Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lidaprim forte - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
-
Antud ravim on välja kirjutatud vaid teile, seetõttu ärge andke seda teistele. Ehkki nende haigusnähud
võivad teie omadega sarnased olla, võib ta neile kahju teha.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Lidaprim Forte tabletid ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Lidaprim Forte tablettide kasutamist
3.
Kuidas Lidaprim Forte tablette kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Lidaprim Forte tablette säilitada
lum, trimethoprimum

Koostis
Toimeained on:
1 tablett sisaldab 800 mg sulfametrooli ja 160 mg trimetoprimi.
Abiained on:
Tableti tuum: magneesiumstearaat, povidoon, maisitärklis, prezelatiniseeritud tärklis.
Tableti kate: polüsorbaat, hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), talk.

Müügiloa hoidja:
Nycomed SEFA AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti

Tootja:
Nycomed Austria GmbH
St. Peter-Straße 25, A-4021, Linz, Austria


1.
MIS RAVIM ON LIDAPRIM FORTE TABLETID JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lidaprim Forte on sulfametrooli ja trimetoprimi kombinatsioonpreparaat. Mõlemad ained pärsivad
mikroorganismide foolhappe ainevahetust ja selle kaudu nukleiinhapete sünteesi.

Kasutamise näidustusteks on sulfametrooli ja trimetoprimi kombinatsioonile tundlike mikroorganismide
poolt põhjustatud infektsioonid:
äge bakteriaalne kõrvalurkepõletik (sinusiit), kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumotsüstoos
(kopsupõletik) ja kuseteede põletik.

Valged kaetud tabletid.
Blisterpakendis on 10 tabletti.

2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LIDAPRIM FORTE TABLETTIDE KASUTAMIST

Ärge kasutage Lidaprim Forte tablette:
- kui teil on ülitundlikkus Lidaprim Forte toimeainete (sulfametrool ja trimetoprim) või ravimi ükskõik
millise abiaine suhtes.
- kui teil on raske maksa- ja/või neerupuudulikkus, limaskestade ja silmavalgete kollasus (ikterus),
vereloomehäired, Stevens-Johnsoni sündroom (teatavat liiki nahapunetus).
- kasutamine on vastunäidustatud raseduse ja imetamise ajal.

Olge ettevaatlik Lidaprim Fore tablettide kasutamisel:
- kui te kasutate vähivastaseid ravimeid (tsütostaatikume).
- kui lapse vanus on alla 12 eluaasta. Sel juhul on soovitatav kasutada Lidaprim suspensiooni.
- kui teil on maksa- ja neerupuudulikkus.
- kui teil on kilpnäärme talituse häireid. Soovitatav on kontrollida ka kilpnäärme talitlust.

Lidaprim tablettide võtmine koos toidu ja joogiga
Tabletid võetakse pärast hommiku- ja õhtusööki (umbes 12-tunnise intervalliga) koos küllaldase hulga
vedelikuga.

Rasedus ja rinnaga toitmine
Enne kasutamist pidage nõu arstiga.
Lidaprim Forte kasutamine raseduse ja imetamise ajal on vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Informeerige oma arsti kõigist teistest ravimitest, mida te hetkel kasutate või hiljuti kasutasite, sealhulgas ka
käsimüügiravimitest.

Maosisaldise happesust vähendavad ravimid (antatsiidid) vähendavad ravimi imendumist seedetraktist.
Paiksed tuimastid (sellised lokaalanesteetikumid nagu bensokaiin, prokaiin ja tetrakaiin) vähendavad
Lidaprim Forte toimet.
Lidaprim Forte tugevdab teatavate suhkrutõve (diabeedi) ravis kasutatavate ravimite (sulfonüüluurea
preparaadid) veresuhkrut vähendavat toimet, seetõttu on soovitatav regulaarselt kontrollida veresuhkru
sisaldust.
Lidaprim Forte tarvitamisel koos metenamiiniga suureneb oht kristallide väljasadenemiseks uriinis.
Lidaprim Forte koosmanustamisel metotreksaadiga suureneb viimase kõrvaltoimete tekke risk.
Kooskasutamisel tsüklosporiiniga tugevneb viimase nefrotoksiline toime.
Lidaprim Forte tugevdab varfariinitüüpi antikoagulantide toimet, seetõttu tuleb regulaarselt kontrollida
verehüübimise näitajaid.
Erinevate antireumaatiliste ravimite ja mõnede valuvaigistite (pürasolooni derivaadid) kasutamisel koos
Lidaprim Forte"ga on sagenenud ja süvenenud verepildi muutused.
Lidaprim Forte võib tugevdada fenütoiini toimet.
Rifampitsiin võib Lidaprim Forte toimet vähendada.
Kusihappe eritumist soodustavad ravimid võivad Lidaprim Forte toimet intensiivistada.
Samaaegsel pürimetamiini kasutamisel (>25 mg nädalas), võib samaaegne Lidaprim Forte manustamine
tekitada teatud tüüpi (megaloblastilist) aneemiat.
Penitsilliinirea antibiootikumide kombineerimine koos Lidaprim Forte"ga ei ole soovitatav.
Lidaprim Forte"t ei tohi manustada koos vähivastaste ravimitega (tsütostaatikumidega).


3.
KUIDAS LIDAPRIM FORTE TABLETTE KASUTADA

Võtke Lidaprim Forte tablette täpselt vastavalt arsti poolt antud juhistele. Kui te milleski kahtlete, siis
konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: tavaliseks annuseks on 1 tablett 2 korda ööpäevas.
Neerupuudulikkuse korral tuleb annuseid vähendada.
Tablette võetakse pärast hommiku- ja õhtusööki umbes 12-tunnise intervalliga koos küllaldase hulga
vedelikuga.

Kui te võtsite rohkem Lidaprim Forte tablette kui ette nähtud
Üleannustamise tõenäolisemateks nähtudeks on iiveldus, oksendamine, pearinglus ja segasus. Trimetoprimi
ägeda üleannustamisega seoses on täheldatud luuüdi pärssimist.
Kui haige pole ise oksendanud, võib selle esile kutsuda. Soovitatav on teha maoloputus, ehkki ravimi
imendumine seedetraktist on kiire ja ravim imendub umbes 2 tunni vältel peaaegu täielikult.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lidaprim Forte tabletid põhjustada kõrvaltoimeid.

Harvadel juhtudel võivad tekkida iiveldus, oksendamine, sapipeetus (kolestaas), maitsetundlikkuse
muutused, muutused vere laboratoorsetes analüüsides (transaminaaside, bilirubiini, uurea ja kreatiniini
plasmasisalduse suurenemine).
Üksikjuhtudena on kirjeldatud kõhulahtisust, söögiisu langust, suukuivust, valu- ja spasme mao piirkonnas,
pea- ja liigesevalu, allergilisi reaktsioone (sügelus, nahalööve, palavik, väga harvadel juhtudel Stevens-
Johnsoni sündroom (teatavat liiki nahapunetus) või Lyelli sündroom (laialdane villiline nahalööve koos naha
ketendamisega), muutusi verepildis (trombotsüütide- või valgevereliblede arvu vähenemine, muutused
punavereliblede arvus, allergilistest nähtudest tingitud granulotsüütide arvu vähenemine, nahaveritsused).
Võimalik on Lidaprim Forte suhtes resistentsete mikroobide ülekasv, võib areneda superinfektsioon.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5.
KUIDAS LIDAPRIM FORTE TABLETTE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!
Hoida temperatuuril kuni 25°C, valguse eest kaitstult.
Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.


6. LISAINFORMATSIOON

Lisaküsimuste tekkimisel antud ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Nycomed SEFA AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti
Telefon 79 98 100

Infoleht on viimati kooskõlastatud: augustis 2009