Oroperidys 10 mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

OROPERIDYS 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Domperidoon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on OROPERIDYS ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne OROPERIDYS"i võtmist
3.
Kuidas OROPERIDYS"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas OROPERIDYS"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON OROPERIDYS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

OROPERIDYS on suus dispergeeruv tablett (siis lahustuv tablett).
Domperidoon, ravimi toimeaine, kuulub ainete gruppi, mida nimetatakse dopamiini antagonistideks,
need on ravimid, mis mõjutavad soole motoorikat (soolestiku liikuvust).

Seda ravimit kasutatakse et leevendada:
·
Iiveldust (halba enesetunnet) ja oksendamist,
·
Pingetunnet maos (ebamugavustunne ülakõhus),
·
Düskomforti või maosisu regurgitatsiooni (maosisu tagasivool suhu).

Ravim sobib kasutamiseks täiskasvanutele ja noorukitele (üle 12-aastased ja vanemad, kes kaaluvad
üle 35 kg).


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE OROPERIDYS"i VÕTMIST

Ärge võtke OROPERIDYS"i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) domperidooni või OROPERIDYS"i mõne koostisosa suhtes;
-
kui teil on teatud tüüpi ajukasvaja (prolaktinoom);
-
kui teil on tugevad kõhuvalud või püsivalt musta värvi väljaheide.

Kui te ei ole kindel selle ravimi võtmise suhtes, palun pidage kindlasti nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga OROPERIDYS
Enne ravimi võtmist rääkige oma arstiga kui teil on:
-
maksapuudulikkus (makstalitluse häire)
-
neerupuudulikkus (neerutalitluse häire). Kui teil on vaja pika-ajaliselt seda ravimit võtta, on
soovitatav arstiga nõu pidada, sest võib olla peate te kasutama väiksemaid annuseid või võtma
ravimit pikemate ajavahedega ja arstil võib olla vaja teid sagedamini kontrollida.

OROPERIDYS 10 mg suus dispergeeruvad tabletid ei sobi alla 35 kg kehakaaluga ja alla 12-aastastele
lastele.

Kui te ei ole kindel selle ravimi võtmise suhtes, palun pidage kindlasti nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate suukaudselt ketokonasooli või erütromütsiini, ei tohi te seda ravimit ilma arstiga
konsulteerimata kasutada (vt lõik ,,Võtmine koos teiste ravimitega").

Võtmine koos teiste ravimitega
Ärge võtke OROPERIDYS"i, kui te sama ajal võtate suukaudselt ketokonasooli (see on seenhaiguste
vastane ravim) või erütromütsiini (see on antibiootikum), ilma arstiga konsulteerimata. Palun
informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

OROPERIDYS"i võtmine koos toidu ja joogiga
Ravimit on soovitatav võtta 15...30 minutit enne sööki. Pärast sööki võtmine aeglustab mõnevõrra
ravimi imendumist.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kogemused domperidooni kasutamise kohta rasedatel naistel on piiratud. Võimalik risk inimesele ei
ole teada. Kui te olete rase, tohite te OROPERIDYS"i kasutada ainult juhul, kui arst peab seda
hädavajalikuks.

Vähene kogus toimeaine domperidooni eritub imetava ema rinnapiima. Kuna pole teada, kas see on
teie imikule kahjulik, ei tohiks te OROPERIDYS"i imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Kui te tunnete end halvasti, ei tohi te tähelepanu nõudvaid tegevusi sooritada, nt autojuhtimine ja
masinate käsitsemine.

Oluline teave mõningate OROPERIDYS"i koostisainete suhtes
Ravim sisaldab vääveldioksiidi. Vääveldioksiid võib harva põhjustada raskeid
ülitundlikkusreaktsioone ja bronhospasmi.


3. KUIDAS
OROPERIDYS"i
VÕTTA


Võtke OROPERIDYS"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annused:

Täiskasvanud ja noorukid (üle 12-aastased kehakaaluga 35 kg ja enam)
1...2 tabletti 3...4 korda päevas.

Mitte ületada maksimaalset ööpäevast annust - 8 tabletti.

Lapsed alla 12 aasta ja kehakaaluga alla 35 kg
See tablett neile ei sobi. Lastele kehakaaluga alla 35 kg on saadaval teised domperidooni­sisaldavad
ravimid.

Manustamisviis
Ravim võetakse suukaudselt.

Ravimit on soovitatav võtta 15...30 minutit enne sööki.

Suus dispergeeruv tablett on selline tablett, mis lahustub kiiresti suus sülje abil.
Asetage tablett keelele ja laske sellel seal enne alla neelamist sulada. Jooge klaasitäis vett tabletile
peale.

Ravi kestvus
Ravi esialgne kestvus on neli nädalat. Kui sümptomid kestavad üle 4 nädala, konsulteerige oma
arstiga, kes otsustab ravi edasise vajaduse üle.

Kui te võtate OROPERIDYS"i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud liiga palju OROPERIDYS"i, võib tekkida unisus, segasus ja/või liigutuste häired
(nagu ebatavalised lihastõmblused ja värisemine). Kui te olete võtnud liiga palju tablette,
konsulteerige viivitamatult oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate OROPERIDYS"i võtta
Võtke ravim niipea, kui see teile meenub. Kui käes on peaaegu juba järgmine ravimivõtmise kord,
oodakegi siis selle ajani ja võtke ravim korralisel ajal ning jätkake nagu ravi ette näeb. Ärge võtke
kahekordset annust, kui tabletid jäid eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate OROPERIDYS"i võtmise
Kui te kasutate OROPERIDYS"i nii nagu arst on seda ette kirjutanud, ärge katkestage ravimi võtmist
iseseisvalt, ilma arstiga nõu pidamata.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka OROPERIDYS põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatatud kõrvaltoimete hulka kuuluvad:

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 kasutajal 10000st):
- prolaktiini suurenenud sisaldus (hormoon, mis põhjustab piima teket),
- galaktorröa (piima eritus selleks mitte ettenähtud ajal),
- günekomastia (rinnanäärmete ebanormaalne suurenemine meestel),
- amenorröa (menstruatsioonitsükli häired),
- seedetraktihäired, k.a väga harvadel juhtudel esinevad mööduvad soolekrambid.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 kasutajal 10000st):
-
närvisüsteemi häired: võivad esineda ebatavalised lihastõmblused ja värinad,
-
diarröa (kõhulahtisus).

Järgmiste kõrvaltoimete ilmnemisel peate viivitamatult ravi katkestama ja konsulteerima oma arsti või
apteekriga:
-
immuunsüsteemi häired: on teatatud allergilistest reaktsioonidest (nt nahalööve, sügelus,
hingeldus, vilistav hingamine ja/või näo turse);
-
südameveresoonkonna häired: väga harva on teatatud südamerütmihäirete esinemisest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS
OROPERIDYS"i
SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage OROPERIDYS"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida OROPERIDYS sisaldab

-
Toimeaine on domperidoon, 10 mg ühes suus dipergeeruvas tabletis.
-
Abiained on mannitool, mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, mündi lõhnaaine
(tähtaniisi eeterlik õli, nelgiõli, põldmündi eeterlik õli, piparmündiõli, L-mentool,
maltodekstriin, kummiaraabik, vääveldioksiid), maltodekstriin, kaaliumatsesulfaam,
magneesiumstearaat, ammooniumglütsürisaat

Kuidas OROPERIDYS välja näeb ja pakendi sisu
OROPERIDYS on valged või peaaegu valged, kaksikkumerad, ümmargused suus dispergeeruvad
tabletid, mis on iseloomuliku mündi lõhnaga.
OROPERIDYS on pakendatud karpidesse, mis sisaldav 10 või 30 suus dispergeeruvat tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, place Abel Gance ­ 92100 Boulogne,
Prantsusmaa

Tootja
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
45, Place Abel Gance ­ 92100 BOULOGNE
Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Prantsusmaa, Iirimaa: DOMPERIDONE PIERRE FABRE
Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tsehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari,
Island, Itaalia, Läti, Leedu, Luxemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia,
Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik: OROPERIDYS

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Orivas Estonia OÜ
Regati pst 1 - 321
11911 Tallinn
Tel: +372 6398845
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud: septembris 2009