Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lactulose Fresenius 670 mg/ml - Lactulose Fresenius 670 mg/ml pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Lactulose Fresenius 670 mg/ml suukaudne lahus

Laktuloos

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi
kui haigussümptomid on sarnased.
-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade
1. Mis ravim on Lactulose Fresenius ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Lactulose Fresenius'e võtmist

3. Kuidas Lactulose Fresenius't võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Lactulose Fresenius't säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON LACTULOSE FRESENIUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lactulose Fresenius on laktuloosi sisaldav lahtisti. See muudab väljaheite pehmemaks ja kergendab soole tühjendamist tänu soolestikku absorbeeritud veele. See ei imendu teie organismi.
Lactulose Fresenius't kasutatakse:
-kõhukinnisuse sümptomite raviks, 
-teatud maksahaiguse (hepaatiline entsefalopaatia) raviks.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LACTULOSE FRESENIUS'E VÕTMIST

Ärge võtke Lactulose Fresenius't
-kui te olete allergiline (ülitundlik) laktuloosi suhtes.
-kui teil on
- galaktoseemia (raske geneetiline haigus, mille puhul galaktoosi ei seedita)
-ägedast põletikulisest soolehaigusest (nagu Crohni tõbi või haavandiline koliit) tingitud soolesulgus (ei ole seotud tavalise kõhukinnisusega),
- seedetrakti perforatsioon või seedetrakti perforatsiooni risk, teadmata põhjustest tingitud kõhuvalu

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lactulose Fresenius
Palun konsulteerige oma arstiga enne Lactulose Fresenius'e kasutamist, kui teil esineb gastro-kardiaalne
sündroom (Roemheld'i sündroom).
Kui pärast ravimi kasutamiste tekib meteorism või kõhupuhitus, katkestage ravi ja konsulteerige oma arstiga.
Nimetatud juhtudel toimub ravi arsti järelvalve all.

Pikaajaline kohaldamata annuste võtmine (üle 2...3 poolpehme väljaheite korda päevas) või väärkasutamine
võib põhjustada kõhulahtisust ja elektrolüütide tasakaaluhäireid.
Eakamate patsientide või üldise kehva tervisega patsientide korral, kes manustavad laktuloosi kauem kui 6
kuud, peaks arst kontrollima regulaarselt patsiendi vere elektrolüüte.

Hepaatilise entsefalopaatiaga patsiendid peaksid hoiduma samaaegsest teiste laksatiivide kasutamisest, sest
see takistab ravimi annuste individualiseerimist.
Palun ärge kasutage Lactulose Fresenius't kauem kui kaks nädalat ilma arstiga konsulteerimata.

Lapsed
Imikutele ja väikelastele ei tohi üldjuhul Lactulose Fresenius'st anda, kuna see võib häirida soole
tühjendamise normaalseid reflekse.
Teatud tingimustel võib arst määrata Lactulose Fresenius't lapsele, väikelapsele või imikule. Sel juhul arst
jälgib hoolikalt ravi.

Lactulose Fresenius võib sisaldada sünteesimisprotsessist jäänud suhkrujääke.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Lahtistiga ravi ajal on soovitav tarbida piisavas koguses vedelikku (ligikaudu 2 l/päevas ehk 6...8 klaasitäit).


Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Laktuloos võib suurendada teiste ravimite (nt tiasiidid, steroidid ja amfoteritsiin B) poolt põhjustatud kaaliumi defitsiiti. Kui samaaegselt kasutada südameglükosiide võib kaaliumi defitsiidi puhul suureneda glükosiidide mõju. Suuremate annuste korral on täheldatud jämesoole pH väärtuse langust. Seoses sellega võivad ravimid, mille vabanemine sõltub jämesoole pH väärtusest (nt 5-ASA preparaadid), inaktiveeruda.

Lactulose Fresenius'e võtmine koos toidu ja joogiga
Lactulose Fresenius't võib võtta koos toiduga või ilma. Puuduvad piirangud söögi või joogi osas.

Rasedus ja imetamine
Kui olete rase või toidate rinnaga, pidage nõu oma arstiga enne Lactulose Fresenius'e kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lactulose Fresenius ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Lactulose Fresenius'e koostisainete suhtes
Lactulose Fresenius võib sisaldada piimasuhkrut (laktoosi), galaktoosi või epilaktoosi.
Palun vaadake lõiku "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lactulose Fresenius".
15 ml Lactulose’t sisaldab 42,7 KJ (10,2 kcal) = 0,21 LÜ. Diabeetikute korral võib olla vajalik arvestada
ravis kasutatava annuse suurusega.


3. KUIDAS LACTULOSE FRESENIUS'T VÕTTA

Võtke Lactulose Fresenius't alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke oma annus igal päeval samal ajal. Annuse võib võtta üks kord päevas näiteks hommikusöögi ajal või
jagada see kuni kolmeks annuseks.
Neelake ravim kiiresti alla. Ärge hoidke seda suus.

Lactulose Fresenius't võib manustada lahustamata kujul või vedelikus lahustatuna. Kasutage kaasasolevat
mõõtekorki.

Lahtistiga ravi ajal on soovitav tarbida piisavas koguses vedelikku (ligikaudu 2 l/päevas ehk 6...8 klaasitäit).

Kõhukinnisus:

Algannus  Säilitusannus 
Täiskasvanud ja üle 14-aastased noorukid  15...45 ml  vastab 10...30 g  laktuloosile  15...30 ml  vastab 10...20 g  laktuloosile 
7...14-aastased lapsed  15 ml  vastab 10 g  laktuloosile  10...15 ml  vastab 7...10 g  laktuloosile 
1...6-aastased lapsed  5...10 ml  vastab 3...7 g laktuloosile 
Imikud   kuni 5 ml  vastab kuni 3 g  laktuloosile 

Seejärel võib annust individuaalselt vähendada.
Annuse võib võtta üks kord päevas hommikusöögi ajal. Soovitud tulemus võib saabuda 2...3 päeva jooksul,
kuna laktuloos lõhustub alles jämesooles.

Hepaatiline entsefalopaatia (makskahjustusest tingitud ajukahjustus)

Täiskasvanud :
Algannus on 30...50 ml 3 korda päevas (60...100 g laktuloosi).
Annust tuleb kohaldada seni, kuni saavutatakse 2...3 poolpehmet defekatsiooni päevas, rooja pH peaks olema
5,0...5,5.

Lapsed:
Ohutust ja efektiivsust lastel vanuses 0...-18 aastat ei ole tõestatud.
Eakatel ja neeru- või maksapuudulikkusega patsientidel puuduvad annustamise erisoovitused.

Kui te võtate Lactulose Fresenius't rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral võib tekkida kõhulahtisus ja kõhuvalu. Kui te võtsite Lactulose Fresenius't rohkem, kui oleksite pidanud võtma, rääkige sellest viivitamatult oma arsti või apteekriga.

Kui te unustasite Lactulose Fresenius't võtta
Kui unustasite Lactulose Fresenius't võtta, ärge muretsege. Võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstilt või apteekrilt.
Kui te lõpetate Lactulose Fresenius'e võtmise
Oodatavat ravitulemust ei pruugi saavutada.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lactulose Fresenius põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Lactulose Fresenius'ega on täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid:
Väga sage:

- meteorism (kõhupuhitus), eriti ravi esimestel päevadel. Tavaliselt kaob järgneva paari päeva jooksul.

- soovitatud annuste ületamisel võib tekkida kõhuvalu ja kõhulahtisus.


Sage:
-iiveldus (süda on paha) - oksendamine
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS LACTULOSE FRESENIUS'T SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoidae pudel tihedalt suletuna.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Lactulose Fresenius't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil või karbil pärast „EXP”.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Pärast esmast avamist võib Lactulose Fresenius't kasutada 1 aasta jooksul.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Lactulose Fresenius sisaldab
- Toimaine on laktuloos (vesilahus).
Üks ml Lactulose Fresenius'e suukaudset lahust sisaldab 670 mg laktuloosi.

-Abiained puuduvad.

Kuidas Lactulose Fresenius välja näeb ja pakendi sisu
Lactulose Fresenius on läbipaistev, viskoosne vedelik, värvitu või kollakaspruun ja on saadaval järgmistes
pakendites:
pruunides klaas või pruunides polüetüleenist keeratava korgiga või polüpropüleenist lapsekindla sulguriga
PET-pudelites on ravimit 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml ja 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml, 250 ml,
300 ml, 500 ml) ja 6 x 1000 ml.
Valged polüetüleenist keeratava korgiga või polüpropüleenist lapsekindla sulguriga PET-pudelid sisaldavad
ravimit 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml ja 1000 ml, 10 x (100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml) ja 6 x 1000 ml.
Kaasas on mõõtudega mõõtekork (polüpropüleen).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz, Austria
Tootja Fresenius Kabi Austria GmbH Estermannstraße 17 4020 Linz, Austria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Austria: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Lösung zum Einnehmen Tšehhi Vabariik: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Perorální roztok Eesti:    Lactulose Fresenius Prantsusmaa: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Solution buvable Iirimaa: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Oral Solution Läti: Lactulose Fresenius 670mg/ml - šķīdums iekšķīgai lietošanai Leedu: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Geriamasis tirpalas Saksamaa: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Lösung zum Einnehmen Kreeka:    Lactulose Fresenius 670mg/ml - Πόσιμο διάλυμα Holland: Lactulose Fresenius 670mg/ml - stroop Poola:    Lactulose Fresenius Portugal: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Solução oral Rumeenia: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Soluţie orală Hispaania: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Solución oral Rootsi: Lactulose Fresenius 670mg/ml - Oral lösning Ühendkuningriik: Lactulose 670mg/ml - Oral solution
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2011