Linoseptic - geel (1mg +10mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D08AJ81
Toimeaine: oktenidiin +fenoksüetanool
Tootja: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Linoseptic, 1 mg/10 mg/g geel

Oktenidiinvesinikkloriid/fenoksüetanool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 2 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Linoseptic ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Linosepticu kasutamist
  3. Kuidas Linosepticut kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Linosepticut säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Linoseptic ja milleks seda kasutatakse

Linoseptic sisaldab toimeainet oktenidiinvesinikkloriidi, mis on antiseptik ja desinfektant, ning fenoksüetanooli, mis on bakteritsiid.

Seda kantakse nahale väikeste pindmiste haavade korduvaks täiendavaks antiseptiliseks raviks igas vanuses patsientidel piiratud aja jooksul.

Mida on vaja teada enne Linosepticu kasutamist

Ärge kasutage Linosepticut:

kui olete oktenidiinvesinikkloriidi, fenoksüetanooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Seda ravimit ei tohi kasutada kõhuõõnes (nt operatsiooni ajal [intraoperatiivselt]), kusepõies või kõrva kuulmekilel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge laske Linosepticul sattuda kontakti anioonsete tensiididega (seep, pesuvahendid).

Ärge neelake ravimpreparaati alla ega laske sellel sattuda vereringesse, nt juhusliku süstimise teel. Võimalike koekahjustuste vältimiseks tuleb ravimit peale kandes olla hoolikas ning tagada, et preparaati ei kanta peale survega ega süstita koe sisse.

Haavaõõnsuste korral (suuremad ja sügavamad haavad, kus osa nahka puudub), tuleb veenduda, et see ravimpreparaat pääseb haavast välja (nt dreeni või tampooni kaudu).

Linosepticu kasutamist silmas tuleb vältida. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega.

Lapsed

Vastsündinutel, eriti enneaegselt sündinutel, tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Linoseptic võib põhjustada tõsiseid nahakahjustusi. Eemaldage liigne ravim ja veenduge, et geel ei jääks nahale kauemaks kui vajalik (sh materjalid, kuhu sattunud ravimitilgad on otseses kokkupuutes patsiendiga).

Linosepticu kasutamine lastel peaks piirduma paari päevaga.

Muud ravimid ja Linoseptic

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetavaid ravimeid.

Ärge kandke seda ravimit PVP-joodi põhiste desinfektantidega (antiseptikumid) töödeldud nahapiirkonna lähedale, kuna see võib põhjustada naha värvumist tumepruuniks või lillaks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Linosepticut ei tohi kasutada raseduse ajal.

Imetamine

On ebatõenäoline, et see ravim eritub rinnapiima.

Linosepticut ei tohi kasutada imetavatel emadel rinnapiirkonnas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Linosepticul ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Linoseptic sisaldab butüülhüdroksütolueeni

Butüülhüdroksütolueen võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

Kuidas Linosepticut kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimpreparaat on ainult kutaanseks kasutamiseks. Kandke ravimit põhjalikult ravitavale alale, kuni haav on täielikult kaetud.

Oodake vähemalt 1 või 2 minutit enne täiendavate meetmete tarvitamist, nagu nt haavasideme paigaldamine.

Ravimi tõhususe tagamiseks peate neid juhiseid täpselt järgima.

Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 2 nädalat, ilma et peaksite nõu oma arstiga.

Kasutamine lastel

Paikse manustamise tõttu kasutatakse Linosepticut täiskasvanutel ja lastel ühtmoodi. Alla 6 aasta vanustel lastel peab kasutamine piirduma paari päevaga.

Kui te kasutate Linosepticut rohkem kui ette nähtud

Paikselt manustatava preparaadi puhul on üleannustamine väga ebatõenäoline. Kui aga tunnete muret, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui neelate Linosepticut kogemata alla, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Linosepticut kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1 000-st):

Harvadel juhtudel võib tekkida manustamiskohas põletustunne, punetus, sügelemine ja soojustunne.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

Võimalikud on kontaktallergilised reaktsioonid, nt ravitud nahapiirkonna ajutine punetus.

Kui Linosepticut kasutatakse suu loputamiseks, põhjustab see ajutiselt mõru maitset.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Linosepticut säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast esmast avamist: hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 1 aasta.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Linoseptic sisaldab

Toimeained on oktenidiinvesinikkloriid ja fenoksüetanool. 1 g geeli sisaldab 1 mg oktenidiinvesinikkloriidi ja 10 mg fenoksüetanooli.

Teised koostisosad on 96 % etanool, 85 % glütserool, poloksameer 407 (sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321)) ja puhastatud vesi.

Kuidas Linoseptic välja näeb ja pakendi sisu

Linoseptic on selge läbipaistev ja homogeenne geel, mis madalal temperatuuril (alla 15 °C) muutub väga vedelaks ning kõrgemal temperatuuril viskoossemaks. See on saadaval läbipaistvates tuubides, mis on valmistatud HD- ja LD-polüetüleenist ning varustatud läbipaistva keermestatud korgiga, mis on valmistatud polüpropüleenist.

Pakendi suurus on 30 g.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56

33611 Bielefeld, SAKSAMAA E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

 

Austria:

Linoseptic 1 mg/g + 10 mg/g Gel

Tšehhi

Linoseptic 1 mg/g + 10 mg/g gel

Vabariik:

 

Eesti:

Linoseptic

Saksamaa:

Linoseptic 1 mg/g + 10 mg/g Gel

Ungari:

Linoseptic 1 mg/g + 10 mg/g gél

Leedu:

Linoseptic 1 mg/g + 10 mg/g gelis

Läti:

Linoseptic 1 mg/10 mg/g gels

Poola:

Linoseptic

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.