Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Kerasal - salv 50mg 100mg / 1g 50g n1

ATC Kood: D02AF80
Toimeaine: Salicylic acid Urea
Tootja: Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.

Artikli sisukord

KERASAL
salv 50mg 100mg / 1g 50g N1


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Kerasal 50 mg/100 mg/g salv

Salitsüülhape / Uurea

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Kerasal’i täpselt juhistele vastavalt.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Kerasal ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Kerasal’i kasutamist

3.Kuidas Kerasal’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Kerasal’i säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON KERASAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Kerasal salv on ravim, mida kasutatakse ketendusega esinevate raskete nahahaiguste raviks, millele on iseloomulik kõvenenud nahakihtide kuhjumine (hüperkeratoos). Kerasal võib neid krobelisi nahakihte pehmendada ja lahustada. Kerasal-salviga ravitakse näiteks ihtüoosi, sarvkihi paksenemist jalgadel või kätel, psoriaasi ning ekseemiga kaasnevat naha kõvenemist.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE KERASAL VÕTMIST KASUTAMIST

Ärge kasutage Kerasal’i

Kui te olete ülitundlik salitsüülhappe või mõne muu ravimi koostisaine suhtes. Samuti ei tohi Kerasal’i kasutada silmade ümbruses ega limaskestadel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Kerasal

Imikutel ja häirunud neerufunktsiooniga patsientidel võib Kerasal’i kasutada ainult lühiajaliselt ja väikestel nahapiirkondadel. Informeerige oma arsti või apteekrit, kui teil esineb teisi haiguseid või allergiaid või te võtate või kasutate välispidiselt mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ravimeid.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekri kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kerasal’i kasutamine koos toidu ja joogiga

Erinõuded puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või soovite rasestuda, peaksite ennetava abinõuna vältima võimalusel kõiki ravimeid või küsima nõu oma arstilt. Teadaolevalt puuduvad Kerasal’i kasutamisel riskid lootele. Raseduse ajal tohib Kerasal’i kasutada ainult kindla vajaduse korral, ainult väikestel nahapindadel ja lühiajaliselt.

Imetamisperioodil ei tohi Kerasal’i rindade piirkonnas kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kerasal ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Kerasal koostisainete suhtes

Ei ole kohaldatav.

3.KUIDAS KERASAL’i KASUTADA

Kandke üks või kaks korda päevas nahale või peanahale ja hõõruge hoolikalt sisse. Käte ravimisel hõõruda salv pärast igakordset kätepesemist uuesti sisse. Salvi saab maha pesta sooja veega. Kasutage alati selles infolehes kirjeldatud või teie arsti poolt määratud annust. Kui teie arvates on ravimi toime liiga nõrk või liiga tugev, rääkige palun sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Kerasal’i rohkem kui ette nähtud

Kerasal’i omaduste tõttu on üleannustamine praktiliselt võimatu.

Kui te unustate Kerasal’i kasutada

Võite selle üle nõu pidada oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Kerasal’i kasutamise

Toimeid pole kirjeldatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel võib Kerasal’i manustamise järgselt esineda naha punetust või põletustunnet, eriti kui seda kasutatakse ägeda ekseemi korral. Ülitundlikkusreaktsioonid koos sügeluse ja põletustundega on äärmiselt harvaesinevad. Nendel juhtudel tuleks Kerasal-ravi katkestada.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5.KUIDAS KERASAL’i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage Kerasal pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Kerasal sisaldab

-Toimeaine on salitsüülhape ja uurea. 1 g salvi sisaldab 50 mg salitsüülhapet ja 100 mg uureat.

-Abiained on polüsorbaat 80, valge parafiin, makrogoolstearaat, PEG-sorbitaanperoleaat, makrogool 400, glütserool (98 %)..

Kuidas Kerasal välja näeb ja pakendi sisu

50 g salvi tuubis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Spirig Baltikum Lithuanian – Swiss Ltd., Maironio g. 13-7, 3000 Kaunas, Leedu

Tootja

Spirig Pharma Ltd., 4622 Egerkingen, Šveits

Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja

Spirig Baltikum Lithuanian – Swiss Ltd., Maironio g. 13-7, 3000 Kaunas, Leedu

Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2009


1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kerasal 50 mg/100 mg/g salv

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g salvi sisaldab 50 mg salitsüülhapet ja 100 mg uureat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Salv

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Nahahaigused, millega kaasneb hüperkeratoos (sh psoriaas, ihtüoos, seborroiline ja krooniline ekseem, palmo-plantaarne keratoos).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Määrida üks või kaks korda päevas nahale või peanahale ja hõõruda hoolikalt sisse või kasutada suures koguses oklusioonisideme all. Käte ravimisel hõõruda salv pärast igakordset kätepesemist uuesti sisse. Salvi saab maha pesta sooja veega.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus salitsüülhappe ja salitsülaatide või preparaadi teiste koostisainete suhtes.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Imikutel tohib Kerasal’i kasutada ainult erandjuhtudel lühiajaliselt väikestel nahapindadel. Neerupuudulikkusega patsientidel tohib Kerasal’iga ravida ainult väikeseid nahapiirkondi mõne päeva vältel.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste välispidiselt kasutatavate ravimite vabanemine või imendumine nahka võib salitsüülhappe ja uurea toimel suureneda. Seda on tõestatud kortikosteroidide, ditranooli (antraliini) ja 5-fluorouratsiili kasutamisel. Imendunud salitsüülhape võib võimendada metotreksaadi ja kumariini derivaatide toimet.

4.6Rasedus ja imetamine

Salitsüülhappe lokaalsel kasutamisel ei ole tänaseni mutageenseid ega teratogeenseid toimeid täheldatud. Kerasal’i tohib raseduse ajal kasutada ainult selge vajaduse korral, ainult väikestel nahapindadel ja lühiajaliselt. Imetamisperioodil ei tohi Kerasal’i kasutada rindade piirkonnas.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Toime puudub.

4.8Kõrvaltoimed

Kerasal’i kasutamisel esineb harva lokaalset ärritust, seda peamiselt ägedate nahapõletike ravimisel. Üksikutel juhtudel on kirjeldatud kontaktallergia esinemist.

4.9Üleannustamine

Lokaalsel kasutamisel on toksiliste sümptomite esinemine praktiliselt välistatud. Üksnes salitsüülhappe plasmakontsentratsiooni korral üle 300 µg/ml peab arvestama järgmiste sümptomitega: mürisev heli kõrvus, kõrvakohin koos kuulmislangusega, ninaverejooks, iiveldus, oksendamine, nahatundlikkus ja limaskestade kuivus.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: salitsüülhappepreparaadid, ATC kood: D02AF80.

Psoriaasi, ihtüoosi ja sageli ka seborroilise ja kroonilise atoopilise ekseemi korral esinev ketendav, hüperkeratootiline nahk vajab keratolüütilist ravi. Salitsüülhappel on antimikrobiaalsed ja atsidogeensed omadused ning uurea seob vett sarvkihis. Kombineerides neid kahte toimeainet, saab mõlemat kasutada madalas annuses, vähendades seega salitsüülhappe süsteemsete kõrvaltoimete tekkimise riski.

Salvi ülimalt suure rasvasisaldusega alus pehmendab kuiva, kserootilist nahka ning võimendab toimeainete keratolüütilist toimet. Salv on veega mahapestav.

5.2Farmakokineetilised omadused

Sõltuvalt alusest ja teistest faktoritest, nagu naha seisund, oklusiooni lokalisatsioon ja raskusaste, tungib salitsüülhape kiiresti naha ülemistesse kihtidesse ning avaldab teatud määral süsteemset toimet. Tavaliselt jääb kontsentratsioon seerumis alla 50 µg/ml. Metabolismi käigus konjugeeritakse salitsüülhape glütsiiniga, glükuroonhappega kas eeterglükuroniidiks või esterglükuroniidiks ja hüdroksüülitakse seejärel gentiishappe ehk dihüdroksübensoehappega. Salitsüülhape eritub peamiselt neerude kaudu, poolväärtusaeg on 2…3 tundi. Maksa- või neerupuudulikkusega patsientidel võib salitsüülhappe või selle metaboliitide poolväärtusaeg olla pikem.

Uurea tungib sarvkihi alla ning teatud määral epidermisesse ja dermisesse. Imendunud uurea eritub peamiselt uriiniga ja väga vähesel määral higiga.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Polüsorbaat 80, valge parafiin, makrogoolstearaat, PEG-sorbitaanperoleaat, makrogool 400, glütserool (98 %).

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

50 g

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Spirig Baltikum Ltd., Maironio Str. 13-7, 3000 Kaunas, Leedu.

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

19.06.1998/19.08.2009

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2009