Mestinon - kaetud tablett (60mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N07AA02
Toimeaine: püridostigmiinbromiid
Tootja: Meda Pharma SIA

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Mestinon, 60 mg kaetud tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kaetud tablett sisaldab püridostigmiini 60 mg püridostigmiinbromiidina. INN. Pyridostigminum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

161,6 mg sahharoosi kaetud tableti kohta.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Kaetud tablett.

Kahvatu oranž, ümar, kaksikkumer, kaetud tablett. Tableti läbimõõt on ligikaudu 9,6 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Myasthenia gravis täiskasvanutel, noorukitel ja lastel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Püridostigmiinbromiidi annus tuleb määrata individuaalselt haiguse raskuse ja ravivastuse põhjal. Annustamise soovitused toimivad vaid juhendina.

Täiskasvanud

Soovitatav annus on 120 kuni 720 mg püridostigmiinbromiidi ööpäevas, manustatuna kahe kuni nelja annusena. Ühekordne annus ei tohi ületada 180 mg või jääda alla 60 mg.

Eripopulatsioonid

Eakad

Eakatele patsientidele ei ole spetsiaalset annustamissoovitust.

Neerukahjustusega patsiendid

Püridostigmiinbromiid eritub peamiselt neerude kaudu muutumatul kujul. Neerupuudulikkusega patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid. Vastav annus tuleb määrata individuaalselt, võttes aluseks ravimi toimivuse.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksafunktsiooni kahjustusega patsientidele ei ole spetsiaalset annustamissoovitust.

Tümektoomiaga patsiendid

Pärast tümektoomiat võib olla vajalik püridostigmiinbromiidi annuse vähendamine.

Lapsed

Annuseid alla 60 mg ei saa Mestinon 60 mg manustada.

Kasutada tuleb teisi preparaate, milles toimeaine sisaldus on madalam (nt 10 mg püridostigmiinbromiidi tabletid).

Alla 6-aastastele lastele on algselt soovitatav ööpäevane annus 30 mg püridostigmiinbromiidi ja 6 ... 12- aastastele lastele 60 mg ööpäevas.

Annust võib suurendada maksimaalse ööpäevase annuseni järk-järgult sammudega 15...30 mg püridostigmiinbromiidi. Ööpäevane annus on tavaliselt 30 kuni 360 mg püridostigmiinbromiidi.

Noorukid

Noorukite puhul ei ole spetsiaalseid annusemääramise uuringuid teostatud. Annus põhineb haiguse raskusel, võttes hoolikalt arvesse lastele ja täiskasvanutele soovitatud annuseid.

Manustamisviis

Mestinon 60 mg on suukaudseks kasutamiseks.

Kaetud tablette tuleb sisse võtta koos vedelikuga.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeaine, mõne teise bromiidi preparaadi või lõigus 6.1. loetletud mis tahes

 

abiainete suhtes.

-

Seedetrakti või kuseteede mehaaniline obstruktsioon.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mestinon 60 mg kaetud tablette tuleb kasutada erilise ettevaatusega:

- obstruktiivsete hingamisteede haigustega patsiendid, nagu bronhiaalastma ja kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused (KOK).

Mestinon 60 mg kaetud tablette tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on:

 • arütmiad, nagu bradükardia ja atrioventrikulaarne blokaad (AVblokaad). Arütmiad võivad eakatel patsientidel esineda sagedamini kui noortel täiskasvanutel.
 • müokardiinfarkt, dekompenseeritud südamepuudulikkus;
 • hüpotensioon;
 • vagotoonia;
 • peptiline haavand;
 • pärast seedetrakti operatsiooni;
 • epilepsia;
 • Parkinsoni tõbi;
 • hüpertüreoidism;
 • neerukahjustus (vt lõik 4.2).

Nende haiguste esinemisel tuleb hoolikalt kaaluda suurenenud riski ning ravist saadava kasu suhet.

Püridostigmiinbromiidi väga suured annused võivad vajada atropiini või teiste antikolinergiliste ravimite manustamist, et spetsiifiliselt neutraliseerida muskariinergilist toimet nikotiinergilist mõjutamatta.

Mestinon 60 mg kaetud tabletid sisaldavad sahharoosi.

Patsiendid, kellel esineb harvaesinev pärilik fruktoositalumatus, glükoos-galaktoosi malabsorptsioon või sahharaas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Immuunosupressandid

Samaaegne ravi immunosupressantide või kortikosteroididega võib suurendada püridostigmiinbromiidi toimet. Kuid esialgu võib kortikosteroidide manustamine süvendada

Myasthenia gravis´e sümptomeid.

Metüültselluloos

Metüültselluloos võib takistada püridostigmiinbromiidi imendumist. Seetõttu tuleb vältida metüültselluloosi abiainena sisaldavate ravimite samaaegset kasutamist.

Antikolinergilised ained

Atropiin ja skopolamiin antagoniseerivad püridostigmiinbromiidi muskariinergilist toimet. Nende ravimite poolt põhjustatud soolestiku motiilsuse vähenemine võib kahjustada püridostigmiinbromiidi imendumist.

Lihasrelaksandid

Püridostigmiinbromiid antagoniseerib mitte-depolariseerivate lihasrelaksantide (nt pankuroonium, vekuroonium) toimet. Depolariseerivate lihasrelaksantide (nt suksametoonium) blokeeriv toime võib püridostigmiinbromiidiga koos manustatuna pikeneda.

Muud ravimid

Aminoglükosiid-tüüpi antibiootikumid (nt neomütsiini ja kanamütsiin), lokaalanesteetikumid ja mõned üldanesteetikumid, arütmiavastased ravimid ja teised neuromuskulaarset ülekannet takistavad ained võivad mõjutada püridostigmiinbromiidi toimet.

Tuleb vältida Mestinon 60 mg kaetud tablettide samaaegset manustamist N, N-dietüül-m- tolueamiidiga (DEET) suurtel pindadel välispidiselt, kuna püridostigmiinbromiid võib suurendada DEET-i toksilisust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad piisavad andmed püridostigmiinbromiidi kasutamise kohta raseduse ajal. Loomkatsetes ei ilmnenud pärast püridostigmiin suukaudset manustamist teratogeenset toimet. Siiski emasloomale toksilistes annustes täheldati loote toksilisust ja mõju järglastele (vt lõik 5.3).

Püridostigmiin läbib platsentaarbarjääri.

Kuna haiguse raskus võib rasedatel naistel oluliselt varieeruda, tuleb üleannustamisest põhjustatud kolinergilise kriisi vältimiseks olla eriti tähelepanelik. Seetõttu tuleb püridostigmiinbromiidi kasutada raseduse ajal ainult siis, kui see on rangelt näidustatud. Vastsündinut tuleb jälgida püridostigmiini võimalike mõjude suhtes.

Koliinesteraasi inhibiitorite intravenoosne manustamine võib põhjustada enneaegse sünnituse, eriti raseduse lõpus. Ei ole teada, kas enneaegse sünnituse võib esile kutsuda ka suukaudne manustamine.

Imetamine

Püridostigmiini on täheldatud madalas kontsentratsioonis rinnaga toidetud vastsündinute / laste plasmas. Tuginedes väga vähestele juhtudele ei täheldatud mingeid toimeid rinnaga toidetud vastsündinutele / lastele. Kui ravi on vajalik, tuleb vastsündinut jälgida võimalike mõjude suhtes või imetamisest võõrutada.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei ilmnenud mõju isaste ja emaste loomade viljakusele (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Mestinon´i kasutamine võib põhjustada akommodatsiooni probleeme või mioosi ja mõjutada autojuhtimise võimet.

Kõrvaltoimed

Mestinon 60 mg kaetud tabletid võivad avaldada soovimatut funktsionaalset toimet autonoomsele närvisüsteemile.

Muskariinitüüpi kõrvaltoimetest võib esineda iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukrambid, suurenenud peristaltika ja bronhide suurenenud sekretsioon, süljeeritus, bradükardia ja mioos. Peamised nikotiinsed toimed on lihaskrambid, kõhukinnisus ja lihaste nõrkus.

Kõrvaltoimete sagedusandmed on loetletud järgmiste kategooriate järgi:

 • harv (≥ 1/10 000 kuni <1/1 000)
 • teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Täheldatud on järgnevad kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: ravimi ülitundlikkus

Psühhiaatrilised häired

Kui esineb orgaanilisi muutusi ajus, võib püridostigmiinbromiidi ravi taustal esineda psühhopatoloogilisi sümptomid ja isegi psühhoosi; olemasolevad sümptomid võivad intensiivistuda.

Närvisüsteemi häired

Teadmata: sünkoop

Silma kahjustused

Teadmata: mioos, suurenenud pisaravool, akommodatsiooni häired (nt hägune nägemine)

Südame häired

Teadmata: arütmiad (sh bradükardia, tahhükardia, AV-blokaad), Prinzmetali stenokardia

Vaskulaarsed häired

Teadmata: õhetus, hüpotensioon

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Teadmata: Suurenenud bronhiaalne sekretsioon koos bronhiaalse obstruktsiooniga; astmaga patsientidel võib tekkida respiratoorseid probleeme.

Seedetrakti häired

Teadmata: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, seedetrakti hüpermotiilsus, sülje hüpersekretsioon, kõhu sümptomid (nt ebamugavustunne, krambid jne)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: nahalööve (tavaliselt kaob pärast ravimi kasutamise lõpetamist. Bromiidi sisaldavaid ravimeid ei tohi kasutada.)

Teadmata: hüperhidroos, urtikaaria

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata: suurenenud lihasnõrkus, lihaste tõmblused, värisemine, lihaskrambid või lihaste hüpotoonia

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata: suurenenud urineerimise vajadus

Ebasoovitavate kõrvaltoimete esinemine on tavaliselt annusest sõltuv.

Mestinon´i ravi ajal võivad esineda (peamiselt püridostigmiinbromiidi annuste üle 150-200 mg päevas suukaudse manustamise puhul), higistamine, suurenenud süljevool, suurenenud pisaravool, bronhide sekretsiooni suurenemine, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukrambid (suurenenud seedetrakti motiilsuse tõttu), suurenenud urineermisvajadus, treemor, lihaskrambid, lihaste nõrkus või nägemispuue (vt lõik 4.9). Pärast suuremate annuste võtmist (500 kuni 600 mg püridostigmiinbromiidi päevas suu kaudu) võib esineda bradükardia, soovimatud kardiovaskulaarsed reaktsioonid ning hüpotensioon.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel võib lisaks bronhiaalse sekretsiooni suurenemisele esineda pulmonaalset obstruktsiooni. Astmaga patsientidel võib tekkida respiratoorseid probleeme.

Nimetatud kõrvaltoimed võivad olla ka üleannustamise või kolinergilise kriisi tunnuseks. Seetõttu tuleb välja selgitada kõrvaltoimete põhjused (vt lõik 4.9).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Mestinon´i üleannustamine võib põhjustada kolinergilist kriisi, mis nõuab intensiivravi jälgimist. Kolinergilist kriisi tuleb eristada müasteenilisest kriisist, mis võib tekkida haiguse süvenemise tõttu. Nii kolinergiline kui ka müaseeniline kriisid võivad avalduda suurenenud lihasnõrkusena. Kui tekkinud olukorda ei suudeta identifitseerida, võib tekkida hingamisparalüüsi tõttu eluohtlik olukord. Kui müasteeniline kriis võib vajada intensiivsemat ravi koliinesteraasi inhibiitoriga (nt püridostigmiinbromiidiga), peab kolinergilise kriisi korral ravi püridostigmiinbromiidiga kohe katkestama.

Võimalikud kolinergilise kriisi sümptomid:

Muskariinergilised toimed

Hüpersalivatsioon, suurenenud pisaravoolus, rinorröa, kerge kuni tugev hingeldus, bronhide sekretsiooni suurenemine, bronhospasm, naha punetus, mioos ja akommodatsiooni häired, pearinglus, iiveldus ja oksendamine, suurenenud urineerimisvajadus ja defekatsioon kõhukrampidega, suurenenud peristaltika ja kõhulahtisus, ekstreemne bradükardia kuni südame seiskumiseni, vererõhu langus vereringe kollapsini, perioodiline sinustahhükardia ja kopsuödeem.

Nikotiinergilised toimed

Juhuslikud lihaskrambid, kõhupuhitus, adünaamia, üldine nõrkus kuni paralüüsini, mis võib viia apnoe ja aju anoksiani.

Täheldatakse kesknärvisüsteemi sümptomeid nagu ärevus, segasus, segane kõne, närvilisus, ärrituvus ja nägemishallutsinatsioonid. Võib esineda krampe ja koomat.

Kolinergilise kriisi ravi:

 • Atsetüülkoliinesteraasi inhibiitori kasutamine tuleb kohe katkestada. Ravimite vaheaeg kolm kuni neli päeva.
 • Tõsise respiratoorse peetuse korral tuleb tagada kunstlik ventilatsioon.
 • Atropiini aeglane intravenoosne manustamine (1...2 mg atropiinsulfaadi) (vajadusel iga 5 ... 30 minuti järel) ja annuse vähendamine vastavalt kliinilistele kaalutlustele (eriti pulsisagedus).
 • Plasmateraapia ei ole vajalik.
 • Intensiivsel lima peetusel: intensiivne hingamisteede puhastamine, intravenoosne vedeliku manustamine, mukolüütilised ravimid, vajadusel bronhodilataatorid.
 • Atsetüülkoliinesteraasi inhibiitori ravi ettevaatlik taastamine, näiteks alates 0,5 mg püridostigmiinbromiidist, mida manustatakse parenteraalselt iga 4 ... 6 tunni järel või 20 mg püridostigmiinbromiidi, mida manustatakse neli korda suukaudselt.

Akommodatsioonihäirete ravi:

- Müdriaatikumid, näiteks tropikamiid (tuleb rõhku jälgida!)..

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm:Teised närvisüsteemi toimivad ained; parasümpatomimeetikumid; antikoliinesteraasid

ATC kood: N07AA02

Püridostigmiin on atsetüülkoliinesteraasi - ensüümi - pöörduv inhibiitor, mis metaboliseerib ja inaktiveerib atsetüülkoliini. Seega suurendab see atsetüülkoliini kontsentratsiooni skeletilihaste neuromuskulaarsel ühenduses. Püridostigmiin ei läbida vere-aju barjääri ja sellel on pikemaajalisem toime kui neostigmiinil. Toime algus on mõnevõrra aeglasem kui neostigmiinil, üldiselt 30...60 minutit. Võrreldes neostigmiiniga on muskariinergiline komponent ja vastavate kõrvaltoimete risk püridostigmiinil tagasihoidlikum.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Ainult 22 kuni 25% püridostigmiinist imendub pärast suukaudset manustamist. Imendumismäär ja ulatus varieeruvad.

Tervetele katsealustele manustati püridostigmiinbromiidi suukaudselt 120 mg, 120 kuni 370 mg ja 180 kuni 1440 mg ööpäevas. Suukaudsed biosaadavuse väärtused olid vastavalt 7,6%, 18,9% ja 3 kuni 4%. Vastavad CMAX väärtused olid 40 kuni 60 µg/l, 20 kuni 100 µg/l ja 180 µg/l ning vastavad tMAX väärtused olid 3 kuni 4 h, 1,5 kuni 6 h ja 1,5 h. Väike ja väga varieeruv biosaadavus, mida täheldati kõigis uuringutes, tuleneb püridostigmiinbromiidi madalast imendumisest. Myasthenia gravis'ega patsientidel võib biosaadavus langeda 3,3% -ni.

Jaotuvus

Püridostigmiin ei seondu plasmavalkudega. Jaotumine pärast veenisisest manustamist oli tervetel vabatahtlikel 1,03 l/kg kuni 1,43 l/kg, Myasthenia gravis'ega patsientidel 1,76 l/kg ja kirurgilistel patsentidel 0,53 kuni 1,1 l/kg.

Biotransformatsioon

Ainult väike osa püridostigmiinist metaboliseerub. See hüdrolüüsub plasma koliinesteraaside toimel. Püridostigmiini peamine metaboliit on hüdrolüüsi produkt 3-hüdroksü-N-metüül-püridiin.

Eritumine

Üldine plasmakliirens on väga kiire, tervetel vabatahtlikel 0,65 l/h/kg ja Myasthenia gravis'ega patsientidel 0,29...1,0 l/h/kg ning kirurgilistel patsientidel 0,52...0,98 l/h/kg.

Intravenoosselt manustatud püridostigmiin eritub peamiselt neerude kaudu (75 ... 90%), peamiselt muutumatul kujul või inaktiivsete metaboliitidena ligikaudu suhtes 4: 1. Suukaudset manustamist eritatakse annusest sõltuvalt 5 ... 15% manustatud annusest muutumatul kujul neerude kaudu. See peegeldab püridostigmiini madalat suukaudset imendumist.

Pärast intravenoosset manustamist oli eliminatsiooni poolväärtusaeg tervetel isikutel 1,51 kuni 1,74 tundi, Myasthenia gravis'ega patsientidel 1,05 tundi ja kirurgilistel patsientidel 0,38 kuni 1,86 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Pärast suukaudset toksiliste annuste manustamist rottidele, suurenes suremuse määr ägeda respiratoorse distress sündroomi tõttu. Diafragma neuromuskulaarsete sünapside kahjustus tuvastati histoloogiliselt. Nendest uuringutest ei saa järeldada ohutusmarginaali. Pikaajaline peroraalne manustamine rottidele põhjustas plasma koliinesteraasi ja erütrotsüütide atsetüülkoliinesteraasi inhibeerimise.

Standartsed in vivo ja in vitro geneetilised toksikoloogilised uuringud ei näidanud püridostigmiini kliiniliselt olulist genotoksilist potentsiaali. Püridostigmiinbromiidi kantserogeensuse prekliinilisi uuringuid ei ole teostatud.

Suukaudselt manustatud püridostigmiini reproduktiivtoksilisuse uuringutes loomadel ei ilmnenud rottidel mingit toimet isastele ja emastele loomade viljakusele. Embrüo-loote arengu uurimisel täheldati emale toksilistes annuste piirides loote hilinenud ossifikatsiooni. Perinataalsete/postnataalsete uuringute käigus täheldati emasloomade järeltulijate suuruse ja kaalu vähenemist.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

 • eelželatineeritud kartulitärklis,
 • kolloidne veevaba ränidioksiid,
 • maisitärklis,
 • povidone K30,
 • magneesiumstearaat,
 • talk.

Tableti kate:

Sobimatus

 • sahharoos
 • pihustuskuivatatud akaatsiakummi
 • riisitärklis
 • tahke parafiin
 • kerge vedel parafiin
 • talk
 • punane raudoksiid (E172)
 • kollane raudoksiid (E172).

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

4 aastat.

Pärast pakendi esmast avamist: 3 kuud.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Merevaiguvärvi klaaspudel (tüüp III), millel on polüetüleenist keeratav kork Pakendis on 20, 100 või 150 kaetud tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

SIA Meda Pharma

Mūkusalas 101

Rīga LV-1004

Läti

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.09.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2017