Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Memantine orion - tabl 20mg n28; n30; n50; n56; n98; n100; n150

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: Memantine
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

MEMANTINE ORION
tabl 20mg N28; N30; N50; N56; N98; N100; N150


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Memantine Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantine Orion, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Memantine Orion ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Memantine Orion’i võtmist

3.Kuidas Memantine Orion’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Memantine Orion’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Memantine Orion ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Memantine Orion toimib

Memantine Orion kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Memantine Orion kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA- retseptorite antagonistideks. Memantine Orion toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Milleks Memantine Orion’i kasutatakse

Memantine Orion’i kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne Memantine Orion’i võtmist

Ärge võtke Memantine Orion’i:

-kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Memantine Orion’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

-kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandus) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Memantine Orion-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerukahjustus (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerude funktsiooni ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA- antagonistide samaaegset kasutamist.

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (RTA, hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu) või raskekujuline kuseteede infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Lapsed ja noorukid

Memantine Orion’i ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Memantine Orion

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Memantine Orion võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid, mille annused võivad vajada kohandamist teie arsti poolt:

-amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

-dantroleen, baklofeen;

-tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin, hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

-antikolinergilised ravimid (üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

-krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

-barbituraadid (kasutatakse uinumise esilekutsumiseks);

-dopaminergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

-neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);

-suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, teavitage arsti, et te võtate Memantine Orion’i.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Memantiini ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Memantine Orion’i võtvad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Memantine Orion mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise või masinatega töötamise sobimatuks.

3.Kuidas Memantine Orion’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Memantine Orion’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Annustamine

Memantine Orion’i soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg üks kord ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt alljärgnevale skeemile:

nädal 1

5 mg üks kord ööpäevas

 

 

nädal 2

10 mg üks kord ööpäevas

 

 

nädal 3

15 mg üks kord ööpäevas

 

 

nädal 4

20 mg üks kord ööpäevas

ja edasi

 

Soovitatav algannus on 5 mg mematiinini üks kord ööpäevas esimesel nädalal. Teisel nädalal suurendatakse annust 10 mg memantiinini üks kord ööpäevas ja kolmandal nädalal 15 mg mematiinini üks kord ööpäevas. Alates neljandast nädalast on soovitatav annus 20 mg memantiini üks kord ööpäevas.

Annustamine neerukahjustusega patsientidel

Kui teil on neerukahjustus, määrab arst teile sobiva annuse. Sel juhul kontrollib arst regulaarsete ajavahemike järel teie neerufunktsiooni.

Manustamisviis

Memantine Orion’ võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata.

Tablette võib võtta koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Memantine Orion’i võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Ärge lõpetage tablettide võtmist, kuni arst ei ole seda teile soovitanud. Kui te lõpetate selle ravimi võtmise, hakkab ravist saadud kasu järk-järgult taanduma. Arst hindab regulaarselt teie ravi.

Kui te võtate Memantine Orion’i rohkem kui ette nähtud

-Memantine Orion’i üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

-Suure üleannustamise korral pöörduge arsti poole või lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Memantine Orion’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui teile meenub, et olete unustanud Memantine Orion’i annuse manustamata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Alzheimer’i tõbe on aga iseenesest seostatud depressiooni, enesetapumõtete ja enesetapuga. Sellistest juhtudest on teatatud ka Memantine Orion’iga ravitud patsientidel. Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib masendus või enesevigastamise soov.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooni analüüsitulemuste tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, hingeldus, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoossed verehüübed (tromboos/trombemboolia).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

-Krambid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-Kõhunäärme põletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Memantine Orion’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Memantine Orion sisaldab

-Toimeaine on memantiinvesinikkloriid.

Üks 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

Üks 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

-Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon (tüüp B), kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid [E171].

-20 mg tableti kate sisaldab lisaks värvaineid: kollane raudoksiid [E172] ja punane raudoksiid [E172].

Kuidas Memantine Orion välja näeb ja pakendi sisu

10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad ovaalsed kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 13,0 x 5,5 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „10“ ja teisel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosakaspunased kuni hallikaspunased ovaalsed kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 15,3 x 6,2 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „20“ ja teine külg on sile.

Pakendi suurused:

Blisterpakendid: 28, 30, 50, 56, 98 või 100 tabletti.

HDPE pudel: 100 või 150 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Memantine Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantine Orion, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

Üks 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

INN. Memantinum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni valkjad ovaalsed kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 13,0 x 5,5 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „10“ ja teisel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosakaspunased kuni hallikaspunased ovaalsed kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega ligikaudu 15,3 x 6,2 mm, mille ühele küljele on pressitud märgistus „20“ ja teine külg on sile.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama ja juhendama Alzheimeri dementsuse diagnoosimisele ja ravile spetsialiseerunud arst. Ravi tohib alustada vaid juhul, kui patsiendil on olemas hooldaja, kes kontrollib regulaarselt ravimi võtmist. Diagnoos tuleb panna vastavalt kehtivatele juhenditele. Memantiini taluvust ja annustamist tuleb regulaarselt uuesti hinnata, soovitavalt kolme kuu jooksul pärast ravi algust. Seejärel tuleb regulaarselt uuesti hinnata memantiini kliinilist kasu ja patsiendi ravitaluvust vastavalt kehtivatele ravijuhenditele. Säilitusravi võib jätkata seni, kuni ravist on kasu ja patsient talub ravi memantiiniga. Memantiinravi katkestamist tuleb kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam ei esine või kui patsient ei talu ravi.

Täiskasvanud:

Annuse tiitrimine

Maksimaalne ööpäevane annus on 20 mg. Et vähendada kõrvaltoimete riski, tuleb säilitusannuse saavutamiseks annust järk-järgult suurendada 5 mg kaupa nädalas esimese 3 nädala jooksul nii nagu on kirjeldatud allpool.

Ravimi annuse suurendamise perioodil on võimalik kasutada teistsuguse tugevusega tablette.

1. nädal 1 (1. kuni 7. päev):

Patsient võtab 5 mg üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

2. nädal 2 (8. kuni 14. päev):

Patsient võtab 10 mg üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

3. nädal 3 (15. kuni 21. päev):

Patsient võtab 15 mg üks kord ööpäevas 7 päeva jooksul.

Alates 4. nädalast:

Patsient võtab 20 mg üks kord ööpäevas.

Säilitusannus

Soovitatav säilitusannus on 20 mg üks kord ööpäevas.

Patsientide erirühmad

Eakad:

Kliiniliste uuringute põhjal on soovitatav annus üle 65-aastastele patsientidele 20 mg ööpäevas nagu eespool kirjeldatud.

Neerukahjustus:

Kerge neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 50…80 ml/min) ei ole annust vaja kohandada. Mõõduka neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 30…49 ml/min) tuleb ööpäevast annust vähendada 10 mg-ni. Kui taluvus on hea pärast vähemalt 7-päevast ravi, siis võib annust suurendada kuni 20 mg-ni ööpäevas vastavalt standardsele tiitrimisskeemile. Raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 5…29 ml/min) on annus 10 mg ööpäevas.

Maksakahjustus:

Kerge kuni keskmise maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel (Child-Pugh A ja Child-Pugh B) pole annust vaja kohandada. Raske maksakahjustusega patsientidel pole memantiini kasutamise kohta andmeid. Memantine Orion’i ei ole soovitatav manustada raske maksakahjustusega patsientidele.

Lapsed:

Memantine Orion’i ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, sest puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Manustamisviis

Memantine Orion’i võetakse üks kord ööpäevas iga päev samal kellaajal. Õhukese polümeerikattega tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatusega peab ravima patsiente, kellel esineb epilepsia, kellel on varem esinenud krambihooge või kellel esinevad epilepsia teket soodustavad faktorid.

Vältida tuleb N-metüül-D-aspartaadi (NMDA-) antagonistide (nt amantadiin, ketamiin või dekstrometorfaan) samaaegset kasutamist. Need ravimid toimivad samadele retseptoritele nagu memantiin, mistõttu kõrvaltoimeid (peamiselt kesknärvisüsteemiga (KNS) seotud) võib esineda sagedamini või enam väljendunult (vt ka lõik 4.5).

Mõnede tegurite tõttu, mis võivad tõsta uriini pH taset (vt lõik 5.2 „Eritumine“), võib vajalik olla patsiendi hoolikas jälgimine. Nendeks teguriteks on drastilised muutused dieedis, nt üleminek taimetoidule või maosisu leelistavate puhvrite rohke manustamine. Uriini pH tõusu võivad põhjustada ka renaalne tubulaaratsidoos või Proteus-grupi bakterite poolt põhjustatud kuseteede rasked infektsioonid.

Enamikes kliinilistes uuringutes ei osalenud hiljuti põetud müokardiinfarkti, südame paispuudulikkuse (NYHA III...IV) või ravile allumatu hüpertensiooniga patsiendid. Seetõttu on vastavad andmed vähesed ning nende haigustega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Memantiini farmakoloogiliste toimete ja toimemehhanismi tõttu võivad ilmneda järgmised koostoimed:

-Toimemehhanism lubab arvata, et NMDA-antagonistide (sh memantiini) samaaegne manustamine võib tugevdada L-dopa, dopaminergiliste agonistide ja antikoliinergiliste ravimite toimet. Väheneda võib barbituraatide ja neuroleptikumide toime. Memantiini manustamine koos spasmolüütikumide, dantroleeni või baklofeeniga võib muuta nende toimet ning vajalikuks võib osutuda annuse kohandamine.

-Memantiini ja amantadiini koos manustamist tuleb vältida, kuna on oht farmakotoksilise psühhoosi tekkeks. Mõlemad ravimid on keemiliselt sarnased NMDA-antagonistid. Sama võib kehtida ketamiini ja dekstrometorfaani kohta (vt ka lõik 4.4). Avaldatud on üks juhtum memantiini ja fenütoiini kombinatsiooni võimaliku ohtlikkuse kohta.

-Memantiiniga võivad koostoimeid anda ka teised amantadiiniga sama renaalset katioontransportsüsteemi kasutavad toimeained, nagu tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin ja nikotiin, mille tagajärjel võib suureneda nende ravimite plasmakontsentratsioon.

-Memantiini manustamisel koos hüdroklorotiasiidi või mõne hüdroklorotiasiidi sisaldava kombineeritud preparaadiga võib väheneda hüdroklorotiasiidi sisaldus seerumis.

-Samaaegselt varfariiniga ravitud patsientidel teatati turuletulekujärgsete kogemuste põhjal üksikjuhtudel esinenud rahvusvahelise normaliseeritud suhte (ingl. keeles international normalized ratio, INR) väärtuse suurenemisest. Kuigi põhjuslikku seost ei ole välja selgitatud, on samaaegselt suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel soovitatav jälgida protrombiini aega või INR väärtust.

Ühekordse annuse manustamisel farmakokineetika (FK) uuringutes noortel ja tervetel inimestel ei täheldatud olulisi toimeainetevahelisi koostoimeid memantiini ja gliburiidi/metformiini või donepesiili vahel.

Kliinilises uuringus noortel ja tervetel inimestel ei täheldatud memantiini mõju galantamiini farmakokineetikale.

Memantiin ei inhibeeri CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flaviini sisaldavat monooksügenaasi, epoksiidhüdrolaasi ega sulfiteerumist in vitro.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed memantiini kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes on ilmnenud intrauteriinset kasvu vähendav toime kontsentratsioonide puhul, mis on võrdsed või veidi suuremad inimesel saavutatavast kontsentratsioonist (vt lõik 5.3). Potentsiaalne oht inimestele ei ole teada. Memantiini tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel.

Imetamine

Ei ole teada, kas memantiin eritub inimese rinnapiima, kuid võttes arvesse ravimi lipofiilsust, on see tõenäoline. Memantiini võtvad naised ei tohi last rinnaga toita.

MEMANTINE ORION_28985_SPC_289854x1

Fertiilsus

Puuduvad andmed memantiini kasutamise mõjust inimese viljakusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Mõõdukas kuni raske Alzheimeri tõbi kahjustab tavaliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Peale selle on memantiinil vähene kuni keskmine mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele, mistõttu tuleb patsiente hoiatada, et nad oleksid eriti ettevaatlikud.

4.8Kõrvaltoimed

Kerge kuni raske dementsuse kliinilistes uuringutes 1784 ja 1595 patsiendiga, kes said vastavalt memantiini või platseebot, ei olnud memantiiniga tekkinud kõrvaltoimete üldine esinemissagedus platseebost erinev, kõrvaltoimed olid oma raskusastmelt enamasti kerged kuni mõõdukad. Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimetest oli esinemissagedus memantiini grupis suurem kui platseebogrupis: pearinglus (vastavalt 6,3% vs. 5,6%), peavalu (5,2% vs. 3,9%), kõhukinnisus (4,6% vs. 2,6%), unisus (3,4% vs. 2,2%) ja hüpertensioon (4,1% vs. 2,8%).

Alljärgnevas tabelis on esitatud memantiini kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt kogunenud kõrvaltoimed. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on liigitatud vastavalt organsüsteemi klassile järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv

(≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt

Seeninfektsioonid

Immuunsüsteemi häired

 

Sage

Ülitundlikkus ravimi suhtes

Psühhiaatrilised häired

 

Sage

Unisus

Aeg-ajalt

Segasus, hallutsinatsioonid

Teadmata

Psühhootilised reaktsioonid

Närvisüsteemi häired

 

Sage

Pearinglus, tasakaaluhäired

Aeg-ajalt

Ebanormaalne kõnnak

Väga harv

Krambid

Südame häired

 

Aeg-ajalt

Südamepuudulikkus

Vaskulaarsed häired

 

Sage

Hüpertensioon

Aeg-ajalt

Venoosne tromboos/trombemboolia

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage

Düspnoe

Seedetrakti häired

 

Sage

Kõhukinnisus

Aeg-ajalt

Oksendamine

Teadmata

Pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired

 

Sage

Maksafunktsiooni analüüsitulemuste tõus

Teadmata

Hepatiit

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage

Peavalu

Aeg-ajalt

Väsimus

 

1 Hallutsinatsioone on peamiselt täheldatud raske Alzheimer’i tõvega patsientidel.

2 Turuletulekujärgsetele kogemustele tuginevad üksikjuhud.

Alzheimer’i tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turuletulekujärgse kogemuse alusel on sellistest juhtudest teatatud ka memantiiniga ravitud patsientidel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgsete andmete põhjal on kogemused üleannustamisega piiratud.

Sümptomid: Suhteliselt suurte üleannustega (vastavalt 200 mg ja 105 mg ööpäevas 3 päeva jooksul) seostatud sümptomid on olnud kas ainult väsimus, nõrkus ja/või kõhulahtisus või ei olnud üldse ühtegi sümptomit. Juhul kui üleannuse suurus polnud teada või oli alla 140 mg, ilmnesid patsientidel kesknärvisüsteemi (segasus, uimasus, unisus, peapööritus, agiteeritus, agressiivsus, hallutsinatsioonid ja kõnnaku häired) ja/või seedetraktiga (oksendamine ja kõhulahtisus) seotud sümptomid.

Kõige ekstreemsema üleannustamise juhtumi puhul jäi patsient kesknärvisüsteemi nähtudega (kooma 10 päeva, hiljem diploopia ja agiteeritus) elama 2000 mg memantiini suukaudsel manustamisel. Patsient sai sümptomaatilist ravi ja plasmafereesi. Patsient paranes ilma püsiva kahjustuseta.

Teise suure üleannustamise juhtumi puhul jäi samuti patsient elama ning paranes. Patsient oli saanud suu kaudu 400 mg memantiini. Patsiendil tekkisid kesknärvisüsteemi nähud nagu rahutus, psühhoos, nägemishallutsinatsioonid, krambivalmidus, unisus, stuupor ja teadvusetus.

Ravi: Üleannustamise puhul peab ravi olema sümptomaatiline. Intoksikatsiooni või üleannustamise puhul ei ole olemas spetsiifilist antidooti. Vajadusel tuleb rakendada toimeaine eemaldamiseks standardseid kliinilisi protseduure, st maoloputust, aktiivsütt (potentsiaalse enterohepaatilise ringe takistamine), uriini happeliseks muutmist, forsseeritud diureesi.

Kesknärvisüsteemi (KNS) üldise ülestimulatsiooni tunnuste ja sümptomite puhul tuleb kaaluda hoolikat sümptomaatilist kliinilist ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised dementsusevastased ained, ATC-kood: N06DX01.

Üha rohkem on andmeid selle kohta, et glutamaatergilise neurotransmissiooni häired (eriti NMDA- retseptorite tasemel) soodustavad nii haigusnähtude avaldumist kui haiguse progresseerumist neurodegeneratiivse dementsuse korral.

Memantiin on pingesõltuv, mõõduka afiinsusega mittekonkureeriv NMDA-retseptorite antagonist. See moduleerib glutamaadi patoloogiliselt kõrgenenud toonilise taseme toimed, mis võivad põhjustada neuronaalseid funktsioonihäireid.

Kliinilised uuringud: Mõõduka kuni raske Alzheimer’i tõvega (MMSE (ingl. keeles mini mental state examination) algskoor 3…14) patsientide grupi olulise tähtsusega monoteraapia uuringus osales kokku 252 ambulatoorset patsienti. Uuringus ilmnesid memantiini eelised võrreldes platseeboga 6 kuu

jooksul (jälgitud parameetrid: tajutav muutus arsti intervjuu põhjal (CIBIC-Plus): p=0,025; Alzheimeri tõve ühisuuring - igapäevategevused (ADCS-ADLsev): p=0,003; raske häire kogum (SIB): p=0,002).

Kerge kuni mõõduka Alzheimer’i tõve (MMSE algskooridega 10 kuni 22 punkti) memantiini olulise tähtsusega monoteraapia uuring hõlmas 403 patsienti. Esmased uuringu tulemused 24. nädalal pärast viimast tehtud hindamist (ingl. keeles last observation carried forward (LOCF) memantiiniga ravitud patsientidel on näidanud statistiliselt oluliselt paremat toimet, kui platseebot saanud patsientidel järgmiste testide osas – Alzheimeri tõve hindamise skaala (ADAS-cog) (p=0,003) ja CIBIC-plus (p=0,004). Teises kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimer’i tõve monoteraapia randomiseeritud uuringus oli 470 patsienti (MMSE algskooridega 11…23). Prospektiivses esmases analüüsis ei täheldatud 24. nädalal esmase efektiivsuse tulemusnäitaja statistiliselt olulist erinevust.

Kuues III-faasi, platseebokontrollitud, 6-kuulises kliinilises uuringus (kaasa arvatud monoteraapia ja atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite püsiva annusega uuringud) osalenud mõõduka kuni raske Alzheimeri’i tõvega (MMSE algskoor alla 20) patsientide metaanalüüs näitas memantiinravi statistiliselt olulist eelist kognitiivsete, üldiste ja funktsionaalsete parameetrite osas. Kui patsiendid identifitseeriti kõigi kolme eelpoolnimetatud parameetri halvenemise järgi, siis tulemused näitasid memantiini statistiliselt olulist halvenemist vältivat toimet, st platseebogrupi patsientidel halvenesid kõik kolm parameetrit poole rohkem kui memantiini grupi patsientidel (21% vs 11%, p=0,0001).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine: Memantiini absoluutne biosaadavus on ligikaudu 100%. TMAX on 3...8 tundi. Toit ei mõjuta memantiini imendumist.

Jaotumine: Ööpäevase annuse 20 mg kasutamisel on memantiini püsikontsentratsioon plasmas 70...150 nanogrammi/ml (0,5...1 mikromooli), mis on indiviiditi väga erinev. Ööpäevase annuse 5...30 mg kasutamisel oli keskmine ravimi sisalduse suhe tserebrospinaalvedelikus/seerumis 0,52. Jaotusruumala on ligikaudu 10 l/kg. Memantiini seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 45%.

Biotransformatsioon: Inimesel esineb ligikaudu 80% tsirkuleerivast memantiinist muutumatul kujul. Põhimetaboliidid on N-3,5-dimetüülgludantaan, 4- ja 6-hüdroksümemantiini isomeerne segu ning 1- nitroso-3,5-dimetüüladamantaan. Ühelgi neist metaboliitidest ei ole NMDA-antagonisti aktiivsust. In vitro ei ole täheldatud tsütokroom P450 poolt katalüüsitud metabolismi.

C-memantiini suukaudse manustamise uuringus leiti keskmiselt 84% annusest 20 päeva jooksul, üle 99% eritus neerude kaudu.

Eritumine: Memantiini eliminatsioon on ühefaasiline terminaalse poolväärtusajaga 60...100 tundi. Normaalse neerufunktsiooniga vabatahtlikel on kogukliirens 170 ml/min/1,73 m2 ja osa renaalsest kogukliirensist saavutatakse tubulaarsekretsiooni teel.

Renaalne eliminatsioon hõlmab ka tagasiimendumist neerutorukestest, mida arvatavasti vahendavad katioontransportvalgud. Memantiini neerude kaudu eritumise kiirus võib aluselise uriini puhul väheneda 7...9 korda (vt lõik 4.4). Uriin võib muutuda aluseliseks drastiliste muutuste tagajärjel dieedis (nt üleminekul taimetoidule) või maosisu leelistavate puhvrite rohkel tarbimisel.

Lineaarsus: Vabatahtlikega läbiviidud uuringutest on ilmnenud lineaarne farmakokineetika annusevahemikus 10...40 mg.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe: Memantiini 20 mg päevaannuse puhul on ravimi sisaldus tserebrospinaalvedelikus võrdne memantiini ki-väärtusega (ki = inhibitsioonikonstant), mis inimese frontaalkorteksis on 0,5 mikromooli.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel teostatud lühiajalistes uuringutes on memantiin (nagu ka teised NMDA-antagonistid) esile kutsunud neuronaalse vakuolisatsiooni ja nekroosi (Olney kolded) vaid annuste kasutamisel, mille tulemusena saavutatavad maksimaalsed kontsentratsioonid seerumis on väga kõrged. Vakuolisatsiooni ja nekroosi tekkele on eelnenud ataksia ja muud prekliinilised nähud. Kuna neid toimeid ei ole täheldatud pikaajalistes uuringutes närilistel ega mittenärilistel, on nende leidude kliiniline tähtsus teadmata.

Muutusi silmades on leitud korduva annuse toksilisuse uuringutes närilistel ja koertel, kuid mitte ahvidel. Memantiini kliiniliste uuringute raames teostatud spetsiifilistes silmauuringutes ei leitud muutusi silmades.

Närilistel täheldati fosfolipidoosi kopsumakrofaagides memantiini kogunemise tõttu lüsosoomides. See toime on teada teiste katioonamfifiilsete omadustega toimeainete puhul. Esineb võimalik seos memantiini kogunemise ja kopsudes täheldatud vakuolisatsiooni vahel. See on ilmnenud vaid suurte annuste kasutamisel närilistel. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.

Standardtestides ei ole memantiini genotoksilist toimet täheldatud. Hiirte ja rottide eluaegsetes uuringutes ei ilmnenud ravimi kartsinogeenset toimet. Memantiin ei olnud teratogeenne rottidel ja küülikutel, isegi emasloomale toksiliste annuste kasutamisel, samuti ei leitud memantiini ebasoodsat toimet fertiilsusele. Rottidel täheldati loote kasvupeetust kontsentratsioonide puhul, mis on samad või veidi kõrgemad inimesel saavutatavatest kontsentratsioonidest.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Mikrokristalliline tselluloos

Krospovidoon (tüüp B)

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Talk

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Hüpromelloos

Makrogool 400

Titaandioksiid [E171]

20 mg õhukese polümeerikattega tableti kate sisaldab lisaks:

Kollane raudoksiid [E172] Punane raudoksiid [E172]

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvad PVC/PVDC/alumiinium-alumiinium blistrid karbis, mis sisaldavad 28, 30, 50, 56, 98 või 100 tabletti.

HDPE pudelid, mis sisaldavad 100 või 150 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

8.MÜÜGILOA NUMBRID

10 mg: 811713

20 mg: 811813

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.03.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015