Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Juliperla - tabl 75mcg 30mcg n21; n63; n126 - Pakendi infoleht

ATC Kood: G03AA10
Toimeaine: Gestodene Ethinylestradiol
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Juliperla 75 mikrogrammi/30 mikrogrammi tabletid

Gestodeen/etünüülöstradiool

Olulised asjad, mida peab teadma kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide kohta:

-Õigel kasutamisel on need ühed kõige usaldusväärsemaid pöörduva toimega rasestumisvastased meetodid.

-Kombineeritud hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid suurendavad vähesel määral verehüübe tekkeriski veenides ja arterites, eriti esimesel kasutusaastal või uuesti kasutama hakkamisel pärast 4-nädalast või pikemat pausi.

-Pöörake sellele tähelepanu ja konsulteerige oma arstiga, kui arvate, et teil võivad olla verehüübe sümptomid (vt lõik 2 „Verehüübed“).

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, pereplaneerimise nõustaja või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Juliperla ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Juliperla võtmist

3.Kuidas Juliperla’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Juliperla’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Juliperla ja milleks seda kasutatakse

Juliperla on rasestumisvastane tablett, mida kasutatakse raseduse ärahoidmiseks.

Iga tablett sisaldab väikese koguse kahte erinevat naissuguhormooni, nimega etünüülöstradiool ja gestodeen. Rasestumisvastast ravimit nagu Juliperla, mis sisaldab kahte hormooni, kutsutakse „kombineeritud“ kontratseptiiviks (”pilliks”).

2.Mida on vaja teada enne Juliperla võtmist

Üldised märkused

Enne kui te hakkate Juliperla’t kasutama, peate te lugema verehüüvete kohta käivat teavet lõigust 2. Eriti oluline on, et te loeksite verehüüvete sümptomite kohta – vt lõik 2 „Verehüüved“.

Enne kui te saate alustada Juliperla võtmist, peate vastama arsti küsimustele teie ja lähisugulaste tervise kohta. Arst mõõdab ka teie vererõhku ning sõltuvalt teie seisundist võib määrata teatud teisi uuringuid. Käesolevas infolehes on kirjeldatud mitmeid olukordi, mil te peate lõpetama Juliperla võtmise või on Juliperla usaldusväärsus langenud. Sellises olukorras peate kas hoiduma vahekorrast või kasutama lisaks mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit, nt kondoomi või muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- ega temperatuuri meetodit. Need meetodid ei pruugi olla usaldusväärsed, sest Juliperla muudab igakuiseid muutusi kehatemperatuuris ja emakakaela limas.

Sarnaselt teistele hormonaalsetele rasestumisvastastele preparaatidele ei kaitse ka Juliperla teid HIV infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Millal te ei tohi Juliperla’t võtta:

Ärge kasutage Juliperla’t kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest. Kui teil on mõni allpool loetletud

JULIPERLA_30374_PIL_303742x1

seisunditest, peate te sellest rääkima oma arstile. Arst arutab teiega, milline muu rasestumisvastane meetod oleks teile sobilikum.

- kui teil on (või on varem olnud) verehüüvet e trombi jala veresoontes (süvaveeni tromboos, SVT), kopsudes (kopsuemboolia, KE) või teistes siseorganites;-

− kui te teate, et teil on seisund, mis mõjutab vere hüübimist – nt C-valgu või S-valgu puudus, antitrombiin-III puudus, V faktori Leideni mutatsioon või fosfolipiidivastased antikehad;

-kui te vajate operatsiooni või kui te olete pikka aega liikumatu (vt lõiku „Verehüübed“);

-kui teil on kunagi olnud südamelihaseinfarkt või insult;

-kui teil on (või on varem olnud) stenokardia (seisund, mis põhjustab tugevat valu rinnus ja võib olla südameinfarkti esimene tunnus) või mööduv isheemiahoog ( mööduvad insuldi sümptomid);

-kui teil on mõni järgmistest haigustest, mis võib suurendada verehüübei tekkeriski arterites:

-raske diabeet koos veresoonte kahjustusega

-väga kõrge vererõhk

-väga kõrge rasvade (kolesterool või trigkütseriidid) sisaldus veres

-hüperhomotsüteineemiana tundud seisund

-kui teil on (või on varem olnud) teatud liiki migreen, mida nimetatakse auraga migreeniks;

-kui teil on (või on varem olnud) kõhunäärmepõletik (pankreatiit);

-kui teil on või on olnud maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole siiani normaliseerunud;

-kui teil on või on olnud maksakasvaja;

-kui teil on või on olnud või kui teil kahtlustatakse rinnanäärme või suguelundite vähkkasvajat;

-kui teil esineb seletamatut tupekaudset verejooksu;

-kui te olete rase või arvate end olevat rase;

-kui olete etünüülöstradiooli või gestodeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Seda võib ära tunda, kui teil tekib Juliperla’t kasutades sügelus, lööve või turse.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne selle ravimi võtmist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Millal te peate arsti poole pöörduma? Pöörduge viivitamatult arsti poole

- kui te märkate võimalikke verehüübe sümptomeid, mis võib tähendada, et teil on jalas verehüüve (so süvaveeni tromboos), tromb kopsus (kopsuemboolia) või südamelihaseinfarkt või insult (vt lõiku „Verehüübed“ allpool).

Nende raskete kõrvaltoimete sümptomite kirjelduste lugege palun lõigust „Kuidas verehüübeid ära tunda“.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb mõni järgnevatest seisundites:

Kui mõni seisund tekib või halveneb Juliperla kasutamise ajal, peate te ka sellest rääkima oma arstile.

-Kui teil on Crohn’i tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline soolehaigus);

-Kui teil on süsteemne erütematoosluupus (haigus, mis kahjustab teie organismi loomulikku vastupanuvõimet);

-Kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (verehüübimisehäire, mis põhjustab neerupuudulikkust);

-Kui teil on siprakuline aneemia (pärilik punavereliblede haigus);

-Kui teil on suurenenud rasvade tase veres (hüpertriglütserideemia) või selle seisundi esinemine perekonnas. Hüpertriglütserideemiat seostatakse pankreatiidi suurenenud tekkeriskiga (kõhunäärmepõletik);

-Kui te vajate operatsiooni või kui te olete pikka aega liikumatu (vt lõik 2 „Verehüübed“);

-Kui te olete just sünnitanud, on teil suurenenud risk verehüüvete tekkeks. Te peate küsima oma arsti käest, kui ruttu peale sünnitust te võite hakata Juliperla’t võtma;

-Kui teil on nahaaluste veenide põletik (pindmine tromboflebiit);

-Kui teil on varikoossed veenid (veenilaiendid);

-Kui teie lähedasel on või on olnud rinnanäärmevähk või diagnoositud rinnanäärmevähki;

-Kui teil on maksa või sapipõie haigus;

-Kui teil on diabeet;

-Kui teil on depressioon;

-Kui te põete epilepsiat (vt lõiku „Muud ravimid ja Juliperla“);

-Kui teil on haigus, mis esmakordselt ilmnes raseduse ajal või varasemal suguhormoonide võtmisel (nt kuulmiskadu, verehaigus porfüüria, gestatsiooniherpes (rasedusaegne villiline nahalööve), Sydenhami

korea (närvisüsteemi haigus, mille korral esinevad tahtele allumatud liigutused).

-Kui teil on või on varem olnud kloasmid (kuldpruunid pigmendilaigud, eriti näol, mida nimetatakse ka raseduslaikudeks). Sellisel juhul vältige otsest kontakti päikese- või ultraviolettvalgusega.

-Kui teil on pärilik angioödeem (raske allergiline reaktsioon), võivad östrogeeni sisaldavad preparaadid põhjustada angioödeemi sümptomite avaldumist või süvenemist. Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, nt näo, keele ja/või kurgu turse ja/või neelamisraskused või nõgestõbi koos hingamisraskustega.

VEREHÜÜBED

Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide, nagu Juliperla kasutamine suurendab verehüüvete tekkimise riski, võrreldes nendega, kes neid ei kasuta. Harvadel juhtudel võib verehüüve veresooned ummistada ja põhjustada tõsiseid probleeme.

Verehüübed võivad tekkida:

-veenides (nimetatakse venoosseks tromboosiks, venoosseks trombembooliaks või VTE-ks)

-arterites (nimetatakse arteriaalseks tromboosiks, arteriaalseks trombembooliaks või ATE-ks). Verehüüvetest paranemine ei ole alati täielik. Harvadel juhtudel võivad verehüübed tekitada raskeid pikaajalisi tüsistusi, väga harva võivad need lõppeda surmaga.

Oluline on meeles pidada, et üldiselt on risk kahjuliku verehüübetekkimiseks Juliperla kasutamisel väike.

KUIDAS VEREHÜÜBEID ÄRA TUNDA

Otsige viivitamatult arstiabi, kui te märkate mõnda järgnevatest sümptomitest.

Kas teil esineb mõni nendest sümptomitest?

Mis teil võib esineda?

• Ühe jala turse või paistetus piki jala või jalalaba

Süvaveenitromboos

veeni, eriti juhul, kui sellega kaasneb:

 

• valu või hellus jalas, mida võib olla tunda ainult

 

seistes või kõndides;

 

• haige jala kõrgem temperatuur;

 

• jalanaha värvimuutus, nt kahvatus, punetus või

 

sinakaks värvumine

 

 

 

• Teadmata põhjusega, äkki tekkinud õhupuudus või

Kopsuemboolia

kiire hingamine.

 

• Teadmata põhjusega, äkki tekkinud köha (võib

 

kaasneda veriköha).

 

• Terav valu rindkeres, mis võib tugevneda sügaval

 

hingamisel.

 

• Tugev peapööritus või pearinglus.

 

• Kiire või ebakorrapärane südamerütm.

 

• Tugev kõhuvalu.

 

Kui te ei ole kindel, pöörduge oma arsti poole, sest

 

osa sümptomeid (nt köha või õhupuudus) võivad

 

ekslikult viidata ka vähemtõsistele haigustele nagu

 

nt hingamisteede nakkus (nt külmetushaigus).

 

 

 

Enamasti ühes silmas tekkivad sümptomid:

Tromboos silma võrkkesta veenis (verehüüve silmas)

• kohene nägemiskaotus või

 

• valutu nägemise ähmastumine, mis võib viia

 

nägemiskaotuseni

 

 

 

• Valu, ebamugavus-, surve- või raskustunne

Südamelihaseinfarkt

rindkeres.

 

• Pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või

 

rinnaku all.

 

• Täistunne, seedehäired või lämbumistunne.

 

JULIPERLA_30374_PIL_303744x1

Ebamugavustunne ülakehas, mis kiirgub selga, lõuga, kõripiirkonda, käsivarde ja kõhtu.

Higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus.

Äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus.

Kiire või ebakorrapärane südamerütm.

• Äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käes või

Insult

jalas, eriti ühel kehapoolel.

 

Äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või mõistmisraskus.

Äkki tekkinud ühe või mõlema silma nägemishäired.

Äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või koordinatsioonikaotus.

Äkki tekkinud, tugev või pikaajaline teadmata põhjusega peavalu.

Teadvusekaotus või minestus krampidega või ilma.

Mõnikord võivad insuldi sümptomid olla

 

lühiajalised ning taanduvad peaaegu kohe ja

 

täielikult. Te peate siiski pöörduma viivitamatult

 

arsti poole, sest teil võib olla oht teise insuldi

 

tekkeks.

 

• Jäsemete turse ja kergelt sinakas värvus.

Teisi veresooni ummistavad trombid

• Tugev kõhuvalu (äge kõht).

 

VEREHÜÜBED VEENIS

Mis võib juhtuda, kui veenis tekib verehüüve?

Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide kasutamist on seostatud verehüüvete tekkeriski suurenemisega veenides (venoosne tromboos). Need kõrvaltoimed ilmnevad siiski harva. Kõige sagedamini esinevad need kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise esimesel aastal.

Kui verehüüve tekib jalas või jalalabas, võib see põhjustada süvaveenitromboosi (SVT).

Kui verehüüve liigub jalast kopsu, võib see põhjustada kopsuembooliat.

Väga harva võib verehüüve tekkida teiste organite, nt silma veresoontes (tromboos silma võrkkesta veenis).

Millal on verehüübe tekkimise oht veenis kõige suurem?

Verehüübe tekkimise oht veenis on kõige suurem kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase preparaadi kasutamise esimesel aastal. Risk võib suureneda ka siis, kui hakkate kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast preparaati (kas sama või mõnda muud ravimit) uuesti võtma pärast 4-nädalast või pikemat pausi.

Pärast esimest aastat jääb risk väiksemaks, kuid see on alati veidi suurem sellest, kui te ei kasutaks kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast preparaati.

Kui te lõpetate Juliperla võtmise, langeb verehüübe tekkerisk tavalisele tasemele mõne nädala jooksul.

Kui suur on verehüübe tekkerisk?

Risk sõltub teie individuaalsest riskist VTE tekkeks ja sellest, millist kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast preparaati te kasutate. Verehüübe tekkimise risk jalas või kopsus (SVT või KE) Juliperla võtmise ajal on väike.

-Naistel, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate ja ei ole rasedad, tekib verehüüve ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel 10 000-st.

-Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 5...7 naisel 10 000-st, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni või norgestimaati sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast preparaati.

-Ühe aasta jooksul tekib verehüüve ligikaudu 9...12 naisel 10 000-st, kes kasutavad gestodeeni

(sisaldub ka Juliperla’s) sisaldavat kombineeritud hormonaalset rasestumisvastast preparaati.

- Verehüübe tekkerisk on erinev, see sõltub teie tervislikust seisundist (vt allolevat lõiku „Faktorid, mis suurendavad verehüübe tekkimise riski“).

 

Verehüübe tekkerisk ühe aasta

 

jooksul

Naised, kes ei kasuta kombineeritud hormonaalset

Ligikaudu kahel naisel 10000’st

pilli/plaastrit/rõngast ja kes ei ole rasedad

 

Naised, kes kasutavad levonorgestreeli, noretisterooni

 

või norgestimaati sisaldavaid kombineeritud

Ligikaudu 5…7 naisel 10000’st

hormonaaseid tablette.

 

Naised, kes kasutavad Juliperla’t

Ligikaudu 9…12 naisel 10000’st

Faktorid, mis suurendavad veenis verehüübe tekkeriski

Verehüübe tekkerisk Juliperla kasutamisel on väike, kuid mõned seisundid suurendavad seda riski. Teie risk on suurem:

kui te olete väga ülekaaluline (kehamassiindeks üle 30 kg/m);

kui kellelgi teie lähisugulastest on nooreas eas (nt enne 50. eluaastat) olnud verehüüve jalas, kopsus või mõnes muus elundis. Sel juhul võib teil esineda pärilikku vere hüübimishäiret.

kui teile plaanitakse teha operatsioon või kui te ei saa kehavigastuse või haiguse tõttu pikka aega liikuda või kui teil on jalg lahases. Vajalikuks võib osutuda Juliperla kasutamise katkestamine mitu nädalat enne operatsiooni või ajaks kui te olete vähem liikuvam. Kui te peate lõpetama Juliperla kasutamise, küsige oma arstilt, millal võite jälle ravimit võtma hakata;

vanemaks saades (eriti üle 35. eluaasta);

kui te sünnitasite vähem kui mõni nädal tagasi.

Mida rohkem on teil neid eespool loetletud seisundeid, seda suurem on teie verehüübe tekkerisk. Lennureisid (> 4 tundi) võivad ajutiselt suurendada verehüübe tekkeriski, eriti kui teil esineb ka teisi eelpool loetletud riskifaktoreid.

Oluline on oma arsti teavitada, kui teil esineb mõni nimetatud seisunditest, isegi juhul, kui te ei ole selles päris kindel. Teie arst võib otsustada, et Juliperla kasutamine tuleb lõpetada.

Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Juliperla kasutamise ajal, nt kui lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga.

VEREHÜÜBED ARTERIS

Mis võib juhtuda, kui arteris tekib verehüüve?

Nagu verehüüve veenis, võib ka verehüüve arteris põhjustada raskeid probleeme. Nt võib see põhjustada südamelihaseinfarkti või insulti.

Faktorid, mis suurendavad arteris verehüübe tekkeriski

On oluline märkida, et südameataki või insuldi oht Juliperla kasutamisel on väga väike, kuid see võib suureneda:

vanuse suurenedes (üle 35. eluaasta);

kui te suitsetate. Kombineeritud hormonaalse rasestumisvastase prepraadi nagu Juliperla kasutamise ajal on soovitatav suitsetamine lõpetada. Kui te ei suuda suitsetamist lõpetada ja olete üle 35-aastane, võib arst teile soovitada teist tüüpi rasestumisvastase vahendi kasutamist;

kui te olete ülekaaluline;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui kellelgi teie lähisugulastest on olnud noores eas (enne 50. eluaastat) südamelihaseinfarkti või insulti. Sellisel juhul võib teil olla suurem risk südamelihaseinfarkti või insuldi tekkeks;

kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kõrge rasvade (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus

veres;

kui teil esinevad migreenihood, eriti auraga migreen;

kui teil on probleeme südamega (klapirike, südamerütmihäire, mida nimetatakse kodade virvenduseks);

kui teil on suhkurtõbi.

Kui teil on rohkem kui üks nendest seisunditest või kui mõni neist on eriti tõsine, võib verehüübe tekkimise oht veelgi suureneda.

Kui mõni nimetatud seisunditest muutub Juliperla kasutamise ajal, nt kui te hakkate suitsetama, kui

lähiperekonna liikmel tekib teadmata põhjusel tromboos või kui teie kehakaal oluliselt suureneb, rääkige oma arstiga.

Juliperla ja vähk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud rasestumisvastaseid preparaate, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini, kuid ei ole teada, kas see on põhjustatud pillide kasutamisest. Kasvajate sagedasema avastamise põhjenduseks rasestumisvastaste preparaatide kasutajatel võib näiteks olla asjaolu, et neid kontrollitakse arsti poolt tihedamini. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide kasutamise lõpetamist väheneb rinnanäärmevähi esinemissagedus järk-järgult. On oluline oma rindu regulaarselt kontrollida ja kui tunnete rinnas tükki, pöörduge oma arsti poole.

Pille kasutavatel naistel on harva esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. See võib põhjustada sisemist verejooksu, mis põhjustab tugevat valu kõhupiirkonnas.

Ebahariliku tugeva kõhuvalu esinemisel võtke ühendust oma arstiga. Võib osutuda vajalikuks Juliperla võtmine lõpetada.

Emakakaela vähi juhtudest on sagedamini teatatud rasestumisvastaseid preparaate pikemat aega kasutavatel naistel. See leid ei pruugi olla põhjustatud rasestumisvastaste preparaatide kasutamisest vaid võib olla seotud seksuaalkäitumise ja teiste faktoritega.

Tsüklivälised verejooksud

Juliperla võtmise esimestel kuudel võib teil esineda ootamatuid veritsusi (veritsus väljaspool platseebopäevi). Kui veritsus esineb rohkem kui mõne kuu jooksul või see algab pärast mõnekuist pillide kasutamist, peab teie arst välja selgitama, mis on selle põhjuseks.

Mida te peate tegema, kui platseebopäevadel ei esine vereritust

Kui olete õigel ajal võtnud kõik tabletid, teil ei esinenud oksendamist ega rasket kõhulahtisust ning te ei ole võtnud mingeid muid ravimeid, on väga ebatõenäoline, et võiksite olla rase.

Kui oodatud veritsust ei teki kahel korral järjest, võite olla rase. Pöörduge otsekohe oma arsti poole. Alustage järgmise ribapakendi kasutamist ainult juhul kui olete kindel, et te ei ole rase.

Muud ravimid ja Juliperla

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rääkige alati Juliperla’t väljakirjutavale arstile ka seda, milliseid taimseid preparaate te kasutate. Samuti rääkige igale arstile või hambaarstile, kes teile mõne muu ravimi määrab (või apteekrile), et te kasutate Juliperla’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua te peate kasutama rasestumisvastaseid lisavahendeid (näiteks kondoomi).

-Mõned ravimid võivad Juliperla rasestumisvastast toimet vähendada või põhjustada ebatavalist veritsust.

Sinna alla kuuluvad ravimid, mida kasutatakse epilepsia (nt hüdantoiin, topiramaat, felbamaat, lamotrigiin, primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbamasepiin) ja tuberkuloosi raviks (nt rifampitsiin), immuunmoduleerivad ravimid (tsüklosporiin), HIV-infektsiooni (ritonaviir, nevirapiin) või muude nakkushaiguste ravimid (rifabutiin, griseofulviin, ampitsilliin, tetratsükliin), antibiootikumid (penitsilliin ja tetratsükliin), põletikuvastased ravimid (fenüülbutasoon, deksametasoon), modafiniil, teofülliin, kortikosteroidid ja naistepunaürti sisaldavad taimsed preparaadid.

-Kui te tahate kasutada naistepuna ürti sisaldavaid taimseid preparaate ajal kui te kasutate juba Juliperla’t, peate te kõigepealt arutama seda oma arstiga.

-Juliperla võib vähendada teiste ravimite, nt tsüklosporiini (infektsioonide vastane ravim), epilepsiaravimite lamotrigiini või valproaadi (see võib põhjustada krambihoogude esinemissageduse suurenemist) või levotüroksiini toimet.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Laboratoorsed uuringud

Kui teile on vaja teha vereanalüüs, öelge oma arstile või laboritöötajale, et te võtate seda ravimit, kuna suukaudsed rasestumisvastased preparaadid võivad mõningate analüüside tulemusi mõjutada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, ei tohi te Juliperla’t võtta. Kui te rasestute Juliperla võtmise ajal, lõpetage koheselt ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Juliperla kasutamine ei ole imetavatele naistele üldiselt soovitatav. Kui te tahate imetamise ajal rasestumisvastaseid preparaate võtta, rääkige sellest oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad viited, et Juliperla mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Juliperla sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pöörduge enne selle ravimi võtmist oma arsti poole.

3.Kuidas Juliperla’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke iga päev üks Juliperla tablett, vajadusel koos vähese veega. Te võite võtta tablette koos toiduga või ilma, kuid te peate võtma neid iga päev enam-vähem samal kellaajal.

Ribapakend sisaldab 21 tabletti. Iga tabletiga kõrvuti on trükitud nädalapäev. Nt, kui te alustate kolmapäeval, võtke tablett, mille järel on kirjutatud „K“. Järgige ribapakendil olevaid nooli, kuni kõik 21 tabletti on võetud.

Seejärel ärge 7 päeva tablette võtke. Nende 7 tabletivaba päeva (nimetatakse ka pausi- või puhkenädalaks) jooksulpeaks algama vereeritus. See nn ärajätuveritsus peaks sellel ajal ilmnema. 8ndal päeval peale viimase tableti võtmist (so pärast 7-päevast puhkenädalat), alustage järgmine ribapakendiga, isegi kui veritsus ei ole lõppenud. See tähendab, et te peate alustama järgmise ribapakendiga samal nädalapäeval ja et ärajätuveritsus peaks ilmnema sellel ajal.

Kui te kasutate Juliperla’t sellisel moel, olete te kaitstud rasestumise eest ka neil 7-l päeval, kui te tabletti ei võta.

Millal alustada tablettide võtmist esimesest ribapakendist?

-Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast preparaati

Alustage Juliperla võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Kui te alustate Juliperla võtmist menstruatsiooni esimesel päeval, olete otsekohe raseduse eest kaitstud. Võite alustada ka tsükli 2. kuni 5. päeval, kuid sel juhul peate esimese 7 päeva jooksul kasutama lisakaitsevahendeid (nt kondoomi).

-Kui te lähete üle kombineeritud hormonaalselt rasestumisvastaselt preparaadilt või kombineeritud

rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt

Te võite alustada Juliperla võtmist esimesel päeval pärast eelmise ravimi tabletivaba perioodi lõppu (või kohe pärast eelmise ravimi kõigi toimeaineta tablettide võtmist). Kui lähete üle kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt, järgige oma arsti soovitusi.

- Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (ainult progestageeni sisaldav pill, süst,

implantaat või progestageeni vabastav emakasisene vahend)

Ainult progestageeni sisaldavalt pillilt võite üle minna ükskõik millisel päeval (emakasiseselt vahendilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil peaks toimuma järgmine süst). Kuid kõigil neil juhtudel peaksite esimesel 7 tabletivõtmise päeval kasutama lisakaitsevahendit (nt kondoomi).

-Pärast raseduse katkemist

Järgige oma arsti soovitusi.

-Pärast sünnitust

Võite Juliperla võtmist alustada 21...28 päeva pärast lapse sündimist. Kui alustate pillide võtmist hiljem kui 28. päeval, peate esimesel 7 tabletivõtmise päeval kasutama nn barjäärimeetodit (nt kondoomi).

Kui te olite vahekorras pärast sünnitust, kuid enne Juliperla võtmise (uuesti) alustamist, peate esmalt

kindlaks tegema, et te ei ole rase, või ära ootama järgmise menstruatsiooni.

Kui te ei tea, millal pillide võtmisega alustada, küsige nõu oma arstilt.

- Kui te toidate rinnaga last ning tahate pärast sünnitust (uuesti) alustada Juliperla võtmist

Juliperla’t ei tohi imetamise ajal kasutada. Vt lõiku 2 “Rasedus ja imetamine”.

Kui te võtate Juliperla’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated, et liiga paljude Juliperla tablettide samaaegsel võtmisel oleks olnud tõsiselt kahjulikke tagajärgi. Kui te võtsite mitu tabletti korraga, võib teil esineda iiveldust, pearinglust, kõhuvalu, uimasust/väsimust või oksendamist. Noorematel neidudel võib esineda vereeritust tupest. Konsulteerige arsti või apteekriga, kui te olete võtnud liiga palju Juliperla tablette või kui te avastate, et laps on võtnud mitu tabletti.

Kui te unustate Juliperla’t võtta

-Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis ei ole rasestumisvastane toime vähenenud. Võtke tablett niipea kui see teile meenub ning seejärel võtke järgmine tablett taas tavapärasel ajal.

-Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, võib rasestumisvastane toime olla vähenenud. Mida rohkem tablette on jäänud võtmata, seda suurem on rasestumise oht.

Suurim risk rasestuda on siis, kui unustasite tableti võtmata riba algusest või lõpust. Seetõttu tuleb kinni pidada järgmistest reeglitest (vt ka diagrammi allpool):

-Kui unustasite võtmata rohkem kui ühe tableti

Küsige nõu oma arstilt.

- Üks tablett jäi võtmata 1. nädalal

Võtke vahele jäänud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab, et te peate võtma korraga kaks tabletti. Jätkake tablettide võtmist tavapärasel ajal ning kasutage järgmise 7 päeva jooksul lisakaitsevahendit (nt kondoomi). Kui olete olnud vahekorras nädala jooksul enne tableti unustamist, peate teadma, et rasestumise risk on olemas. Sel juhul pöörduge oma arsti poole.

- Üks tablett jäi vahele 2. nädalal

Võtke vahele jäänud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab, et te peate võtma korraga kaks tabletti. Jätkake tablettide võtmist tavapärasel ajal. Rasestumisvastane kaitse ei ole vähenenud ja teil ei ole vaja kasutada lisakaitsevahendit.

- Üks tablett jäi vahele 3. nädalal

Teil on valida kahe võimaluse vahel:

1.Võtke võtmata jäänud tablett niipea kui see meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti võtmist samal ajal. Võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Tavapärase tabletivaba perioodi asemel alustage järgmise pakendiga. Tõenäoliselt tekib teil vereeritus (ärajätuveritsus) teise pakendi lõpus, samas on võimalik, et teil võib esineda määrimist või läbimurde vereeritust teise pakendi kasutamise jooksul.

2.Võite ka käesoleva ribapakendi võtmise lõetada ja alustada kohe tabletivaba nädalat (kirjutage üles kuupäev, millal unustasite tableti võtmata). Kui te soovite alustada uue ribapakendi kasutamist samal päeval nagu alati, tehke tabletivaba periood lühem kui 7 päeva.

Kui järgite ühte nendest kahest soovitusest, olete te endiselt rasestumise eest kaitstud.

- Kui te unustasite ribapakendilt mõne tableti võtmata ja teil ei teki platseebopäevadel vere-eritust, võib see tähendada, et te olete rase. Pöörduge oma arsti poole enne kui alustate järgmise blisterriba kasutamist.

JULIPERLA_30374_PIL_303749x1

ENAM KUI 1 UNUNENUD

TABLETT 1 RIBAST

Ununes ainult 1 tablett (võetud rohkem kui 12 tundi hiljem)

Pöörduge arsti poole

 

 

 

jah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te olite nädal enne tableti vahelejätmist

 

 

1. nädal

 

vahekorras?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Võtke vahele jäänud tablett

 

 

 

- Kasutage 7 päeva

 

 

 

lisakaitsevahendit

 

 

 

- Kasutage blisterpakend lõpuni

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nädal

 

 

 

-Võtke vahele jäänud tablett

 

 

 

 

- Kasutage blisterpakend lõpuni

 

 

 

 

-Võtke vahele jäänud tablett ja kasutage pakend lõpuni

- Ärge jätke tabletivaba perioodikahe pakendi vahele ja jätkake kohe järgmise pakendiga

3. nädal

või

- Ärge enam käesolevast pakendist tablette võtke

- Alustage kohe tabletivaba perioodiga (mitte rohkem kui 7 päeva k.a võtmata jäänud tablett) - Jätkake uue pakendiga

Mida teha seedetrakti häirete korral

Raskete seedetrakti häirete korral (nt oksendamine või kõhulahtisus) ei pruugi ravimi imendumine olla täielik ja tuleb kasutusele võtta täiendavad rasetusmisvastased meetmed. Kui te oksendate või teil on tugev kõhulahtisus 3...4 tunni jooksul pärast tableti võtmist, on olukord võrreldav pillide unustamisega. Seetõttu, kui te oksendasite või teil oli tugev kõhulahtisus, võtke teine tablett tagavara ribapakendist niipea kui võimalik. Võimalusel võtke see 12 tunni jooksul alates pillivõtmise tavapärasest ajast. Kui see ei ole võimalik või kui pilli võtmise ajast on möödunud rohkem kui 12 tundi, järgige juhiseid, mis on antud lõigus „Kui te unustate Juliperla’t võtta“.

Menstruatsiooni edasilükkamine: mida te peate teadma

Kuigi seda pole soovitatav teha, on võimalik edasi lükata menstruatsiooni (ärajätuveritsuse) perioodi. Selleks alustage kohe pärast esimese pakendi lõpetamist uue Juliperla pakendi kasutamist ja jätke tabletivaba periood vahele. Teil võib esineda määrivat veritsust või läbimurdeveritsust teise pakendi kasutamise ajal. Pärast tavapärast 7-päevast tabletivaba perioodi jätkake järgmise pakendiga.

Enne menstruatsiooni edasilükkamist pidage nõu oma arstiga.

Menstruatsiooni esimese päeva muutmine: mida te peate teadma

Kui te võtate tablette vastavalt juhistele, algab teil tabletivabal nädalal menstruatsioon/ärajätuveritsus. Kui soovite selle alguspäeva muuta, võite seda teha, lühendades (kuid mitte kunagi pikemaks kui 7 päeva!) tabletivaba perioodi. Näiteks kui teie tabletivaba periood algab reedeti ja te soovite selle üle viia teisipäevale (3 päeva varasemaks), alustage uue pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui teie tabletivaba periood jääb väga lühikeseks (nt 3 päeva või vähem)ei pruugi teil sellel tabletivabal perioodil vereeritust esineda. Teil võib seejärel esineda määrimist (vähesed veretilgad) või läbimurde vereeritus.

Kui te ei tea, mida edasi teha, pidage nõu oma arstiga.

Kui te lõpetate Juliperla võtmise

Te võite lõpetada Juliperla võtmise alati kui soovite. Kui te ei soovi rasestuda, pidage oma arstiga nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite suhtes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, eriti kui see on raske ja püsiv; või kui teil tekib mõni tervisehäire, mis võib olla tingitud Juliperla kasutamisest, siis rääkige sellest oma arstile.

Kõikidel kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate kasutavatel naistel suureneb verehüüvete tekkerisk veenides (venoosne trombemboolia, VTE) või arterites (arteriaalne trombemboolia, ATE). Täpsemat teavet kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisega seotud erinevate riskide kohta vt lõigust 2 „Mida on vaja teada enne Juliperla kasutamist“.

-Tervistkahjustavad verehüübed veenis või arteris, nt:

-jalas või jalabas (s.o SVT)

-kopsus (s.o KE)

-südamelihaseinfarkt

-insult

-mini-insult või insuldilaadsed sümptomid, tundub kui mööduv isheemiahoog

-verehüübed maksas, maos/sooletikus, neerudes või silmades.

Verehüüvete tekkerisk võib olla suurem juhtudel, kui teil on mõni muu seisund, mis seda riski suurendab (vt lõigust 2 lisainformatsiooni verehüüvete tekkeriski suurendavate seisundite ja verehüüvete sümptomite kohta).

Järgnevad loetelus on kõrvaltoimed, mida on seostatud Juliperla kasutamisega:

Sage (võivad ilmneda kuni 1 naisel 10’st):

-peavalu

-närvilisus

-halb kontaktläätsede taluvus

-nägemishäired

-iiveldus

-akne

-migreen

-kehakaalu suurenemine

-vedelikupeetus

-„päevade“ vahelisel ajal võib esimestel kuudel mõnikord ilmneda veritsust ja määrimist, kuid see lõppeb tavaliselt siis kui teie organism on Juliperla’ga kohandunud. Kui mainitud seisundid jätkuvad, muutuvad tugevamaks või algavad uuesti, pöörduge oma arsti poole.

-menstruatsiooni ärajäämine

-rinnanäärmete valulikkus

-suguiha kadumine

-depressiivne meemeolu

-ärrituvus.

Aeg-ajalt (võivad ilmneda kuni 1 naisel 100’st):

-ülemäärane rasvasisaldus veres

-oksendamine

-kõrge vererõhk.

Harv (võivad esineda kuni 1 naisel 1000’st):

-maksahaigus

-naha ja nahaaluskoe häired (erüteematoosne luupus)

-keskkõrva kahjustused

-sapikivid

-tromb (verehüübe teke veresoontes)

-pigmendihäired. See võib juhtuda isegi siis, kui te kasutate Juliperla’t ainult mõned kuud. Seda saab vähendada liigsest päikesekiirgusest hoidudes.

-tupeeritise muutused.

Väga harv (võivad ilmneda kuni 1 naisel 10000’st):

-liigutuste häired

-kõhunäärmekahjustus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Juliperla’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ribapakendil ja ravimikarbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoidke ribapakendit välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Juliperla sisaldab

Toimeained on gestodeen ja etünüülöstradiool.

-Üks tablett sisaldab 75 mikrogrammi gestodeeni ja 30 mikrogrammi etünüülöstradiooli.

-Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, povidoon K-30, magneesiumstearaat ja kaaliumpolakrilliin.

Kuidas Juliperla välja näeb ja pakendi sisu

Juliperla tabletid on valged, ümmargused tabletid, mille läbimõõt on ligikaudu 5,7 mm ning mille ühele küljele on pressitud „C“ ja teisele „33“.

Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Tootja

Laboratorios León Farma, S.A.

León, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28 / Kesk tee 23a, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015.