Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Levocetirizine teva 5mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Levocetirizine Teva 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Levotsetirisiindivesinikkloriid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Levocetirizine Teva 5 mg ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Levocetirizine Teva 5 mg võtmist
3.
Kuidas Levocetirizine Teva 5 mg võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Levocetirizine Teva 5 mg säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LEVOCETIRIZINE TEVA 5 MG JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE


Teie arst on teile Levocetirizine Teva 5 mg välja kirjutanud selleks, et ravida heinapalavikku
(sesoonne allergiline riniit), aastaringselt esinevaid allergiaid nagu tolmuallergia või allergia
lemmiklooma karvade vastu (perenniaalne allergiline riniit) ja nõgestõbe (naha turse, punetus ja
sügelus).

Levocetirizine Teva 5 mg kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antihistamiinikumideks. Need
leevendavad järgmiste seisunditega seotud ebameeldivaid sümptomeid ja ebamugavustunnet:
aevastamine, ninaärritus või ninakinnisus, sügelevad, vesised või vett jooksvad silmad ja nahalööbed.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LEVOCETIRIZINE TEVA 5 MG VÕTMIST

Ärge võtke Levocetirizine Teva 5 mg
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) levotsetirisiindivesinikkloriidi või Levocetirizine Teva 5 mg
mõne koostisosa suhtes.
-
kui teil on raske neeruhaigus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Levocetirizine Teva 5 mg
-
kui seda kasutatakse alla 6-aastastel patsientidel. Levocetirizine Teva 5 mg ei ole soovitatav
kasutada alla 6-aastastel lastel.

Võtmine koos teiste ravimitega
Levocetirizine Teva 5 mg võib kasutada koos teiste ravimitega, mida te võib-olla samuti võtate.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Levocetirizine Teva 5 mg võtmine koos toidu ja joogiga
Levocetirizine Teva 5 mg võib võtta koos toiduga või ilma.


Kui Levocetirizine Teva 5 mg võetakse samal ajal koos alkoholiga, tuleb rakendada ettevaatust.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Patsiendid, kes on rasedad, soovivad rasestuda või arvavad, et nad võivad olla rasedad peavad enne
Levocetirizine Teva 5 mg võtmist pidama nõu oma arstiga.

Imetamine
Võttes Levocetirizine Teva 5 mg võib levotsetirisiin sattuda rinnapiima. Enne Levocetirizine Teva 5
mg võtmist tuleb pidada nõu arstiga, kui patsient toidab last rinnaga või plaanib seda tegema hakata.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Levocetirizine Teva 5 mg ei mõjuta eeldatavasti teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Siiski
võib selles osas olla harvu erandeid, seega enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduge, et
see ei puuduta teid.

Oluline teave mõningate Levocetirizine Teva 5 mg koostisainete suhtes
Levocetirizine Teva 5 mg sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate
te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS LEVOCETIRIZINE TEVA 5 MG VÕTTA

Võtke Levocetirizine Teva 5 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud, isegi kui teil ei ole ühtegi
sümptomit. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele ja lastele vanuses 6...12 aastat ja üle selle on üks 5 mg tablett
ööpäevas.

Eakad: praegusel hetkel puuduvad andmed, mis viitaksid annuse vähendamise vajadusele eakatel
isikutel, eeldusel et nende neerufunktsioon on normaalne.

Neeruhaigustega patsientidel võib olla vajalik levotsetirisiini annust vähendada kuni ühe tabletini iga
kahe või kolme päeva järel. Teie arst otsustab, kui sageli te peate levotsetirisiini võtma, sõltuvalt
sellest, kui hästi teie neerud töötavad.

Maksahaigusega patsientidel ei ole vajalik levotsetirisiini annust vähendada.

Patsientidel, kellel on nii neeru- kui maksahaigus, võib olla vajalik levotsetirisiini annust vähendada
kuni ühe tabletini iga kahe või kolme päeva järel. Teie arst otsustab, kui sageli te peate levotsetirisiini
võtma, sõltuvalt sellest, kui hästi teie neerud töötavad.

Teie arst ütleb teile, kui kaua tuleb levotsetirisiini võtta.

Tabletid tuleb neelata alla tervelt koos vedelikuga ja neid võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Levocetirizine Teva 5 mg rohkem kui ette nähtud
On oluline mitte võtta liiga palju tablette. Kui te olete neelanud liiga palju tablette või kui te arvate, et
laps on mõne neelanud, võtke nõuande saamiseks ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini
osakonna või arstiga. Üleannustamise sümptomite hulka võivad täiskasvanutel kuuluda unisus ja lastel
esmalt ärevus ja rahutus, millele järgneb unisus.
Võtke see infoleht ja allesjäänud tabletid endaga kaasa, et saaksite neid arstile näidata.

Kui te unustate Levocetirizine Teva 5 mg võtta

Kui te unustate tableti võtmata, jätkake lihtsalt järgmise annusega nagu tavaliselt. Ärge võtke
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Levocetirizine Teva 5 mg võtmise
Kui te lõpetate Levocetirizine Teva 5 mg võtmise, ei esine mingeid kahjulikke toimeid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Levocetirizine Teva 5 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest näidatud ligikaudsete esinemissagedustega:

Sageli esinevad kõrvaltoimed, millest on teatatud vahemikus ühel 10-st ja ühel 100-st patsiendist:
Unisus, suukuivus, väsimus, peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, millest on teatatud vahemikus ühel 100-st ja ühel 1000-st patsiendist:
Kurnatus, kõhuvalu.

Teiste kõrvaltoimete hulka kuuluvad:
Südameprobleemid, nägemishäired, maksaprobleemid, allergiline reaktsioon, hingeldus, iiveldus,
tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõri turset, löövet, sügelust, kehakaalu tõus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS LEVOCETIRIZINE TEVA 5 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Levocetirizine Teva 5 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Levocetirizine Teva 5 mg sisaldab

-
Toimeaine on levotsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab
5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi.
-
Abiained on:
tableti sisus: mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba ränidioksiid ja
magneesiumstearaat.
tableti kattes: hüpromelloos, titaandioksiid ja makrogool 400.

Kuidas Levocetirizine Teva 5 mg välja näeb ja pakendi sisu
Levocetirizine Teva 5 mg on valge kuni valkjas ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tablett;
tableti ühele küljele on märgitud "LC5". Tableti teine külg on sile.


Levocetirizine Teva 5 mg on saadaval 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 ja 100 õhukese
polümeerikattega tabletti sisaldavates pakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10
3542 DR Utrecht
Holland

Tootjad
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Ungari

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
H-2100 Gödöll, Táncsics Milály út 82
Ungari

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem
Holland

TEVA Santé SA
Rue Bellocier, 89107 Sens
Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Sicor Biotech Eesti Filiaal/TEVA Grupi Liige
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel: +372 611 2407


Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2008.