Lorans - tablett (2,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05BA06
Toimeaine: lorasepaam
Tootja: Medochemie Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lorans 1 mg tabletid

Lorans 2,5 mg tabletid

Lorasepaam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lorans ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lorans’i võtmist
 3. Kuidas Lorans’it võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lorans’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lorans ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Lorans, mida selles infolehes nimetatakse lorasepaamiks või lorasepaami tablettideks. Tabletid sisaldavad lorasepaami.

Toimeaine on lorasepaam, mis kuulub bensodiasepiinideks nimetatavate ravimite rühma. See leevendab ärevust ja seda kasutatakse lühiajaliselt leevendamaks ärevust, mis on tõsine, häiriv või põhjustab suurt ebameeldivust ning ärevusest põhjustatud unehäirete raviks. Seda võib kasutada ka rahustina natuke aega enne hambaraviprotseduuri või kirurgilist operatsiooni.

Mida on vaja teada enne Lorans’i võtmist

Ärge võtke Lorans’it:

 • kui olete lorasepaami või mõne teise bensodiasepiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on raskeid hingamis või rinnaõõne häireid
 • kui teil esineb tugev lihaste väsimus või nõrkus seisund nimega myasthenia gravis
 • kui teil on raske maksahaigus
 • kui teil esineb une ajal hingamishäireid – seisund nimega uneapnoe
 • kui teil on olnud püsivat alkoholi ja/või ravimite kuritarvitamist
 • kui te toidate rinnaga, kuna lorasepaam võib erituda rinnapiima (vt lõik „Rasedus ja imetamine“

allpool).

Kui midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, ärge võtke lorasepaami ja pöörduge oma arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne Lorans’i võtmist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • Kui te olete rase või planeerite rasestumist (vt lõik „Rasedus ja imetamine“)
 • Kui teil on isiksusehäire; see võib tähendada, et teil on suurem võimalus jääda lorasepaamist sõltuvusse
 • Kui teil on probleeme neerude või maksaga
 • Kui teil on varem esinenud depressiooni, kuna see võib lorasepaamravi ajal taastekkida
 • Kui teil on depressioon, kuna lorasepaam võib suurendada enesetapumõtteid või suundumusi, mis teil võivad esineda
 • Kui teil on hingamishäireid
 • Kui teil on koordinatsioonihäireid või kui te võtate palju ravimeid, mis mõjutavad ajutegevust
 • Kui teie silmasisene rõhk on õrgenenud, nimetakse glaukoomiks
 • Kui te olete eakas, kuna teil võib olla suurem tõenäosus kukkuda.

Kuigi lorasepaam võib teile siiski sobida, peate te arutama oma arsti või apteekriga, kui mõni ülalmainitud punktidest käib teie kohta. Tehke seda enne lorasepaami võtmist.

Muud ravimid ja Lorans

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, sh retseptita ostetavaid ravimeid. Teised ravimid võivad mõjutada lorasepaami toimimist. Lorasepaam ise võib samuti mõjutada teiste ravimite toimet.

Öelge oma arstile, kui te võtate:

 • mõnda teist rahustit või ärevusevastast ravimit;
 • antidepressante;
 • tugevaid valuvaigisteid, nagu tramadool, kodeiin, morfiin, metadoon;
 • epilepsiaravimeid, nt naatriumvalproaat;
 • allergivastaseid antihistamiinikume;
 • meeleolu või vaimsete häirete ravimeid, nagu kloorpromasiin, klosapiin, haloperidool, loksapiin;
 • astma ravimeid, nagu teofülliin või aminofülliin;
 • lihaslõõgasteid;
 • podagra ravimit nimega probenetsiid;
 • skopolamiini nimelist ravimit, mida võidakse kasutada soolestiku probleemide korral enne operatsiooni.

Lorans koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge tarvitage lorasepaami võtmise ajal alkoholi.

Kui te võtate terve annuse õhtul, ei tohi seda võtta kuni 4 tunni jooksul pärast toidukorda, vastasel juhul võivad teil järgmisel päeval avalduda jääknähud.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lorasepaami ei tohi raseduse ajal kasutada. Kui te olete rase või planeerite rasestumist, ärge võtke seda ravimit kõigepealt oma arstiga rääkimata. Raseduse ajal võetuna võib lorasepaam kahjustada sündimata last. Kui te võtate lorasepaami raseduse hilises järgus või sünnituse ajal, võib teie laps olla vähem akktiivsem kui teised lapsed, tema lihased võivad olla pehmed ja lõdvad, kehatemperatuur ja/või vererõhk madal, mõnikord esineda hingamis- või söömisraskusi ja lõtva olekut. Teie laps ei pruugi mõnda aega reageerida adekvaatselt külmale. Kui te võtate raseduse hilises järgus lorasepaami regulaarselt, võivad teie lapsel pärast sündi tekkida ärajätunähud.

Lorasepaam võib erituda rinnapiima. Seetõttu ei tohi seda rinnaga toitmise ajal võtta, välja arvatud juhul, kui eeldatavad kasud kaaluvad üles võimaliku riski lapsele. Teie lapsel võib muidu tekkida sedatsioon ja raskused rinna imemisel. Sellisel juhul on soovitatav lapse jälgimine.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige lorasepaami võtmise ajal autot, käsitsege masinaid või sooritage keskendumist nõudvaid tegevusi. Lorasepaam võib päeva jooksul muuta teid uniseks või põhjustada pearinglust ja mõjutada keskendumist. Need toimed võivad olla tugevamad, kui te ei ole öösel piisavalt maganud.

Lorans sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Lorans’it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lorasepaami tabletid tuleb neelata alla koos klaasitäie veega.

Suur annus magamamineku eelselt võib põhjustada järgmisel päeval unisust või pearinglust („pohmelli efekt“), eriti juhul, kui te pole maganud 7...8 tundi nagu vaja (palun vaadake lõiku „Autojuhtimine ja masinate käsitsemine“).

Kui teile on määratud lorasepaami ärevuse või unehäirete raviks, kestab ravi tavaliselt mõnest päevast 4 nädalani ning sisaldab ka annuse järk-järgulist vähendamist ravi lõpus.

Täiskasvanud (üle 18-aasta vanused):

Ärevus: tavaline algannus on 0,5 mg, võetuna 2 või 3 korda ööpäevas, annust võib suurendada kuni 2,5 mg ööpäevas (säilitusannus). Ööpäevase annuse võib jagada 2 või 3 üksikannuseks, mis võetakse ööpäeva jooksul või siis võib annuse võtta ühekordse annusena õhtul, 4 tundi pärast sööki ja 30 minutit enne magamaminekut. Teie arst ütleb teile kui sageli te peate oma tablette võtma. Ööpäevast maksimaalset annust 2,5 mg ei tohi ületada.

Ärevusest põhjustatud unetus: tavaline algannus on 1 mg enne magamaminekut, mida võib suurendada kuni 2 mg enne magamaminekut.

Enne operatsiooni või hambaravi protseduure: tavaline annus on 2...4 mg, võetuna 1...2 tundi enne operatsiooni.

Eakatele ja neeru- või maksaprobleemidega patsientidele võib määrata väiksema annuse, tavaline algannus on ligikaudu pool täiskasvanu tavaannusest. Teie arst jälgib, kuidas te ravimile reageerite ja vajadusel muudab annust.

Lapsed ja noorukid:

Lorasepaami ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, välja arvatud järgmiste ravide korral.

6-aastased ja nooremad:

Alla 6-aastaseid lapsi ei tohi lorasepaamiga ravida.

6...12-aastased:

Enne operatsiooni või hambaravi protseduuri: tavaline annus on 0,5...1 mg, sõltuvalt lapse kehakaalust (0,05 mg/kg kehamassi kohta ei tohi ületada), võetuna vähemalt üks tund enne operatsiooni.

13...18-aastased:

Enne operatsiooni või hambaraviprotseduuri: tavaline annus on 1...4 mg, võetuna 1...2 tundi enne operatsiooni.

Lorasepaami 1 mg tablette saab pooleks murda, et oleks võimalik manustada kaks võrdset annust. Iga pool tabletti sisaldab 0,5 mg lorasepaami.

Lorasepaami 2,5 mg tablette saab pooleks murda, et oleks võimalik manustada kaks võrdset annust. Iga pool tabletti sisaldab 1,25 mg lorasepaami.

Teie arst võib teile sobilikku annust kohandada, sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite ja kui hästi te tablette talute. Teie arst selgitab teile rohkem. Järgige alati oma arsti juhiseid.

Kui te võtate Lorans’it rohkem kui ette nähtud

Otsige koheselt meditsiinilist abi, kas helistades oma arstile või minnes lähima haigla vastuvõttu. Ärge juhtige ise autot – laske end viia sõbral või naabril või kutsuge kiirabi. Võtke alati ravimipakend endaga kaasa, isegi siis kui see on tühi. Siis on arstil võimalik teada, mida te võtnud olete.

Kerge üleannustamise sümptomid on uimasus, vaimne segasusseisund ja letargia; raskematel juhtudel võivad ilmneda kõnelemisraskused, segane kõne, kohmakus või tasakaalutus, lihastoonuse langus ja tasakaalu ning koordinatsiooni kadumine.

Kui te unustate Lorans’it võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil ravitakse ärevust ja kui annuse võtmise unustamisest on möödas vähem kui 3 tundi, võtke see niipea kui teile meenub ja jätkake seejärel tavapäraselt. Kui möödas on rohkem kui 3 tundi, ärge muretsege ja võtke lihtsalt järgmine tablett õigel ajal.

Kui teil ravitakse unehäireid, võtke tablett ainult siis, kui teil on varuks piisavalt uneaega.

Lorans’i võtmise ajal

Lorasepaami tabletid võivad päeva jooksul mõjutada teie keskendumisvõimet ja muuta teid uniseks. Mõned eakamad patsiendid võivad lorasepaami võtmise järgselt tunda pearinglust ja see võib seada nad kukkumise ohtu.

Teil võib lorasepaami suhtes tekkida tolerantsus. Mõnenädalase kasutamise järel võivad ravimi kasulikud toimed vähem ilmnevad.

Kui teile määratakse lorasepaami kauemaks kui 4 nädalat, võib teie arst soovida teilt võtta aegajalt vereanalüüse, et kontrollida vere- ja maksanäitajaid. Lorasepaam võib vahel mõjutada maksafunktsiooni või verd.

Sõltuvus lorasepaamist võib ilmneda pärast pikaajalist ravi. Lorasepaami tablette määratakse tavaliselt lühiajaliseks raviks, mõnest päevast kuni nelja nädalani, sh annuse vähendamise aeg ravi lõpus. See vähendab lorasepaamist sõltuvusse sattumise või ravi lõpetamisel tekkida võivate ebameeldivate kõrvaltoimete võimalust. Lisainformatsiooni vt järgmisest lõigust.

Kui te lõpetate Lorans’i võtmise

Pärast seda, kui te olete lõpetanud oma ravi lorasepaamiga, otsustab teie arst kas te vajate edasist ravi. Lorasepaami tablettide arvu ja seda, kui tihti te neid võtate, tuleb alati aeglaselt vähendada, enne kui te nende võtmise täielikult lõpetate. See võimaldab teie organismil harjuda olema ilma lorasepaamita ja vähendab lõpetamisel ebameeldivate kõrvaltoimete esinemise võimalust. Teie arst ütleb teile, kuidas seda teha.

Kui te lõpetate lorasepaami võtmise, võivad teil tekkida ärajätusümptomid, nagu peavalu, lihasvalu, ärevus, unehäired, pinge, depressioon, rahutus, pearinglus, iiveldus, kõhulahtisus, söögiisu kadumine, segasus, ärrituvus, erutatus, värinad, kõhu ja/või lihasvalu, südamerütmi muutused, lühimälu kaotus, kõrge palavik ja higistamine. Teie algne unehäire võib taastuda. Kui mõni neist sümptomitest ilmneb, ei kesta need tavaliselt kaua. Kui teil esineb mõni nendest sümptomitest, küsige nõu oma arsti käest.

Ärge lõpetage lorasepaami võtmist järsku. Teil võivad tekkida raskemad ärajätunähud, nagu reaalsustaju kadumine, elust eraldumise tunne, emotsioonitus. Mõnedel patsientidel on esinenud käte ja jalgade tuimust või kihelustunnet, oksendamist, helinat kõrvus, tõmblusi, olematute asjade kuulmist või nägemist, krampe ja ülitundlikkust puudutusele, helile või valgusele. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, küsige koheselt nõu oma arsti käest.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest, pöörduge koheselt oma arsti poole:

 • Ootamatu ja raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskusi ja pearinglust
 • Raske allergiline reaktsioon, millega kaasneb näo, huulte ja kõri turse
 • Naha ja silmavalgete kollasus
 • Hingamisraskused
 • Enesevigastamise või enesetapumõtted
 • Vaimse seisundi muutused, nt rahutus, erutuvus, ärrituvus, agressiivsus, hallutsinatsioonid, tavatu käitumine ja veendumused.

Öelge oma arstile või apteekrile, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage – ilmneb rohkem kui ühel kasutajal 10’st:

 • Uimasus, sedatsioon
 • Väsimus

Sage – ilmneb 1...10 kasutajal 100’st:

 • Segasus, depressioon,depressiooni ilmnemine
 • Halb lihaskontroll, pearinglus
 • Lihasnõrkus, jõu kadumine
 • Energiapuudus

Aeg-ajalt – ilmneb 1...10 kasutajal 1000’st:

 • Iiveldus
 • Suguiha muutused, impotentsus, orgasmi saamise vähenemine

Lorasepaami kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest, aga nende esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata:

 • Punaste ja valgete vereliblede ning trombotsüütide vähesus, mille tulemuseks on seletamatud verevalumid ja veritsused, kahvatu nahk, nõrkus/hingeldamine ja/või sagedased infektsioonid.
 • Allergilised nahareaktsioonid, nt punetus, lööve; juuste väljalangemine
 • Madal naatriumitase veres, kontsentreeritud (väga tume) uriin
 • Väga madal kehatemperatuur
 • Lühimälu kaotus
 • Lihasspasmid, raskused suu avamisel, kalduvus keelt suust välja ajada, segane kõne ja tavatud muutused kehaasendis, keskendumisraskused, pearinglus, pöörlemistunne, peavalu, värinad, krambid, teadvusetus
 • Ähmane nägemine, topeltnägemine
 • Madal vererõhk
 • Seksuaalne erutus
 • Ärevus, erutuvus, erutatavus, vaenulikkus, agressioon, raev, unehäired, olematute asjade kuulmine ja nägemine – need võivad tõenäolisemalt ilmneda lastel ja eakatel
 • Hingamissageduse alanemine, hingeldamine, ajutine hingamisseisak, sh magades, astma ägenemine, kõnelemisraskused ja segane kõne
 • Kõhukinnisus
 • Maksafunktsiooni muutused – teie arst kontrollib seda
 • Muutused veres – teie arst kontrollib seda

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lorans’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25OC. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lorans sisaldab

 • Toimeaine on lorasepaam. Üks tablett sisaldab 1 mg või 2,5 mg lorasepaami.
 • Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, povidoon (K30), krospovidoon (tüüp A), maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat ja kaaliumpolakriliin.

Kuidas Lorans välja näeb ja pakendi sisu

Lorans 1 mg: valged, ümmargused, lamedad, kaldservadega, poolitusjoonega tabletid, millel on märgistus „1.0“.

Lorans 2,5 mg: valged, ümmargused, lamedad, kaldservadega, poolitusjoonega tabletid.

Saadaval on blisterpakendid sisaldusega 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 või 500 (pakend apteekidele või haiglatele) tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Küpros

Tootjad:

Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV, Dijkgraaf 30, 6921 RL Duiven, Holland Medochemie Ltd., 2 Michael Erakleous Street, 4101 Agios Athanassios, Limassol, Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole . Netdoktor OÜ

Seebi 3, 11316 Tallinn tel. 56480207

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.