Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Karvea

ATC Kood: C09CA04
Toimeaine: irbesartan
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Irbesartan Winthrop 75 mg tabletid

irbesartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

sanofi-aventis

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

14 – 28 – 56 – 98 tabletti:

E

T

K

N

R

L

P

56 x 1 tabletti: