiveeritud sütt.

Itrakonasool ei ole hemodialüüsitav.

Spetsiifilist antidooti ei ole.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Ravimgrupp: Seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks, triasooli derivaadid
ATC kood: J02AC02

Itrakonasool on triasooli derivaat ja sünteetiline laia toimespektriga seentevastane aine.

In vitro uuringutes on näidatud, et itrakonasool pärsib paljude inimesele patogeensete
seenorganismide kasvu kontsentratsioonides <0.025-0.8 µg/ml.

In vitro uuringud on näidanud, et itrakonasool pärsib ergosterooli sünteesi seenerakus.
Ergosterool on seeneraku membraani eluliselt oluline komponent, mille sünteesi häirimine tagab
ravimi seenevastase toime.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Itrakonasool imendub hästi. Suukaudsel manustamisel saabub maksimaalne
plasmakontsentratsioon 2...5 tunni pärast. Absoluutne biosaadavus on umbes 55%. Itrakonasooli
biosaadavus on maksimaalne, kui ravimit võetakse täis kõhuga kohe pärast sööki.

Jaotumine organismis
Itrakonasool seondub plasmavalkudega 99,8%, kusjuures enamus seondub albumiiniga.
Itrakonasoolil esineb märkimisväärne afiinsus ka lipiidide suhtes. Vaid 0,2% itrakonasoolist on
plasmas vaba fraktsioonina. Itrakonasool jaotub ulatuslikult ka teistesse kudedesse:
kontsentratsioonid kopsudes, neerudes, maksas, luudes, seedeelundeis, põrnas ja lihastes on 2 või
3 korda suuremad kui vastavad plasmakontsentratsioonid. Kontsentratsiooni suhe ajus ja plasmas
on umbes 1:1. Jaotumine keratiniseerunud kudedesse, eritika, on 4 korda suurem kui plasmasse.

Metabolism
Itrakonasool metaboliseerub maksas ulatuslikult arvukateks metaboliitideks. Peamiseks
metaboliidiks on hüdroksü-itrakonasool, millel in vitro on itrakonasooliga võrdne seentevastane
toime. Hüdrokümetaboliidi plasmakontsentratsioonid on umbes 2 korda kõrgemad kui
eellasravimil. In vitro uuringutes on näidatud, et itrakonasool metaboliseeritakse maksas
peamiselt CYP3A4 kaudu. Muutumatul kujul eritub neerude kaudu vähem kui 0,03% ning
roojaga 3...18% imendunud ravimi annusest.

Eritumine
Maksimaalne poolväärtusaeg plasmas on umbes 17 tundi pärast ühekordset manustamist ja
suureneb kuni 34...42 tunnini pärast korduvat manustamist. Itrakonasooli farmakokineetika on
mittelineaarne, ja pärast ravimi korduvat manustamist toimub akumulatsioon plasmas.
Püsikontsentratsioonid saavutatakse 15 päevaga, kusjuures Cmax oli 0,5 µg/ml, 1,1 µg/ml ja 2,0
µg/ml pärast itrakonasooli suukaudset manustamist annuses vastavalt 100 mg 1 kord päevas, 200
mg 1 kord päevas ja 200 mg 2 korda päevas. Pärast ravi lõpetamist kaob ravim plasmast 7 päeva
jooksul. Itrakonasooli kliirens väheneb suuremate annuste juures tänu maksa metabolismi
küllastumisele. Itrakonasool eritub inaktiivsete metaboliitidena uriiniga (ligi 35%) ja roojaga (ligi
54%).

Ravimi ümberjaotumine keratiniseerunud kudedest praktiliselt puudu, itrakonasooli
elimineerumine sealt on seotud epidermise regeneratsiooniga. Erinevalt plasmast, kust ravim
kaob juba 7 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist, säilib toimiv kontsentratsioon nahas pärast 4-
nädalast ravi veel 2...4 nädalat pärast ravimi manustamist. Itrakonasooli on leitud küünte
keratiinis juba 1 nädal pärast ravi alustamist ning itrakonasooli sisaldus küünes püsib vähemalt 6
kuud pärast kolmekuulise ravikuuri lõpetamist.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Itrakonasooli on uuritud erinevates mitte-kliinilistes ohutusealastes uuringutes.

Akuutsed toksilisuse uuringud hiirte, rottide, merisigade ja koertega on näidanud, et itrakonasool
on üldiselt ohutu. Subkroonilised ohutusuuringud itrakonasooli suukaudse manustamisega
rottidele ja koertele on näidanud muutusi järgmistes elundites ja kudedes: neerupealised, maks ja
mononukleaarsed fagotsüüdid, samuti on täheldatud lipiidide metabolismi häire avaldusena
ksantoomrakkude kogunemist erinevates elundites.

Suurtes annustes manustatuna on histoloogilised uuringud neerupealisest näidanud mööduvat
zona reticularise ja zona fasciculata rakkude hüpertroofiat, millega vahel on kaasnenud zona
glomerulosa
rakkude õhenemine. Pöörduvaid muutusi maksarakkudes on täheldatud korduvate
suurte annuste manustamisel. Kirjeldatud on ka väheseid muutusi sinusoidaalrakkudes ning
maksarakkude vakuolisatsiooni, mis võiks viidata rakkude funktsioonihäirele, kuid ilma hepatiidi
ja hepatotsellulaarse nekroosi kujunemiseta.

Pole andmeid, et itrakonasool oleks mutageenne.

Itrakonasool ei ole osutunud ka kartsinogeenseks hiirtel ja rottidel teostatud uuringutes. Siiski,
isastel rottidel esines sagedamini pehmete kudede kartsinoomi, mida seostatakse mitte-
neoplastiliste, krooniliste, põletikuliste reaktsioonidega sidekoes kõrgenenud kolesterooli taseme
ja kolesteroosi tõttu.

Itrakonasoolil ei ole otsest mõju fertiilsusele. Itrakonasool on kõrgetes annustes
manustatuna hiirtel ja rottidel läbiviidud uuringute alusel annusest sõltuvalt ebasoodsa
mõjuga emasloomade fertiilsusele, embrüotoksiline ja teratogeenne. Rottidel olid
teratogeense toime väljenduseks luudefektid, hiirtel entsefalopaatia ja makroglossia.
Koertel on kroonilise intrakonasooli manustamise järgselt täheldatud luude mineraliseerumise
vähenemist. Kolmes toksilisuseuuringus rottidel on leitud, et itrakonasool põhjustas järgmisi
luudefekte: vähenenud luuplaadi aktiivsus, zona compacta õhenemine, ja sagenenud luumurrud.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kapslites sisalduvad abiained on sahharoos, hüpromelloos ja makrogool (Eeskiri F78).

Kapslikest sisaldab titaandioksiidi, naatriumindigotindisulfonaati, naatriumerütrosiini ja zhelatiini.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC, niiskuse eest kaitstult. Säilitada originaalpakendis

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Orungal on saadaval roosade/siniste kõvakapslitena, mis sisaldavad 100 mg itrakonasooli
pakendatuna blisterpakendisse (15 tk pakendis).

6.6 Erinõuded hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA


Johnson & Johnson UAB
Seimyniski g. 1a
LT-09312, Vilnius
Leedu


8. MÜÜGILOA NUMBER

179397


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE /MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

24.10.1997/ 8.02.2008


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2006

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2008