Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lercapin 20 - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim
võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Lercapin 20 ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Lercapin 20 võtmist
3.
Kuidas Lercapin 20 võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Lercapin 20 säilitamine
6. Lisainfo


LERCAPIN 20mg õhukese polümeerikattega tablett
Lerkanidipiin

Toimeaine: lerkanidipiin. Abiained: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos,
naatriumglükolaattärklis, povidoon K30, magneesiumstearaat, hüpromelloos, talk,
titaandioksiid (E171), makrogool 6000, raudoksiid (E172).

Müügiloa hoidja
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare, L-1611 Luksemburg

Tootjad:
RECORDATI Industria Chimica & Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali,1
20148 Milan ­ Itaalia
või
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berliin, Saksamaa


1.
MIS RAVIM ON LERCAPIN 20 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab toimeainena 18,8 mg lerkanidipiini (vastab 20 mg
lerkanidipiinvesinikkloriidile).
Pakendis on 7, 14 või 28 tabletti.
Tabletid on roosad, ümarad, kaksikkumerad, poolitusjoonega ühel pool.

Lerkanidipiin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse (dihüdropüridiinirühma)
kaltsiumikanali blokaatoriteks ja kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LERCAPIN 20 VÕTMIST

Ärge võtke LERCAPIN 20`t järgmiste juhtude esinemisel:
LERCAPIN 20`t ei tohi kasutada juhul, kui teil on kunagi varem tekkinud allergiline
reaktsioon sarnaste ravimite (nt amlodipiin, nikardipiin, felodipiin, isradipiin, nifedipiin või
latsidipiin) või preparaadi mõne abiaine suhtes. Preparaadi abiained on toodud eespool.

LERCAPIN 20`t ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Kui te planeerite rasestuda
või ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid, ärge LERCAPIN 20`t tarvitage.

Kui te kasutate LERCAPIN 20`t ja kahtlustate rasedust, pidage nõu oma arstiga.

LERCAPIN 20`t ei tohi kasutada teatud südamehaiguste korral: ravile allumatu
südamepuudulikkus, vere väljavoolutakistus südamest, ebastabiilne stenokardia (puhkeolekus
tekkiv või progresseeruv pigistustunne rinnus) ning ühe kuu jooksul pärast südamelihase
infarkti.

LERCAPIN 20 on vastunäidustatud raske maksa- või neeruhaiguse korral.

LERCAPIN 20`t ei tohi kasutada koos ravimitega, mis sisaldavad tsüklosporiini, suukaudseid
seenevastaseid ravimeid (ketokonasooli või itrakonasooli), makroliidantibiootikume (nt
erütromütsiini või troleandomütsiini) viirusevastaste ravimitega mida kasutatakse HIV
infektsiooni raviks (nt ritonaviiri).

LERCAPIN 20`t ei tohi kasutada alla 18-aastased patsiendid, kuna puuduvad kogemused
ravimi kasutamise kohta selles vanuserühmas.

Vältida tuleb samaaegset greipfruudimahla tarvitamist.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LERCAPIN 20:
Ettevaatlik peab olema juhul, kui teil esinevad teatud teised südamehaigused ja/või kui te
vajate südamestimulaatorit. Sellest tuleb teavitada oma arsti, et ta saaks seda arvesse võtta
enne LERCAPIN 20 väljakirjutamist.

Kui teil esineb kerge või keskmise raskusega maksa- või neeruhaigus või te saate dialüüsi,
informeerige sellest oma arsti, et ta saaks LERCAPIN"i annust vastavalt korrigeerida.

LERCAPIN 20 võtmine koos toidu ja joogiga:
Tablett tuleb sisse võtta iga päev ühel ja samal kellaajal, eelistatavalt hommikul vähemalt 15
minutit enne hommikusööki, kuna rasvarohke toit suurendab oluliselt ravimi sisaldust veres.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos vähese veega.

Rasedus ja imetamine
LERCAPIN 20`t ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Tingituna individuaalsetest erinevustest võib muutuda reakstiooniaeg sellises ulatuses, mis
kahjustab teie võimet osaleda aktiivselt liikluses, töötada masinatega või ilma kindla toeta
ebakindlal pinnal. Eriti ravi alguses, annuse suurendamisel ja koostoimes alkoholiga.

Oluline teave mõningate LERCAPIN 20 koostisainete suhtes:
1 tablett sisaldab 60mg laktoosi ja seega ei tohi ravimit manustada laktaasi puudulikkusega
patsientidele, galaktoseemia või glükoosi/galaktoosi malabsorptsiooni korral.

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te kasutate samaaegselt tsimetidiini annuses üle 800 mg ööpäevas, digoksiini või
midasolaami, võite LERCAPIN-ravi ajal vajada arstlikku järelevalvet. Informeerige oma arsti
sellest, kui te kasutate mõnda nimetatud ravimitest.

Ettevaatlik peab olema juhul, kui te saate ravi mõne järgnevalt nimetatud ravimiga:
rifampitsiin, terfenadiin, astemisool, amiodaroon, kinidiin. Informeerige oma arsti nende
ravimite kasutamisest. Teie arst annab teile antud olukorras vajalikku nõu.

Ettevaatlik peab olema krambivastaste ravimite (nt fenütoiini või karbamasepiini) samaaegsel
kasutamisel.

Suukaudsed seenevastased ravimid (ketokonasool või itrakonasool),
makroliidantibiootikumid (erütromütsiin või troleandomütsiin) ja suukaudsed viirusevastased
ravimid, mida kasutatakse HIV infektsiooni raviks (nt ritonaviir), võivad LERCAPINi toimet
tugevdada ning seetõttu tuleb nende samaaegset manustamist LERCAPINiga vältida.
Kui LERCAPINi võetakse samaaegselt tsüklosporiiniga, võib mõlema ravimi toime
tugevneda. Seetõttu ei tohi neid ravimeid koos kasutada.

LERCAPIN 20`t saab kasutada ohutult koos beeta-blokaatoritega (ravimid, mida kasutatakse
kõrgevererõhu korral või teatud südamehaiguste puhul, nt metoprolool). LERCAPIN 20
annuse kohandamine võib olla vajalik.

Kui te kasutate samaaegselt simvastatiini (ravim, mis langetab verekolesterooli taset) tuleb
võtta LERCAPIN 20 hommikul ja simvastatiin õhtul.

Greipfruudimahl võib LERCAPIN 20`e toimet tugevdada ja seetõttu peaks selle tarvitamisest
hoiduma.

Alkohol võib tugevdada vererõhku langetavate ravimite toimet, seetõttu soovitatakse
LERCAPIN-ravi ajal alkohoolsete jookide tarvitamisest hoiduda või seda tugevalt piirata.


3.
KUIDAS LERCAPIN 20 VÕTTA

Võtke LERCAPIN 20`t alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arstiga.
Tavaline annus on ½ tabletti (10 mg ) ööpäevas, mis tuleb sisse võtta iga päev ühel ja samal
kellaajal, eelistatavalt hommikul vähemalt 15 minutit enne hommikusööki, kuna rasvarohke
toit suurendab oluliselt ravimi sisaldust veres.
Vastavalt patsiendi ravivastusele võib annust suurendada kuni 1 tabletini (20 mg). Annuse
suurendamine peab toimuma järk-järgult kuna maksimaalne vererõhu languse efekt võib
saabuda alles 2 nädala möödudes.

Võimalusel tuleks neelata tablett tervikuna koos vähese veega.

ÄRGE ÜLETAGE MÄÄRATUD ANNUST

Kasutamine eakatel patsientidel:
Annuse kohandamine pole vajalik. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ravi alustamisel.

Kui teil on tunne, et LERCAPIN 20 toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile
või apteekrile.

Kui te võtate LERCAPIN 20`t rohkem kui ette nähtud:
Kui te võtate sisse määratust suurema annuse pöörduge koheselt arsti poole ja võimalusel
võtke tabletid ja/või ravimi pakend endaga kaasa.
Soovitatavast annusest suurema manustamine võib viia vererõhu ülemäärase languseni, mille
tagajärjel muutub südametegevus ebakorrapäraseks ja kiiremaks. See võib viia ka teadvuse
kaotuseni.

Kui te unustate LERCAPIN 20`t võtta :
Võtke tavaline annus sisse niipea, kui see teile meelde tuleb ja seejärel jätkake ravimi võtmist
nagu tavaliselt.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LERCAPIN 20 põhjustada kõrvaltoimeid.

Väga sage Rohkem kui 1 kümnest ravitud patsiendist
(10%)
Sage Rohkem kui 1 sajast ravitud patsiendist
(1 - <10%)
Aeg-ajalt Rohkem kui 1 tuhandest ravitud patsiendist
(0,1 - <1%)
Harva Rohkem kui 1 kümnest tuhandest patsiendist
(0,01- <0,1%)
Väga harva Üks või vähem 10 000-st ravitud patsiendist, kaasaarvatud
(<0,01%) erandjuhud

Ravimi tarvitamisel võivad mõnikord ilmneda järgmised kõrvaltoimed:
Aeg ajalt: peavalu, pearinglus, pahkluu või jalgade paistetus, sagenenud pulss,
südamepekslemine, näopunetus.

Harva: nahapunetus, lihasvalu, unetus, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, kõhuvalu,
okendamine, stenokardia, suurenenud uriinimaht, nõrkus, väsimus.

Väga harva: igemete paksenemine, ajutine maksaensüümide (transaminaaside)
kontsentratsiooni suurenemine plasmas, liiga madal vererõhk, sagenenud urineerimine,
rinnavalud.

Stenokardiaga patsientidel võivad dihüdropüridiinirühma ravimid tõsta stenokardiahoogude
sagedust, pikendada kestust ja raskust. Kui teil peaks LERCAPIN-ravi ajal tekkima mõni
eeltoodud kõrvaltoimest, informeerige sellest koheselt oma arsti.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes,
informeerige sellest oma arsti.

Kõrvaltoimetest teatamisel ärge unustage nimetada ka teisi ravimeid, mida te kasutate, isegi
kui olete neid kasutanud ainult vahetevahel.


5.
LERCAPIN 20 SÄILITAMINE

Hoidke tablette originaalpakendis.
HOIDKE RAVIMEID LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS
Ärge kasutage tablette pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud nii ravimi välispakendile
kui igale blisterpakendile. Lühend `EXP" tähistab `kõlblikkusaega".


6. LISAINFO

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti
Paldiski mnt. 27/29, 10612 Tallinn
Telefon: 667 5001

Infoleht on viimati kaasajastatud: August 2004

Infoleht kooskõlastatud: November 2006