Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Memantine LEK

ATC Kood: N06DX01
Toimeaine: memantine hydrochloride
Tootja: Pharmathen S.A.

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Memantine LEK 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg

memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid.

28 õhukese polümeerikattega tabletti.

30 õhukese polümeerikattega tabletti.

42 õhukese polümeerikattega tabletti.

50 õhukese polümeerikattega tabletti.

56 õhukese polümeerikattega tabletti.

60 õhukese polümeerikattega tabletti.

98 õhukese polümeerikattega tabletti.

100 õhukese polümeerikattega tabletti.

112 õhukese polümeerikattega tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Kreeka

Tel.: +30 210 66 65 067

Email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/13/826 /001

EU/1/13/826 /002

EU/1/13/826 /003

EU/1/13/826 /004

EU/1/13/826 /005

EU/1/13/826 /006

EU/1/13/826 /012

EU/1/13/826 /013

EU/1/13/826 /014

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Memantine LEK 10 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

TABLETTIDE BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Memantine LEK 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pharmathen S.A.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4. PARTII NUBER

Partii nr: {number}

5. MUU