Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

LORAMYC - LORAMYC ravimi omaduste kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LORAMYC, 50 mg, mukoadhesiivsed bukaaltabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 50 mg mikonasooli. INN. Miconazolum
Abiained: laktoosmonohüdraat, piimavalgu kontsentraat. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Mukoadhesiivne bukaaltablett.
Valged kuni kergelt kollased tabletid, millel on ümar pool ja lame pool märgistusega “L”.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Orofarüngeaalse kandidoosi ravi vähenenud immuunsusega patsientidel (vt lõik 5.1).

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Gingivaalne.
Ainult täiskasvanutele.
Ühe mukoadhesiivse bukaaltableti manustamine üks kord päevas 7 kuni 14 päeva vältel, sõltuvalt

patsiendi kliinilisest vastusest. Soovitav on tablett manustada hommikul pärast hammaste pesemist, kuna öösel on süljevool oluliselt väiksem. LORAMYC’i võib manustada koos toidu ja joogiga.
Kui paranemist ei esine 7 päeva järel, tuleb ravi jätkata järgmise 7 päeva vältel.
Täieliku kliinilise paranemise korral (defineeritud, kui haiguse sümptomite täielik taandumine) pärast
7-päevast ravi võib LORAMYC’i kasutamise lõpetada.

Manustamisviis
LORAMYC tuleb paigutada ülemisele igemele, vahetult lõikehamba kohale. 

•     Kui tablett on pudelist välja võetud, tuleb see koheselt ära kasutada. Pange tähele, et tabletil on ümar pool ja lame pool.

•     Tableti ümar pool tuleb asetada ülemisele igemele, lõikehamba kohale. Hoidke tabletti sõrmega kergelt ülemisele huulele vajutades 30 sekundit paigal.

•     Kui tablett ei jää korralikult kinni, tuleb see uuesti paigutada.

•     Kui tablett tuleb esimese 6 tunni jooksul lahti ja te ei neelanud seda alla, tuleb see koheselt tagasi asetada.

•     Kui olete LORAMYC’i kogemata alla neelanud, on soovitav juua klaas vett. Kui olete tableti esimese 6 tunni jooksul alla neelanud, tuleb tablett asendada ainult üks kord.

•     Iga LORAMYC kasutamisega tuleb tablett paigutada vaheldumisi parema ja vasaku ülemise igeme poolele. 


Eakad:
Eakad võivad LORAMYC’i kasutada. 

Lastel kasutamise kogemus puudub.

4.3 Vastunäidustused
•     Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 

•     Allergia piima- või piimasaaduste suhtes.

•     Maksakahjustusega patsiendid. 

•     Samaaegne suukaudsete antikoagulantide, hüpoglükeemiliste sulfoonamiidide, tsisapriidi, pimosiidi, tungaltera alkaloidide: ergotamiini, dihüdroergotamiini kasutamine (vt lõik 4.5).


4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
Samaaegne manustamine koos halofantriiniga ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).
LORAMYC’i ei tohi kasutada patsientidele, kelle esineb harvaesinev pärilik galaktoosi talumatuse,
Lappi laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.
LORAMYC’i kasutamisel on harva esinenud lokaalset ärritust. Nagu kõigi ravimite puhul, võib

esineda ülitundlikkusreaktsioone.
Kuna LORAMYC paigutatakse ülemisele igemele, vahetult lõikehamba kohale, tuleb:

•     Vältida olukordi, mis segavad tableti kinnitumist, kaasaarvatud juba paigaldatud tableti puudutamine või surumine. Vältida tuleb ka närimiskummi kasutamist.

•     Tabletti ei tohi imeda, närida ega alla neelata.

•     Kui hammaste pesemine toimub päevasel ajal, ei tohi tabletti puutuda ja suud tuleks loputada ettevaatlikult.

•     Kui esineb suukuivus, on soovitav rohkelt juua.

•     Võib ette tulla juhuslikku LORAMYC’i allaneelamist. Kui olete LORAMYC’i kogemata alla neelanud, on soovitav juua klaas vett.


4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Mikonasool on CYP2C9 ja CYP3A4 inhibiitor. Koostoimeid LORAMYC’iga ei ole uuritud. Kuigi LORAMYC’i süsteemset imendumist on ebapiisavalt uuritud, on kitsa terapeutilise indeksiga ravimite ning CYP2C9 ja CYP3A4 poolt metaboliseeritud ravimite tarvitamine vastunäidustatud seoses suurenenud ekspositsiooniga (vt lõik 4.3)
Samaaegne kasutamine on vastunäidustatud:
• Suukaudsed antikoagulandid
Ettenägematu veritsus, mis võib osutuda tõsiseks.

• Tsisapriid
Suurenenud ventrikulaarse arütmia risk, nt torsades de pointes.


• Pimosiid
Suurenenud ventrikulaarse arütmia risk, nt torsades de pointes.

• Tungaltera alkaloidid: ergotamiin, dihüdroergotamiin
Ergotismi (tungaltera mürgistuse) oht koos jäsemete nekroosiga.

• Hüpoglükeemilised sulfoonamiidid
Potentsiaalne hüpoglükeemiliste sümptomite, isegi kooma, esinemine.

Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav

• Halofantriin
Suurenenud ventrikulaarse arütmia risk, nt torsades de pointes.

Samaaegne kasutamine, mis nõuab kasutamisel ettevaatusabinõusid:

• Fenütoiin (ja fosfenütoiin, metabolismi tagajärjel)
Suurenenud fenütoiini plasmakontsentratsioonid, mis võivad ulatuda toksiliste tasemeteni seoses
fenütoiini metabolismi pidurdumisega maksas.
Soovitatav on kliiniline jälgimine.

4.6 Rasedus ja imetamine
Rasedus
Mikonasooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed ei näita teratogeenset
toimet, kuid teisi toimeid viljakusele on täheldatud (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.
Mikonasooli tohib raseduse ajal kasutada ainult vajadusel.

Imetamine Mikonasooli eritumise kohta inimese rinnapiima puuduvad andmed. Seetõttu tuleb imetamise ajal kasutada ravimit ettevaatusega.
Kui vastsündinu või rinnaga toitev ema kasutab tsisapriidi, on mikonasool ettevaatuse mõttes vastunäidustatud, kuna esineb võimalik ravimite koostoimete risk lapsele (torsades de pointes).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Mikonasool ei mõjuta teadaolevalt tähelepanu või autojuhtimise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed
LORAMYC’i ohutusprofiil baseerub 2 kliinilisel uuringul (172 patsienti, kaasa arvatud 25 HIVnakatunud patsienti ja 147 patsienti pea- ja kaelavähiga, kes said radioteraapiat).
Kõrvaltoimed on toodud organsüsteemide ja sageduste kaupa järgnevalt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1 000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1 000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on seedetrakti häired.
Seedetrakti häired
Sage: kõhuvalu, iiveldus, ebamugavustunne suus,  Aeg-ajalt: oksendamine
Närvisüsteemi häired
Sage: düsgeusia
Naha ja nahaaluskoe kahjustused Sage: sügelus Aeg-ajalt: dermatiit, lööve
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Sage: põletustunne tableti manustamiskohal  Aeg-ajalt: turse

4.9 Üleannustamine
Sümptomid
Üleannustamise korral võivad esineda oksendamine ja kõhulahtisus.

Ravi
Antidooti mikonasoolile ei ole teada: Üleannustamise ravi on sümptomaatiline.
Suure koguse LORAMYC’i juhuslikul sissevõtmisel võib olla vajalik  maoloputuse tegemine.
LORAMYC’i üleannustamise juhtumitest ei ole teatatud.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: infektsioonivastased ja antiseptilised ained suuõõne lokaalseks raviks
ATC - kood: A01AB09
Mikrobioloogia: Mikonasoolil on laialdane seenevastane toime Candida liikide, kaasa arvatud C. albicans ja ka mittealbicans liikide, nagu C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis ja C. pseudotropicalis vastu. Mikonasoolil on samuti antibakteriaalne toime grampositiivsete bakterite (kaasa arvatud Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus ja Erysipelothrix insidiosa) vastu. Suuõõne kandidiaasis kõige sagedamini osalevad Candida liigid (C. albicans, C. glabrata, C. krusei ja
C. tropicalis) on mikonasoolile vastuvõtlikud või mõõdukalt vastuvõtlikud.
Toimemehhanism Mikonasool avaldab oma seenevastast toimet, inhibeerides patogeeni rakumembraanis ergosterooli biosünteesi. Madalatel kontsentratsioonidel interakteerub ta seene tsütokroomi P450-ga, mille tagajärjel pidurdub 14-alfa-demetülatsioon, mis on ergosterooli biosünteesi üks vaheastmetest. Ergosterooli taseme langus ja järgnev lanosterooli kuhjumine tekitavad membraaniga seotud häireid. Mikonasool avaldab fungistaatilist toimet, pidurdades membraani sterooli sünteesi ja fungitsiidset toimet, muutes seenemembraani barjäärifunktsiooni.
Kliiniline kogemus
Uuringus pea- ja kaelavähiga patsientidega, kes said radioteraapiat (n=282), oli vastuse sagedus 14.
päeval 56% ja relapsi sagedus 30. päeval 19% (CI95: [10,7 ja 29,7]). Uuringus LORAMYC raviga
(mittevõrdlev, avatud uuring) oli HIV-positiivsete patsientide arv piiratud(n=26), mistõttu ei saa
efektiivsust selgelt näidata. Selles uuringus oli vastuse sagedus 15. päeval 84% ja relapsi sagedus 45.
päeval oli 32% (CI95: [14,9 ja 53,5]). 


5.2 Farmakokineetilised omadused
Mikonasooli suukaudne biosaadavus on madal (25...30%), kuna ta absorbeerub halvasti seedetrakti. Enamus imendunud mikonasoolist metaboliseeritakse maksas. Muutumatul kujul uriinis leidub vähem kui 1% manustatud annusest.
Neerukahjustuse korral ei ole mikonasooli farmakokineetika oluliselt mõjutatud. Aktiivseid metaboliite ei ole ja terminaalne poolväärtusaeg on ligikaudu 20 tundi.
Üksik LORAMYC annus, mis sisaldab 50 mg mikonasooli, manustatuna tervetele vabatahtlikele, annab maksimaalse keskmise süljekontsentratsiooni 15 mikrogrammi/ml 7 tundi pärast tableti paigale asetamist, kõveraaluse pindalaga (AUC0-24h) 55,23 mikrogramm.h/ml. Mõõdeti mikonasooli süljekontsentratsioonid, mis jäid üle 1 mikrogrammi/ml, mis on C. albicans liikide minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) alumine piir. See lävi saavutatakse 1 tund peale tableti paigaldamist. Keskmine ühest 50 mg tabletist saadav mikonasooli ekspositsiooni kestus üle MIK’i oli 13 tundi. Mikonasooli plasmakontsentratsioonid jäid enamikul tervetest vabatahtlikest allapoole kvantiteerimispiiri (0,4 mikrogrammi/ml). See kinnitab mikonasooli vähest imendumist läbi suulimaskesta või seedetrakti, pärast sülje allaneelamist.
7-päevase ravi järel olid kõik mikonasooli plasmakontsentratsioonid allpool kvantiteerimispiiri (0,1 mikrogrammi/ml).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Ühekordse ja korduva manustamisega toksikoloogilistes uuringutes ja pre- ja postnataalse arengu uuringutes on loomadel (hiir, rott, jänes, koer) toksilisi toimed nähtud 30 kuni 900 korda suuremates annustes, kui inimese soovitav maksimaalne annus (0,7 mg/kg). Reproduktiivtoksilisuse uuringutes vaadeldi mikonasooli embrüotoksilisi toimeid, aga mitte teratogeenset toimet.
Genotoksilisuse tavauuringud (Ames, kromosomaalne aberratsioon, mikronukleus) ei näidanud potentsiaalset genotoksilisust.
Lokaalsed tolerantsuse uuringud (hamstri põselimaskesta ja lokaalne lümfisõlme analüüs hiirel) ei näidanud toksilisust.
Kantserogeensusuuringuid mikonasooliga ei ole läbi viidud.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Hüpromelloos 2208 Piimavalgu kontsentraat Maisitärklis Laktoosmonohüdraat Naatriumlaurüülsulfaat Magneesiumstearaat Talk

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
36 kuud.

6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.


6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Pudel (HDPE) sisaldab 14 tabletti, kork (polüpropüleen) on lapsekindel ja sisaldab desikanti.
6.6
Erihoiatused ravimi hävitamiseks


7. MÜÜGILOA HOIDJA


Erinõuded puuduvad.
BioAlliance Pharma 49 Boulevard du Général Martial Valin 75015 Pariis Prantsusmaa


8. MÜÜGILOA NUMBER

686510


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

31.05.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2010.