Metabolase - süstelahus (5mg +1,5mg +50mg +1,2mg +80mg +0,2mg +1,5mg +0,5mg +0,03mg +1,5mg +0,15mg +20mg +1,2mg +1,5mg +2,4mg 1ml)

ATC Kood: QB05BA80
Toimeaine: levokarnitiin +glutamiinhape +fruktoos +ornitiin +sorbitool +tiokthape (alfa-lipoehape) +glütsiin +lüsiin +tsüanokobalamiin +aspartaamhape +püridoksiin +d,l-Atsetüülmetioniin +L-tsitrulliin +tauriin +arginiin
Tootja: Fatro S.p.A

Artikli sisukord

Metabolase
süstelahus (5mg +1,5mg +50mg +1,2mg +80mg +0,2mg +1,5mg +0,5mg +0,03mg +1,5mg +0,15mg +20mg +1,2mg +1,5mg +2,4mg 1ml)


PAKENDI INFOLEHT

Metabolase

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Fatro S.p.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Emilia (BO)

Itaalia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Metabolase

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

 

1 ml süstelahust sisaldab:

 

L-karnitiinvesinikkloriidi

6,133 mg mis vastab 5 mg levokarnitiinile

tiokthapet

0,2 mg

püridoksiinvesinikkloriidi

0,15 mg

tsüanokobolamiini

0,03 mg

d,l-atsetüülmetioniini

20 mg

l-arginiini

2,4 mg

l-ornitiinvesinikkloriidi

1,532 mg, mis vastab 1,2 mg l-ornitiinile

l-tsitrulliini

1,2 mg

l-lüsiinvesinikkloriidi

0,625 mg, mis vastab 0,5 mg l-lüsiinile

glütsiini

1,5 mg

tauriini

1,5 mg

aspartaamhapet

1,5 mg

glutamiinhapet

1,5 mg

fruktoosi

50 mg

sorbitooli

80 mg

Abiained:

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat

NÄIDUSTUS(ED)

Üldtoniseeriv vahend.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole teada.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, küülik, koer, kass

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Intravenoosseks, subkutaanseks või intraperitoneaalseks manustamiseks.

Soovituslikud doosid on:

 • täiskasvanud veis, hobune ja siga: 250500 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
 • vasikas, varss, täiskasvanud lammas ja kits 250 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
 • põrsas ja nuumsiga: 2040 ml /10 kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
 • lambatall ja kitsetall: 2040 ml/10 kg kehamassi kohta intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt kaks korda päevas;
 • küülik ja kass: 24 ml/kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
 • koer: 24 ml/kg kehamassi kohta intravenoosselt või subkutaanselt, kaks korda päevas

Subkutaansel süstimisel jagada doos mitmesse süstekohta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

V.t punkt 8.

KEELUAJAD

0 päeva.

Koer, kass: ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

veebruar 2016

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium

Emajõe 1a

51008 Tartu

Eesti Vabariik

[Version 7.3, 04/2010]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Metabolase

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

 

 

1 ml süstelahust sisaldab:

 

 

L-karnitiinvesinikkloriidi

 

6,133 mg mis vastab 5 mg levokarnitiinile

tiokthapet

 

0,2 mg

püridoksiinvesinikkloriidi

0,15 mg

tsüanokobolamiini

0,03 mg

d,l-atsetüülmetioniini

 

20 mg

l-arginiini

 

2,4 mg

l-ornitiinvesinikkloriidi

 

1,532 mg, mis vastab 1,2 mg l-ornitiinile

l-tsitrulliini

 

1,2 mg

l-lüsiinvesinikkloriidi

 

0,625 mg, mis vastab 0,5 mg l-lüsiinile

glütsiini

 

1,5 mg

tauriini

 

1,5 mg

aspartaamhapet

 

1,5 mg

glutamiinhapet

 

1,5 mg

fruktoosi

 

50 mg

sorbitooli

 

80 mg

Abiained:

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat 0,15 mg

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat 1,5 mg

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune, veis, siga, lammas, kits, küülik, koer, kass

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Üldtoniseeriv vahend.

.Vastunäidustused

Ei ole teada.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole teada

.Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ei rakendata.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

.Kõrvaltoimed

Ei ole teada.

.Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Intravenoosseks, subkutaanseks või intraperitoneaalseks manustamiseks.

Soovituslikud doosid on:

 • täiskasvanud veis, hobune ja siga: 250500 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
 • vasikas, varss, täiskasvanud lammas ja kits 250 ml intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt, kaks korda päevas;
 • põrsas ja nuumsiga: 2040 ml /10 kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
 • lambatall ja kitsetall: 2040 ml/10 kg kehamassi kohta intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt kaks korda päevas;
 • küülik ja kass: 24 ml/kg kehamassi kohta subkutaanselt, kaks korda päevas;
 • koer: 24 ml/kg kehamassi kohta intravenoosselt või subkutaanselt, kaks korda päevas

Subkutaansel süstimisel jagada doos mitmesse süstekohta.

.Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei ole teada.

.Keeluajad

0 päeva.

Koer, kass: ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: parenteraalsed toitelahused.

ATC vet kood: QB05BA80

.Farmakodünaamilised omadused

Metabolase on L-karnitiinil, B-grupi vitamiinidel, aminohapetel ja suhkrutel baseeruv, intravenoosselt, subkutaanselt või intraperitoneaalselt süstitav preparaat.

Vitamiinid: l-karnitiin (ainult L-vorm on aktiivne) hõlbustab mitteestriliste rasvhapete oksüdeerimist. Tiokthape, mis osaleb koensüümina rasvade ainevahetuses. Tiokthappel on lipotroopne ja antinekrootiline toime rasva maksa infiltreerumise ja akumuleerumise korral ja hepaatilise nekroosi korral.

Vitamiinid B6 ja B12 osalevad ainevahetuse vaheprotsessides toimides lipotroopselt ja maksa toetavalt.

Aminohapped: preparaadis sisalduvad aminohapped on koensüümide prekursorid ja/või ensüümreaktsioonides osalevad ained. Nendeks on: atsetüülmetioniin, mis on lipotroopne ja maksa kaitsva toimega; l-ornitiin, l-arginiin; l-tsitrulliin (aitavad alandada lämmastiku taset veres); l-lüsiin (l- karnitiini prekursor); glütsiin, tauriin, aspartaamhape ja glutamiinhape, mis aitavad kaasa neerude ja maksa detoksikatsioonile.

Suhkrud: fruktoos ja sorbitool, mis on glükogeense ja antiketogeense toimega.

Preparaat toetab valkude, süsivesikute ja rasvade ainevahetust ning hepatotsüütide ja lihasrakkude tegevust.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat

Naatriumhüdroksiid Etanool

Süstevesi

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendi veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

.Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Klaaspudel elastse korgiga ja alumiiniumist äärega, sisaldab roosat läbipaistvat süstelahust. Pakendi suurus 500 ml

.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende

kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Fatro S.p.A.

Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Itaalia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

10.2002/01.06.2011

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

November 2011

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim.