Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvea

ATC Kood: C09CA04
Toimeaine: irbesartan
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Winthrop 150 mg tabletid

irbesartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Tablett sisaldab 150 mg irbesartaani

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab lisaks laktoosmonohüdraati

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

56 tabletti

56 x 1 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

76

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis

174 avenue de France

F-75013 Paris - Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/376/006 - 14 tabletti

EU/1/06/376/007 - 28 tabletti

EU/1/06/376/008 - 56 tabletti

EU/1/06/376/009 - 56 x 1 tabletti

EU/1/06/376/010 - 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Irbesartan Winthrop 150 mg