Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Levetiracetam Sun

ATC Kood: N03AX14
Toimeaine: levetiracetam
Tootja: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Artikli sisukord

 

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS20

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

10 viaali sisaldav karp

1.  RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam SUN-i 100 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 

Levetiratsetaam

2.  TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 500 mg/5 ml levetiratsetaami. 

1 ml sisaldab 100 mg levetiratsetaami.

3. ABIAINED

Naatriumatsetaadi trihüdraat, jää-äädikhape, naatriumkloriid, süstevesi. Lisainformatsiooni

saamiseks vt pakendi infolehte.

4.  RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS 

500 mg/5 ml

10 viaali infusioonilahuse kontsentraadiga

5.  MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 

Intravenoosseks kasutamiseks.

6.  ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.  TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.  KÕLBLIKKUSAEG 

Kõlblik kuni:

Kasutada koheselt pärast lahustamist.

9.  SÄILITAMISE ERITINGIMUSED21

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10.  ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.  MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

12.  MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/741/001

13.  PARTII NUMBER

Partii nr

14.  RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.  KASUTUSJUHEND

16.  INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks heaks kiidetud22