Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Memantine LEK

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: memantine hydrochloride
Tootja: Pharmathen S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Memantine LEK 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Memantine LEK 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.. Ravim võib olla neile

kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Memantine LEK ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Memantine LEK võtmist

3. Kuidas Memantine LEK’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Memantine LEK’t säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Memantine LEK ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Memantine LEK toimib

Memantine LEK kuulub dementsusevastaste ravimite rühma.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus

on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud

närviimpulsside ülekandes. Memantine LEK kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse

NMDA-retseptorite antagonistideks. Memantine LEK toimib nendele NMDA-retseptoritele,

parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Milleks Memantine LEK’t kasutatakse

Memantine LEK’t kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne Memantine LEK’t võtmist

Ärge võtke Memantine LEK’t

- kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6)

suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

- kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame

paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Memantine

LEK-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerupuudulikkus (neeruprobleemid), peab arst hoolikalt jälgima teie neerufunktsiooni

ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (enamasti anesteetikumina kasutatav

ravim), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-antagonistide

samaaegset kasutamist.

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis

(näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos

(hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu) või kuseteede (uriini

voolutee) raske infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Lapsed ja noorukid

Memantine LEK’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Memantine LEK

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,

kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Memantine LEK võib muuta eriti järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada

kohandamist teie arsti poolt:

amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

dantroleen, baklofeen;

tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;

hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

antikolinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või

soolespasmide raviks);

krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

dopaminergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);

suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, informeerige arsti, et te võtate Memantine LEK’t.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Memantiini ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Memantine LEK’t kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib

Memantine LEK mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise

sobimatuks.

3. Kuidas Memantine LEK’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga

Annustamine

Memantine LEK soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg üks kord

ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt

alljärgnevale skeemile:

1. nädal pool 10 mg tabletti

2. nädal üks 10 mg tablett

3. nädal poolteist 10 mg tabletti

4. nädal ja edasi kaks 10 mg tabletti või üks

20 mg tablett

Tavaline algannus on pool tabletti 10 mg üks kord ööpäevas (1 x 5 mg) esimesel nädalal. Teisel

nädalal suurendatakse seda ühe tabletini 10 mg üks kord ööpäevas (1 x 10 mg) ja kolmandal nädalal 1

ja poole tabletini 10 mg üks kord ööpäevas. Soovitatav säilitus annus on 20 mg üks kord ööpäevas,

milleni jõutakse 4. nädala alguses.

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annus. Antud juhul kontrollib arst

regulaarselt teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Memantine LEK’t võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta

regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata. Tablette võib võtta

koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Memantine LEK võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab ravi

regulaarselt.

Kui te võtate Memantine LEK’t rohkem kui ette nähtud

- Memantine LEK üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda

sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

- Suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te

võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Memantine LEK’t võtta

- Kui teile meenub, et olete unustanud Memantine LEK annuse võtmata, siis oodake ja võtke

järgmine annus tavalisel ajal.

- Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

 Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired,

pindmine hingamine, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

 Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak,

südamepuudulikkus ja venoosne tromboos (trombemboolia).

Väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

 Krambid

Teadmata sagedus (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 Kõhunäärmepõletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Alzheimer’i tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turule tuleku järgsest

kogemusest on selliseid juhtumeid Memantine LEK’ga ravitud patsientidel ka teatatud.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Memantine LEK’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Memantine LEK’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Memantine LEK sisaldab

Toimeaine on memantiinvesinikkloriid.

Iga 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31

mg memantiinile.

Iga 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab

16,62 mg memantiinile.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid ja

magneesiumstearaat, kõik tableti sisus ja hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E171) ja

kollane raudoksiid (E172) kõik tableti kate.

10 mg:

Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E-171), talk, makrogool 3350 ja kollane raudoksiid (E-

172)

20 mg:

Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E-171), talk, makrogool 3350, kollane raudoksiid (E-

172) ja punane raudoksiid (E-172)

Kuidas Memantine LEK välja näeb ja pakendi sisu

Memantine LEK 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ovaalsed õhukese

polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks

Memantine LEK 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatupunased, ovaalsed õhukese

polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Poolitusjoon ei ole mõeldud tableti purustamine.

Memantiin LEK 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval PVC / PVDC-alumiinium

blisterpakendites, kus on 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 ja 112 tabletti.

Memantiin LEK 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval PVC / PVDC-alumiinium

blisterpakendites, kus on 28, 30, 42, 56, 98 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Kreeka

Tootjad

Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Kreeka

või

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Kreeka

või

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.