Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Luveris - Luveris toote info LISA III

ATC Kood: G03GA07
Toimeaine: lutropin alfa
Tootja: Merck Serono Europe Ltd.

Artikli sisukord

 

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

LUVERIS 75 RÜ, VIAALID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Luveris 75 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti.

Lutropiin alfa

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Koostis: üks viaal pulbriga sisaldab 75 RÜ lutropiin alfat.

3. ABIAINED

Abiained: polüsorbaat 20, sahharoos, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, dinaatriumfosfaatdihüdraat, kontsentreeritud fosforhape, naatriumhüdroksiid, metioniin ja lämmastik.

Üks lahustiampull sisaldab 1 ml süstevett. (EU/1/00/155/001-003)

Üks lahustiviaal sisaldab 1 ml süstevett. (EU/1/00/155/004-006)

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal süstelahuse pulbriga/1 ampull lahustiga.

3 viaali süstelahuse pulbriga/3 ampulli lahustiga.

10 viaali süstelahuse pulbriga/10 ampulli lahustiga.

1 viaal süstelahuse pulbriga/1 viaal lahustiga.

3 viaali süstelahuse pulbriga/3 viaali lahustiga.

10 viaali süstelahuse pulbriga/10 viaali lahustiga.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/155/001 (1 viaal/ 1 ampull)

EU/1/00/155/002 (3 viaali/ 3 ampulli)

EU/1/00/155/003 (10 viaali/10 ampulli)

EU/1/00/155/004 (1 viaal/ 1 viaal)

EU/1/00/155/005 (3 viaali/ 3 viaali)

EU/1/00/155/006 (10 viaali/ 10 viaali)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

Lahusti partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Luveris 75 RÜ