Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lactecon - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Lactecon 667 mg/ml, suukaudne lahus
Lactulosum

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma
Lactecon"i täpselt juhistele vastavalt.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
-
Kui pärast 2...3 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga
ühendust võtma.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Lactecon ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Lactecon"i võtmist
3.
Kuidas Lactecon"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Lactecon"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LACTECON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lactecon on laktuloosi sisaldav osmootse toimega lahtisti.

Lactecon"i näidustused:
- Kõhukinnisus, mis ei ole korrigeeritav dieediga.
- Situatsioonid, kus kõhukinnisus on meditsiiniliselt ebasoovitav (hemorroidid, jämesoole/päraku
operatsioonide järgselt).
- Maksapuudulikkusest tingitud entsefalopaatia.

Toimemehhanism
Laktuloos lõhustatakse jämesooles soolefloora poolt madala molekulkaaluga orgaanilisteks hapeteks.
Need happed tekitavad pH alanemise jämesooles ja osmoosi teel suureneb jämesoole sisaldise maht.
Need toimed stimuleerivad jämesoole motoorikat ja tagavad pehme väljaheite. Kõhukinnisus taandub
ja taastub jämesoole füsioloogiline rütm.

Maksapuudulikkusest tingitud entsefalopaatia korral arvatakse laktuloosi toime aluseks olevat:
- proteolüütiliste bakterite pärssimine ja atsidofiilsete bakterite (nt laktobatsillid) kasvu soodustamine,
- jämesoole sisu happelisemaks muutumine lukustab ammoniaagi ioonses vormis,
- rooja tekkimine jämesoole madala pH ja osmootse efekti tõttu,
- bakteriaalse lämmastiku metabolismi muutumine, stimuleerides baktereid utiliseerima bakteriaalseks
valgusünteesiks ammoniaaki.
Selles kontekstis, tuleb siiski arvestada, et hüperammoneemiaga üksi ei saa seletada PSE
neuropsüühiaatrilisi manifestatsioone. Ammoniaaki võib siiski võtta kui näidis-ühendit teistele
lämmastikku sisaldavatele ainetele.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LACTECON"i VÕTMIST

Ärge võtke Lactecon"i
- kui teil on galaktoseemia
- kui teil on soolesulgus
- kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Lactecon"i mõne koostisosa suhtes.
1

Palun pidage nõu oma arstiga ka juhul, kui sellised seisundid esinesid teil ammu.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lactecon

Kui kõhukinnisus ei taandu paari päeva jooksul pärast ravi algust või tekib taas pärast ravi lõpetamist,
peab patsient konsulteerima arstiga.

Ravim sisaldab laktoosi, mida tuleb arvestada laktoosi talumatusega haigete ravimisel.

Kõhukinnisuse raviks kasutatavad tavaannused ei mõjuta veresuhkru taset diabeedihaigetel. Seevastu
maksapuudulikkuse korral kasutatakse tunduvalt suuremaid annuseid, mida tuleb arvestada
diabeedihaigete ravimisel.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kuna laktuloosi toimel langeb jämesooles pH väärtus, siis võivad selle tõttu inaktiveeruda ravimid,
mille vabanemine sõltub jämesoole pH väärtusest (5-ASA preparaadid).

Rasedus ja imetamine
Käesolevatele andmetele tuginedes võib seda ravimit raseduse ja rinnaga toitmise ajal ohutult
kasutada.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lactecon ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Lactecon"i koostisainete suhtes
Lisaks laktuloosile sisaldab Lactecon lahus sarnaseid suhkruid galaktoosi (kuni 1,5 g/15 ml) ja laktoosi
(kuni 0,9 g/15 ml). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi
kasutamist konsulteerima arstiga.


3. KUIDAS
LACTECON"i
VÕTTA


Võtke Lactecon"i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.
Päevane annus tuleb kohandada individuaalselt.

Tavalised annused järgmiste seisundite korral:
Kõhukinnisus; situatsioonid, kus kõhukinnisus on meditsiiniliselt ebasoovitav.


Algannus
Säilitusannus
Täiskasvanud
15...45 ml
15...30 ml
Lapsed


6...14- aastased
15 ml
10...15 ml
1...6- aastased
5...10 ml
5...10 ml
imikud
5 ml
5 ml

Üldreeglina vähendatakse annust paar päeva pärast ravi algust vastavalt patsiendi vajadustele. Päevane
koguannus võetakse sisse hommikusöögi ajal. Toime võib saabuda alles paari päeva pärast, mis on
omane laktuloosi toimemehhanismile. Vajadusel võib kasutada ka suuremaid annuseid ja sagedasemat
manustamist, kui soovitud toime ei ole saabunud esimese kahe päeva jooksul.

Maksapuudulikkusest tingitud entsefalopaatia.
Algannus:

30...45 ml 3...4 korda päevas.
2
Säilitusannus:
annust tuleb kohaldada individuaalselt nii, et päevas toimuks maksimaalselt
2...3 roojamist. Rooja pH väärtus peaks olema 5,0...5,5.

Kui teil on tunne, et Lactecon"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Lactecon"i rohkem kui ette nähtud
Kui te juhuslikult võtsite Lactecon"i rohkem, kui oleksite pidanud võtma, rääkige sellest viivitamatult
oma arstile või apteekrile.
Andmed üleannustamise kohta puuduvad. Kui annused on liiga suured, tekib kõhuvalu ja
kõhulahtisus. Sümptomid taanduvad, kui ravi katkestada.

Kui te unustate Lactecon"i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lactecon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seedetraktihäired
Ravi algul kõhupuhitus (tavaliselt kaob järgneva paari päeva jooksul), kõhuvalu, iiveldus ja
oksendamine. Suurte annuste kasutamisel kõhulahtisus. Sellisel juhul tuleb annust vähendada.
Uuringud
Elektrolüütide tasakaaluhäired: kui suuri annuseid (tavaliselt maksapuudulikkusest tingitud
entsefalopaatia korral) kasutatakse pika aja jooksul, võivad kõhulahtisusest tulenevalt tekkida
elektrolüütide tasakaaluhäired.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS
LACTECON"i
SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte jahutada ega külmutada.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Lactecon"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Lactecon sisaldab:

Toimeaine on laktuloos. Lactecon on vesilahus, mille 1 ml sisaldab 667 mg laktuloosi.
Lisaks laktuloosile sisaldab Lactecon lahus sarnaseid suhkruid galaktoosi (kuni 1,5 /15 ml) ja laktoosi
(kuni 0,9 g/15 ml).
Lactecon"i lahus ei sisalda abiaineid.

Kuidas Lactecon välja näeb ja pakendi sisu
Tüüp III klaasist või HDPEst mahutid polüpropüleenist sulguriga, mis sisaldavad 200, 300, 500 või
1000 ml; koos polüpropüleenist mõõtkorgiga.
3

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Solvay Pharmaceuticals B.V.
J.C. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp
Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Solvay Pharmaceuticals GmbH Eesti filiaal
Pärnu mnt 501
76401 Laagri, Harjumaa
Tel: +372 6 503 653


Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2008

4