Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kerasal - salv 50mg 100mg / 1g 50g n1 - Pakendi infoleht

ATC Kood: D02AF80
Toimeaine: Salicylic acid Urea
Tootja: Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Kerasal 50 mg/100 mg/g salv

Salitsüülhape / Uurea

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Kerasal’i täpselt juhistele vastavalt.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Kerasal ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Kerasal’i kasutamist

3.Kuidas Kerasal’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Kerasal’i säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON KERASAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Kerasal salv on ravim, mida kasutatakse ketendusega esinevate raskete nahahaiguste raviks, millele on iseloomulik kõvenenud nahakihtide kuhjumine (hüperkeratoos). Kerasal võib neid krobelisi nahakihte pehmendada ja lahustada. Kerasal-salviga ravitakse näiteks ihtüoosi, sarvkihi paksenemist jalgadel või kätel, psoriaasi ning ekseemiga kaasnevat naha kõvenemist.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE KERASAL VÕTMIST KASUTAMIST

Ärge kasutage Kerasal’i

Kui te olete ülitundlik salitsüülhappe või mõne muu ravimi koostisaine suhtes. Samuti ei tohi Kerasal’i kasutada silmade ümbruses ega limaskestadel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Kerasal

Imikutel ja häirunud neerufunktsiooniga patsientidel võib Kerasal’i kasutada ainult lühiajaliselt ja väikestel nahapiirkondadel. Informeerige oma arsti või apteekrit, kui teil esineb teisi haiguseid või allergiaid või te võtate või kasutate välispidiselt mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ravimeid.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekri kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kerasal’i kasutamine koos toidu ja joogiga

Erinõuded puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või soovite rasestuda, peaksite ennetava abinõuna vältima võimalusel kõiki ravimeid või küsima nõu oma arstilt. Teadaolevalt puuduvad Kerasal’i kasutamisel riskid lootele. Raseduse ajal tohib Kerasal’i kasutada ainult kindla vajaduse korral, ainult väikestel nahapindadel ja lühiajaliselt.

Imetamisperioodil ei tohi Kerasal’i rindade piirkonnas kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kerasal ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Kerasal koostisainete suhtes

Ei ole kohaldatav.

3.KUIDAS KERASAL’i KASUTADA

Kandke üks või kaks korda päevas nahale või peanahale ja hõõruge hoolikalt sisse. Käte ravimisel hõõruda salv pärast igakordset kätepesemist uuesti sisse. Salvi saab maha pesta sooja veega. Kasutage alati selles infolehes kirjeldatud või teie arsti poolt määratud annust. Kui teie arvates on ravimi toime liiga nõrk või liiga tugev, rääkige palun sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Kerasal’i rohkem kui ette nähtud

Kerasal’i omaduste tõttu on üleannustamine praktiliselt võimatu.

Kui te unustate Kerasal’i kasutada

Võite selle üle nõu pidada oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Kerasal’i kasutamise

Toimeid pole kirjeldatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel võib Kerasal’i manustamise järgselt esineda naha punetust või põletustunnet, eriti kui seda kasutatakse ägeda ekseemi korral. Ülitundlikkusreaktsioonid koos sügeluse ja põletustundega on äärmiselt harvaesinevad. Nendel juhtudel tuleks Kerasal-ravi katkestada.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5.KUIDAS KERASAL’i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage Kerasal pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Kerasal sisaldab

-Toimeaine on salitsüülhape ja uurea. 1 g salvi sisaldab 50 mg salitsüülhapet ja 100 mg uureat.

-Abiained on polüsorbaat 80, valge parafiin, makrogoolstearaat, PEG-sorbitaanperoleaat, makrogool 400, glütserool (98 %)..

Kuidas Kerasal välja näeb ja pakendi sisu

50 g salvi tuubis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Spirig Baltikum Lithuanian – Swiss Ltd., Maironio g. 13-7, 3000 Kaunas, Leedu

Tootja

Spirig Pharma Ltd., 4622 Egerkingen, Šveits

Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja

Spirig Baltikum Lithuanian – Swiss Ltd., Maironio g. 13-7, 3000 Kaunas, Leedu

Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2009