Metrosa - geel (7,5mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D06BX01
Toimeaine: metronidasool
Tootja: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Metrosa, 7,5 mg/g, geel

Metronidasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Metrosa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Metrosa kasutamist
 3. Kuidas Metrosa’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Metrosa’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Metrosa ja milleks seda kasutatakse

Metrosa on põletikuvastane geel, mida määritakse nahale.

Metrosa’t kasutatakse ROSACEA (näopiirkonna punetus, millega mõnikord kaasnevad mädavillid) raviks, kui haigus ootamatult süveneb ning põletik muutub häirivaks.

1 g Metrosa`t sisaldab toimeainena 7,5 mg metronidasooli.

Metronidasool toimib mõnedesse nahka kahjustada võivatesse seentesse ja teistesse mikroorganismidesse, samuti võib see parandada ROSACEA’ga patsientide seisundit, vähendades põletikku, mis tekib haiguse süvenemisel.

Mida on vaja teada enne Metrosa kasutamist

Ärge kasutage Metrosa’t:

 • kui olete metronidasooli, propüleenglükooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Metrosa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vältige geeli sattumist silma ja limaskestadele. Silma sattumisel peske silmi hoolikalt sooja veega.

Ärritusnähtude tekkimisel kasutage Metrosa 7,5 mg/g geeli harvem või katkestage ajutiselt geeli kasutamine. Vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge viibige ravimi kasutamise ajal tugeva päikesevalguse käes (päevitamine) ega kasutage UV-lampe (solaarium, päikeselambid). UV-kiirgusega kokkupuutumisel kaotab metronidasool aktiivsuse ja muutub seega toimetuks.

Vältige ravimi pikaajalist ja mittevajalikku kasutamist. Ärge ületage soovitatavat ravi kestust. Vajadusel võib arst teile uuesti ravi soovitada ning seda ravi korrata. Pidage meeles, et kahe ravikuuri vahele tuleb jätta kuuenädalane vahe.

Kasutage Metrosa’t ettevaatlikult, kui teil esineb või on kunagi esinenud vereloomehäireid (vere düskraasia).

Lapsed ja noorukid

Metrosa tõhususe ja ohutuse kohta lastel ja noorukitel ei ole piisavalt andmeid, seetõttu ei tohi lastel ja noorukitel Metrosa’t kasutada.

Muud ravimid ja Metrosa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate/kasutate, olete hiljuti võtnud/kasutanud või kavatsete võtta/kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimete teke süsteemsete ravimitega on ebatõenäoline, sest metronidasooli imendumine (ravimi võime läbi naha organismi sattuda) Metrosa 7,5 mg/g geeli kasutamisel nahal on väike.

Siiski tuleb mainida, et väikesel hulgal patsientidel, kes on ühel ajal kasutanud metronidasooli ja alkoholi, on kirjeldatud disulfiraamisarnaseid reaktsioone. Nende reaktsioonide hulka võivad kuuluda iiveldus, oksendamine, nahaõhetus ning südametegevuse kiirenemine ja hingeldus.

Metrosa kasutamine võib mõjutada verd vedeldavate ravimite (antikoagulandid), nt varfariini ja kumariini toimet. Kui te võtate verd vedeldavaid ravimeid või teil esineb mingeid teisi verehaigusi, küsige nõu oma arstilt.

Metrosa koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toite ja sööke võib tarbida, välja arvatud üks erand: geeli kasutamise ajal on parem mitte tarvitada alkoholi, sest esineb väga väike võimalus reaktsiooni tekkeks, millega kaasneb halb enesetunne või iiveldus.

Rasedus ja imetamine

Metrosa 7,5 mg/g geeli tohib raseduse ajal kasutada ainult siis, kui see on kindlasti vajalik ja arsti poolt soovitatud. Pidage nõu arstiga.

Kui te toidate last rinnaga, tuleb otsustada, kas katkestada imetamine või lõpetada ravimi kasutamine. Pidage nõu arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimine ja masinatega töötamine on lubatud, kuna puudub teadaolev toime reaktsioonikiirusele.

Metrosa sisaldab propüleenglükooli

Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust. Selle tekkimisel lõpetage selle ravimi kasutamine ning pidage nõu oma arstiga.

Kuidas Metrosa’t kasutada

Metrosa geel on mõeldud ainult nahale manustamiseks.

Kui arst ei ole teisiti määranud, kandke 2...3 cm pikkune geeliriba haigusest haaratud piirkondadele ja masseerige geel õrnalt naha sisse. Kasutage geeli kaks korda päevas kuni nelja nädala vältel.

Kasutage Metrosa’t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Metronidasooli tuleb kanda haigusest haaratud nahapiirkondadele õhukese kihina kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Enne pealekandmist tuleb ravitavaid piirkondi pesta õrna pesuvahendiga. Pärast metronidasooli pealekandmist võivad patsiendid kasutada komedoone tekitava ja kootava (adstringeeriva) toimeta kosmeetikavahendeid. Eakatel patsientidel ei ole vaja annustamist muuta. Ravi soovitatavat kestust ei tohiks ületada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel ei soovitata metronidasooli kasutada, kuna puuduvad andmed ohutuse ja tõhususe kohta.

Kui te kasutate Metrosa’t rohkem kui ette nähtud

Kui kannate nahale liiga palju geeli, pühkige liigne geel puhta salvrätiga ära või peske maha sooja veega. Geel on ette nähtud kasutamiseks ainult nahal. Kui teie või keegi teine neelab juhuslikult geeli alla, rääkige sellest kohe arstile või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Metrosa’t kasutada

Kui te unustate geeli kasutada, tehke seda kohe, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui järgmise manustamiseni on jäänud kaks kuni kolm tundi. Sellisel juhul jätke unustatud annus vahele.

Kui te lõpetate Metrosa kasutamise

Kui te lõpetate geeli kasutamise, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Metrosa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

Väga sage

rohkem kui ühel patsiendil 10-st

Sage

1 kuni 10 patsiendil 100-st

Aeg-ajalt

1 kuni 10 patsiendil 1000-st

Harv

1 kuni 10 patsiendil 10 000-st

Väga harv

vähem kui ühel patsiendil 10 000-st

Olulisemad kõrvaltoimed, mida tasub tähele panna ning mida teha, kui kõrvaltoime tekib:

Kui teil tekib mõni allpool loetletud kõrvaltoimetest, lõpetage Metrosa kasutamine ning pöörduge arsti poole nii kiiresti kui võimalik.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: Nahakuivus, erüteem (naha ebanormaalne punetus ja põletik), kihelus (sügelus), lööve (punetusega nahapõletik), ebamugavustunne nahal (põletustunne, valu-/torkimistunne nahal), nahaärritus, roosvistriku ägenemine (krooniline nahapõletik, sealhulgas koos põskede, nina, lõua, otsmiku või silmalaugude piirkonna põletikuga).

Teadmata: Kontaktdermatiit (allergeenidega kokkupuutest tingitud nahareaktsioon).

Üldised häired Sage: Valu.

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: Hüpesteesia (tundlikkuse langus normaalsele või valulikule nahastimulatsioonile), paresteesia (ebanormaalne või ebaõige tunnetus elundis) , düsgeuusia (metallimaitse).

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: Iiveldus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.Metrosa 7,5 mg/g geel MetroGalen 7,5 mg/g Gel Metrosa 7,5 mg/g gél Metrosa 7,5 mg/g gels Metrosa 7,5 mg/g gelis Nidazea 7,5 mg/g Gel Metrosa 7,5 mg/g, gel Metrosa 0.75 % Gel

Kuidas Metrosa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Metrosa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Kasutada ära 3 kuu jooksul pärast tuubi esmakordset avamist.

Pakendi sisu ja muu teave Mida Metrosa sisaldab

 • Toimeaine on metronidasool.

1 g geeli sisaldab 7,5 mg metronidasooli.

 • Teised koostisosad on fenoksüetanool (Ph. Eur.), propüleenglükool, hüpromelloos (E 464) ja puhastatud vesi.

Kuidas Metrosa välja näeb ja pakendi sisu

Ühtlane, selge kuni hägune värvitu kuni kahvatukollane geel.

Ravim on saadaval kokkupigistatavas alumiiniumtuubis, mis sisaldab 25 g, 30 g, 40 g või 50 g geeli

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56,

D-33611 Bielefeld,

Saksamaa

Tel: +49 (0)521 880805;

Faks: +49 (0)521 8808334

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AS Sirowa Tallinn,

Salve 2C, 11612 Tallinn.

Tel: +372 6830700,

Faks: +372 6701050

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti:

Saksamaa:

Ungari:

Läti:

Leedu: Austria, Belgia: Holland:

Ühendkuningriik:

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015