Metrosa - geel (7,5mg 1g)

ATC Kood: D06BX01
Toimeaine: metronidasool
Tootja: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Artikli sisukord

METROSA
geel (7,5mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Metrosa, 7,5 mg/g, geel

Metronidasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Metrosa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Metrosa kasutamist
 3. Kuidas Metrosa’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Metrosa’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Metrosa ja milleks seda kasutatakse

Metrosa on põletikuvastane geel, mida määritakse nahale.

Metrosa’t kasutatakse ROSACEA (näopiirkonna punetus, millega mõnikord kaasnevad mädavillid) raviks, kui haigus ootamatult süveneb ning põletik muutub häirivaks.

1 g Metrosa`t sisaldab toimeainena 7,5 mg metronidasooli.

Metronidasool toimib mõnedesse nahka kahjustada võivatesse seentesse ja teistesse mikroorganismidesse, samuti võib see parandada ROSACEA’ga patsientide seisundit, vähendades põletikku, mis tekib haiguse süvenemisel.

Mida on vaja teada enne Metrosa kasutamist

Ärge kasutage Metrosa’t:

 • kui olete metronidasooli, propüleenglükooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Metrosa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vältige geeli sattumist silma ja limaskestadele. Silma sattumisel peske silmi hoolikalt sooja veega.

Ärritusnähtude tekkimisel kasutage Metrosa 7,5 mg/g geeli harvem või katkestage ajutiselt geeli kasutamine. Vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge viibige ravimi kasutamise ajal tugeva päikesevalguse käes (päevitamine) ega kasutage UV-lampe (solaarium, päikeselambid). UV-kiirgusega kokkupuutumisel kaotab metronidasool aktiivsuse ja muutub seega toimetuks.

Vältige ravimi pikaajalist ja mittevajalikku kasutamist. Ärge ületage soovitatavat ravi kestust. Vajadusel võib arst teile uuesti ravi soovitada ning seda ravi korrata. Pidage meeles, et kahe ravikuuri vahele tuleb jätta kuuenädalane vahe.

Kasutage Metrosa’t ettevaatlikult, kui teil esineb või on kunagi esinenud vereloomehäireid (vere düskraasia).

Lapsed ja noorukid

Metrosa tõhususe ja ohutuse kohta lastel ja noorukitel ei ole piisavalt andmeid, seetõttu ei tohi lastel ja noorukitel Metrosa’t kasutada.

Muud ravimid ja Metrosa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate/kasutate, olete hiljuti võtnud/kasutanud või kavatsete võtta/kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimete teke süsteemsete ravimitega on ebatõenäoline, sest metronidasooli imendumine (ravimi võime läbi naha organismi sattuda) Metrosa 7,5 mg/g geeli kasutamisel nahal on väike.

Siiski tuleb mainida, et väikesel hulgal patsientidel, kes on ühel ajal kasutanud metronidasooli ja alkoholi, on kirjeldatud disulfiraamisarnaseid reaktsioone. Nende reaktsioonide hulka võivad kuuluda iiveldus, oksendamine, nahaõhetus ning südametegevuse kiirenemine ja hingeldus.

Metrosa kasutamine võib mõjutada verd vedeldavate ravimite (antikoagulandid), nt varfariini ja kumariini toimet. Kui te võtate verd vedeldavaid ravimeid või teil esineb mingeid teisi verehaigusi, küsige nõu oma arstilt.

Metrosa koos toidu, joogi ja alkoholiga

Toite ja sööke võib tarbida, välja arvatud üks erand: geeli kasutamise ajal on parem mitte tarvitada alkoholi, sest esineb väga väike võimalus reaktsiooni tekkeks, millega kaasneb halb enesetunne või iiveldus.

Rasedus ja imetamine

Metrosa 7,5 mg/g geeli tohib raseduse ajal kasutada ainult siis, kui see on kindlasti vajalik ja arsti poolt soovitatud. Pidage nõu arstiga.

Kui te toidate last rinnaga, tuleb otsustada, kas katkestada imetamine või lõpetada ravimi kasutamine. Pidage nõu arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimine ja masinatega töötamine on lubatud, kuna puudub teadaolev toime reaktsioonikiirusele.

Metrosa sisaldab propüleenglükooli

Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust. Selle tekkimisel lõpetage selle ravimi kasutamine ning pidage nõu oma arstiga.

Kuidas Metrosa’t kasutada

Metrosa geel on mõeldud ainult nahale manustamiseks.

Kui arst ei ole teisiti määranud, kandke 2...3 cm pikkune geeliriba haigusest haaratud piirkondadele ja masseerige geel õrnalt naha sisse. Kasutage geeli kaks korda päevas kuni nelja nädala vältel.

Kasutage Metrosa’t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Metronidasooli tuleb kanda haigusest haaratud nahapiirkondadele õhukese kihina kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Enne pealekandmist tuleb ravitavaid piirkondi pesta õrna pesuvahendiga. Pärast metronidasooli pealekandmist võivad patsiendid kasutada komedoone tekitava ja kootava (adstringeeriva) toimeta kosmeetikavahendeid. Eakatel patsientidel ei ole vaja annustamist muuta. Ravi soovitatavat kestust ei tohiks ületada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja noorukitel ei soovitata metronidasooli kasutada, kuna puuduvad andmed ohutuse ja tõhususe kohta.

Kui te kasutate Metrosa’t rohkem kui ette nähtud

Kui kannate nahale liiga palju geeli, pühkige liigne geel puhta salvrätiga ära või peske maha sooja veega. Geel on ette nähtud kasutamiseks ainult nahal. Kui teie või keegi teine neelab juhuslikult geeli alla, rääkige sellest kohe arstile või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Metrosa’t kasutada

Kui te unustate geeli kasutada, tehke seda kohe, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui järgmise manustamiseni on jäänud kaks kuni kolm tundi. Sellisel juhul jätke unustatud annus vahele.

Kui te lõpetate Metrosa kasutamise

Kui te lõpetate geeli kasutamise, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Metrosa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

Väga sage

rohkem kui ühel patsiendil 10-st

Sage

1 kuni 10 patsiendil 100-st

Aeg-ajalt

1 kuni 10 patsiendil 1000-st

Harv

1 kuni 10 patsiendil 10 000-st

Väga harv

vähem kui ühel patsiendil 10 000-st

Olulisemad kõrvaltoimed, mida tasub tähele panna ning mida teha, kui kõrvaltoime tekib:

Kui teil tekib mõni allpool loetletud kõrvaltoimetest, lõpetage Metrosa kasutamine ning pöörduge arsti poole nii kiiresti kui võimalik.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: Nahakuivus, erüteem (naha ebanormaalne punetus ja põletik), kihelus (sügelus), lööve (punetusega nahapõletik), ebamugavustunne nahal (põletustunne, valu-/torkimistunne nahal), nahaärritus, roosvistriku ägenemine (krooniline nahapõletik, sealhulgas koos põskede, nina, lõua, otsmiku või silmalaugude piirkonna põletikuga).

Teadmata: Kontaktdermatiit (allergeenidega kokkupuutest tingitud nahareaktsioon).

Üldised häired Sage: Valu.

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: Hüpesteesia (tundlikkuse langus normaalsele või valulikule nahastimulatsioonile), paresteesia (ebanormaalne või ebaõige tunnetus elundis) , düsgeuusia (metallimaitse).

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: Iiveldus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.Metrosa 7,5 mg/g geel MetroGalen 7,5 mg/g Gel Metrosa 7,5 mg/g gél Metrosa 7,5 mg/g gels Metrosa 7,5 mg/g gelis Nidazea 7,5 mg/g Gel Metrosa 7,5 mg/g, gel Metrosa 0.75 % Gel

Kuidas Metrosa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Metrosa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Kasutada ära 3 kuu jooksul pärast tuubi esmakordset avamist.

Pakendi sisu ja muu teave Mida Metrosa sisaldab

 • Toimeaine on metronidasool.

1 g geeli sisaldab 7,5 mg metronidasooli.

 • Teised koostisosad on fenoksüetanool (Ph. Eur.), propüleenglükool, hüpromelloos (E 464) ja puhastatud vesi.

Kuidas Metrosa välja näeb ja pakendi sisu

Ühtlane, selge kuni hägune värvitu kuni kahvatukollane geel.

Ravim on saadaval kokkupigistatavas alumiiniumtuubis, mis sisaldab 25 g, 30 g, 40 g või 50 g geeli

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56,

D-33611 Bielefeld,

Saksamaa

Tel: +49 (0)521 880805;

Faks: +49 (0)521 8808334

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AS Sirowa Tallinn,

Salve 2C, 11612 Tallinn.

Tel: +372 6830700,

Faks: +372 6701050

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti:

Saksamaa:

Ungari:

Läti:

Leedu: Austria, Belgia: Holland:

Ühendkuningriik:

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Metrosa, 7,5 mg/g, geel

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g geeli sisaldab 7,5 mg metronidasooli. INN. Metronidazolum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

1 g geeli sisaldab 30 mg propüleenglükooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Geel.

Ühtlane, selge kuni hägune värvitu kuni kahvatukollane geel.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Rosacea (papulopustuloosne nahapõletik) paikne ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Lapsed

Ravimi kasutamine ei ole soovitatav, kuna kliinilisi uuringuid ei ole tehtud .

Manustamisviis

Kutaanne.

Geeli manustatakse kaks korda ööpäevas õhukese kihina haigusest haaratud näopiirkondadele kuni nelja nädala vältel. Vajaduse korral võib ravi jätkata veel järgneva nelja nädala jooksul.

Metronidasooli tuleb kanda haigusest haaratud nahapiirkondadele õhukese kihina kaks korda ööpäevas, hommikul ja õhtul. Enne pealekandmist tuleb ravitavaid piirkondi pesta õrna pesuvahendiga. Pärast metronidasooli pealekandmist võivad patsiendid kasutada komedoone tekitava ja kootava (adstringeeriva) toimeta kosmeetikavahendeid. Eakatel patsientidel ei ole vaja annustamist muuta. Lastel ei soovitata metronidasooli kasutada, kuna puuduvad andmed ohutuse ja tõhususe kohta. Keskmine raviperiood varieerub riigiti. Tavajuhul on see kolm kuni neli kuud. Ravi soovitatavat kestust ei tohiks ületada, aga kui väljendub ilmne kasu, võib raviarst kaaluda ravi jätkamist veel kolme kuni nelja kuu jooksul olenevalt seisundi raskusest. Kliinilistes uuringutes on rosacea paikne metronidasoolravi kestnud kuni kaks aastat. Kui puudub märgatav kliiniline paranemine, tuleb ravi lõpetada.

Vastunäidustused

Paikne metronidasoolravi on vastunäidustatud isikutele, kellel on varem esinenud ülitundlikkust metronidasooli või preparaadi teiste koostisosade suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vältida tuleb geeli sattumist silma ja limaskestadele. Silma sattumisel peske silmi hoolikalt sooja veega.

Ärritusnähtude tekkimisel tuleb patsiendil soovitada Metrosa 7,5 mg/g geeli kasutada harvem või katkestada geeli kasutamine ajutiselt ning vajadusel pöörduda arsti poole.

Metronidasoolravi ajal tuleb vältida kokkupuudet UV-kiirgusega (päevitamine, solaarium, päikeselambid). Metronidasool muutub UV-kiirguse mõjul inaktiivseks metaboliidiks ning seetõttu väheneb selle toime märkimisväärselt. Fototoksilistest kõrvaltoimetest ei ole metronidasooliga seotud kliinilistes uuringutes teatatud.

Metronidasool on nitroimidasool ja seda tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on vere düskraasia tunnused või on see haigus varem esinenud.

Soovitatavat ravi kestust ei tohi ületada. Vajadusel võib ravi korrata, kuid kaaluda tuleb kuuenädalase vahe jätmist ravikuuride vahele.

Vältida tuleb ravimi mittevajalikku ja pikaajalist kasutamist.

Tõendusmaterjal näitab, et metronidasool on teatud loomaliikidel kantserogeenne. Kantserogeense toime kohta inimesel tõendusmaterjal puudub (vt lõik „Prekliinilised ohutusandmed“).

Metrosa 7,5 mg/g geel sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

Lapsed

Puuduvad piisavad kliinilised andmed Metrosa 7,5 mg/g geeli tõhususe ja ohutuse kohta lastel, mistõttu ei tohi Metrosa 7,5 mg/g geeli lastel kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete teke süsteemselt kasutatavate ravimitega on ebatõenäoline, sest metronidasooli imendumine Metrosa 7,5 mg/g geeli nahakaudsel manustamisel on väike.

Siiski tuleb mainida, et väikesel hulgal patsientidel, kes kasutasid metronidasooli ja alkoholi üheaegselt, on kirjeldatud disulfiraamisarnaseid reaktsioone.

Suukaudse metronidasooli kasutamisel on kirjeldatud varfariini ja teiste kumariinitüüpi antikoagulantide toime tugevnemist, mille tulemusena pikeneb protrombiini aeg. Paikselt manustatava metronidasooli mõju protrombiini ajale ei ole teada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kogemused paikse metronidasooli kasutamise kohta rasedatel puuduvad. Suukaudsel manustamisel läbib metronidasool platsentaarbarjääri ja siseneb kiiresti loote vereringesse. Rottidel ega hiirtel ei täheldatud metronidasooli suukaudsel manustamisel fetotoksilisust. Kuna loomadel tehtud reproduktsiooniuuringud ei suuda alati ette ennustada ravivastust inimesel ning kuna mõnel näriliste liigil on esinenud suukaudsel

metronidasooli kasutamisel kantserogeenne toime, tohib seda ravimit raseduse ajal kasutada ainult siis, kui see on kindlasti vajalik.

Suukaudse manustamise järel eritub metronidasool rinnapiima kontsentratsioonis, mis on sarnane plasmakontsentratsioonile. Kuigi metronidasooli kasutamisega nahal on kontsentratsioon veres oluliselt väiksem kui imetavatel emadel suukaudsel manustamisel saavutatav kontsentratsioon, tuleb otsustada, kas katkestada imetamine või lõpetada ravimi kasutamine, võttes arvesse ravimi olulisust ema jaoks.

Toime reaktsioonikiirusele

Farmakodünaamilisele profiilile ja kliinilisele kogemusele tuginedes ei peaks ravimi kasutamine mõjutama autojuhtimist ega masinate kasutamist.

Kõrvaltoimed

Kirjeldatud on järgmisi spontaanseid kõrvaltoimeid, mis iga organsüsteemi klassi piires on järjestatud esinemissageduse järgi, kasutades selleks alljärgnevat kokkulepet.

Väga sage (≥1/10) Sage (≥1/100, <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100)

Harv (≥1/10 000, <1/1000)

Väga harv (<1/10 000), sealhulgas üksikjuhud

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: nahakuivus, erüteem, kihelus, lööve, ebamugavustunne nahal (põletustunne, valu-/ torkimistunne nahal), nahaärritus, roosvistriku ägenemine.

Teadmata sagedus: kontaktdermatiit.

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: hüpesteesia, paresteesia, düsgeuusia (metallimaitse).

Üldised häired Sage: valu.

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: iiveldus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Andmed üleannustamise kohta inimesel puuduvad. Ägeda suukaudse toksilisuse uuringud 0,75 massiprotsenti metronidasooli sisaldava toopilise geeliga on rottidel näidanud toksiliste toimete puudumist kuni lõpptoote annuseni 5 g kilogrammi kehakaalu kohta, mis oli katses kasutatud suurim annus. 72 kg kaaluval täiskasvanul vastab see annus 12 tuubile Metrosa 7,5 mg/g geeli 30 g pakendi puhul või rohkem kui 7 tuubile Metrosa 7,5 mg/g geeli 50 g pakendi puhul ning 12 kg kaaluval lapsel 2 tuubile Metrosa 7,5 mg/g geeli 30 g pakendi puhul ja rohkem kui 1 tuubile 50 g pakendi puhul.

Üleannustamine ei ole kõnealuse ravimi puhul tõenäoline. Liigse geelikoguse võib eemaldada sooja veega pestes. Geeli juhusliku allaneelamise korral võib vajadusel rakendada sobivat maotühjendamise võtet.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kemoterapeutikumid paikseks kasutamiseks

ATC-kood: D06BX01

Metronidasool on 5-nitroimidasooli derivaat, mis toimib anaeroobsetesse algloomadesse ja bakteritesse tõenäoliselt tänu nende DNA mõjutamisele metronidasooli metaboliidi abil.

Metronidasooli täpne toimemehhanism rosacea korral ei ole teada. On oletatud, et ravimil on põletikuvastane toime, mis tuleneb neutrofiilide funktsiooni mõjutavast antioksüdatiivsest toimest või parasititsiidne toime Demodex folliculorum’i suhtes.

Farmakokineetilised omadused

Geeli manustatakse paikselt selle lokaalse toime tõttu.

Inimestel on paikselt manustatud 1 g geeli (7,5 mg metronidasooli) süsteemne imendumine vähene (1% suukaudsest annusest). Ravimi sisaldus seerumis jääb vahemikku 25...66 nanogrammi/ml ja CMAX on <5% sellest, mida täheldatakse pärast 30 mg suukaudse annuse manustamist (41 nanogrammi/ml vs 850 nanogrammi/ml); tMAX on pikem (5,98 tundi) võrreldes suukaudse manustamisega (0,97 tundi).

Prekliinilised ohutusandmed

Hiirtel ja rottidel läbi viidud ühekordse suukaudse, intraperitoneaalse ja intravenoosse manustamise uuringutes oli toksilisuse aste madal. Hiirtel, rottidel, koertel ja ahvidel läbi viidud korduva (suukaudse ja intravenoosse) manustamise uuringutes oli toimeta annus 75 mg/kg ööpäevas.

Reproduktsiooniuuringutes ei ilmnenud tõendeid embrüotoksilisuse või teratogeensuse kohta hiirtel rottidel ega küülikutel (suukaudne ja intravenoosne manustamine). Isasloomade pöörduvat viljatust täheldati rottidel, kes said raviks 400 mg/kg ööpäevas.

Metronidasoolil on mutageenne toime bakteritesse ja seentesse, kuid seda peetakse imetajate puhul mitte- genotoksiliseks.

Uuringutes hiina hamstrite kopsurakkudega ei täheldatud fototoksilisi ega fotogenotoksilisi toimeid.

Kartsinogeensuse uuringutes hiirte ja rottidega suurenes tuumorite esinemissagedus, kuid hiljutised epidemioloogilised uuringud inimestel ei näidanud vähiriski suurenemist.

Merisigadel ei täheldatud lokaalset dermaalset toksilisust (ärritus, sensibilisatsioon).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Fenoksüetanool (Ph. Eur)

Propüleenglükool

Hüpromelloos (E464)

Puhastatud vesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Pärast esmast avamist on kõlblikkusaeg 3 kuud.

Säilitamise eritingimused

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiiniumtuub, millel on polüetüleenist (HDPE) keeratav kork.

Pakendi suurused: 25 g, 30 g, 40 g või 50 g.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56,

33611 Bielefeld, Saksamaa

Tel. +49 (0)521 8808-05;

Faks: +49 (0)521 8808-334 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 18.05.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2015