Metabolase - süstelahus (5mg +1,5mg +50mg +1,2mg +80mg +0,2mg +1,5mg +0,5mg +0,03mg +1,5mg +0,15mg +20mg +1,2mg +1,5mg +2,4mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QB05BA80
Toimeaine: levokarnitiin +glutamiinhape +fruktoos +ornitiin +sorbitool +tiokthape (alfa-lipoehape) +glütsiin +lüsiin +tsüanokobalamiin +aspartaamhape +püridoksiin +d,l-Atsetüülmetioniin +L-tsitrulliin +tauriin +arginiin
Tootja: Fatro S.p.A

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Metabolase

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Fatro S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (BO)

Itaalia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Metabolase

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

 

1 ml süstelahust sisaldab:

 

L-karnitiinvesinikkloriidi

6,133 mg mis vastab 5 mg levokarnitiinile

tiokthapet

0,2 mg

püridoksiinvesinikkloriidi

0,15 mg

tsüanokobolamiini

0,03 mg

d,l-atsetüülmetioniini

20 mg

l-arginiini

2,4 mg

l-ornitiinvesinikkloriidi

1,532 mg, mis vastab 1,2 mg l-ornitiinile

l-tsitrulliini

1,2 mg

l-lüsiinvesinikkloriidi

0,625 mg, mis vastab 0,5 mg l-lüsiinile

glütsiini

1,5 mg

tauriini

1,5 mg

aspartaamhapet

1,5 mg

glutamiinhapet

1,5 mg

fruktoosi

50 mg

sorbitooli

80 mg

Abiained:

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat

NÄIDUSTUS(ED)

Üldtoniseeriv vahend.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole teada.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, küülik, koer, kass

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Intravenoosseks, subkutaanseks või intraperitoneaalseks manustamiseks.

Soovituslikud doosid on:

  • täiskasvanud veis, hobune ja siga: 250500 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
  • vasikas, varss, täiskasvanud lammas ja kits 250 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
  • põrsas ja nuumsiga: 2040 ml /10 kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
  • lambatall ja kitsetall: 2040 ml/10 kg kehamassi kohta intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt kaks korda päevas;
  • küülik ja kass: 24 ml/kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
  • koer: 24 ml/kg kehamassi kohta intravenoosselt või subkutaanselt, kaks korda päevas

Subkutaansel süstimisel jagada doos mitmesse süstekohta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

V.t punkt 8.

KEELUAJAD

0 päeva.

Koer, kass: ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

veebruar 2016

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Eesti Vabariik