Lecrolyn - silmatilgad, lahus (40mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01GX01
Toimeaine: kromoglütsiinhape
Tootja: Santen Oy

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

LECROLYN 40 mg/ml silmatilgad, lahus

Naatriumkromoglükaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud teile. Ärga andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Lecrolyn silmatilgad ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lecrolyn silmatilkade kasutamist
 3. Kuidas Lecrolyn silmatilkasid kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lecrolyn silmatilkasid säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lecrolyn silmatilgad ja milleks seda kasutatakse

Naatriumkromoglükaati pidurdab histamiini ja teiste põletikku põhjustavate mediaatorite vabanemist. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks ravimi kasutamist alustada profülaktiliselt enne vaevuste ilmnemist. Lecrolyn silmatilkasid kasutatakse allergilise konjunktiviidi raviks ja ennetamiseks.

Mida on vaja teada enne Lecrolyn silmatilkade kasutamist

Ärge kasutage Lecrolyn silmatilkasid

 • Kui te olete allergiline (ülitundlik) naatriumkromoglükaadi või Lecrolyn silmatilkade mõne koostisosa suhtes

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Muud samal ajal kasutatavad ravimid Lecrolyni silmatilkasid ei mõjuta.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lecrolyn silmatilgad ei mõjuta autojuhtimist ega teravat nägemist nõudvaid toiminguid.

Oluline teave mõningate Lecrolyni koostisainete suhtes

Lecrolyn silmatilgad sisaldavad säilitusainena bensalkooniumkloriidi. Bensalkooniumkloriid võib ladestuda pehmesse kontaktläätse ja võib muuta kontaktläätse värvust. Kui on vaja kanda kontaktläätsi Lecrolyn ravi ajal, siis tuleb läätsed enne ravimi tilgutamist silmast ära võtta ja tagasi võib panna, kui tilgutamisest on möödunud 15 minutit.

Kuidas Lecrolyn silmatilkasid kasutada

Kasutage Lecrolyn silmatilkasid vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Toode on vaid silma manustamiseks.

Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 4-aastastele lastele on 1...2 tilka mõlemasse silma 2 korda päevas.

Sesoonse (aastaajast sõltuva) allergilise konjunktiviidi ravi tuleks alustada kohe kui ilmnevd esimesed haigustunnused, või alustada ravimi kasutamist profülaktiliselt enne taimede ja puude õitsemisperioodi. Ravi tuleb jätkata kogu õietolmuperioodi vältel.

Arst võib seda ravimit teile välja kirjutada mõnel muul näidustusel ja/või mõnes muus annuses kui on ära märgitud infolehel. Järgige alati vaid arsti ettekirjutusi.

Enne silmatilkade manustamist:

 • Peske käed
 • Valige silmatilkade manustamiseks teile sobiv asend (nt. istuge, heitke pikali, seiske peegli ees)

Manustamine:

Silmatilgapudel on vaid individuaalseks kasutamiseks.

 1. Avage pudel. Hoidmaks lahust saastumisest, ärge puudutage tilguti otsaga mingeid pindu.
 2. Kallutage pea kuklasse ja asetage

pudel kohakuti silmaga.

 1. Tõmmake alumist silmalaugu allapoole, vaadake üles ja tilgutage tilk silma.
 2. Sulgege silm ja vajutage nimetissõrmega silma sisemisele (ninapoolsele) nurgale umbes 1 minut. Sellega hoiate ära silmatilkade väljavoolamise pisarateede kaudu neelu. Sulgege pudel.

Kui te tilgutate samasse silma mitmeid ravimeid, siis pidage vähemalt 5 min. vahet erinevate tilkade tilgutamisel.

Kui kasutasite Lecrolyn silmatilkasid rohkem kui ette nähtud

Lokaalsel manustamisel silma on üleannustamine ebatõenäoline. Teadaolevalt ei ole üleannustamine põhjustanud kõrvaltoimeid. Kui te kahtlustate, et üleannustamine võis põhjustada mittesoovitavaid toimeid, võtke ühendust arsti või apteekriga.

Kui te unustate Lecrolyni võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lecrolyn põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lecrolyn silmatilgad on tavaliselt hästi talutavad. Pärast tilgutamist võib esineda mööduvat kipitust või ärritusnähte silmas ning mööduvat hägusat nägemist.

Ülitundlikkust esineb väga harva.

Lecrolyn silmatilgad sisaldavad säilitusainet bensalkooniumkloriid, mis võib põhjustada silmade ärritust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lecrolyn silmatilkasid säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Lecrolyni pärast pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast pudeli esmakordset avamist võib tilkasid kasutada 28 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lecrolyn sisaldab

Toimeaine on naatriumkromoglükaat. 1 ml Lecrolyn silmatilkasid sisaldab 40 mg (4%) naatriumkromoglükaati.

Abiained on bensalkooniumkloriid (70 mikrogrammi/ml), glütserool, dinaatriumedetaat, polüvinüülalkohol ja süstevesi.

Kuidas Lecrolyn välja näeb ja pakendi sisu

Lahus on läbipaistev värvitu või veidi kollakas lahus.

Valgest plastist (LDPE) pudel plastist (HDPE) keeratava korgiga, sisaldab 5 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole

Pärnu mnt. 501

76401 Laagri, Harjumaa tel. 6503680

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2016.