Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Komboglyze

ATC Kood: A10BD10
Toimeaine: metformin hydrochloride /saxagliptin hydrochloride
Tootja: Bristol-Myers Squibb / AstraZeneca EEIG     

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP Komboglyze 2,5 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Komboglyze, 2,5 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid

saksagliptiin/metformiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 2,5 mg saksagliptiini (vesinikkloriidina) ja 850 mg

metformiinvesinikkloriidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

Mitmikpakk: 112 (2 pakki, kummaski 56 tabletti) õhukese polümeerikattega tabletti

Mitmikpakk: 196 (7 pakki, igas 28 tabletti) õhukese polümeerikattega tabletti

60x1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG

Bristol-Myers Squibb House

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge

Middlesex

UB8 1DH

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/731/001 28 polümeerikattega tabletti

EU/1/11/731/002 56 polümeerikattega tabletti

EU/1/11/731/003 60 polümeerikattega tabletti

EU/1/11/731/004 112 (2 pakki, kummaski 56 tabletti) polümeerikattega tabletti

EU/1/11/731/005 196 (7 pakki, igas 28 tabletti) polümeerikattega tabletti

EU/1/11/731/006 60x1 polümeerikattega tabletti

EU/1/11/731/013 14 polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

komboglyze 2,5 mg/850 mg