Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Invega

ATC Kood: N05AX13
Toimeaine: paliperidone
Tootja: Janssen-Cilag International NV

Artikli sisukord

Invega

Mis on Invega?

Invega on ravim, mis sisaldab toimeainena paliperidooni. Seda turustatakse toimeainet pikaajaliselt
vabastavate tablettidena (oranž ja pruun: 1,5 mg, valge: 3 mg; beež: 6 mg; roosa: 9mg; kollane:
12 mg). „Pikaajaliselt vabastav“ tähendab, et paliperidoon vabaneb tabletist aeglaselt, mitme tunni
jooksul.

Milleks Invegat kasutatakse?

Invegat kasutatakse skisofreenia ravimiseks. See on vaimuhaigus, millel on mitmeid sümptomeid,
sealhulgas mõtlemis- ja kõnehäired, hallutsinatsioonid (ebareaalsete asjade nägemine või kuulmine),
kahtlustamine ja luulud.
Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Invegat kasutatakse?

Invega soovituslik annus on 6 mg üks kord päevas, mis manustatakse hommikul. Tablett tuleb koos
joogiga alla neelata tervelt. Invegat manustatakse kas ilma toiduta või koos hommikusöögiga, kuid
patsiendid ei tohi manustada ravimit vaheldumisi ühel päeval toiduga ja teisel päeval ilma. Invega
annust võib pärast sümptomite hindamist muuta, kuni lõplik annus on 3–12 mg üks kord päevas.
Ravimi kasutamisel raskete maksaprobleemidega patsientidel peab olema ettevaatlik. Kergete või
mõõdukate neeruprobleemidega patsiendid, sealhulgas mõned eakad patsiendid, peavad alustama
Invega kasutamist väiksema annusega, kuid raskete neeruprobleemidega patsientidele ei ole see ravim
soovitatav. Invega kasutamist alla 18-aastastel patsientidel ei ole uuritud.

Kuidas Invega toimib?

Invega toimeaine paliperidoon on antipsühhootiline ravim. Seda nimetatakse ebatüüpiliseks
antipsühhootikumiks, sest see erineb vanematest, alates 1950. aastatest turustatud
antipsühhootikumidest. Paliperidoon on risperidooni aktiivne laguprodukt (metaboliit); risperidoon on
samuti antipsühhootiline ravim, mida on kasutatud skisofreenia ravimiseks alates 1990. aastatest. See
kinnitub ajus mitmele eri retseptorile närvirakkude pinnal. See häirib neurotransmitterite (virgatsainete)
vahendatavaid närvisignaale. Paliperidoon avaldab põhiliselt toimet skisofreeniaga seotud
neurotransmitterite dopamiini ja 5-hüdroksütrüptamiini (serotoniin) retseptorite blokeerimise teel.
Nende retseptorite blokeerimisega aitab paliperidoon ajutegevust normaliseerida ja sümptomeid
vähendada.

Kuidas Invegat uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Invega toimet muude katsetega.
Invegat uuriti kolmes lühiajalises põhiuuringus, milles osales 1692 skisofreeniaga täiskasvanut. Kõigis
kolmes uuringus võrreldi Invega annuseid 3–15 mg päevas platseeboga (näiv ravim) ja olansapiiniga
(samuti antipsühhootiline ravim). Efektiivsust mõõdeti põhiliselt patsientide sümptomites pärast 6-
nädalast ravi toimunud muutusega standardse skisofreeniaskaala põhjal.
Veel ühes uuringus vaadeldi Invega pikaajalist toimet uute sümptomite ennetamisel kuni 35 nädala
jooksul 207 patsiendil, kellel oli algselt ravitud skisofreenia sümptomeid 14 nädala jooksul.

Milles seisneb uuringute põhjal Invega kasulikkus?

Invega vähendas skisofreenia sümptomeid efektiivsemalt kui platseebo ja sama efektiivselt kui
olansapiin. Esimeses lühiajalises uuringus vähenes platseebot kasutanud patsientidel sümptomite
punktisumma keskmiselt 4,1 punkti võrra võrreldes keskmise vähenemisega 17,9–23,3 punkti võrra
Invegat kasutanud patsientidel ja 19,9 punkti võrra olansapiini kasutanud patsientidel. Samasugused
tulemused saadi ka kahes ülejäänud lühiajalises uuringus. Kõigis kolmes uuringus vähendasid Invega
suuremad annused sümptomeid efektiivsemalt kui väiksemad annused.
Invega ennetas ka pikaajalises uuringus uute skisofreeniasümptomite tekkimist platseebost
efektiivsemalt.

Mis riskid Invegaga kaasnevad?

Invega kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on peavalu. Invega
kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Invegat ei tohi kasutada inimesed, kes võivad olla paliperidooni või selle ravimi mis tahes muu
koostisaine või risperidooni suhtes ülitundlikud (allergilised).

Miks Invega heaks kiideti?

Inimravimite komitee jõudis otsusele, et annustes 3–12 mg päevas on Invega kasulikkus skisofreenia
ravis suurem kui ravimiga kaasnevad riskid. Komitee jõudis ka otsusele, et 6 mg üks kord päevas on
sobiv algannus, lähtudes erinevate uuritud annuste kasulikkuse ja riski suhtest. Komitee soovitas anda
Invegale müügiloa.

Muu teave Invega kohta

Euroopa Komisjon andis Invega müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele
Janssen-Cilag International NV 25. juunil 2007.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2009.