Moviprep - suukaudse lahuse pulber (100g +7,5g +2,691g +1,015g +0 +0/0 +0 +0 +0 +4,7g +5,9g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A06AD83
Toimeaine: makrogool +naatriumsulfaat, veevaba +naatriumkloriid +kaaliumkloriid +askorbiinhape +naatriumaskorbaat
Tootja: Norgine BV

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Moviprep, suukaudse lahuse pulber

Makrogool 3350, veevaba naatriumsulfaat, naatriumkloriid, kaaliumkloriid, askorbiinhape ja naatriumaskorbaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Moviprep ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Moviprep’i võtmist
 3. Kuidas Moviprep’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Moviprep’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Moviprep ja milleks seda kasutatakse

Moviprep on neljas kotikeses olev sidrunilõhnaline lahtisti. Pakendis on kaks suuremat kotikest (kotike A) ja kaks väiksemat kotikest (kotike B). Neid kõiki vajate üheks ravikorraks.

Moviprep on mõeldud täiskasvanute soolestiku puhastamiseks enne läbivaatust.

Moviprep toimib soolesisaldist vedeldades ja soolestikku tühjendades.

Mida on vaja teada enne Moviprep'i võtmist

Ärge võtke Moviprep’i:

 • kui olete selle ravimi toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui teil on soolesulgus,
 • kui teil on sooleseina mulgustus,
 • kui teil on soolestiku tühjendamise häire,
 • kui teil on soole halvatus (mis tekib sageli pärast kõhuoperatsiooni),
 • kui teil on fenüülketonuuria. See on organismi pärilik puue, mis seisneb organismi võimetuses kasutada üht teatavat aminohapet. Moviprep sisaldab üht fenüülalaniini allikat,
 • kui teie organism ei suuda toota piisavalt glükoos6fosfaadi dehüdrogenaasi,
 • kui teil on toksiline megakoolon (ägeda koliidi raske komplikatsioon).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teie tervislik seisund on nõrk või põete rasket haigust, peate pöörama erilist tähelepanu

lõigus 4 nimetatud kõrvaltoimetele. Kui teil tekib mõni mure, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Enne Moviprep’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esineb ükskõik milline järgnev seisund:

 • te peate vedelikke nende turvaliseks allaneelamiseks tahkendama;
 • teil on kalduvus allaneelatud joogi või toidu või maohappe tagasiheiteks;
 • neeruhaigus;
 • südamepuudulikkus või südamehaigus, sh kõrgvererõhutõbi, südame rütmihäired või südamepekslemine (palpitatsioonid);
 • kilpnäärmehaigus;
 • dehüdratsioon (vedelikupuudus organismis);
 • põletikulise soolehaiguse ägenemine (Crohni tõbi või haavandiline jämesoolepõletik).

Moviprep’i ei tohi anda ilma meditsiinilise järelevalveta teadvushäirega patsientidele.

Lapsed ja noorukid

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi Moviprep’i kasutada.

Muud ravimid ja Moviprep

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate teisi ravimeid, siis võtke neid vähemalt üks tund enne või pärast Moviprep’i võtmist, sest muidu võidakse need teie seedesüsteemist välja uhtuda ja nende mõju väheneb.

Moviprep koos toidu ja joogiga

Moviprep’i võtmise alustamisest kuni läbivaatuse lõpuni ärge sööge mingit tahket toitu.

Moviprep’i kasutamise ajal jätkake vedeliku tarvitamist tavapärases koguses. Moviprep’is olev vedelik ei asenda tavapärast vedeliku kasutamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Moviprep’i kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal puuduvad andmed ja seda peaks kasutama ainult juhul, kui arst peab seda hädavajalikuks. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Moviprep ei mõjuta teie võimet autot juhtida või masinatega töötada.

Moviprep sisaldab naatriumi, kaaliumi ja fenüülalaniini allikat.

See ravim sisaldab 56,2 mmol absorbeeruvat naatriumi liitri kohta. Seda tuleb arvestada patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

See ravim sisaldab 14,2 mmol kaaliumi liitri kohta. Seda tuleb arvestada vähenenud neerufunktsiooniga patsientide või nende patsientide puhul, kes on kontrollitud kaaliumisisaldusega dieedil.

Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriat põdevatele inimestele.

Kuidas Moviprep’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 2 liitrit lahust, mida valmistatakse järgmiselt.

Igas pakis on 2 läbipaistvat kotti, millest kumbki sisaldab üht kaksikkotikest: kotikest A ja kotikest B. Iga kaksikkotike (A ja B) on ette nähtud lahustamiseks ühes liitris vees. Järelikult piisab sellest pakist kuni 2 liitri Moviprep’i lahuse valmistamiseks.

Enne Moviprep’i võtmist lugege palun hoolikalt järgmisi juhiseid. Te peate teadma:

 • Millal Moviprep’i võtta?
 • Kuidas Moviprep’i valmistada?
 • Kuidas Moviprep’i juua?
 • Mis juhtub?

Millal Moviprep’i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Teie ravi Moviprep’iga peab olema lõpetatud enne läbivaatust:

Selle ravikuuri võib manustada kas jagatuna või ühekordse annusena alljärgnevalt:

Protseduurid, mille ajal te magate (kasutatakse üldanesteesiat):

 1. Jagatud annus: 1 liiter Moviprep’i läbivaatusele eelneval õhtul ja 1 liiter Moviprep’i läbivaatuse päeva varahommikul. Moviprep'i ning mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt kaks tundi enne läbivaatuse algust.
 2. Ühekordne annus: kaks liitrit Moviprep'i läbivaatusele eelneval õhtul või kaks liitrit Moviprep'i läbivaatuse päeva hommikul. Moviprep'i ning mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt kaks tundi enne läbivaatuse algust.

Protseduurid, mille ajal teid ei panda magama (ilma üldanesteesiat kasutamata):

 1. Jagatud annus: 1 liiter Moviprep’i läbivaatusele eelneval õhtul ja 1 liiter Moviprep’i läbivaatuse päeva varahommikul. Moviprep'i ning mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt üks tund enne läbivaatuse algust.
 2. Ühekordne annus: kaks liitrit Moviprep'i läbivaatusele eelneval õhtul või kaks liitrit Moviprep'i läbivaatuse päeva hommikul. Moviprep'i kasutamine tuleb lõpetada vähemalt kaks tundi enne läbivaatuse algust. Mistahes muu selge vedeliku kasutamine tuleb lõpetada vähemalt üks tund enne läbivaatuse algust.

Tähtis: Moviprep’i võtmise alustamisest kuni läbivaatuse lõpuni ärge sööge mingit tahket toitu.

Kuidas Moviprep’i valmistada

 • Avage üks läbipaistev kott ja võtke sellest välja kotikesed A ja B.
 • Lisage MÕLEMA, A ja Bkotikese sisu mõõtekannu, mille mahtuvus on 1 liiter.
 • Valage anumasse vett kuni 1 liitri märgini ja segage, kuni kogu pulber on lahustunud ning Moviprep’i lahus on selge või kergelt hägune. Selleks võib kuluda kuni 5 minutit.

Kuidas Moviprep’i juua

Jooge esimene liiter Moviprep’i lahust ühe kuni kahe tunni jooksul. Püüdke juua klaasitäis iga 10…15 minuti järel.

Kui olete selle koguse ära joonud, valmistage ja jooge teine liiter Moviprep’i lahust, milleks kasutate A- ja B-kotikest järelejäänud pakendist.

Selle ravikuuri käigus soovitatakse teil juua veel üks liiter selget vedelikku, et vältida janutunnet ja dehüdratsiooni tekkimist. Vesi, selge supp, puuviljamahl (ilma viljalihata), karastusjoogid, tee või kohv (ilma piimata) - need kõik sobivad. Neid jooke võite juua igal ajal, kui soovite.

Mis juhtub

Kui alustate Moviprep’i lahuse joomist, on tähtis, et oleksite tualettruumi lähedal. Ühel hetkel hakkate tundma, et soolesisaldis on muutunud vesiseks, ja vajadust soolestikku tühjendada. See on täiesti normaalne ja näitab, et Moviprep’i lahus toimib. Vajadus soolestikku tühjendada lõpeb varsti pärast seda, kui olete joomise lõpetanud.

Kui järgite neid juhiseid, puhastate oma soolestiku ja see aitab kaasa edukale läbivaatusele. Kandke hoolt et teil oleks pärast viimase annuse manustamist piisavalt aega kolonoskoopia osakonda jõudmiseks.

Kui te võtate Moviprep’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Moviprep’i rohkem kui ette nähtud, võib teil tekkida raske kõhulahtisus, mis võib põhjustada dehüdratsiooni. Jooge rohkelt vedelikku, eriti puuviljamahlu. Kui tunnete muret, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Moviprep’i võtta

Kui te unustate Moviprep’i võtta, võtke annus niipea, kui see teile meenub.

Kui see on mitu tundi pärast õiget aega, võtke ühendust ja pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui võtsite Moviprep’i jagatud annusena, on oluline, et te lõpetate Moviprep'i võtmise vähemalt üks tund enne läbivaatust (ilma üldanesteesiat kasutamata) või kaks tundi enne läbivaatust (kui läbivaatus toimub üldanesteesias). Kui võtsite kogu Moviprep’i hommikul enne läbivaatust ühekordse annusena, on oluline, et te lõpetate Moviprep'i võtmise vähemalt kaks tundi enne läbivaatust..

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Moviprep põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui võtate Moviprep’i, on kõhulahtisuse tekkimine normaalne.

Lõpetage ravimi kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga, kui täheldate ükskõik millist järgmistest kõrvaltoimetest:

 • nahalööve või sügelus
 • näo, pahkluude või teiste kehaosade turse
 • südamepekslemine
 • äärmine väsimus
 • õhupuudus.

Need on raske allergilise reaktsiooni tunnused.

Kui te ei ole 6 tunni jooksul pärast Moviprep’i võtmist soolestikku tühjendanud, katkestage ravimi võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Muud kõrvaltoimed:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel kasutajal 10-st):

kõhuvalu, kõhu paisumine, väsimus, üldine halb enesetunne, päraku valulikkus, iiveldus ja palavik.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

näljatunne, unehäired, pearinglus, peavalu, oksendamine, seedehäired, janu ja külmavärinad.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): ebamugavustunne, neelamisraskused ja muutused maksafunktsiooni analüüside tulemustes.

Järgmisi kõrvaltoimeid on mõnikord märgatud, aga ei ole teada, kui sageli need esinevad, sest esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel: kõhupuhitus (kõhugaasid), ajutine vererõhu tõus, südame rütmihäired või südamepekslemine (palpitatsioonid), dehüdratsioon, öökimine (püüd oksendada), väga madal vere naatriumisisaldus, mis võib põhjustada krampe ja muutused vere soolade tasemes, nagu bikarbonaatide sisalduse langus, kaltsiumi sisalduse tõus või langus, kloriidide sisalduse tõus või langus ning fosfaadi sisalduse langus. Väheneda võib ka vere kaaliumi- ja naatriumisisaldus.181,6 mmol/l (millest ei imendu rohkem kui 56,2 mmol)59,8 mmol/l52,8 mmol/l14,2 mmol/l29,8 mmol/l

Need reaktsioonid esinevad tavaliselt ainult ravi kestel. Kui need jäävad püsima, pidage nõu oma arstiga.

Esineda võib allergilisi reaktsioone, mille tunnuseks on nahalööve, sügelus, nahapunetus või nõgeslööve, käte, jalgade või pahkluude turse, peavalu, südamepekslemine ja õhupuudus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Moviprep’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast kuupäeva PP.KK.AAAA. Erinevatel kotikestel võib olla erinev kõlblikkusaeg. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Moviprep’i kotikesed: hoida temperatuuril kuni 25 ºC (toatemperatuur).

Moviprep’i valmislahus: hoida temperatuuril kuni 25 °C (toatemperatuur). Lahus tuleb hoida kaetuna. Lahust võib hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Ärge säilitage valmislahust üle 24 tunni.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

Mida Moviprep sisaldab

 

Kotike A sisaldab järgmisi toimeaineid:

 

makrogool (ehk polüetüleenglükool) 3350

100 g

veevaba naatriumsulfaat

7,5 g

naatriumkloriid

2,691 g

kaaliumkloriid

1,015 g

Kotike B sisaldab järgmisi toimeaineid:

 

askorbiinhape

4,7 g

naatriumaskorbaat

5,9 g

Elektrolüütiliste ioonide kontsentratsioon ühes liitris lahuses, mille valmistamiseks on kasutatud mõlemat pakikest, on järgmine:

naatrium kloriid sulfaat kaalium askorbaat

Teised koostisosad on:

sidruni lõhnaaine (sisaldab maltodekstriini, tsitraali, sidruniõli, laimiõli, ksantaankummi, E-vitamiini), magusained aspartaam (E951) ja kaaliumatsesulfaam (E950).

Kuidas Moviprep välja näeb ja pakendi sisu

Igas pakis on 2 läbipaistvat kotti, millest kumbki sisaldab üht kaksikkotikest: kotikest A ja kotikest B. Iga kaksikkotike (A ja B) on ette nähtud lahustamiseks ühes liitris vees.

Moviprep on pakendites, mis sisaldavad 1, 10, 40, 80, 160 ja 320 ühekordse ravi pakki. Haiglapakend, milles on 40 ühekordse ravi pakki. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Norgine BV

Antonio Vivaldistraat 150 1083HP Amsterdam Holland

Tootja:

Norgine Limited New Road, Hengoed

Mid Glamorgan, CF82 8SJ Ühendkuningriik

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown Mulhuddart

Dublin 15

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel. +372 6827400

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Ühendkuningriik: Moviprep.

Rootsi: Movprep

Infoleht on viimati uuendatud.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Moviprep’i tuleb manustada ettevaatusega nõrga tervisega hapra kehaehitusega patsientidele või patsientidele, kellel on järgmised tõsised seisundid:

 • okserefleksi häired või kalduvus toidu hingamisteedesse tõmbamiseks või tagasiheiteks
 • teadvuse häired
 • raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens < 30 ml/min)
 • südamepuudulikkus (NYHA III või IV klass)
 • südame rütmihäirete riskiga patsiendid, nt südame ja veresoonkonna ravimeid tarvitavad või kilpnäärmehaigusega patsiendid
 • dehüdratsioon
 • raske äge põletikuline soolehaigus.

Enne Moviprep’i kasutamist tuleb dehüdratsiooniseisund või elektrolüütide nihked korrigeerida.

Pooleldi teadvusetuid patsiente või patsiente, kellel on kalduvus toidu hingamisteedesse tõmbamiseks või tagasiheiteks, peab ravimi manustamise ajal hoolega jälgima, eriti kui see toimub nasogastraalselt.

Moviprep’i ei tohi manustada teadvusetutele patsientidele.