Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Memantine orion - tabl 20mg n28; n30; n50; n56; n98; n100; n150 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: Memantine
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Memantine Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantine Orion, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Memantine Orion ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Memantine Orion’i võtmist

3.Kuidas Memantine Orion’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Memantine Orion’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Memantine Orion ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Memantine Orion toimib

Memantine Orion kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Memantine Orion kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA- retseptorite antagonistideks. Memantine Orion toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Milleks Memantine Orion’i kasutatakse

Memantine Orion’i kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne Memantine Orion’i võtmist

Ärge võtke Memantine Orion’i:

-kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Memantine Orion’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

-kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandus) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Memantine Orion-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerukahjustus (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerude funktsiooni ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA- antagonistide samaaegset kasutamist.

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (RTA, hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu) või raskekujuline kuseteede infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Lapsed ja noorukid

Memantine Orion’i ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Memantine Orion

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Memantine Orion võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid, mille annused võivad vajada kohandamist teie arsti poolt:

-amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

-dantroleen, baklofeen;

-tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin, hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

-antikolinergilised ravimid (üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

-krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

-barbituraadid (kasutatakse uinumise esilekutsumiseks);

-dopaminergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

-neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);

-suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, teavitage arsti, et te võtate Memantine Orion’i.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Memantiini ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Memantine Orion’i võtvad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Memantine Orion mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise või masinatega töötamise sobimatuks.

3.Kuidas Memantine Orion’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Memantine Orion’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Annustamine

Memantine Orion’i soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg üks kord ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt alljärgnevale skeemile:

nädal 1

5 mg üks kord ööpäevas

 

 

nädal 2

10 mg üks kord ööpäevas

 

 

nädal 3

15 mg üks kord ööpäevas

 

 

nädal 4

20 mg üks kord ööpäevas

ja edasi

 

Soovitatav algannus on 5 mg mematiinini üks kord ööpäevas esimesel nädalal. Teisel nädalal suurendatakse annust 10 mg memantiinini üks kord ööpäevas ja kolmandal nädalal 15 mg mematiinini üks kord ööpäevas. Alates neljandast nädalast on soovitatav annus 20 mg memantiini üks kord ööpäevas.

Annustamine neerukahjustusega patsientidel

Kui teil on neerukahjustus, määrab arst teile sobiva annuse. Sel juhul kontrollib arst regulaarsete ajavahemike järel teie neerufunktsiooni.

Manustamisviis

Memantine Orion’ võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata.

Tablette võib võtta koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Memantine Orion’i võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Ärge lõpetage tablettide võtmist, kuni arst ei ole seda teile soovitanud. Kui te lõpetate selle ravimi võtmise, hakkab ravist saadud kasu järk-järgult taanduma. Arst hindab regulaarselt teie ravi.

Kui te võtate Memantine Orion’i rohkem kui ette nähtud

-Memantine Orion’i üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

-Suure üleannustamise korral pöörduge arsti poole või lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Memantine Orion’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui teile meenub, et olete unustanud Memantine Orion’i annuse manustamata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Alzheimer’i tõbe on aga iseenesest seostatud depressiooni, enesetapumõtete ja enesetapuga. Sellistest juhtudest on teatatud ka Memantine Orion’iga ravitud patsientidel. Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib masendus või enesevigastamise soov.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooni analüüsitulemuste tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, hingeldus, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoossed verehüübed (tromboos/trombemboolia).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

-Krambid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-Kõhunäärme põletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Memantine Orion’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Memantine Orion sisaldab

-Toimeaine on memantiinvesinikkloriid.

Üks 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

Üks 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

-Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon (tüüp B), kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid [E171].

-20 mg tableti kate sisaldab lisaks värvaineid: kollane raudoksiid [E172] ja punane raudoksiid [E172].

Kuidas Memantine Orion välja näeb ja pakendi sisu

10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad ovaalsed kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 13,0 x 5,5 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „10“ ja teisel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosakaspunased kuni hallikaspunased ovaalsed kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 15,3 x 6,2 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „20“ ja teine külg on sile.

Pakendi suurused:

Blisterpakendid: 28, 30, 50, 56, 98 või 100 tabletti.

HDPE pudel: 100 või 150 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015