Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

LORAMYC - LORAMYC pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

LORAMYC, 50 mg, mukoadhesiivsed bukaaltabletid

Mikonasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
•     Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

•     Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

•     Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

•     Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravim on LORAMYC ja milleks seda kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne LORAMYC’i kasutamist

3.     Kuidas LORAMYC’i kasutada

4.     Võimalikud kõrvaltoimed

5.     Kuidas LORAMYC’i säilitada

6.     Lisainfo


1. MIS RAVIM ON LORAMYC JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravimit kasutatakse Candida-liikide (pärmseened) poolt põhjustatud seeneinfektsioonide raviks suus ja kurgus, vähenenud immuunsusega patsientidel.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LORAMYC'I KASUTAMISTÄrge kasutage LORAMYC’i
•     kui olete allergiline (ülitundlik) mikonasooli suhtes, teiste asoolide gruppi kuuluvate ravimite suhtes või LORAMYC mõne koostisosa suhtes,

•     kui olete allergiline piima või piimasaaduste suhtes, 

•     kui teil on maksapuudulikkus (maksakahjustus),

•     kui te kasutate suukaudseid antikoagulante (ravimid, mis aeglustavad verehüüvet), hüpoglükeemili sulfoonamiide (diabeedi ravimid), tsisapriidi (refluksösofagiidi ravim), pimosiidi (psühhiaatriliste häirete ravim) ja tungaltera alkaloide: ergotamiin, dihüdroergotamiin (migreeni ravimid) (vt lõik “Kasutamine koos teiste ravimitega”).Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LORAMYC
•     Vältige kõiki olukordi, mis võivad segada tableti kinnitumist: ärge puudutage või suruge juba paigaldatud tabletti, vältige närimiskummi kasutamist.

•     Kui hammaste pesemine toimub päevasel ajal, vältige tableti puutumist pesemise ajal ja olge ettevaatlik suu loputamisel.

•     Kui teil esineb suukuivus, jooge rohkelt.

•     Kui olete LORAMYC’i kogemata alla neelanud, on soovitav juua klaas vett. Kui olete tableti esimese 6 tunni jooksul alla neelanud, tuleb tablett asendada ainult üks kord.

•     Kui tablett tuleb esimese 6 tunni jooksul lahti ja te ei neelanud seda alla, tuleb see koheselt tagasi asetada.Kasutamine koos teiste ravimitega
LORAMYC’i ei tohi kasutada, kui te kasutate juba mõnda järgnevatest ravimitest:
•     suukaudsed antikoagulandid (ravimid, mis takistavad vere hüübimist),

•     tsisapriid (kasutatakse refluksösofagiidi raviks),

•     pimosiid (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks), 

•     hüpoglükeemilised sulfoonamiidid (kasutatakse diabeedi raviks), 

• tungaltera alkaloidid: ergotamiin, dihüdroergotamiin (kasutatakse migreeni raviks). LORAMYC’i ei ole soovitav kasutada, kui kasutate juba mõnda järgnevatest ravimitest:

•     halofantriin (kasutatakse malaaria raviks).

LORAMYC’i kasutamist tuleks võimaluse korral vältida, kui kasutate juba mõnda järgnevatest ravimitest:

•     fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks).


Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Loramyc’i kasutamine koos toidu ja joogiga
Loramyc’i võib kasutada koos toidu ja joogiga.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Soovitav on raseduse ajal ravimi kasutamist vältida.

Kui saate ravi ajal teada, et olete rase, konsulteerige oma arstiga. Ainult teie arst võib kaaluda ravi
jätkamise vajadust.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine
Ei ole teada, kas mikonasool eritub inimese rinnapiima. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma
arstiga.

Kui teie last ravitakse tsisapriidi sisaldavate ravimitega, ei tohi te imetamise ajal seda ravimit
kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
LORAMYC ei mõjuta teadaolevalt autojuhtimist ja masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate LORAMYC 50mg tableti koostisainete suhtes:
LORAMYC sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Ärge kasutage, kui olete allergiline piimale või piimasaaduste suhtes.


3. KUIDAS LORAMYC'I KASUTADA

ÄRGENEELAKE LORAMYC’I ALLA
Kasutamisjuhend
LORAMYC tuleb paigutada ülemisele igemele, vahetult lõikehamba kohale.
•     Enne tableti paigutamist suhu leidke ülemisel igemel, esihamba kohal üles õige koht.

•     Avage pudel ja võtke tablett välja. Paigutage tablett suhu koheselt peale pudelist väljavõtmist. Tabletil on ümar pool ja lame pool, millele on märgistus “L”.

• Asetage ümar pool ülemisele igemele. 

•     Hoidke tabletti sõrmega, vajutades kergelt ülemisele huulele väljastpoolt 30 sekundit. See võimaldab tabletil kleepuda teie igeme külge. Seejärel vältige mitme minuti jooksul keelega tableti puudutamist.

•     Paigutage LORAMYC tablett suhu hommikuti, eelistatult pärast hammaste pesemist, ärge imege, närige või neelake tabletti alla.

•     Kui olete LORAMYC tableti kogemata alla neelanud, jooge klaas vett.

•     Igal tableti kasutamisel, kasutage vaheldumisi paremat ja vasakut igemepoolt.

•     Paigutage tablett uuesti igemele, kui see ei jäänud korralikult kinni.

Tableti kuju võib muutuda vastavalt igeme kujule, tänu sülje imendumisele.
Annus
Kasutage LORAMYC’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arstivõi apteekriga.

See ravim on mõeldud ainult täiskasvanutele.
Tavaline annus on üks tablett LORAMYC’i üks kord päevas.
Asetage LORAMYC ülemisele igemele hommikul, eelistatult pärast hammaste pesemist.
Kui teile tundub, et LORAMYC’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pöörduge nõu saamiseks arsti

või apteekri poole.
Ravi kestus
Tavaline ravi kestus on 7 kuni 14 päeva.

Kui te kasutate LORAMYC’i rohkem kui ette nähtud või neelate alla
Üleannustamise korral võite tunda iiveldust, võib esineda oksendamist. Konsulteerige koheselt arsti või apteekriga.
Kui te unustate LORAMYC’i kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral kasutamata.
Kui te lõpetate LORAMYC’i kasutamise
Ärge lõpetage ravimi kasutamist, välja arvatud arsti ettekirjutusel. Ravi enneaegne lõpetamine võib viia ravi ebaõnnestumisele.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LORAMYC põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Sagedased kõrvaltoimed (sagedamini kui 1 patsiendil 100-st, harvem kui 1 patsiendil 10-st) on:
• maitsetundlikkuse muutus,

• kõhuvalu,

• ebamugavustunne suus, 

• sügelemine,

• iiveldus,

• põletustunne tableti manustamiskohal.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (sagedamini kui 1 patsiendil 1 000-st, harvem kui 1 patsiendil 100-st)
on:
• oksendamine, 

• turse,

• lööve,

• dermatiit.

Pärast LORAMYC’i kasutamist on harva esinenud lokaalset ärritust. Nagu kõigi ravimite puhul, võib esineda ülitundlikkusreaktsioone.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS LORAMYC'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage LORAMYC’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.


6. LISAINFO

Mida LORAMYC sisaldab:
Toimeaine on mikonasool.
Üks mukoadhesiivne bukaaltablett sisaldab 50 mg mikonasooli.

Abiained on hüpromelloos 2208, piimavalgu kontsentraat, maisitärklis, laktoosmonohüdraat,
naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat, talk.Kuidas LORAMYC välja näeb ja pakendi sisu
Ravim on mukoadhesiivne bukaaltablett, mis on valge kuni kergelt kollane, millel on ümar pool ja lame pool on märgistusega “L”. Iga LORAMYC karbis on üks pudel 14 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja BioAlliance Pharma 49 Boulevard du Général Martial Valin 75015 Pariis Prantsusmaa
Tootja: Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstraße 2 73614 Schorndorf Postfach 1460 73603 Schorndorf Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia,
Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Rootsi,
Ühendkuningriik: LORAMYC
Kreeka, Ungari, Norra, Sloveenia, Hispaania: SITAMIC

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2010.