Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ivemend

ATC Kood: A04AD12
Toimeaine: fosaprepitant
Tootja: Merck Sharp & Dohme Ltd

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 150 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

IVEMEND 150 mg infusioonilahuse pulber

Fosaprepitant

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab fosaprepitantdimeglumiini koguses, mis vastab 150 mg fosaprepitandile, mis vastab

130,5 mg aprepitandile. Pärast lahustamist ja lahjendamist sisaldab 1 ml lahust 1 mg fosaprepitanti

(1 mg/ml).

3. ABIAINED

Dinaatriumedetaat, polüsorbaat 80, veevaba laktoos, NaOH ja/või lahjendatud HCl (pH

korrigeerimiseks). Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

infusioonilahuse pulber

1 viaal

10 viaali

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Suukaudse aprepitanti kasutamist ei ole vaja

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Peale lahustamist ja lahjendamist: 24 tundi 25°C juures.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/437/003 1 x 1 viaal

EU/1/07/437/004 1 x 10 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

IVEMEND 150 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT 150 mg